Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Vse o vpisu: napredovanje, ponavljanje, pogojni vpis, absolvent…

naslovna

pogoji za napredovanje

termini

vpisna dokumentacija

ŠTUDENTI BOSTE VPISNO DOKUMENTACIJO POSLALI NA NASLOV: FAKULTETA ZA LOGISTIKO, MARIBORSKA CESTA 7, 3000 CELJE.
Izjemoma jo lahko po predhodnem dogovoru s sodelavkami iz referata dostavite osebno.

Popolna vpisna dokumentacija zajema:

VSI ŠTUDENTI:

 • študentska izkaznico,
 • podpisan vpisni list (NAREDIŠ V AIPS-u)
 • izpolnjen in podpisan predmetnik (NATISNEŠ IZ AIPS-a).

DODATNO ZA IZREDNE ŠTUDENTE:

Za vpis v 3. letnik dodiplomskega in 2. letnik podiplomskega študija upoštevajte še:

 • da vam bo v primeru ne izbire modula, le tega določila Komisija za študijske zadeve in
 • da se boste v višji letnik lahko vpisovali od 16. septembra 2020 dalje.
potrdila

Na tem mestu boste našli informacije o pogojnem vpisu v višji letnik, o ponavljanju letnika in podaljšanju absolventskega staleža.


oddaja


Prošnja je popolna, če:

 • je obrazec ustrezno izpolnjen in podpisan,
 • so priložena dokazila (sicer se navedeni razlogi v prošnji ne upoštevajo pri obravnavi) ter
 • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10€ (fotokopija položnice) – pravilno izpolnjen plačilni nalog najdete tukaj.

Posebej bodite pozorni na določila Navodil za presojo prošenj študentov in v letošnjem letu zaradi COVID-19 še na Interventna navodila, ki navajajo posebne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo ter na navedbe dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezni opravičen razlog.


DATUM ODOBRITVE
Sklepi z rešitvami prošenj bodo objavljeni predvidoma 15. september 2020 na spletni strani FL UM.
Vpis bo sledil od srede, 16. septembra 2020 dalje, vendar najkasneje do 28. septembra 2020.

pogojni

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve FL UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik.

Prošnja za napredovanje v višji letnik

Pogoji za napredovanje v višji letnik:

pogoji za napredovanje

Takšen vpis se na podlagi 85. člena  Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17-UPB 12, 32/2019 in 14/2020) lahko odobri študentu:

 • ki obveznosti ni mogel izpolniti iz opravičenih razlogov,
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in
 • obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Poleg navedenega je potrebo upoštevati tudi odločitev KŠZ z dne, 5. 7. 2010, da lahko študentu manjka:

 • obveznost največ 1 predmeta, ki je pogoj za napredovanje v višji letnik ali
 • zadostno število ECTS točk, pri čemer so opravljeni vsi predmeti, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik.

Ter odločitve sprejete na 25. redni seji Senata FLUM, z dne 3. 6. 2020:

 • Študent (VS, UN), ki ni opravil obveznosti iz predmeta, ki se je izvajal v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, v času izrednih razmer COVID-19 in je pogoj za napredovanje v višji letnik, lahko zaprosi za napredovanje v višji letnik pod izjemnimi pogoji, pri čemer se za izjemni pogoj upoštevajo tudi izredne razmere zaradi COVID-19, ob predpostavki, da je ta skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru dosegel več kot 30 ECTS vpisanega letnika in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Natančnejše informacije o upravičenih razlogih so objavljene v Interventnih navodilih. Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.
 • ki ni opravil obveznosti iz predmeta, ki se je izvajal v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, v času izrednih razmer COVID-19 in je pogoj za napredovanje v višji letnik , na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve, mu lahko komisija odobri napredovanje v višji letnik, ob pogoju doseganja minimalnih ECTS točk.
 • študentu, ki ni opravil obveznosti Praktičnega usposabljanja v času izrednih razmer COVID-19, lahko na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve FL odobri podaljšanje statusa študenta.

ponavljanje

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.

pogoji za ponavljanje

Prošnja za ponavljanje letnika – zbranih NAJMANJ 30 ECTS
Prošnja za ponavljanje letnika – zbranih MANJ kot 30 ECTS

Prošnji za ponavljanje letnika lahko Komisija za študijske zadeve odobri, če ste:

 • redno sodelovali pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
 • opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS (dokazila niso potrebna) ali
 • opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po 212. členu Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17 -UPB 12, 32/2019 in 14/2020) omogočajo podaljšanje statusa študenta (obvezna dokazila).

absolvent

Študenti, ki obveznosti, določenih s študijskim programom v času absolventskega staža še niste izpolnili, lahko oddate na Komisijo za študijske zadeve prošnjo, če imate za to opravičene razloge, določene v 212. členu Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17 -UPB 12, 32/2019 in 14/2020).

Prošnja za podaljšanje absolventskega staleža

Poleg navedenega je potrebno upoštevati še odločitev KŠZ z dne 6. 6. 2012, da mora biti izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • še niste ponavljali letnika ali
 • povprečna ocena opravljenih obveznosti več kot 8 in ste že ponavljali letnik ali
 • materinstvo v času študija ali
 • drugi opravičeni razlogi v skladu z 212. členom Statuta Univerze v Mariboru (UPB 12, 32/2019 in 14/2020).

Ali veš, da si lahko izbereš kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost?

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​ Dodatne učne enote se študentu prištejejo k skupni vsoti doseženih ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega je vpisan, a ne vplivajo na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.

Več informacij na: https://moja.um.si/student/Strani/Ob%C5%A1tudijska-dejavnost.aspx