Storitve

Cenik

Stroške storitev kot sta izposoja in medknjižnična izposoja za tekoče študijsko leto določa enoten cenik, ki ga potrdi Upravni odbor UM. Cenik za ostale storitve kot so bibliografska obdelava gradiva, informacijske storitve in publikacije FL določi poslovodni odbor FL. Zaposleni na UM so plačila članarine opravičeni.

 KNJIŽNIČNE STORITVE Študenti Univerze v Mariboru Študenti drugih univerz in zavodov, dijaki in upokojenci Drugi uporabniki
I.                    Storitve izposoje za člane
Letna članarina 7,5 EUR 11,00 EUR 13,00 EUR
Članarina za 3 mesece

5,00 EUR

Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)
1. opomin (po 7-ih dneh od poteka roka izposoje)

2,15 EUR

2. opomin (po 7-ih dneh od prvega opomina)

5,00 EUR

3. opomin (po 7-ih dneh od drugega opomina)

8,50 EUR

opomin pred tožbo

15,00 EUR

tožba

dejanski stroški

Gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2007

50,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

Gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2006

80,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

Poškodovano gradivo

15,00 + 6,00 EUR (stroški opreme ter obdelave)

II.                  Storitve medknjižnične izposoje za knjižnice
Gradivo iz knjižnice FL
knjiga (1 enota)

8,00 EUR

članek v e-obliki

3,00EUR

III.                Publikacije FL
po aktualnem ceniku

Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se ta ne plačuje v skladu s 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 86/2014).
Cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2017/2018 je sprejel poslovni odbor na 3. izredni seji dne 20. 11. 2017.

Prof. dr. Bojan Rosi

Dekan Fakultete za logistiko UM

Celje, 15. 12. 2017