Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Ime projekta, Akronim projekta: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Časovni okvir: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Koordinator projekta: Univerza v Mariboru

Kratek povzetek projekta:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru krajšega gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih sodelovati pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja najmanj šest (6) in največ enainsedemdeset (71) pedagoških ur na mestu visokošolskega učitelja. Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru daljših gostovanj na slovenskem visokošolskem zavodu sodelovati pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja skupno najmanj dvainsedemdeset (72) ur v treh (3) mesecih (to je v 90 dneh), oziroma skupno najmanj šestindevetdeset (96) ur v štirih (4) mesecih (to je v 120 dneh) oziroma skupno najmanj sto dvajset (120) ur v petih (5) mesecih (to je v 150 dneh) na mestu visokošolskega učitelja.

 

logo

ministr_izob