Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Laboratoriji

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport

Področje delovanja laboratorija

Mobilnost je izraz kakovosti življenja v smislu zadovoljevanja človekovih materialnih in nematerialnih potreb (blaginja, dobro počutje). Znotraj te opredelitve mobilnosti pa je transport eden od načinov za izvajanje mobilnosti. Transport torej služi premagovanju neskladja med prostorskimi in materialnimi strukturami bivalnega prostora (poselitve in krajine) ter funkcionalno nematerialnimi strukturami življenja (družba in gospodarstvo).

V laboratoriju za trajnostno mobilnost in transport raziskujemo različna področja, izmed katerih v ospredje postavljamo:

 • Celostno prometno načrtovanje. Metodologija vključuje osem stebrov ukrepanja na področju trajnostne mobilnosti in sicer: Upravljanje parkirišč je usmerjeno v učinkovitejšo rabo parkirnih sistemov, Načrtovanje ulic in njihove podobe ter umirjanje prometa, Hoja kot najnaravnejša oblika mobilnosti, Kolesarjenje kot učinkovit način, Javni promet, Ukrepi, povezani z avtomobili, Upravljanje mobilnosti, ter Upravljanje tovornega prometa.
 • Prometna varnost; pomen prometne varnosti v logističnem sistemu; Vpliv voznika na varnost vožnje. Prometne nesreče negativno vplivajo tudi na logistična podjetja. Ožje področje se posveča elementu voznika v sistemu voznik-vozilo-okolje, ki je osnovni sistem pri proučevanju varnosti vožnje, ki je predpogoj za odvijanje transportne logistike. Trenutne raziskave se ožje osredotočajo na percepcijo okolja in obnašanje voznika pri vožnji ob prisotnosti določenih motenj, tako kognitivnih kot vizualnih.
 • Management trajnostnih oskrbovalnih verig v povezavi z električno mobilnostjo in trajnostnim transportom.
 • Trajnostna energetika in energetska politika ter implementacija učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v logistične procese, električna mobilnost in tržne raziskave s področja e-mobilnosti in avtonomnih vozil, presoja okoljskih vplivov v življenjskem ciklu / OV izdelka in implementacija ukrepov za njihovo preprečevanje ter management oskrbovalnih verig in poslovnih procesov v logistiki.
 • Transportna ekonomika, ki se ukvarja s preučevanjem ekonomskih pojavov v transportnem sistemu. Temeljna področja znotraj transportne ekonomike so: transportna ponudba in povpraševanje, ki se ukvarja z značilnostmi različnih tržnih struktur;transportna politika s področji infrastrukturne politike, eksternalij in obdavčevanja; ekonomika transportnega managementa, ki je večinoma povezana s preučevanjem stroškovnih struktur znotraj transportnih sistemov;organizacija transportnega sektorja in njihova vloga v oskrbovalnih verigah.
 • Strateško planiranje na področju urbane mobilnosti z uporabo odločitvenih modelov. Področje strateškega planiranja predstavlja pomemben segment za oblikovanje trajnostnih mobilnostnih sistemov. Pri tem je pomemben celovit pristop, ki vključuje različne deležnike in različna področja in jih učinkovito in uspešno oblikuje v enoten mobilnostni sistem. Kot uspešen in učinkovit pristop se lahko uporabijo različni odločitveni modeli, kot so analitični hierarhični model, topsis…, ki predstavljajo podporo procesu strateškega odločanja.

Člani laboratorija

Člani laboratorija za Trajnostno mobilnost in transport smo iz različnih področij, tako tehničnih kot družboslovnih, saj le tako zagotavljamo inter- in multi-disciplinarnost kompleksnega znanstveno-raziskovalnega področja.

 • prof. dr. Darja Topolšek, predstojnica
 • izr. prof. dr. Matjaž Knez
 • izr. prof. dr. Matevž Obrecht
 • izr. prof. dr. Marjan Sternad
 • doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek, mag.
 • doc. dr. Uroš Kramar
 • asist. Igor Grofelnik, mag.

Izr. prof. dr. Darja Topolšek je leta 2001 zaključila dodiplomski študij na Fakulteti za gradbeništvo UM, in tako pridobila naziv Univerzitetna diplomirana inženirka prometa. Na isti fakulteti je leta 2004 zaključila podiplomski študij in pridobila naziv Magistrica znanosti s področja prometa. Leta 2007 se je kot prva generacija vpisala na doktorski študijski program na Fakulteti za logistiko UM in ga leta 2010 zaključila kot prva doktorica znanosti na tej fakulteti ter tako pridobila naziv Doktor znanosti.

Doc. dr. Matjaž Knez je leta 2000 zaključil dodiplomski študij na FERI/EF UM, ter si pridobil naziv Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir. Na EFUM je leta 2008 zaključil podiplomski študij in si pridobil naziv Magister ekonomskih znanosti, smer Management in organizacija. Leta 2012 je na FLUM zaključil doktorski študij in si pridobil naziv Doktor znanosti. Po doktoratu je 3 mesece delal na Transport Research Institute-u, na Napier univerzi v Edinburghu, kjer je sodeloval s profesorjem dr. Tariq Muneerjem in se izpopolnjeval na področju voznih ciklov avtomobilov ter poznavanju električnih vozil. Je avtor številnih znanstvenih člankov, član uredniškega odbora pri reviji Sustainable cities and Society. V zadnjih treh letih je sodeloval pri EU projektu Central European Green Corridors in bil član konzorcija, ki je pripravljal strategijo RS za integracijo alternativnih vozil.

Doc. dr. Matevž Obrecht je leta 2008 zaključil dodiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM in pridobil naziv Univerzitetni diplomirani ekonomist. Na isti fakulteti je nato nadaljeval doktorski študij s fokusom na trajnostnem razvoju, obnovljivih virih energije, energetski politiki in podjetniškem varstvu okolja ter leta 2013 uspešno zaključil doktorski študij. Je tudi dvakratni dobitnik »Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju Slovenije«.

Doc. dr. Marjan Sternad je leta 2002 zaključil dodiplomski študij na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor. Na isti fakulteti je leta 2008 še zaključil podiplomski študij in pridobil naziv magister znanosti s področja ekonomije. Leta 2016 je zaključil doktorat na Fakulteti za logistiko in pridobil naziv doktor znanosti. Konec leta 2016 se je habilitiral v naziv docent iz področja logistike.

Asist. Tina Cvahte Ojsteršek, mag., je leta 2010 zaključila dodiplomski študij na Fakulteti za logistiko UM ter dodiplomski študij smeri Promet VS na Fakulteti za gradbeništvo UM. Študij je nadaljevala na magistrski stopnji Fakultete za logistiko UM, po pridobljenem nazivu magistrica inženirka logistike in izdelanim magistrskim delom s področja urejanja mestnega prometa pa je nadaljevala z doktorskim študijem, kjer se posveča raziskavam s področja mobilistike in prometne varnosti v povezavi z logistiko.

Pred. Uroš Kramar, mag ing. log. / dipl. univ. oec. je zaključil dodiplomski študij na Ekonomski fakulteti UM in pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Nato je leta 2008 končal še podiplomski študij na Fakulteti za logistiko UM in prejel naziv magister inženir logistike. Sedaj zaključuje doktorski študij na isti fakulteti s področja strateškega planiranja, odločitvenih modelov v mobilnostnih sistemih.

Asist. Igor Grofelnik, mag., je leta 2014 zaključil dodiplomski univerzitetni študijski program logistika sistemov na Fakulteti za logistiko UM. Študij je nadaljeval na magistrskem študijskem programu ter leta 2018 uspešno pridobil naziv magistrer inženir logistike. Sedaj nadaljuje svojo raziskovalno pot na doktorskim študijskem programu, kjer se posveča raziskavam s področja dostave dronov in neposrednega vpliva le-teh na urbano okolje.

Objave članov laboratorija

Člani laboratorija svoje znanstveno-raziskovalno aktivnost objavljamo v ustrezni literaturi. V nadaljevanju podajamo rezultate našega dela za obdobje zadnjih petih let. Izpostavili smo tiste izsledke, ki se v največji meri navezujejo na izpostavljena raziskovalna področja in so objavljeni v pomembnejših revijah (urejeni po abecedi).

 • GAGO, E. J., MUNEER, Tariq, KNEZ, Matjaž, KÖSTER, Helmut. Natural light controls and guides in buildings : energy saving for electrical lighting, reduction of cooling load. Renewable & sustainable energy reviews : an international journal, ISSN 1364-0321. [Print ed.], 2015, vol. 41, str. 1-13. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114006777, doi: 10.1016/j.rser.2014.08.002. [COBISS.SI-ID 512585021], [JCR, SNIP, WoS do 23. 10. 2017: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, Scopus do 27. 10. 2017: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 24]
 • KNEZ, Matjaž, CELIK, Ali Naci, MUNEER, Tariq. A sustainable transport solution for a Slovenia town. International journal of low carbon technologies, ISSN 1748-1325. [Online ed.], 2014, [Vol.] 0, str. 1-7, doi: 10.1093/ijlct/ctu007. [COBISS.SI-ID 512557629], [SNIP, WoS do 26. 12. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 28. 5. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 • KNEZ, Matjaž, JEREB, Borut, OBRECHT, Matevž. Factors influencing the purchasing decisions of low emission cars : a study of Slovenia. Transportation research. Part D, Transport and environment, ISSN 1361-9209. [Print ed.], July 2014, vol. 30, str. 53-61. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920914000339, doi: 10.1016/j.trd.2014.05.007. [COBISS.SI-ID 512566077], [JCR, SNIP, WoS
 • KNEZ, Matjaž, JEREB, Borut. Solar power plants – alternative sustainable approach to greener environment: : a case of Slovenia. Sustainable cities and society, ISSN 2210-6715. [Spletna izd.], Feb. 2013, vol. 6, str. 27-32, doi: 10.1016/j.scs.2012.07.002. [COBISS.SI-ID 512441149], [JCR, SNIP, WoS do 4. 3. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 4. 12. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 • KNEZ, Matjaž, MUNEER, Tariq, JEREB, Borut, CULLINANE, Kevin. The estimation of a driving cycle for Celje and a comparison to other European cities. Sustainable cities and society, ISSN 2210-6715. [Spletna izd.], Feb. 2014, vol. 11, str. 56-60, doi: 10.1016/j.scs.2013.11.010. [COBISS.SI-ID 512556349], [JCR, SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
 • KNEZ, Matjaž, OBRECHT, Matevž. Policies for promotion of electric vehicles and factors influencing consumers’ purchasing decisions of low emission vehicles. Journal of sustainable development of energy, water and environment systems, ISSN 1848-9257, 2017, vol. 5, iss. 2, str. 151-162. http://www.sdewes.org/jsdewes/pid5.0139, doi: 10.13044/j.sdewes.d5.0139. [COBISS.SI-ID 512832573], [SNIP, WoS]
 • KRAMAR, U. In TOPOLŠEK, D. (2018). Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Urban Mobility System. Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 25/No. 5 (sprejet za objavo)
 • KRAMAR, Uroš, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina, STERNAD, Marjan, TOPOLŠEK, Darja. Designing a strategic mobility plan for small and medium sized cities using a multi-stage methodology : case of Celje. Spatium : urban and spatial planning, architecture, housing, building, geodesia, environment, ISSN 1450-569X, 2015, iss. 33, str. 47-54.
 • MUNEER, Tariq, MILLIGAN, Ross, SMITH, Ian, DOYLE, Aisling, POZUELO, Miguel, KNEZ, Matjaž. Energetic, environmental and economic performance of electric vehicles : experimental evaluation. Transportation research. Part D, Transport and environment, ISSN 1361-9209. [Print ed.], 2015, vol. 35, no. [1], str. 40-61. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920914001783, doi: 10.1016/j.trd.2014.11.015. [COBISS.SI-ID 512609853], [JCR, SNIP, WoS do 19. 4. 2017: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 30. 3. 2017: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9]
 • OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž. Sustainable energy strategy for Slovenia – considering core factors for its development. Journal of Sustainable Energy and Environment, ISSN 1906-4918, 2013, vol. 4, iss. 4, str. 113-119.
 • OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž. Technology forecast of sustainable energy development prospects. Futures, ISSN 0016-3287. [Print ed.], 2016, vol. 84, str. 12-22, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2016.09.002, doi: 10.1016/j.futures.2016.09.002. [COBISS.SI-ID 512793917], [JCR, SNIP, WoS
 • OBRECHT, Matevž, KNEZ, Matjaž. Carbon and resource savings of different cargo container designs. Journal of cleaner production, ISSN 1879-1786. [Online ed.], 1 Jul. 2017, vol. 155, 151-156 str. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.076, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.076. [COBISS.SI-ID 512811837], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 27. 6. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 • OBRECHT, Matevž, KNEZ, Matjaž. Opportunities for transition to sustainable energy strategy in Slovenia. Strategic management, ISSN 2334-6191, 2014, vol. 19, no. 3, str. 31-37.http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive/SM2014_3.pdf.
 • RENČELJ, Marko, TOLLAZZI, Tomaž, POLIČ, Marko, TOPOLŠEK, Darja, HERBAJ, Elvis Alojzij, STIBRIČ, Miha, MOHORIČ, Matej. Ukrepi za zmanjšanje možnosti in analiza voženj v nepravilno smer na slovenskem AC omrežju : razvojno-raziskovalna naloga : končno poročilo. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Center za gradnjo prometnic, 2015. 215 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18951958]
 • STERNAD, Marjan, JAGRIČ, Timotej, ROSI, Bojan. Estimating marginal infrastructure cost in new infrastructure charging model. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, ISSN 1330-3651, 2017, god. 24, br. 3, str. 829-836, ilustr. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=269882, doi: 10.17559/TV-20160218095139. [COBISS.SI-ID 512850749], [JCR, SNIP, WoS do 25. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 25. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD točke: 20.59, št. avtorjev: 3
 • Tariq Muneer Mohan Kolhe Aisling (2017) Doyle Electric Vehicles: Prospects and Challenges, 1st Edition, eBook ISBN: 9780128030400, Paperback ISBN: 9780128030219, Elsevier.
 • TOPOLŠEK, Darja (avtor, vodja projekta), CVAHTE OJSTERŠEK, Tina. Vpliv predavanj Zavoda Vozim “Še vedno vozim – vendar ne hodim” na varno vedenje voznikov : zaključno poročilo raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2016. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512770621]
 • TOPOLŠEK, Darja (avtor, vodja projekta), STERNAD, Marjan, KRAMAR, Uroš, KNEZ, Matjaž, ŠROT, Karel, ROSI, Bojan, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina. Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi : 2. fazno poročilo. Celje: [s. n.], 2016. XIII, 225, 6 str., ilustr. https://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/2_fazno_porocilo_CPS_OZOS.pdf. [COBISS.SI-ID 512862269]
 • TOPOLŠEK, Darja (avtor, vodja projekta), STERNAD, Marjan, KRAMAR, Uroš, KNEZ, Matjaž, ŠROT, Karel, ROSI, Bojan, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina. Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi : 3. fazno poročilo. Celje: [s. n.], 2016. IX, 113 str., ilustr. https://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/3_fazno_porocilo_CPS_OZOS.pdf. [COBISS.SI-ID 512862781]
 • TOPOLŠEK, Darja, AREH, Igor, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina. Examination of driver detection of roadside traffic signs and advertisements using eye tracking. Transportation research. Part F, Traffic psychology and behaviour, ISSN 1369-8478. [Print ed.], Nov. 2016, vol. 43, str. 212-224, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2016.10.002, doi: 10.1016/j.trf.2016.10.002. [COBISS.SI-ID 3228394]
 • TOPOLŠEK, Darja, DRAGAN, Dejan. Behavioural comparison of driverswhen driving a motorcycle or a car : a structural equation modelling study. Promet, ISSN 0353-5320. [Print ed.], 2015, vol. 27, no. 6, str. 457-466, ilustr. http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/issue/view/163. [COBISS.SI-ID 512739133]
 • TOPOLŠEK, Darja, DRAGAN, Dejan. Relationships between the motorcyclists’ behavioural perception and their actual behaviour. Transport, ISSN 1648-3480. [Online ed.]. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16484142.2016.1141371, doi: 10.3846/16484142.2016.1141371. [COBISS.SI-ID 512755261]
 • TOPOLŠEK, Darja, KRAMAR, Uroš, STERNAD, Marjan, ROSI, Bojan, ŠROT, Karel, PRAPROTNIK, Stojan, STROJANŠEK, Jaka (avtor, fotograf), CVAHTE OJSTERŠEK, Tina. Celostna prometna strategija občine Žalec. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko; Žalec: Razvojna agencija Savinja, GIZ, 2017. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-19-3. http://zalec.e-soft.si/apl/doc/6812BCFE.pdf. [COBISS.SI-ID 289657344]
 • TOPOLŠEK, Darja, KRAMAR, Uroš, STERNAD, Marjan, ROSI, Bojan, ŠROT, Karel, ŽABERL, Bojana, ČEBULAR, Anita, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina, ŠUSTER MOČNIK, Aleksandra. Celostna prometna strategija občine Šmarje pri Jelšah. Šmarje pri Jelšah: Občina, 2017. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-91827-4-1. [COBISS.SI-ID 290253568]
 • TOPOLŠEK, Darja, STERNAD, Marjan, KRAMAR, Uroš, KNEZ, Matjaž, ŠROT, Karel (avtor, fotograf), ROSI, Bojan, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina. Celostna prometna strategija občine Zagorje ob Savi : na poti v zeleno. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko, 2017. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-22-3. https://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Na_poti_v_zeleno.epub. [COBISS.SI-ID 289797120]
 • TOPOLŠEK, Darja. Prevention of wrong-way driving on freeways. Promet, ISSN 0353-5320. [Print ed.], 2007, vol. 19, no. 5, str. 311-321. [COBISS.SI-ID 512003901]

Projekti

Zaključeni projekti

 • Celostna prometna strategija občine Šmarje pri Jelšah
 • Celostna prometna strategija občine Šoštanj
 • Celostna prometna strategija občine Zagorje ob Savi
 • Celostna prometna strategija občine Žalec
 • Potrebe in preference voznikov glede polnilne infrastrukture za električna vozila – pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo
 • Izdelava študije o potrebnih dodatnih ukrepih za povečanje deleža vozil na alternativna goriva v Sloveniji in predloga Strategije razvoja na področju alternativnih goriv v prometu v RS.
 • Izdelava koncepta za urbano optimalno mobilnost manj mobilnih skupin : zaključno poročilo projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2016. III, 76 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512774717]
 • Pregled zaključenih in tekočih EU projektov na temo mobilnosti : zaključno poročilo projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2016. II, 41 str. [COBISS.SI-ID 512775229]
 • Vpliv predavanj Zavoda Vozim “Še vedno vozim – vendar ne hodim” na varno vedenje voznikov : zaključno poročilo raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2016. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512770621]
 • Možnost integracije tehnologije eye tracking v ocenjevanje cestne prometne varnosti: zaključno poročilo raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2015. VII, 107 str., 4 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512714045]
 • Načrt trajnostnega razvoja mestne mobilnosti : končno poročilo : projekt SUGAR: Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies – Trajnostni razvoj mestne logistike. Maribor: Fakulteta za logistiko, 2012. 115 str., graf. prikazi, ilustr., fotograf. [COBISS.SI-ID 512498237]
 • Ukrepi za zmanjšanje možnosti in analiza voženj v nepravilno smer na slovenskem AC omrežju

 Predvidene prijave na razpise

 • CPS (dogovori z občinami ki še tega niso izvedle)
 • EDISON
 • Varna mobilnost dijakov: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah (Nosilec: Zavod RS za šolstvo)