Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Raziskovanje

Vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno in projektno delo

Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo na Fakulteti za logistiko 

 

☒Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov 

☒Sodelovanje v raziskovalnih projektih 

☒Sodelovanje v raziskovalnih nalogah 

☒Laboratorijsko/terensko/drugo delo 

☒Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM) 

☒Samostojni študentski projekti (na predlog in v izvedbi študenta, brez razpisa) 

☒Vključevanje v tekmovanja, mreže 

☒Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja 

☒Obisk potencialnih delovnih okolij, ipd. 

☒Uredništvo strokovne revije (priprava, izdaja) 

☒Organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov 

☒Druge oblike: Štipendije SLZ 

 

Oblika vključenosti študenta: Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov 

 

Sodelovanje študentov pri pripravi in objavi člankov ali drugih znanstvenih del. Vsebinska zasnova, izvedba raziskave ter priprava prispevka za objavo. Študentje razvijajo kompetence pisanja znanstvenih prispevkov, sodelujejo z izbranim mentorjem in pridobijo referenco soavtorstva članka ali drugega znanstvenega prispevka. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: pogoje in omejitve za sodelovanje določata publikacija, kjer bo prispevek objavljen in izbrani mentor/soavtor prispevka. 

 

Kontaktna oseba: vodje laboratorijev Fakultete za logistiko 

 

Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki 

vodja: prof. dr. Tone Lerher; tone.lerher@um.si  

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki  

vodja: prof. dr. Tomaž Kramberger; tomaz.kramberger@um.si  

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport  

vodja: prof. dr. Darja Topolšek; darja.topolsek@um.si  

Laboratorij za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah  

vodja: izr. prof. dr. Matevž Obrecht; matevz.obrecht@um.si  

Laboratorij za zelene tehnologije 

vodja: izr. prof. dr. Matjaž Knez; matjaz.knez@um.si 

 

Oblika vključenosti študenta:  Sodelovanje v raziskovalnih projektih 

 

Delo v okviru raziskovalnih projektov, ki jih pridobiva Fakulteta za logistiko, je za vključene študente odlična priložnost spoznavanja snovanja in izvajanja raziskav, iskanja ali pripravljanja gradiva. V kolikor gre za mednarodne projekte, je možna udeležba tudi na mednarodnih projektnih srečanjih. Za vključenost v projekte lahko študentje pridobijo Potrdilo o delu na projektu. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta v tovrstni obliki: pogoje in/ali omejitve določi vodja raziskovalnega projekta. 

 

Kontaktna oseba: vodje laboratorijev Fakultete za logistiko in Projektna pisarna Fakultete za logistiko 

 

Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki 

vodja: prof. dr. Tone Lerher; tone.lerher@um.si  

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki  

vodja: prof. dr. Tomaž Kramberger; tomaz.kramberger@um.si  

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport  

vodja: prof. dr. Darja Topolšek; darja.topolsek@um.si  

Laboratorij za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah  

vodja: izr. prof. dr. Matevž Obrecht; matevz.obrecht@um.si  

Laboratorij za zelene tehnologije 

vodja: izr. prof. dr. Matjaž Knez; matjaz.knez@um.si 

Projektna pisarna Fakultete za logistiko 

asist. dr. Mateja Forte: mateja.forte@um.si  

 

Oblika vključenosti študenta: Sodelovanje v raziskovalnih nalogah 

 

Raziskovalne naloge/vsebine so del vsakega študijskega procesa. Študentje imajo možnost aktivno sodelovati pri razvoju raziskovalne naloge in dosežene rezultate predstavljati v okviru simpozijev, konferenc ali strokovnih srečanj.  

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: ni posebnih pogojev ali omejitev. 

 

Kontaktna oseba: vodje laboratorijev Fakultete za logistiko 

 

Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki 

vodja: prof. dr. Tone Lerher; tone.lerher@um.si  

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki  

vodja: prof. dr. Tomaž Kramberger; tomaz.kramberger@um.si  

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport  

vodja: prof. dr. Darja Topolšek; darja.topolsek@um.si  

Laboratorij za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah  

vodja: izr. prof. dr. Matevž Obrecht; matevz.obrecht@um.si  

Laboratorij za zelene tehnologije 

vodja: izr. prof. dr. Matjaž Knez; matjaz.knez@um.si 

 

Oblika vključenosti študenta: Laboratorijsko/terensko/drugo delo 

 

Laboratorijsko in terensko delo sta elementa uspešnega študijskega procesa. Študentje v okviru laboratorijskega in/ali terenskega dela spoznavajo aktivnosti posameznih laboratorijev Fakultete za logistiko, učijo se uporavljati raziskovalno infrastrukturo in razvijajo ustrezne kompetence. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: pogoj dela v laboratoriju in/ali na terenu je zagotavljanje varnosti za vse udeležence. Študentje, ki laboratorijsko ali terensko delo opravljajo preko študentske napotnice, morajo imeti opravljen tečaj iz Varstva in zdravja pri delu. 

 

Kontaktna oseba: vodje laboratirojev Fakultete za logistiko 

 

Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki 

vodja: prof. dr. Tone Lerher; tone.lerher@um.si  

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki  

vodja: prof. dr. Tomaž Kramberger; tomaz.kramberger@um.si  

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport  

vodja: prof. dr. Darja Topolšek; darja.topolsek@um.si  

Laboratorij za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah  

vodja: izr. prof. dr. Matevž Obrecht; matevz.obrecht@um.si  

Laboratorij za zelene tehnologije 

vodja: izr. prof. dr. Matjaž Knez; matjaz.knez@um.si 

 

Oblika vključenosti študenta: Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM) 

 

Projekti z okoljem so krajši projekti razvojne narave, ki vključenim študentom omogočajo razvijanje kompetenc, skupinsko delo, sodelovanje s pedagoškim mentorjem in mentorjem iz delovnega okolja. Vključenost v projektno okolje ponuja možnosti samoiniciativnosti, samostojnosti in navezovanja stikov za prihodnje sodelovanje (opravljanje študijske prakse, tema diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela). Za vključenost v projekte lahko študentje pridobijo Potrdilo o delu na projektu. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: pogoji in omejitve za sodelovanje študentov so predmet javnih razpisov projektov z okoljem. Študentje, vključeni v projektno delo, morajo imeti opravljen tečaj Varstva in zdravja pri delu. 

 

Kontaktna oseba: Projektna pisarna Fakultete za logistiko. 

 

Projektna pisarna Fakultete za logistiko 

asist. dr. Mateja Forte: mateja.forte@um.si 

 

Oblika vključenosti študenta: Samostojni študentski projekti (na predlog in v izvedbi študenta, brez razpisa) 

 

Študent lahko na podlagi samoiniciativnega pristopa predlaga izvedbo dela, ki je projektno organizirano. Zajema zasnovo, načrt izvedbe, izvedbo in poročilo opravljenega dela. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: ni posebnih pogojev ali omejitev. 

 

Kontaktna oseba: vodje laboratorijev Fakultete za logistiko in Projektna pisarna Fakultete za logistiko. 

 

Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki 

vodja: prof. dr. Tone Lerher; tone.lerher@um.si  

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki  

vodja: prof. dr. Tomaž Kramberger; tomaz.kramberger@um.si  

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport  

vodja: prof. dr. Darja Topolšek; darja.topolsek@um.si  

Laboratorij za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah  

vodja: izr. prof. dr. Matevž Obrecht; matevz.obrecht@um.si  

Laboratorij za zelene tehnologije 

vodja: izr. prof. dr. Matjaž Knez; matjaz.knez@um.si 

Projektna pisarna Fakultete za logistiko 

asist. dr. Mateja Forte: mateja.forte@um.si 

 

Oblika vključenosti študenta: Vključevanje v tekmovanja, mreže 

 

Študentje se v okviru študija in raziskovalnega dela lahko vključijo v različne tekmovalne aktivnosti ter aktivnosti mreženja. Gre lahko za tekmovanja v okviru projektnega dela ali tekmovanja v znanju na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni. Aktivnosti mreženja so pravtako lahko v okviru projektnega ali raziskovalnega dela. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: morebitne pogoje in omejitve določa razpisna dokumentacija projekta ali tekmovanja. 

 

Kontaktna oseba: Mednarodna pisarna Fakultete za logistiko in koordinatorji CEEPUS mrež. 

 

Mednarodna pisarna Fakultete za logistiko 

Vid Mlejnik: vid.mlejnik@um.si  

Koordinatorji CEEPUS mrež Fakultete za logistiko 

Koordinatorica prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman: rebeka.kovacic@um.si  

Koordinator doc. ddr. Lazar Pavić: lazar.pavic@um.si  

Koordinatorica izr. prof. dr. Brigita Gajšek: brigita.gajsek@um.si  

 

Oblika vključenosti študenta: Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja 

 

Udeležba študenta v programih ERASMUS + in CEEPUS izmenjav oziroma mobilnosti. Slednje so odlična priložnost študija ali raziskovalnega dela v tujini, obiska novih okolij in držav ter druženja. Mobilnosti študentov z namenom praktičnega usposabljanja omogočajo pridobivanje ECTS točk. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: udeleženci mobilnosti študentov morajo imeti veljaven status študenta, na mobilnost pa se lahko odpravijo na vsaki študijski stopnji za vnaprej določeno število dni. 

 

Kontaktna oseba: Mednarodna pisarna Fakultete za logistiko in koordinatorji CEEPUS mrež. 

 

Mednarodna pisarna Fakultete za logistiko 

Vid Mlejnik: vid.mlejnik@um.si  

Koordinatorji CEEPUS mrež Fakultete za logistiko 

Koordinatorica: prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman: rebeka.kovacic@um.si  

Koordinator: doc. ddr. Lazar Pavić: lazar.pavic@um.si  

Koordinatorica: izr. prof. dr. Brigita Gajšek: brigita.gajsek@um.si 

 

Oblika vključenosti študenta: Obisk potencialnih delovnih okolij, ipd. 

 

Na podlagi prejetih ponudb s strani predavateljav Fakultete za logistiko ali gostujočih predavateljev organiziramo obiske v potencialna delovna okolja, t. j. podjetja, zavode, društva in druge organizacije. Obisk potencialnih delovnih okolij udeleženim študentom prinaša vpogled v realna okolja, načine dela, prenose dobrih praks in možnost razvoja poklicno-specifičnih kompetenc. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: študentje morajo biti za udeležbo na obiskih delovnih okolij zavarovani. Za zavarovanje poskrbi fakulteta. 

 

Kontaktna oseba: Koordinator aktivnosti KC na FL UM: doc. dr. Maja Rosi: maja.rosi@um.si  

 

Oblika vključenosti študenta: Uredništvo strokovne revije (priprava, izdaja) 

 

Fakulteta za logistiko pripravlja in izdaja revijo »Logistics, supply chain, sustainability and global challenges«. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: pogoje in omejitve za sodelovanje študentov določi uredniški odbor revije. 

 

Kontaktna oseba: Prodekanica za raziskovalno dejavnost/članica uredniškega odbora revije in Knjižnica Fakultete za logistiko. 

 

Prodekanica za raziskovalno dejavnost/članica uredniškega odbora revije: prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman: rebeka.kovacic@um.si  

Vodja knjižnice: Tjaša Marovt: tjasa.marovt1@um.si  

 

Oblika vključenosti študenta: Organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov 

 

Fakulteta za logistiko v okviru svojih izvedbenih aktivnosti organizira razprave, okrogle mize, posvete, kongrese in simpozije, ki se jih lahko udeležijo študentje. Pridobijo si praktične izkušnje javnega nastopanja, izražanja stališč in priprave strokovnih ter znanstvenih vsebin. Za vključenost lahko študentje pridobijo Potrdilo o udeležbi. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: ni posebnih pogojev ali omejitev. 

 

Kontaktna oseba: Služba za marketing FL UM 

Manca Zrinski: manca.zrinski@um.si  

 

Oblika vključenosti študenta: Štipendije SLZ 

 

Študent ima možnosti pridobiti štipendijo, ki jo podeljuje Slovensko logistično združenje. Namenjena je študentom, ki izkažejo interes in uspeh na področju raziskovanja in povezovanja z gospodarstvom. Štipendija poleg finančnih sredstev prinaša možnost poklicnega razvoja študenta in  pridobivanje poklicno-specifičnih kompetenc. 

 

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta pri tovrstni obliki: pogoji in omejitve so izraženi kriteriji Slovenskega logističnega združenja za izbor. 

 

Kontaktna oseba: Služba za marketing FL UM 

Manca Zrinski: manca.zrinski@um.si  

 

 

https://www.um.si/raziskovanje/raziskovanje-in-okolje/sodelovanje-studentov-v-raziskovalnem-in-projektnem-delu/  

 

Kontaktna točka na članici za vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno, umetniško in projektno delo: 

 

Kontaktna oseba:  asist. dr. Mateja Forte 
Članica UM, oddelek, služba:  Fakulteta za logistiko, Projektna pisarna 
E-naslov:  mateja.forte@um.si 
Telefon:  + 386 3 428 53 18