Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Laboratoriji

Laboratorij za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah

Člani laboratorija:

Vodja: izr. prof. dr. Matevž Obrecht
Sodelavci: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. dr. Sonja Mlaker Kač, lekt. dr. Polona Vičič, doc. dr. Maja Rosi , asist. Mateja Čuček, asist. Milena Kajba
Pridružena člana: doc. dr. Uroš Kramar

Znanstveno-raziskovalno delo

Primarna raziskovalna področja Laboratorija so:

Vpliv novih tehnoloških in družbenoekonomskih tveganj na oskrbovalne verige in logistiko prihodnosti

V okviru Laboratorija za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah proučujemo spreminjanje in razvoj novih oblik oskrbovalnih verig, ki so posledica vplivov novih tehnoloških (IoT v distribuciji v OV; AV & EV za transport v OV; Cloud logistics za povezovanje deležnikov OV) in družbenoekonomskih trendov (deljena ekonomija – souporaba transporta, skladišč, kontejnerjev idr;  connected life, Just-in-time) v logistiki.  Nadalje se raziskovanje osredotoča na nove tehnologije za čistejši transport (preučevanje vodika in biometana kot vira energije za transport prihodnosti), ki vpliva na razvoj trajnostnih oskrbovalnih verig.

Proučevanje vpliva družbenoekonomskih trendov in družbenih preference na spremembe v logistiki je osredotočeno na specifične oskrbovalne verige (npr. prehranska oskrbovalna veriga, tekstilna oskrbovalna veriga, energetska oskrbovalna mreža) in identifikacijo možnih izboljšav za doseganje večje trajnosti v mreži partnerjev celotne oskrbovalne verige (primer znižanje emisij zaradi spletnega nakupovanja  v primerjavi s konvencionalnim nakupovanjem).

Upravljanje okoljskih tveganj na področju transporta in oskrbovalnih mrež

Na področju okoljskih tveganj raziskujemo vpliv transporta na okolje na mikro-ravni (mestne vpadnice, avtocestni odcepi idr.) in njegov vpliv na kolesarje in pešce na različnih oddaljenostih od mesta nastanka onesnaženja ter analizirali, modelirali in simulirali učinke onesnaženja na načrtovanje okolju in zdravju ljudi prijaznejših transportnih poti in oskrbovalnih verig prihodnosti. Fokus je na meritvah PM delcev.

Ker je e-mobilnost in število modelov in registriranih električnih vozil v EU v velikem porastu raziskujemo tudi potencial uporabe električnih vozil (ki so po statističnih podatkih v uporabi v povprečju le 1 uro dnevno) in odsluženih baterij električnih vozil (osebnih, viličarjev, transporterjev) za stabilizacijo in zagotavljanje zanesljive in dostopne energetske oskrbovalne mreže.

Človeški viri in njihovo upravljanje v logističnih procesih in oskrbovalnih verigah

Pomemben del pa predstavlja tudi proučevanje družbene odgovornosti logističnih podjetij in družbeno odgovorne prakse v logistiki ter identifikacijo in proučevanje kompetenc prihodnosti za zaposlene na področju logistike v hitro spreminjajočih se poslovnih okoljih ter potrebah po nenehnem prilagajanju oz. uvajanju novih kompetenc v povezavi z novimi tehnologijami v logistiki.

Terminologija, povezana z logistiko in oskrbovalnimi verigami

Raziskave obsegajo tudi proučevanje novih izrazov, ki se prvotno oblikujejo predvsem v angleškem jeziku ter njihovo tolmačenje v slovenskem jeziku in raziskovanje vloge modalnosti v znanstvenih in strokovnih besedilih na področju logistike.

Projekti

Realizirani projekti (2019):

 1. Interreg Slovenija Hrvaška :: Cross Health
 2. Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja
 3. Biometan – trajnostni energetski vir za transport
 4. We explain- potencial uporabe razlagalnih video vsebin v logistiki in turizmu
 5. Meritve PM delcev in črnega ogljika v prometu

Dobljeni projekti/ projekti v teku:

 1. ŠIPK projekti:
 2. Generacija milenijcev, njihove posebnosti in pomen razumevanja le teh v storitveni dejavnosti
 3. Promocija presoje okoljskih vplivov in integracija le teh v načrtovanje transportnih poti
 4. Organizacija konference SDUTSJ

Prijave projektov:

 1. Promotion of interdisciplinary environmental and sustainability topics in logistics and supply chain related higher education in Middle east (Bilaterala SLO-TR)
 2. Video razlagalne vsebine v logistiki in turizmu- Erasmus + strateška partnerstva (Erasmus+)
 3. Supply chain risk catalogue (mednarodni)
 4. PV energy production and EV as a storages for stabilizing in electric power system as a new economic model for new companies trading with PV energy
 5. Razvoj aplikacije za presojo okoljskih vplivov transportnih poti za večanje trajnostnosti OV (Tetramax)
 6. Preparation of national strategy and action plans for transition from coal of Slovenian coal regions (EC REFORM/SC2020/004)

Priložnosti za študente

Priložnosti za študente je veliko: vključijo se lahko na različne mednarodne projekte in na PKP ter ŠIPK projekte, ki jih vsako leto izvajamo v okviru našega laboratorija. Svoje delo lahko nadalje razširijo na področje (znanstveno) raziskovalnega dela, zaključnih del. Za diseminacijo raziskav študente vzpodbujamo, da rezultate predstavijo na domačih in mednarodnih konferencah, simpozijih, v revijah.