Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Erasmus+

Mobilnost študentov

Program Erasmus+ 

Program Erasmus+ študentu omogočada del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2023/2024 za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Velika Britanija, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Na razpis se lahko prijavi študent,ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program Erasmus+:

1. celoten čas študija v tujini bo imel aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru;
2. v času študija v tujini ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (Erasmus študija in prakse).

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji na katero bo študent vpisan v času študija v tujini, ne sme preseči maksimuma mesecev v tujini (skupnega trajanja Erasmus študija in prakse). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t.i, »zero grant« študent).

Prijavni Postopek

Študent odda elektronsko prijavo za Erasmus študij na spletni strani studentexchange.um.si.Dostop do spletne prijave je možen z digitalno identiteto Univerze v Mariboru. Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb “Confirm Application”.

Elektronske prijave študentov se lahko po roku oddajo le z dovoljenjem in potrditvijo fakultetnih Erasmus koordinatorjev.

Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolno usklajena in potrjena s strani fakultetnega Erasmus koordinatorja ter sporočena Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru.

​V primeru, da partnerska univerza v tujini zahteva uradno nominacijo izbranih študentov, fakultetni Erasmus koordinatorji nominirajo izbrane študente. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija posameznega študijskega področja, kot je določeno v Medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+.

Študent mora na spletni strani partnerske univerze preveriti, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru, v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in v spletnem orodju OLA: https://learning-agreement.eu/ sestavi ustrezen študijski sporazum »Learning Agreement«.

Študent poskrbi, da študijski sporazum izpolni in predloži v elektronski podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko ta posredovan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.

Več informacij o postopku prijave na spletni strani: https://erasmusplusum.si/studij/prijava/prijavni-postopek/

Finančna podpora

Študenti, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ in bodo potrjeni s strani svoje matične fakultete, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu s sprejemnim pismom in akademskim koledarjem na partnerski instituciji.

Za čas trajanja JEZIKOVNIH TEČAJEV oz. DRUGIH RAZŠIRJENIH AKTIVNOSTI (pripravljalni tedni, medkulturni tečaji itd.), ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, so prejemniki do finančne dotacije Erasmus+ upravičeni le v primeru, če bo univerza gostiteljica potrdila datum pričetka tečaja/aktivnosti kot datum začetka trajanja Erasmus+ aktivnosti na potrdilu »Confirmation 1« in zanj izdala ustrezno potrdilo.

DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.

DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katerega je študent upravičen do prejema finančne dotacije, razen kadar gre za zeleno potovanje.

Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, Zoisovo štipendijo ipd.

Nacionalna agencija CMEPIUS je v skladu z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za Nacionalne agencije ter soglasjem Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, določila zneske nepovratnih sredstev za posameznike v okviru Erasmus+ kot v nadaljevanju.

Višine Erasmus dotacije v študijskem letu 2022/2023 za posamezno skupino držav znašajo:

dotacija2022_23

Več informacij o dotaciji in dodatkih: https://erasmusplusum.si/studij/prijava/financna-dotacija-in-dodatki/

 

Priznavanje izpitov

Študent pred odhodom na izmenjavo pridobi učne načrte posameznih predmetov, ki jih bo opravljal v tujini in jih z namenom priznavanja odnese nosilcu premeta, ki presodi ali se mu izpit prizna ali ne. V ta namen se izpolni dokument dogovor o priznavanju izpitov.

Kriteriji in pravila izbire

Na eno semestrski študij v tujino lahko gre praviloma redni študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da ima ob prijavi za študij v tujino status študenta,
  • da izpolnjuje pogoje glede znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije;

Če je primernih kandidatov za eno semestrski študij v tujini več kot je študijskih mest se pri selekcijskem postopku upošteva povprečna ocena. Pri izboru imajo prednost kandidati, ki zberejo več točk po naslednjem sistemu:

  • osnova za izračun je povprečna ocena vseh do prijave opravljenih izpitov,
  • plus 0,2 točke za katerikoli izpit iz na FL, katerega izvedba je potekala v angleškem jeziku,
  • plus 0,3 točke, če je bil kandidat tutor tujemu študentu,
  • če zbere več kandidatov enako število točk, ima prednost tisti, ki še ni študiral v tujini.

Postopek izbire kandidatov za eno semestrski študij v tujini je sledeč:

  • kandidati za študij v tujini izpolnijo prijavni obrazec
  • na osnovi kriterijev teh pravil nastane prednostni vrstni red kandidatov za študij v tujini,
  • če kdo izmed izbranih študentov kasneje ugotovi, da ne more oditi na študij v tujino, ga nadomesti prvi naslednji kandidat na seznamu,

 

Več informacij

Kontakt za vprašanja vezana na finančno dotacijo Erasmus+ dodano štipendijo Javnega sklada RS, dodatek za  Študente iz socialno šibkejših okolij ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami:
Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Urša Segala Tel.:02 23 55 286, E: outgoing.erasmus@um.si.
Kontakt za vprašanja vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, …) :
VID MLEJNIK (fakultetni Erasmus koordinator)
erasmus.fl@um.si

Koristne informacije in dokumenti