Cenik « Fakulteta za logistiko

Cenik

Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi v Mariboru

Za študijsko leto 2017/2018

VPISNI STROŠKI – študijski program 1. in 2. stopnje za redne in izredne študente (tudi prvi vpis pri prehodu v drug študijski program) Cena v EUR brez DDV
Vpis v začetni letnik (1. letnik, neposreden vpis 2. ali 3. letnik, menjava študijskega programa)

Stroški vpisa zajemajo:

–       vpisna dokumentacija

–       študentska izkaznica

–       hologramska nalepka

–       prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti

–       prispevek za knjižnice članic UM in UKM

–       prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega   informiranja študentov

–       prispevek za e-gradiva

 

 

125,00

 

 

 

 

 

 

Vpis v višji letnik

Stroški vpisa zajemajo:

–          vpisna dokumentacija

–          hologramska nalepka

–          prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti

–          prispevek za knjižnice članic UM in UKM

–          prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov

–          prispevek za e-gradiva

 

 

 

120,00

 

 

 

 

Ponovni vpis v letnik, vpis v absolventsko leto, podaljšanje absolventskega staža

Stroški vpisa zajemajo:

–       vpisna dokumentacija

–       hologramska nalepka

–       prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti

–       prispevek za knjižnice članic UM in UKM

–       prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov

20,00

 

Vpis za tuje študente v programih mobilnosti UM

Stroški vpisa zajemajo:

–       študentska izkaznica

–       hologramska nalepka

–       prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti

14,50

 

VPISNI STROŠKI – študijski program 3. stopnje

 (tudi prvi vpis pri prehodu v drug študijski program)

Cena v EUR brez DDV
Vpis v začetnik letnik (1. letnik, neposreden vpis v 2. letnik, menjava študijskega programa)

Stroški vpisa zajemajo:

–       vpisna dokumentacija

–       študentska izkaznica

–       hologramska nalepka

–       prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti

–       prispevek za knjižnice članic UM in UKM

–       prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov

25,00
Vpis v višji letnik in ponovni vpis

Stroški vpisa zajemajo:

–       vpisna dokumentacija

–       hologramska nalepka

–       prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti

–       prispevek za knjižnice članic UM in UKM

–       prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov

20,00

 

ŠOLNINA

za izredni študij

Šolnina za posamezni letnik

(cena v EUR brez DDV)

Obroki

(cena v EUR brez DDV)

1. letnik   VS 1.817,00 1. obrok:     909,00

2. obrok:     454,00

3. obrok:     454,00

2. letnik   VS 1.817,00 1. obrok:     909,00

2. obrok:     454,00

3. obrok:     454,00

3. letnik     VS 2.001,00 1. obrok:   1001,00

2. obrok:     500,00

3. obrok:     500,00

1. letnik  UN 1.980,00 1. obrok:     990,00

2. obrok:     495,00

3. obrok:     495,00

2. letnik   UN 1.980,00 1. obrok:     990,00

2. obrok:     495,00

3. obrok:     495,00

3. letnik     UN 2.240,00 1. obrok:   1120,00

2. obrok:     560,00

3. obrok:     560,00

1. letnik   MAG 2.175,00 1. obrok: 1.090,00

2. obrok:   542,50

3. obrok:   542,50

2. letnik   MAG 2.240,00 1. obrok: 1.120,00

2. obrok:   560,00

3. obrok:   560,00

1. letnik DR 2.760,00 1. obrok: 1.380,00

2. obrok:    690,00

3. obrok:     690,00

2. letnik   DR 2.760,00 1. obrok: 1.380,00

2. obrok:    690,00

3. obrok:     690,00

3. letnik   DR 2.760,00 1. obrok: 1.380,00

2. obrok:    690,00

3. obrok:     690,00

 

NAČIN PLAČILA:

Vpisni stroški se poravnajo v enem obroku v roku 8 dni od izstavitve računa.

Šolnina za vpis v vse letnike študijskih programov Fakultete za logistiko se lahko poravna  tudi v treh obrokih, in sicer:

  1. obrok 8 dni po vpisu in izdaji računa;
  2. obrok 90 dni po vpisu in izdaji računa;
  3. obrok 180 dni po vpisu in izdaji računa.

V primeru izpisa študenta iz fakultete se vpisni stroški ne vrnejo.

Če se študent izpiše iz fakultete do 15. oktobra študijskega leta, v katerem se je vpisal, se mu povrne plačana šolnina.

Študentu, ki se izpiše po 15. oktobru, se  šolnina delno vrne, in sicer:

80 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta,

50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta.

Priznanje izpitov ne vpliva na višino šolnine.

 

Prispevki, ki se obračunavajo po taksah, ki jih določa Zakon o upravnih taksah ((ZUT – I, Ur.l.RS 32/2016)
– vrednosti taksnih tarif so določene v EUR in veljajo od 21.5.2016.
POTRDILA Cena v EUR brez DDV
Posredovanje osebnih podatkov študentov iz uradnih evidenc 4,50
Izdaja drugih potrdil na podlagi uradnih evidenc 4,50
IZDAJA DVOJNIKOV
izdaja dvojnikov diplome 1,80
izdaja dvojnikov priloge k diplomi 1,80
posredovanje osebnih podatkov iz evidenc o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju 1,80
SKLEPI
izdaja sklepa o izdaji dvojnika diplome 18,10
izdaja sklepa o izdaji dvojnika priloge k diplomi 18,10
izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija 18,10
izdaja sklepa o priznavanju izpitov opravljenih izven UM 18,10
izdaja drugih sklepov 18,10

Po 7. točki 24. člena ZUT so študenti oproščeni plačila takse za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem.

Prispevki, ki se obračunavajo po taksah, skladno s tarifo Univerze v Mariboru (vrednost točke za študijsko leto 2017/2018 znaša 0,32 EUR in jo je potrdil Upravni odbor UM na 1. redni seji dne 29.3. 2017). 
IZPITI  Cena v EUR brez DDV
četrto (4) in nadaljnja opravljanja izpita (s statusom) 32,00
opravljanja izpita (brez statusa) 32,00
komisijski izpit 64,00
komisijski izpit (brez statusa) 80,00
diferencialni izpit za študij na 1. stopnji 32,00
diferencialni izpit za študij na 2. stopnji 96,00
diferencialni izpit za študij na 3. stopnji 160,00
ostali posebni izpiti 48,00
IZVEDBA PREDMETA Z IZPITOM
izvedba predmeta z izpitom za 2. študijsko skupino – na 1. ali na 2. stopnji 288,00
izvedba predmeta z izpitom – na 3. stopnji 480,00
STROŠKI POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV
prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj 1920,00
ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj 1488,00
izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive 1168,00
STROŠKI STROKOVNIH POROČEVALCEV V POSTOPKU IZVOLITVE V NAZIV
pri postopku prve izvolitve v naziv visokošolski učitelj 320,00
pri postopku ponovne izvolitve v naziv visokošolski učitelj 256,00
 pri postopku izvolitve v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive 64,00
PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega

ali znanstvenega naslova

320,00
dopolnilni izpit 256,00
stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 160,00
preverjanje ali ocenjevanje izdelkov in storitev 208,00
Prispevki za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa (za redni in izredni študij) 80,00
OSTALI STROŠKI
diplomiranje (mapa za diplomsko listino na željo študenta) 16,00
stroški izdaje dvojnika študentske izkaznice 6,40
stroški izdaje diplomske listine po Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih 19,20

Tarifni del cenika je bil potrjen na seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru, dne 25. 5. 2017.

 Za vse ostale stroške, ki v tem ceniku niso zajeti, se uporablja Cenik Univerze v Mariboru, potrjen na seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru, dne 22. 6. 2017 in je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru.

Številka računa FL UM: SI56 01100-6000010887, Davčna številka: SI71674705

BIC BANKE: BSLJSI2X

V cenah ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z ZDDV.