Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Splošno o fakulteti

Vizija / Poslanstvo / Vrednote / Cilji

Vizija

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru bo postala vodilna izobraževalna in raziskovalna institucija na področju logistike in oskrbovalnih verig, primerljiva s sorodnimi institucijami v svetu in med njimi prepoznavna kot uveljavljena partnerica na področju logistike in oskrbovalnih verig.

Poslanstvo

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru z družbeno odgovornim izobraževalnim in znanstveno raziskovalnim delom ter interdisciplinarnim povezovanjem različnih znanosti usmerjamo in spodbujamo študente, sodelavce in širšo strokovno javnost k proučevanju in uporabi znanj v logistiki in oskrbovalnih verigah.

Vrednote

Na FL UM spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, natančnost, zvedavost, pripadnost in delovno zavzetost, zavzemamo se za akademsko poštenost ter omogočamo kritično razmišljanje in argumentiran dialog.

Cilji

Izobraževalni proces

Strateški cilj: Z izvajanjem  inovativnih  študijskih  programov, skladnih s potrebami gospodarstva in zaposlitvenimi trendi, izobražujemo kompetentne kadre na področju logistike in oskrbovalnih verig.

Dolgoročni cilji:

 1. Izvajamo študijske programe na več študijskih področjih;
 2. Študijski programi se izvajajo na različnih nivojih zahtevnosti vseh treh bolonjskih stopenj;
 3. Izobraževalni proces vključuje tudi izsledke naših znanstveno-raziskovalnih spoznanj;
 4. Krepimo internacionalizacijo izobraževalnega procesa.

Znanstveno-raziskovalni proces

Strateški cilj: Znanstveno-raziskovalna dejavnost je prepoznavna v domačem in mednarodnem okolju.

Dolgoročni cilji:

 1. Raziskovalci pomembno prispevamo v svetovno zakladnico znanja;
 2. Raziskovalci objavljamo znanstvene prispevke iz svojega znanstvenega področja v revijah s faktorjem vpliva;
 3. Redno se udeležujemo  znanstvenih gostovanj na priznanih tujih raziskovalnih inštitucijah;
 4. Prenos znanja v gospodarstvo je obsežnejši in poteka preko poglobljenega in sistematičnega sodelovanja z njim.
 5. Organiziramo odmevno mednarodno znanstveno konferenco na temo Trajnostne logistike

Administrativno-tehnični proces

Strateški cilj: Strokovna in administrativno-tehnična podpora poslovanju naše fakultete je kakovostna.

Dolgoročni cilji:

 1. Administrativno-tehnični postopki so pregledni, delujoči in uporabniku prijazni;
 2. Stremimo k digitalizaciji poslovanja;
 3. Dokumentiramo izvajanje aktivnosti vseh  procesov FL UM  v skladu z zahtevami kakovosti;
 4. Ažurno informiramo vse odjemalce.

Proces upravljanja fakultete

Strateški cilj: Ustvarjamo v pozitivnem okolju.

Dolgoročni cilji:

 1. Na fakulteti je uveljavljeno načelo demokratično-participativnega sprejemanja odločitev;
 2. Delovno okolje je spodbujajoče, omogoča osebnostno in poslovno rast vsakega zaposlenega, spodbuja se timsko delo in komunikacijo tako med zaposlenimi kot tudi študenti;
 3. Zaposleni smo odgovorni, visoko motivirani ter pripadni fakulteti  in univerzi.

Proces zagotavljanja virov financiranja

Strateški cilj: Zagotovljene imamo kadrovske, finančne, prostorske in ostale vire za kakovostno delovanje.

Dolgoročni cilji:

 1. Imamo opredeljene vire (zaposleni, oprema, infrastruktura, rezultati drugih procesov in drugo) za dosego ciljev naše fakultete;
 2. Skrbimo za kadrovski razvoj zaposlenih;
 3. Z vključevanjem v projekte javnih in tržnih sredstev povečujemo prihodke fakultete;
 4. Zagotavljamo finančno vzdržnost fakultete.

Proces zagotavljanja kakovosti

Strateški cilj: Sistem vodenja kakovosti omogoča učinkovitejše poslovanje.

Dolgoročni cilji:

 1. Vizija, poslanstvo in cilji FL UM so usklajeni z vizijo, poslanstvom in cilji UM;
 2. Kratkoročni cilji vseh procesov izhajajo iz dolgoročnih in strateških ciljev FL UM in so: merljivi in ovrednoteni; poznani so potrebni viri za njihovo realizacijo; znane so odgovorne osebe in njihova pooblastila za doseganje ciljev; znan je čas, v katerem naj bi cilje dosegli;
 3. Cilji vseh procesov FL UM so usmerjeni v povečanje zadovoljstva njenih odjemalcev. Pomembnejši odjemalci FL UM so: študenti, zaposleni in nezaposleni diplomanti FL UM, gospodarstvo in javna uprava, ki zaposluje študente in diplomante FL UM, gospodarstvo in javna uprava, ki uporablja rezultate znanstveno-raziskovalnega in strokovnega procesa FL UM ali sodeluje pri njihovi realizaciji, zaposleni FL UM, širša javnost oziroma družba s svojimi potrebami in pričakovanji in drugi;
 4. Zagotavljamo, da so vizija poslanstvo, vrednote, strategija in cilji FL UM posodobljeni v duhu nenehnega izboljševanja izvajanja procesov FL UM in sporočeni njenim (v prejšnji točki naštetim) odjemalcem, kot je primerno.