Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študijski programi

Univerzitetni študijski program

Predstavitev

Na interdisciplinarnem študijskem programu LOGISTIKA SISTEMOV študenti osvojite znanje logističnih procesov (organizacija procesov oskrbnih mrež, logistične tehnike in tehnologije, optimizacijske metode v logistiki itd.) in logističnih sistemov (sodobni transportni sistemi, planiranje in vodenje logističnega sistema, skladiščni sistemi itd.). V času študija se tako seznanite z različnimi orodji in metodami, s katerimi boste sposobni analize in oblikovanja logističnih sistemov, iskanja rešitev problemov ter njihove realizacije.

Metode poučevanja študente spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih programov pa se seznanite s trendi in dinamiko dela v organizacijah, v katerih je uspešno upravljanje logističnih procesov konkurenčna prednost. Pridobljeno teoretično in aplikativno znanje imate možnost uporabiti pri znanstveno raziskovalnem delu ob koncu študija.

Študij je namenjen predvsem tistim, ki se želijo seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in najpomembneje želijo pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na 2. magistrski stopnji Logistika sistemov.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomiranih inženirjev logistike sledijo iz ciljev študija in so zlasti naslednje:

 • sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter sposobnost presoje za sprejemanje optimalnih odločitev v logističnih sistemih in logističnih procesih,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • etična refleksija in globoka zavezanost profesionalni etiki,
 • obvladovanje dobavnih in nabavnih verig,
 • sposobnost intenzivne in stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljalskih sistemov na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Predmetnospecifične kompetence

Študenti bodo v univerzitetnem dodiplomskem programu Logistika sistemov v okviru predmetnospecifičnih kompetenc pridobili zlasti naslednje:

 • sposobnost za smiselno in realno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju logističnih sistemov,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v logističnih organizacijah in v nelogističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju ipd,
 • sposobnost intenzivne in stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljalskih sistemov na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju, ipd.

Spremenjeni vpisni pogoji za UN program (2025/26)

Spremenjeni vpisni pogoji za vpis na univerzitetni študijski program 1. stopnje od študijskega leta 2025/2026

V univerzitetni študijski program prve stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov:
 • logistični tehnik,
 • elektrotehnik,
 • tehnik varovanja,
 • tehnik računalništva,
 • gradbeni tehnik,
 • prometni tehnik,
 • ekonomsko komercialni tehnik,
 • tehnik elektronskih komunikacij,
 • upravni tehnik,
 • elektrotehnik elektronik,
 • turistični tehnik,
 • strojni tehnik,
 • ekonomski tehnik,
 • tehnik mehatronike,
 • okoljevarstveni tehnik,
 • plovbni tehnik,
 • elektrotehnik energetik,
 • pomorstvo

in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.