Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

GDPR

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. OZ. 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

v zvezi z evidenco zbirk osebnih podatkov:

Evidenca video-nadzornega sistema

Datum obvestila: 26. 4. 2023

Upravljavec osebnih podatkov:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca
Naziv upravljavca: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Celje
Naslov upravljavca: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Kontaktni e-naslov upravljavca (za izvajanje pravic posameznika): info.fl@um.si
Kontaktna tel. št. upravljavca: 03-428-53-10

ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO):

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Naziv DPO: izr. prof. dr. Miha Dvojmoč
Kontaktni e-naslov DPO: dpo@um.si

osebne podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS 163/2022) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).

Več o obdelavi osebnih podatkov na UM lahko preberete na naslednji spletni strani: https://www.um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/varstvo-osebnih-podatkov, za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Miho Dvojmoča (dpo@um.si).

Omenjeni členi se nanašajo na člene Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo
Izvajanje videonadzora skladno  z ZVOP-2, in sicer po:

  • 76. člen – splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

IN

  • 77. člen – videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore

☒ za varnost ljudi ali premoženja

☒ zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih

☐ zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih

  • 78. člen – videonadzor znotraj delovnih prostorov

 ker je nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja in teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi

☐ ker je nujno potrebno za preprečevanje ali odkrivanje kršitev na področju iger na srečo in teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi

☐ ker je nujno potrebno za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti in teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi

 

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S 3. IN 5. TOČKO 4. ODSTAVKA 76. ČLENA ZVOP-2:
76(4)(5) Tehnični sodelavec lahko neposredno spremlja dogajanje pred kamerami, ki snemajo prostore fakultete

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov
Osebni podatek: Vir: Zakonska obveznost: Pogodbena obveznost: Posledice, če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov:
Opredelite osebni podatek ☒ posameznik

☐ drugo:

 Opredelite vir

☐ Da

☒ Ne

☐ Da

☒ Ne

Posameznik ne more vstopiti v prostore, kjer se izvaja videonadzor

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
6(1)(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca
Pojasnilo: Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22):

  • 76. člen – splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov
  • 77. člen – videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore;
  • 78. člen – videonadzor znotraj delovnih prostorov;

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
Posnetki videonadzora se hranijo 6 mesecev, dnevniki obdelav se hranijo 2 leti po koncu leta, ko so nastali.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Avtomatizirano odločanje: ☐ Da; Razlogi, pomen, predvidene posledice

☒ Ne

Profiliranje: ☐ Da; Razlogi, pomen, predvidene posledice

☒ Ne

 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
Pravice lahko izvajate s pisnim zahtevkom na naslov ali e-naslov upravljavca (gl. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca).
Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (15. člen) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do informacij, kot jih predvideva 15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Pravica do popravka (16. člen) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) (17. člen) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora); osebni podatki so bili obdelani nezakonito; osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije in Republike Slovenije.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna: za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu; iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja; za namen arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do omejitve obdelave (18. člen) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru, če je izpolnjen kateri od sledečih pogojev: posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo; je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le: s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe; ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali Republike Slovenije.

Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe (19. člen) Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke, izbrise in omejitve obdelave razen, če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor.
Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabni, strojno berljivi in interoperabilni obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja kadar: obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Pravica je dopustna, kadar je tehnično izvedljiva. Uresničevanje te pravice ne posega v pravico do izbrisa.
Pravica o ugovora (21. člen) UM osebnih podatkov ne obdeluje za namene neposrednega trženja, zato ni razloga, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.
Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov (22. člen) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, razen: če je odločitev nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov; dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; ali utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).