Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Pogosta vprašanja

Izpiti

Ali lahko opravljam zadnji izpit pred diplomo izven razpisanega izpitnega roka in kako se prijavim?

Lahko, v referatu za študentske zadeve boste dobili potrdilo o zadnjem manjkajočem izpitu, nato se je možno z nosilcem predmeta dogovoriti o datumu izpita. Na dogovorjen datum za izpit študent prinese s seboj ročno izpolnjeno prijavnico.

Ali lahko pristopim k izpitu, če nisem prijavljen?

Študent, ki ni na seznamu prijavljenih za izpit, izpita ne more opravljati, prav tako referat za študentske zadeve rezultata na takšen način opravljenega izpita ne sme upoštevati in ga zavesti, saj se študent na izpit ni ustrezno prijavil.

Ali se lahko prijavim na naslednji izpitni rok, če sem se pozabil odjaviti od izipta?

Ne, na naslednji izpitni rok se ne morete prijaviti. Prijavite se lahko šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

Izpitni roki po starem predmetniku

Izpitni roki za tiste predmete, ki se ne izvajajo v tekočem študijskem letu in je od njihovega izvajanja preteklo tri ali več let, se morajo študenti sami dogovoriti s profesorjem, ta pa nato določi, kdaj se izpitni rok odpre.

Kaj se zgodi, če v zadnjem možnem pristopu k izpitu tega ne opravim?

V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Kaj storim, če nimam dostopa do AIPS-a/Blend FL-ja?

V kolikor je študent/ka vpisan/a v tekočem študijskem letu (prvič, ponovno ali evidenčno) in nima dostopa v sistem AIPS ali Blend FL, sporoči to težavo referatu Fakultete za logistiko UM.

Kaj storite, če ste izpit plačali, pa ste se potem zaradi bolezni odjavili?

Bonus plačila se prenese na naslednji izpitni rok v istem študijskem letu. Prijava se opravi v referatu za študentske zadeve, če študent najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom pošlje na e – naslov marjana.potocnik@fl.uni-mb.si ali valerija.kotnik@fl.uni-mb.si oziroma po faksu na številko 03/ 428- 53 39 potrdilo o plačilu izpita od katerega se je odjavil/a skupaj s podatki o vpisni številki študenta/ke, datumu izpita ter predmetu in lokaciji izpita na katerega se prijavlja. Na tej podlagi se opravi prijava na izpit. Svetujemo vam, da hranite vsa potrdila o vplačilih.

Kako se prijavim na izpit, ki je delno priznan?

Študent se na izpit, ki je delno priznan, prijavi najmanj sedem dni pred razpisanim rokom elektronsko preko AIPS-a.

Kako se prijavim na komisijski izpit?

Pred izpitno komisijo se opravljajo ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 6. in vsak naslednji izpit. Za študente, vpisane od študijskega leta 2012/2013 dalje, je že 4. in vsak nadaljnji izpit komisijski. Študent odda pisno zahtevo za opravljanje izpita pred izpitno komisijo in klasično prijavnico (7 dni pred izpitnim rokom), skupaj s kopijo potrdila o plačilu. Prijavnice za komisijski izpit, ki ne bodo imele priloge (fotokopije potrdila o plačilu prispevka), NE BODO UVRŠČENE NA SEZNAM PRIJAVLJENIH ZA IZPITNI ROK. Znesek za pristop na komisijski izpit je objavljen v ceniku.

Kdaj in kako se prijavim na izpit?

Študent se k izpitu prijavi najkasneje sedem dni pred razpisanim izpitnim rokom. Prijava na izpit je elektronska – http://aips.uni-mb.si/. Za dostop do vaših podatkov potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ste ga dobili po pošti na dom oziroma ste ga imeli že v dosedanjem sistemu elektronske prijave na izpite. V utemeljenih primerih je možna tudi pisna prijava na izpit s klasično prijavnico (predpisani obrazec dobite v referatu za študentske zadeve ali na spletni strani FL), in sicer le v primeru za:

 • četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita,
 • diferencialni izpit,
 • komisijski izpit,
 • delno priznani izpit,
 • opravljanje izpitov kot občan.

Kdaj in kje so objavljeni izpitni roki?

Izpitni roki so objavljeni na naši spletni strani za dodiplomski in podiplomski študij do 15. novembra za tekoče študijsko leto.

Kdaj se izpit plača, kakšna je cena ter kako se prijavim?

Študenti, vpisani od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje, lahko izpit opravljajo skupno največ 6-krat. Četrti in vsak nadaljnji pristop je komisijski, ki znaša za:

 • študente s statusom 62,00 EUR,
 • študente brez statusa (vpisane v evidenco) 77,50 EUR.

Študenti, vpisani pred študijskim letom 2012/2013, lahko izpit opravljajo skupno največ 8-krat. Vsak šesti in nadaljnji pristop je komisijski, ki znaša za:

 • študente s statusom 62,00 EUR,
 • študente brez statusa (vpisane v evidenco) 77,50 EUR.

Osebe, ki nadaljujejo študij po prekinitvi (vpisani v evidenco), plačajo vsak pristop k izpitu, ki znaša za:

 • pristop k izpitu – do komisijskega izpita 31,00 EUR,
 • komisijski izpit 77,50 EUR.

Na položnici morajo biti naslednji podatki:

 • ime in priimek plačnika,
 • namen plačila (predmet, datum izpita),
 • v polje »referenca« obvezno napisati vpisno številko študenta.

Pravilno izpolnjen plačilni nalog UPN

Prijavnico in fotokopijo dokazila o plačilu pošljite najkasneje 7 dni pred izpitom po klasični ali e-pošti oziroma osebno prinesite v času uradnih ur v Referat za študentske zadeve. Na podlagi prejete prijavnice in dokazila o plačilu vas prijavimo na izpit.
V primeru pravočasne odjave od izpita, najkasneje 2 dni pred izpitom, se plačilo prenese na naslednji izpitni rok. Tudi v primeru prenosa plačila prijava poteka preko referata.
Plačilo je potrebno pokoristiti v tekočem študijskem letu, saj ni prenosa v naslednje študijsko leto. V primeru nepristopa k izpitu je potrebno do 30. septembra zahtevati vračilo vplačanega zneska.

Kdaj se še lahko odjavim od izpita in kako se odjavim od izpita?

Odjava od izpita je možna dva dni pred izpitom. Odjava je elektronska, v utemeljenih primerih je odjava lahko tudi pisna in se odda v referatu za študentske zadeve.

Kje izvem rezultate izpita in kje ter kako vpišem ocene izpita?

Delni izpitni rezultati so objavljeni v spletni učilnici/Blend FL. Vpogled v dokončne izpitne rezultate je možen na spletni strani AIPS.

Kje lahko izvem več o preverjanju in ocenjevanju znanja na um?

Več o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM piše v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju na UM.

Kolikokrat lahko opravljam izpit iz istega predmeta?

Študent lahko posamezni izpit opravlja skupno največ osemkrat, kar velja za študente vpisane do študijskega leta 2012/2013. Od študijskega leta 2012/2013 lahko študent k posameznemu izpitu pristopi največ šestkrat.

Zaključna dela

Ali je potrebno oddati trdo vezan izvod zaključnega dela?

En trdo vezan izvod diplomskega in magistrskega dela je potrebno dostaviti v Referat za študentske zadeve najkasneje v roku 14 dni po zagovoru. Doktorandi pridobijo podatek o številu potrebnih izvodov doktorskega dela v referatu.

Ali je zagovor zaključnega dela plačljiv?

Zagovor diplome ni plačljiv. Do zagovora je potrebno poravnati samo strošek izdaje mape za diplomsko listino.

Ali moram diplomirati pred oddajo prijave za vpis na magistrski študij?

Prijavo lahko oddate pred zagovorom, vpis na magistrski študij pa ne bo mogoč, v kolikor do roka za dopolnitev vloge, le te ne boste dopolnili s potrdilom o diplomiranju oz. diplomsko listino.

Ali obstajajo navodila, v skladu s katerimi je potrebno pripraviti dispozicijo in zaključno delo?

Fakulteta za logistiko je sprejela Navodila za pripravo pisnih del, v skladu s katerimi je potrebno pripraviti dispozicijo in napisati zaključno delo.

Kaj je potrebno storiti ob oddaji zaključnega dela za zagovor, koliko izvodov je potrebno oddati za zagovor in kako sem obveščen o datumu zagovora?

V sklepu o diplomskem/magistrskem delu je zapisano, koliko izvodov diplome je potrebno oddati za zagovor diplome. Potrebno je oddati ustrezno število spiralno vezanih diplom, obrazec Izjava o ustreznosti zaključnega dela (predhodno podpisan s strani mentorja in somentorja, v kolikor je bil imenovan), Poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli ter potrdilo s strani knjižnice, da so vse obveznosti poravnane. O datumu zagovora je študent obveščen po pošti, s priporočeno pošiljko. Vsi zagovori so objavljeni na oglasni deski fakultete.

Kako prijavim temo zaključnega dela, koliko časa velja in kako sem obveščen, da je potrjena?

Tema zaključnega dela se prijavi na obrazcu Prijava teme. Priložiti je potrebno še dispozicijo. Nujen je prevod naslova zaključnega dela v angleški jezik. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani v rubriki Študij/Pisna dela. Tema zaključnega dela na dodiplomskem študijskem programu velja do konca tekočega študijskega leta (30. september), na magistrskem študijskem programu eno leto. Na dom prejmete Sklep o diplomskem/magistrskem delu.

Kakšne barve naj bo trdo vezan izvod zaključnega dela?

Diplomsko delo mora biti vezano v temno modro platno ali podoben material (trda vezava). Napisi na naslovni strani morajo biti vtisnjeni s srebrnimi črkami. Magistrsko delo mora biti vezano v temno zeleno platno ali podoben material (trda vezava). Napisi na naslovni strani morajo biti vtisnjeni s srebrnimi črkami. Doktorsko delo mora biti vezano v rdečo platno ali podoben material (trda vezava). Napisi na naslovni strani morajo biti vtisnjeni z zlatimi črkami.

Kdaj je zadnji rok za oddajo zaključnega dela, da je še mogoč vpis na magistrski študij v študijskem letu?

Zadnji rok za oddajo diplome, ki mora biti tehnično pregledana, je 5. septembra. Ti študenti bodo imeli zagovor v mesecu septembru.

Kdaj, kje in kako opraviti tehnični pregled zaključnega dela ter koliko časa traja tehnični pregled?

Ko mentor presodi, da je naloga ustrezna, napoti študenta na tehnični pregled diplome. Diploma mora biti pred tehničnim pregledom lektorirana.
Študent odda 1 tiskano (spiralno vezano) nalogo v referat za študentske zadeve ali s poštno pošiljko in hkrati pošlje nalogo tudi po e-pošti na naslov: tehnicnipregledi.fl@um.si.
Na tiskani izvod obvezno pripišite svoj elektronski naslov in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi za obveščanje. Z dnem, ko oddate delo začne teči rok desetih delovnih dni, v katerem opravimo tehnični pregled. Enako velja ob vsaki ponovni oddaji zaključnega dela v tehnični pregled. Posamezna korektura (oznaka napake) velja za celotno delo, zato ste dolžni pri vnašanju popravkov odpraviti vse tovrstne napake v vašem delu. Kontaktna oseba je dr. Vesna Mia Ipavec (tehnicnipregledi.fl@um.si).

Ostalo

Kaj je enotna digitalna identiteta?

Univerza v Mariboru je v študijskem letu 2013/14 vpeljala enotno digitalno identiteto (DI), ki enolično označuje posameznika in omogoča enotno prijavo z istim uporabniškim imenom in geslom v različne informacijske storitve, ki jih ponuja Univerza v Mariboru.

Kaj je potrebno storiti, da bi prejemal brezplačna SMS obvestila fakultete?

Na svojem AIPS računu, v okencu SMS-sporočila označite, da ta obvestila želite prejemati. Pogoj je, da imate vneseno pravilno številko GSM. Če ste številko telefona spremenili, jo lahko sami popravite.

Kaj storim, če tekom študijskega leta izgubim študentsko izkaznico?

V primeru izgube ali študentske izkaznice je potrebno opraviti preklic dokumenta. Vloga za preklic se pošlje na: URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 9, 1000 Ljubljana. Popolna vloga za preklic mora vsebovati:

Dopis z osebnimi podatki vlagatelja vloge (ime, priimek, točen naslov, EMŠO), obrazložitvijo (kdaj in zakaj se preklicuje) ter vpisno številko indeksa ali študentske izkaznice in naziv fakultete, na katero je vlagatelj vpisan. Po uradni objavili preklica dokumenta v Uradnem listu Republike Slovenije, vam Uradni list pošlje domov potrdilo o preklicu. Po prejemu obvestila o datumu preklica v UL RS se vse potrebno za pridobitev dvojnika študentske izkaznice uredi v referatu Fakultete za logistiko. Dvojnik je plačljiv po veljavnem ceniku FL UM. Plačilo izvedete preko plačilnega naloga (primer pravilno izpolnjenega UPN naloga je objavljen na spletni stran FL UM med obrazci).

Kako prevzamem enotno digitalno identiteto?

Prevzamete  jo preko sistema AIPS  https://aips.uni-mb.si, kjer pri prvi prijavi vpišete vašo vpisno številko in geslo, ki ste ga prejeli ob vpisu in kot rezultat tega vam AIPS prikaže vaše novo uporabniško ime, ki je večinoma oblike  ime.priimek@student.um.si. To uporabniško ime skupaj z geslom pradstavlja vašo novo digitalno identiteto, ki jo odslej uporabljate za prijavo v AIPS, EduRoam…

To uporabniško ime je hkrati tudi vaš uradni e-poštni naslov, na katerega boste študenti prejemali sporočila iz UM, med drugimi tudi obvestila s strani fakultete in iz sistema AIPS. Do e-pošte dostopate na  http://mail.student.um.si.

Kdaj in kje so objavljeni urniki?

Urniki so objavljeni na spletni strani, in sicer pred začetkom tekočega študijskega leta za zimski semester in pred pričetkom poletnega semestra za poletni semester.

Kdaj lahko ponavljam letnik?

Študent ponavljavec  je oseba, ki se ponovno vpiše v isti letnik, ker ni izpolnil pogojev za napredovanje v višji letnik in opravlja manjkajoče obveznosti ter ima pravico sodelovati pri vseh oblikah visokošolskega izobraževalnega dela v letniku, ki ga ponavlja (predavanja, vaje, seminarji, trikratni pristop na izpit). Tako izhaja iz 2. člena navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM, maj 2010.
Študent, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Ponavljanje letnika na prošnjo študenta odobri Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.

POMEMBNO: Prošnjo za ponavljanje letnika morate oddati tudi tisti študenti, ki pogoje za ponavljanje izpolnjujete (ste zbrali najmanj 30 ECTS vpisanega letnika). V tem primeru prošnje NI POTREBNO utemeljevati in prilagati dokazil.

Kdaj so uradne ure Referata za študentske zadeve?

Uradne ure so od ponedeljka do četrtka, od 10. do 12. ure.

Kdaj študent pavzira?

Študent pavzira, če nima pogojev za vpis v višji letnik in letnika ne more ali ne želi ponavljati. Če želi študent v času pavziranja opravljati manjkajoče obveznosti, mora v referat za študentske zadeve predložiti izpolnjen obrazec »vpis študenta brez statusa«, ki ga najdete med obrazci na spletni strani FL.

Koliko časa traja študij na 1. , 2. in 3. stopnji?

Študij na 1. stopnji (UN, VS) traja 3 leta;
Študij na 2. stopnji (MAG) traja 2 leti;
Študij na 3. stopnji (DR) traja 3 leta.

Status študenta po zaključku zadnjega semestra študija (nekdanji absolventski staž)

Za študente, ki so bili vpisani v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, in so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Za študente, ki so bili vpisani v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, in bodo v času študija ponavljali letnik, spremenili študijski program ali smer jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra. V TEM PRIMERU ABSOLVENTSKEGA STAŽA NE MORE KORISTITI.

Kako se izračuna povprečna ocena študija?

V izračun povprečne ocene na Univerzi v Mariboru štejejo obveznosti študentovega aktualnega študijskega programa.

Sprememba začne veljati za generacijo študentov, vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021, ter za vse študente, ki se bodo tej generaciji pridružili.