Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Analiza mobilnostnega sistema v Mestni občini Celje

pkp

Mentor na FL UM: pred. Uroš Kramar

 

Kratka vsebina: Sodobna družba je odvisna od mobilnosti in pomemben faktor družbenega razvoja. Tako je dandanes mobilnost, ki jo razumemo kot zmožnosti gibanja med različnimi točkami oz. mesti, postala ključni dejavnik razvoja urbanih okolij. Zaradi močne odvisnosti od kakovostnega mobilnostnega sistema, je pomembno oblikovati čim bolj uspešne in učinkovite plane njegovega prihodnjega razvoja. Tako je občina Celje že v letu 2017 izdelala strateški dokument imenovan Celostna prometna strategija (CPS). Gre za dokument, s katerim so postavljeni vizija, cilji in ukrepi, s katerimi se skuša povečati kakovost urbanega mobilnostnega sistema (UMS) in posledično povečati kakovost bivanja.  Namen in cilj projekta je analizirati učinke uvedbe takšnega strateškega dokumenta v smislu spremembe potovalnih navad, v prid večje uporabe javnega prevoza in kolesarjenja, kot načina prevoza ter zaznavi o pozitivnih vplivih na kakovost bivanja. V ta namen je sodelovanje Fakultete za logistiko in občine Celje več-nivojsko, saj bodo v analizo vključeni različni deležniki, ki uporabljajo UMS občine Celje in na drugi strani študentje iz različnih strokovnih področij, ki bodo s svojim znanjem in idejami prispevali k evalvaciji izvajanja ukrepov CPS, iskanju možnosti za njihovo še boljše izvajanje in morebitno prilagoditev. Sodelujoči študenti bodo s pomočjo primerjanja stanja pred uvedbo CPS, analize na terenu in anketiranja podali ugotovitve, kako ukrepi CPS vplivajo na spremembe potovalnih navad v smeri večje uporabe javnih prevozov in kolesarjenja (tako imenovan »modal split«) in, ali prihaja do sprememb v zaznavi kakovosti bivanja v povezavi z mobilnostjo. S pomočjo mentorjev se bodo raziskali primeri dobrih praksa iz drugih mest in predlagale rešitve za dodatno izboljšanje kakovosti UMS. Končni produkt projekta bo tako bila izdelana analiza učinkov CPS na spremembe potovalnih navad, vpliv CPS na zaznavo kakovosti bivanja in predlogov za njihovo izboljšanje.