Storitve / Services

Izposoja / Loan

Priporočamo predhodno naročilo gradiva za izposojo preko Moj COBISS (Moja knjižnica) ali na e-naslov knjiznica.fl@um.si .

Knjižnično gradivo izposojamo na dom in članom knjižnice s predložitvijo študentske izkaznice oziroma osebne izkaznice. Rok izposoje je praviloma en mesec, neknjižnega gradiva (CD-ROM, DVD) pa en teden. Za zelo iskano gradivo je rok izposoje skrajšan na en teden ali dva tedna. Člani si lahko hkrati izposodite osem enot gradiva. Za izposojeno gradivo člani prevzamete vso odgovornost. Člani ste odgovorni za poškodovanje, izgubo ali krajo knjižničnega gradiva.

Izposojeno gradivo vrnete v knjižnici. V času odprtosti fakultete 7.00 – 20.00 ure lahko gradivo vrnete tudi v predalčnik med referatom in knjižnico. Po pošti pošljete s priporočeno pošiljko z oznako na ovojnici »vračilo gradiva«. Člani knjižnice, ki ste študenti FL, ste pred zaključkom študija dolžni vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do knjižnice. Enako velja ob izpisu s fakultete.

Člani, ki imate poravnane vse obveznosti, lahko rok izposoje podaljšate. Podaljšanje roka izposoje člani urejate preko spletne storitve Moja COBISS (Moja knjižnica), e-pošte, telefona 03 428 53 06 ali osebno v knjižnici. Skrb za pravočasno podaljševanje je odgovornost in dolžnost člana.

We recommend pre-ordering material for loan via My COBISS (My Library) or by e-mail at knjiznica.fl@um.si .

Library materials are loaned to home and to library members on presentation of a student card or ID card. The loan period is usually one month and one week for non-book materials (CD-ROM, DVD). For highly sought-after material, the loan period is reduced to one or two weeks. Members may borrow eight items at a time.
Members assume full responsibility for the material borrowed. Members are responsible for damage, loss or theft of library materials.

Return borrowed materials to the library. You may also return materials to the drop box between the lectern and the library when the faculty is open 7.00 – 20.00. You can send your loan by registered post, marked “return of materials” on the envelope. Library members who are FL students are obliged to return all borrowed materials and settle their financial obligations to the library before the end of their studies. The same applies when you withdraw from the Faculty.

Members who have paid all their obligations may extend their borrowing period. You can arrange an extension of your loan period via the My COBISS (My Library) online service, e-mail, telephone 03 428 53 06 or in person at the library. It is the member’s responsibility and duty to ensure that renewals are made on time.