Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM obravnava študijske programe, študijski in izpitni režim ter druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja. Senatu FL daje predloge in mnenja v zadevah, ki so posebej določene v Statutu UM. Lahko pa o zadevah, vezanih na študij, odloča samostojno.

Poleg navedenega KŠZ obravnava in presoja o prošnjah študentov glede priznanja izpitov, pridobitve posebnega statusa študenta, ponovnih vpisih ter napredovanju v višji letnik v primeru neizpolnjevanja pogojev, kar počne skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru (dostopna v dokumentnem središču UM).

Terminski plan sej Komisje za študijske zadeve v študijskem letu 2023/2024:

  • 5. oktober 2023 ob 10.30
  • 16. november 2023 ob 10.30
  • 21. december 2023 ob 10.30
  • januar po potrebi
  • 7. februar 2024 ob 10.30
  • 7. marec 2024 ob 10.30
  • 4. april 2024 ob 10.30
  • 9. maj 2024 ob 10.30
  • 6. junij 2024 ob 10.30
  • 23. september 2024 ob 10.30

Na KŠZ morate nasloviti ustrezno prošnjo (najdete jih na: Obrazci / Prošnje / Vloge | Fakulteta za logistiko (um.si) in jo oddati pravočasno, vsaj 10 dni pred dnevom zasedanja KŠZ.
Prošnji morate priložiti ustrezne priloge in dokazila (glej Navodila za presojo prošenj študentov, ki so dostopna v dokumentnem središču) ter poravnati strošek izdaje sklepa v znesku 18,10 €ur.
Dokumentacijo pošljete po pošti na naslov: Fakulteta za logistiko, Mariborska c. 7, 3000 Celje, s pripisom za Komisijo za študijske zadeve.


Študenti poleg vloge posredujejo še poravnan plačilni nalog.

Podatki za izpolnitev:
Nalogodajalec: PODATKI ŠTUDENTA
Prejemnik: UM Fakulteta za logistiko, Mariborska c. 7, 3000 Celje
Koda namena: STDY
Znesek: 18,10
BIC banke prejemnika:BSLJSI2X
IBAN: SI56 01100-6000010887
Referenca: VPISNA ŠTEVILKA/ IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA
Namen plačila: izdaja sklepa KŠZ FL UM