Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med javno veljavnimi visokošolskimi študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi v visokošolske študijske programe prve stopnje.

Prijave kandidatov in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijske programe 1. stopnje FL UM bo obravnavala Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko. Če bo kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bo izpolnjeval pogoje za vpis v višji letnik študijskega programa 1. stopnje, se kandidatu odobri vpis v višji letnik študijskega programa 1. stopnje FL UM.

Visokošolski strokovni študijski program

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi lahko vpišejo:

  • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje,
  • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta z naslednjih področij: transportne storitve, tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije, naravoslovje, ekonomija, varovanje.

Diplomantom višješolskega strokovnega programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO in PROMET, ki se po merilih za prehode vpišejo v višji 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti po predmetniku.

Univerzitetni študijski program

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi lahko vpišejo:

  • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.

Kandidati lahko prehajajo z naslednjih področij: transportne storitve, tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije, naravoslovje, ekonomija, varovanje.
Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Logistika sistemov ni možen.