Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik ali zamenja študijski program.

Ponavljanje letnika na prošnjo študenta v skladu s 121. členom Statuta UM odobri Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM.

Ponavljanje letnika KŠZ dovoli študentu, ki je:

 • opravil manj kot polovico obveznosti , skladno s 121. členom Statuta UM in ki ima izpolnjenih najmanj 15 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programov predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

POMEMBNO: Prošnjo za ponavljanje letnika morajo oddati tudi tisti študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje – imajo zbranih najmanj 30 ECTS.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (dostopna v dokumentnem središču UM) ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

Izredni študent, ki ponavlja letnik, poleg vpisnih stroškov plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja. Pri tem se upoštevajo postavke tarifnega dela cenika »Izvedba predmeta z izpitom« za tekoče študijsko leto. Izredni študent, ki ponavlja letnik, ima na osnovi tega pravico opraviti neopravljene obveznosti in sodelovati pri vseh oblikah visokošolskega izobraževalnega dela (predavanjih, seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah, terenskih vaj, …) predpisanih pri predmetih, pri katerih ima neopravljene obveznosti v letniku, ki ga ponavlja in treh opravljanj izpita.

V skladu z Navodilom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM in veljavnim cenikom storitev se višina plačila stroškov neopravljenih obveznosti izračuna na način:

število vseh manjkajočih neopravljenih obveznosti (predmetov) letnika, ki ga ponavlja x (krat) strošek izvedbe predmeta z izpitom.

Tako sledi, da lahko študent trikrat brez dodatnega plačila pristopi k izpitu (ne glede na to, kolikokrat je posamezni izpit opravljal, ko je bil prvič vpisan v letnik, ki ga ponavlja), 4. in nadaljnja opravljanja izpita v študijskem letu, ko ponavlja, plača skladno s cenikom.