Storitve

Cenik knjižničnih storitev

I.                     Storitve izposoje za člane
Letna članarina
Študenti UM & študenti v programih mobilnosti (plačajo ob vpisu na UM); 8,80
Dijaki nad 18. let 8,80
Študenti drugih visokošolskih zavodov, upokojenci 12,20
Druge fizične osebe 14,40
Brezposelni, invalidi, prejemniki denarne socialne pomoči, mladina do 18. let brezplačno
Članarina za 3 mesece 5,50
Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)
1. opomin (7 dni od poteka roka izposoje) 2,15
2. opomin (7 dni od prvega opomina) 5,00
3. opomin (7 dni od drugega opomina) 8,50
Opomin pred tožbo 15,00
Tožba dejanski stroški
Izgubljeno ali uničeno gradivo
Gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2013

50,00/nadomestni izvod + 6,00 EUR za stroške obdelave

Gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2012 80,00/nadomestni izvod + 6,00 EUR za stroške obdelave
Popravilo poškodovanega gradiva 15,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme
II.                   Pošiljanje gradiva po pošti (za člane) 5,00
III.                  Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic
Knjiga (1 enota) 9,00 oz. cena dobavitelja
Članek (do 20 strani) 3,00 oz. cena dobavitelja
Gradivo iz tujih knjižnic
Knjiga (1 enota) 20,00 oz. cena dobavitelja
Članek (do 10 strani) 9,00 oz. cena dobavitelja
Nakup gradiva neposredno pri založniku (članki, ki jih ni mogoče dobiti medknjižnično) cena dobavitelja + 1,50
Gradivo iz FL UM
Knjiga (1 enota), posredovano po pošti 6,00
Članek (do 20 strani) 3,00
IV.                  Informacijske storitve in bibliografska obdelava
Tematske poizvedbe in svetovanje 25,00 + stroški izpisa
Bibliografija (vnos, vodenje in vrednotenje) – 1 ura 25,00
V.                   Publikacije FL Po aktualnem ceniku

Stroške storitev kot sta izposoja in medknjižnična izposoja za tekoče študijsko leto določa enoten cenik, ki ga potrdi Upravni odbor UM. Cenik za ostale storitve kot so bibliografska obdelava gradiva, informacijske storitve in publikacije FL določi poslovodni odbor FL. Zaposleni na UM so plačila članarine opravičeni.

Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu s 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 72/2019).

Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2023/2024 je sprejel Strokovni svet UKM na 5. redni seji dne 4. 10. 2022 in Upravni odbor UM na 21. redni seji dne 26. 1. 2023.