Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Javne informacije

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
Odgovorna uradna oseba za katalog: prof. dr. Maja Fošner, dekanica
Datum prve objave kataloga: 1. april 2012
Datum zadnje spremembe: 14. april 2021

Katalog je dostopen na svetovnem spletu.

Druge oblike kataloga: katalog je v tiskani obliki voljo na sedežu Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, na naslovu Mariborska cesta 7, 3000 Celje.

Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
elefon: 03 428 53 00
Faks: 03 428 53 38
Elektronski naslov: info.fl@um.si

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:

a) Organigram in podatki o organizaciji organa:

Kratek opis delovnega področja:

Fakulteta za logistiko kot članica Univerze v Mariboru izvaja temeljno raziskovalne, aplikativno raziskovalne, razvojne in druge projekte ter javna pooblastila. Fakulteta za logistiko kot članica Univerze v Mariboru organizira oz. izvaja tudi dejavnosti, ki so potrebne za uresničevanje dejavnosti, določene v Statutu Univerze v Mariboru  (Uradni list RS, št. 44/15 – uradno prečiščeno besedilo in 92/15).

Fakulteta za logistiko kot članica Univerze v Mariboru lahko opravlja tudi izobraževalne, raziskovalne, strokovne, razvojne in svetovalne ter umetniške dejavnosti ter druge, s temi dejavnostmi povezane dejavnosti, ki ne sodijo v nacionalni program, če to ne ovira izvajanja njihove osnovne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljene v Statutu Univerze v Mariboru Mariboru  (Uradni list RS, št. 44/15 – uradno prečiščeno besedilo in 92/15), in če zagotovijo povračilo stroškov, ki nastanejo pri njihovem opravljanju.

Na področju izobraževalne dejavnosti izvaja študijske programe v skladu z bolonjsko deklaracijo. In sicer naslednje programe:

 • visokošolski strokovni študijski program »Gospodarska in tehniška logistika«;
 • univerzitetni študijski program »Logistika sistemov«;
 • magistrski študijski program »Logistika sistemov«;
 • doktorski študijski program »Logistika sistemov.

Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot:

 • Dekan Fakultete za logistiko;
 • Senat Fakultete za logistiko;
 • Akademski zbor Fakultete za logistiko;
 • Poslovodni odbor Fakultete za logistiko;
 • Študentski svet Fakultete za logistiko;
 • Pedagoške, znanstveno-raziskovalne in umetniške enote:
  • Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki:
   • Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki;
  • Katedra za tehniško logistiko:
   • Laboratorij za promet in logistiko sistemov,
   • Laboratorij za tehniko in tehnologijo v logistiki,
   • Laboratorij za logistične sisteme,
   • Laboratorij za preučevanje naprednih rešitev na področju embalaže;
  • Katedra za oskrbovalne verige in trajnostni razvoj;
  • Katedra za varnost in obrambo – vojaško logistiko;
  • Center za e-izobraževanje in aplikativno računalništvo v logistiki;
  • Center za razvoj kakovosti v logistiki;
  • Center za razvoj karier na FL UM;
  • Katedra za upravljanje v logistiki:
   • Laboratorij za projektni management in management tehnologij,
   • Laboratorij za odnose in komuniciranje,
   • Laboratorij za informatiko;
  • Raziskovalni inštitut FL UM;
 • Notranje organizacijske enote s pravico nastopanja v pravnem prometu:
  • Inštitut za logistiko
 • Tajništvo fakultete:
  • Vodstvo tajništva,
  • Referat za študentske zadeve,
  • Služba za pravne kadrovske in splošne zadeve,
  • Služba za računovodske zadeve,
  • Knjižnica,
  • Tehnične službe,
  • Center za informacijski sistem.

Organigram organa

b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:

Nina Vrečko, univ. dipl. prav.
v. d. Tajnik Fakultete za logistiko
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
e-pošta: nina.vrecko@um.si
telefon: 03 428 53 18

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:

Notranji predpisi:
–     Statut Univerze v Mariboru
 (Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015)

 • Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXX-5-2012) in Zahtevnejši kriteriji posameznih članic. V prehodnem obdobju veljajo stara Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIII-1-2005) ter spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIV – 9 – 2006, XXV-8-2007). Dostopno na naslovu: http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx
 • Drugi interni akti Univerze v Mariboru so dostopni na naslovu: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx

Državni predpisi:

Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov

č) Seznam predlogov predpisov:

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v postopku obravnave, so dostopni na naslovu:
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx

Državni predpisi, ki so v postopku obravnave, so dostopni:
Na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije.
Na spletnih straneh Državnega zbora Republike Slovenije.

Opozorilo : Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih (6. člen uredbe):

Vizija, poslanstvo in cilji Fakultete za logistiko
Programi dela in poslovna poročila
Kakovost na Fakulteti za logistiko

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

 • Postopki za vpis v akreditirane študijske programe
 • Postopki pri odločanju o prošnjah študentov

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

 • Evidenca o zaposlenih delavcih – ni prosto dostopna;
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji) – ni prosto dostopna;
 • Evidenca o raziskovalcih;
 • Evidenca uporabnikov knjižnice – ni prosto dostopna;
 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov – ni prosto dostopna;
 • Evidenca osebnih kartonov študentov – ni prosto dostopna;
 • Evidenca zapisnikov o izpitih – ni prosto dostopna;
 • Evidenca o diplomantih – ni prosto dostopna;
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe – ni prosto dostopna;
 • Evidenca uporabnikov brezžičnega omrežja Eduroam na FL UM – ni prosto dostopna.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Organ ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Informacije javnega značaja so dostopne preko rubrik na spletnih straneh: https://fl.um.si. Podatki iz nekaterih informatiziranih zbirk so dostopni vsak delavnik na sedežu Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen:

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Organ ne razpolaga z drugimi stroškovniki za ponovno uporabo informacij javnega značaja.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Študijski programi