Digitalna knjižnica

E-knjige

Poročilo drugega kroga intervencij in evalvacija posodobljene strukture vprašalnikov za delavnice »Heroji furajo v pižamah«

Poročilo in evalvacija drugega kroga posvetov »Heroji furajo v pižamah«

Smart solutions in the Tezno Business Production Zone in Maribor and upgrade design

Evalvacija delavnic »Še vedno vozim – vendar ne hodim«

Evalvacija posvetov »Heroji furajo v pižamah«

Evalvacija delavnic »Še vedno vozim – vendar ne hodim«

Oblikovanje in načrtovanje oskrbovalne verige – KPI-ji povezani z upravljanjem zalog

Supply Chain Deisgn and Planning – KPI Relative to Inventory Management

Oblikovanje in načrtovanje oskrbovalne verige – Ključni kazalniki uspešnosti- upravljanje zalog

CPS občine Kozje – Poročilo faze »Priprava strategije«

CPS občine Kozje – Poročilo faze »Zagon procesa«

CPS občine Kozje – Poročilo faze »Racionalno zastavljanje ciljev«

Celostna prometna strategija občine Kozje

EVALVACIJA IN DOPOLNITEV DELAVNIC »ŠE VEDNO VOZIM-VENDAR NE HODIM« zaključno poročilo raziskovalnega projekta
UDK:  656.1

Statistična analiza dokumentov Incoterm s pomočjo statističnega modeliranja tipa regresijski LOGIT in ugotavljanje ključnih preferenc: delno poročilo študije
UDK: 519.2 – Verjetnost. Matematična statistika

Raziskava učinkovitosti predavanj Zavoda VOZIM “Še vedno vozim – vendar ne hodim” in njen vpliv na varno vedenje voznikov: zaključno poročilo raziskovalnega
projekta
UDK: 656.1 – Cestni transport. Cestni promet

“Bike sharing” kot inovativna logistična rešitev za podporo razvoja turizma: zaključno poročilo raziskovalnega projekta
UDK: 656.1 – Cestni transport. Cestni promet

Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: zaključno poročilo raziskovalnega projekta
UDK: 338.48 – Turizem

Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane: zaključno poročilo raziskovalnega projekta
UDK: 005.5 – Postopki menedžmenta. Usmeritev

Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 3. faza

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 2. faza

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 1. faza

How to write a research paper? useful tips for successful academic writing
UDK: 001.89 Organizacija znanosti in znanstvenega dela

Kolaborativno vedenje kot spodbujevalni dejavnik integracije logistične in marketinške funkcije
UDK: 005.56 Sodelovanje. Skupno delo. Soudeleženost

Informacijska podpora logističnim sistemom
UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Logistika in e-poslovanje
UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Računalništvo in informatika v logistiki
UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Presoja kakovosti izobraževanja na Fakulteti za logistiko UM
UDK: 161.223 Kakovostne sodbe

The Role of Languages for Specific Purposes in Intercultural Communication
UDK: 351.814.373.3 Jezik, ki je v uporabi. Način izražanja. Izrazoslovje

Risk Catalog
UDK: 005.52:005.334 Analiza tveganja. Upravljanje s tveganjem

Programi za logistike
UDK: 005.511 Poslovno načrtovanje

Bela knjiga o prometu
Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu
UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa