Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

VABILO ŠTUDENTOM za sodelovanje v projektih Javni razpis – za Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 (261. javni razpis)

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« vabimo študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete za logistiko ter mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec).

Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala 4 projekte, opise katerih najdete spodaj.

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo, kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« na naslov: urska.arbeiter@um.si do vključno petka, 15. 2. 2019 do 12. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali vaša motivacijska pisma.

Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala:

1. Naziv projekta: Akcijski načrt za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne v Mestni občini Celje

Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Matjaž Knez
Kratka vsebina: Sodobni in razviti svet vse več pozornosti posveča tudi t. i. ranljivim skupinam prebivalstva, njihovim zmožnostim, potrebam in oviram, ki jih srečujejo v vsakodnevnem življenju. Ena od teh ranljivih skupin družbe so tudi invalidi oziroma v okviru tega projekta slepi in slabovidni. Na širšem Celjskem območju živi okrog 700 diagnosticirano slepih ali slabovidnih posameznikov in njihovih družin. Zanje z nudenjem celostne obravnave in posebnih socialnih programov skrbi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, ki geografsko pokriva 33 slovenskih občin. Kljub razvejanosti populacije večina slepih in slabovidnih živi v Mestni občini Celje z okolico, kar je privedlo tudi do ugotovitev društva, da je Mestna občina Celje z vidika mobilnosti slepih in slabovidnih oseb nekoliko v zaostanku v primerjavi z nekaterimi drugimi mesti tako po Sloveniji kot širše. Društvo beleži številne ovire različnih kategorij; trajne ovire, začasne ovire, arhitektonske ovire, prometna signalizacija, dostopnost ipd. Namen projekta je tako v sodelovanju Fakultete za logistiko in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje izdelati akcijski načrt, ki bo zajemal obravnavo predstavljene problematike, pripravo matrike merjenja ovir, popis ovir in njihovo analizo ter predloge za spremembe oziroma predloge za odpravo zabeleženih ovir. Skladno z namenom projekta je njegov cilj prepoznati potrebe slepih in slabovidnih iz regije, zabeležiti prisotnost različno kategoriziranih mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne in pripraviti strategijo za odpravo teh ovir. Rezultat projekta bo tako akcijski načrt, ki bo celostno obravnaval tematiko in nakazoval smernice, kako Mestno občino Celje urediti tako, da bo z vidika mobilnosti in dostopnosti ustrezna tudi za slepe in slabovidne.
V projektu sodelujejo:
• 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika,
• 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov.
2. Naziv projekta: Evalvacija in dopolnitev delavnic “Še vedno vozim – vendar ne hodim”

Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Darja Topolšek
Kratka vsebina: Psihologija preučuje človeka kot del sistema, ki ga sestavljajo: ljudje, vozila, prometne površine s signalizacijo, drugi udeleženci v prometu. Temeljni smoter razvojne psihologije je v tem, da otroke in mladostnike privadimo na prometne situacije, ki od njih zahtevajo določeno razvitost motoričnih, spoznavnih, emocionalno motivacijskih, značajnostih in drugih osebnostnih lastnosti. Zaradi navedenega je potrebno mladim (bodočim) voznikom posvečati dodatno pozornost in jim tako, tudi s predavanji Zavoda za inovativno izobraževanje VOZIM »Še vedno vozim – vendar ne hodim« na nek način »dvigniti« zavedanje po varnem vedenju v prometu.
Glede na to, da se delavnice izvajajo za različne starostne skupine (osnovnošolce, srednješolce kot tudi za starše), je vedno v izziv, kako jih narediti čim bolj interaktivne ter zanimive za specifično ciljno skupino. Namen in cilj projekta je tako v sodelovanju s Fakulteto za logistiko in Zavoda za inovativno izobraževanje VOZIM več-nivojski, saj bodo na eni strani deležniki že omenjene skupine, katerim so delavnice namenjene, na drugi strani pa bodo v proces kreiranja delavnic vključeni študenti iz različnih strokovnih področij, da bi s svojimi znanji in idejami prispevali k čimbolj učinkoviti izvedbi delavnic ŠVVVNH. Sodelujoči študenti bi se udeležili več delavnic ŠVVVNH, nanje podali konstruktivno mnenje in na ta način iskali možnosti za izboljšave. Ob pomoči mentorjev bi raziskali primere dobrih (tujih) praks, katere bi poskušali implementirati v sam proces izvajanja delavnic. Z njihovimi idejami in predlogi bi prispevali, da so tudi mladi slušatelji delavnic kar se da vpeti v samo izvedbo delavnic (različne metode mladinskega dela, ipd.). Skupaj bi oblikovali časovni ter vsebinski plan delavnic ŠVVVNH, ki bi jih nadalje tudi konkretno testirali – s predavatelji, poškodovanci bi izvedli nekaj testnih delavnic. Testne delavnice bi tudi evalvirali, končni produkt projekta pa bi bilo konstruiranje ter izvedba končne delavnice.
V projektu sodelujejo:
• 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov,
• 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika.
3. Naziv projekta: Zasnova logistične ureditve Vonarskega jezera ob podpori tehnik daljinskega zaznavanja

Mentor na FL UM: doc. dr. Klemen Prah
Kratka vsebina: Vonarsko jezero je umetno akumulacijsko jezero, ki je nastalo okrog leta 1980 na reki Sotli. Namen je bil obvladovanje poplav, zbirnik vode ter rekreacija. Zaradi majhnega pretoka reke in močnega onesnaževanja je bilo potrebno vodo še v istem desetletju izpustiti. Vse do danes pa se pojavljajo težnje po ponovni oživitvi Vonarskega jezera v turistično-rekreativne namene. Pokrajina je turistično zanimiva, saj se nahaja na območju občin Rogaške Slatine in Podčetrtka. Občini že vrsto let izvajata projekte o možnostih ureditve Vonarskega jezera, dobro pa je tudi sodelovanje s sosednjo Hrvaško. Med projekti izpostavljamo FLOOD-WISE programa Interreg IVC (med letoma 2010 in 2012). Danes je na vidiku skorajšnji pričetek urejanja Turistično rekreacijskega centra Vonarsko jezero.
V obstoječih aktivnostih vidimo vrzel v pomanjkanju celovite logistične rešitve za Vonarsko jezero in omenjeni center. Predloga logistične ureditve se nameravamo lotiti ob intenzivni uporabi metodologije daljinskega zaznavanja. Gre za zbiranje, zajemanje, interpretacijo in uporabo posnetkov pridobljenih z dronom, letali in sateliti. Danes je uporaba takšnih posnetkov pomembna za ustvarjanje dragocenih informacij, da bi povečali produktivnost in zaščitili okolje.
Pri projektu bomo izvedli sledeče aktivnosti:
-Pregled dosedanjih aktivnosti za oživitev jezera
-Zbiranje obstoječih slik daljinskega zaznavanja za območje jezera
-Usposobitev za zajemanje in obdelavo slik daljinskega zaznavanja z dronom ter izvedba za območje jezera
-Usposobitev za interpretacijo slik daljinskega zaznavanja ter izvedba za območje jezera
-Usposobitev za vključevanje slik daljinskega zaznavanja v celovito načrtovanje in odločanje
-Izpostavitev znanih in manj znanih potencialov Vonarskega jezera
-Analiza dostopa in prometnih značilnosti Vonarskega jezera
-Priprava predloga za celovito logistično ureditev in funkcioniranje Vonarskega jezera
V projektu sodelujejo:
• 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov,
• 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika.
4. Naziv projekta: Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja

Mentor na FL UM: doc. dr. Matevž Obrecht
Kratka vsebina: Okoljske vsebine tako v Evropski uniji kot znotraj Slovenije pridobivajo zmeraj večji pomen. Zaradi zahtev zmeraj strožje okoljske zakonodaje, zmeraj bolj perečih okoljskih problemov kot tudi večanja okoljske ozaveščenosti potrošnikov so lokalne skupnosti, občine in podjetja prisiljena izvajati aktivnosti monitoringa, minimiranja in preprečevanja vplivov na okolje. Problematika podnebnih spremeb (poplav, suš in vročinskih valov), onesnaženja (tal, vode in zraka), upravljanje z invazivnimi vrstami, zvočno onesnaženje, samooskrba s hrano, trajnostni razvoj na področju npr. turizma idr. so v vzhodni kohezijski regiji še posebej prisotni okoljski izzivi, za reševanje katerih se zaznava prenizka stopnja znanja in kompetenc. Interes lokalnih skupnosti, podjetij, občin, društev idr. je torej, da bodo posamezniki in ekipe, ki jih bodo le ti kreirali, imeli znanje s področja okoljske problematike, trendov na področju okoljevarstva, vzpostavljanja sonaravnega trajnostnega razvoja družbe in odpravo posledic ter preprečevanje bodočega onesnaževanja, ki ga bodo pridobili tudi v času visokošolskega izobraževenja na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji.
V sklopu projekta bomo torej:
-celovito preučili okoljske probleme regije v sedanjosti in v prihodnosti,
-identificirali manjko okoljskih znanj,
-preučili vključenost okoljskih tematik v posamezne študijske programe in vsebine predmetov na Univerzi v Mariboru in na drugih visokošolskih zavodih v regiji
-rezultate primerjali z vključenostjo okoljskih tematik v posamezne študijske programe in vsebine predmetov na preostalih visokošolskih zavodih v Sloveniji za celovito primerjalno analizo stanja na področja visokošolskega okoljskega izobraževanja
-podali predloge za večje vključevanje okoljskih vsebin v posamezne za regijo ključne študijske programe
-podali smernice za večjo interdisciplinarno vključevanje okoljskih vsebin v posamezne študijske predmete.
V projektu sodelujejo:
• 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov,
• 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov,
• 1 študent visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika.

prijava za sodelovanje