Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organiziranost

Organi

Organi upravljanja fakultete so:

  • dekan kot strokovni vodja fakultete, ki ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze,
  • Senat fakultete s svojimi komisijami, kot strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in študenti,
  • Poslovodni odbor fakultete, ki nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun,
  • Študentski svet za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze.
  • Akademski zbor, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

Terminski načrt dej organov