Storitve

Izdajanje publikacij

CIP

CIP zapis morajo imeti publikacije kot so knjige, e-knjige in druge elektronske publikacije na fizičnih nosilcih, ki izidejo v nakladi več kot 50 izvodov ter online.

Pri pripravi kolofona upoštevajte, da mora po Zakonu o obveznem izvodu publikacij in njegovih dopolnitvah vsebovati sledeče podatke:

 • ime ali naslov publikacije in izvirni naslov dela v primeru prevoda,
 • podatke o avtorju, prevajalcu, ilustratorju, fotografu, piscu spremne besede in ostalih sodelavcih pri nastanku publikacije,
 • navedbo nosilca avtorskih pravic,
 • podatke o izdaj ali natisu,
 • ime in sedež založnika,
 • leto izida,
 • oznako ISBN, ISSN ali drugo mednarodno oznako publikacije,
 • število izvodov,
 • maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serij­ske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji) ter
 • navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana z javnimi sredstvi.

Več informacij o CIP-u najdete na: CIP – Kataložni zapis o publikaciji (NUK)

Obvezni izvod

Oddaja obveznega izvoda je namenjena arhiviranju publikacij, ki imajo slovenskega avtorja, slovenskega založnika ali so v slovenskem jeziku. Z oddajo obveznega izvoda si založnik zagotovi brezplačno izdelavo bibliografskega opisa in njegovo javno dostopnosti v okviru kataloga COBISS, vnos v Slovensko bibliografijo in vodenje v okviru statistik slovenske založniške produkcije.

Knjižnica FL skrbi za oddajo izdanih, založenih, objavljenih, izdelanih ali razmnoženih publikacij na FL ali v soizdajateljstvu upravičencem nacionalnega obveznega izvoda (NUK) in obveznega izvoda UM kot to določajo Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS 2006/69) in Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru A6/2010.

Sodelavci FL, ki so avtorji publikacij, oddajo v knjižnico ustrezno število obveznih izvodov glede na tip publikacije, kot je navedeno v nadaljevanju najkasneje 8 dni po objavi.*

Oddajo 18 izvodov (od tega 16 za nacionalni obvezni izvod in 2 izvoda za obvezni izvod UM) naslednjih publikacij pri prvi in vseh naslednjih izdajah, ponatisih, različicah in podobnih publikacijah skupaj s prilogami in dodatki, razen pri dotisih:

 • tiskane knjige, brošure, serijske publikacije, separati, kartografsko gradivo in drobni tisk,
 • elektronske publikacije na fizičnih nosilcih, elektronske publikacije na računalniških omrežjih in svetovnem spletu ter
 • avdio in video gradivo na raznih nosilcih.

Izjema velja pri nakladi manj kot 150 izvodov in za drobni tisk (vabila, plakati, programi, zloženke ipd.) pri oddaji nacionalnega obveznega izvoda in sicer 4 izvode, medtem ko so publikacije z naklado manj kot 50 izvodov oddaje obveznega izvoda opravičene. Kot obvezni izvod se oddajo tudi 4 izvodi doktorskih disertacij (2 za nacionalni obvezni izvod in 2 za obvezni izvod UM) ter 1 izvod magistrskih in diplomskih del, pri čemer 1 izvod pripade knjižnici FL. Elektronska verzija magistrskih in diplomskih del mora biti oddana tudi v DKUM. V primeru objave članka v reviji ali poglavja v monografiji se predloži separat in oddaja celotne publikacije ni potrebna.

Pri obveznem izvodu UM veljajo izjeme za oddajo učbenikov, skript, zapiskov predavanj, zbranega gradiva in drugega učnega gradiva. Ob prvi izdaji je treba oddati najmanj 8 izvodov, v primeru ponatisa pa najmanj 2 izvoda, pri čemer najmanj polovica teh izvodov pripade knjižnici FL.

Elektronske publikacije se oddajo tako v primeru prostega in odprtega dostopa, kot tudi v primeru zaščitenega dostopa. V slednjem primeru se zagotovi geslo za dostop, s čemer se depozitarni organizaciji omogoči zajetje podatkov. V primeru e-učbenikov in drugega učnega gradiva ima dostop do tega gradiva tudi knjižnica FL.

V kolikor je obvezni izvod zaščiten z geslom (v primeru e-gradiva) ali zanj velja odlog javnega dostopa, ga depozitarna organizacija in knjižnica FL uporabljata skladno z izjavo avtorja oziroma založnika o pogojih uporabe in dostopa do tega gradiva.

* UM spodbuja svoje sodelavce, avtorje, tudi k oddaji publikacij ali delov publikacij v primeru, da so jih izdali ali objavili v samozaložbi oziroma pri drugi založbi.

Založniško dejavnost v okviru univerze ureja veljavni Pravilnik o založniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru.