Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Projekt Modern logistics learning: Certified module in master study level

Osnovni podatki o projektu

Naziv projekta: Modern logistics learning: Certified module on master study level
Številka projekta: 2017-1-PL01-KA203-038698
Financiranje: ERASMUS + KA203, Polish National Agency for ERASMUS Program
Trajanje projekta: 36 mesecev (01.09.2017. – 31.08.2020.)
Vodja projekta na FL UM: prof. dr. Maja Fošner
Krovna stran projekta: http://logisticsmodule.eu/

O projektu

Logistični sistemi in oskrbovalne verige (logistika 4.0.) se spreminjajo zaradi četrte industrijske revolucije. V poročilu z naslovom “Prihodnost zaposlovanja, spretnosti in delovne sile za četrto industrijsko revolucijo, Svetovni gospodarski forum 2016” (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf) je navedeno, da bodo big data analize, internet stvari in avtonomni prevozi ključni dejavniki industrijskih sprememb med letoma 2018 in 2025. Ti dejavniki bodo vplivali na poslovne dejavnosti podjetij. Poročilo tudi navaja, da sta promet in logistika (povečanje za več kot 3% letno) tisto perspektivno področje, kjer delodajalci iščejo delavce. To težnjo potrjuje tudi poročilo z naslovom “Ponudba in povpraševanje po znanju v Evropi. Srednjeročne napovedi do leta 2020 “, ki ga je pripravil Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja. Da bi zadostili potrebam trga, bo moral biti logist opremljen ne le s spretnostmi in znanjem, ki ga prinašajo trenutne potrebe logističnega sektorja, temveč tudi s spretnostmi in znanjem, ki ga opredeljuje poslovanje v prihodnosti. To vključuje tudi znanje s področja podjetništva (to je v skladu s sporočilom Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju lizbonskega programa Skupnosti: spodbujanje podjetniške miselnosti z izobraževanjem in učenje / * COM / 2006/0033 končno * / in je v skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1312/2013 / EU, izdanim 11. decembra 2013, v skladu s strateškim načrtom inovacij, ki ga je pripravil Evropski inštitut za Tehnologija – prispevek EIT k vedno bolj inovativni Evropi). 

Kar zadeva ključne logistične kompetence (znanje in veščine) med letoma 2009 in 2020, so bili predstavljeni v poročilu z naslovom “Vlaganje v prihodnost delovnih mest in spretnosti, pomen in možnosti v pričakovanju prihodnjih potreb po spretnostih in znanju.

Cilji

Glavni cilj:
Razvoj inovativnih in certificiranih kurikulumov izobraževalnih modulov v logistiki in dokončanje didaktičnih gradiv, ki bodo temeljila na sodobnih učnih metodah, potrebnih za izpolnitev tega učnega načrta. Modul bo zajemal 5 magistrskih predmetov, ki bodo imela skupaj 30 ECTS kreditov. Ta modul bo potekal na enak način, z enakimi certificiranimi materiali na petih evropskih univerzah (Poljska, Hrvaška, Češka, Madžarska in Slovenija). Pri vseh predmetih se bodo pripravile e-knjige, e-učenje in učna gradiva v angleščini, hrvaškem, poljskem, madžarskem in slovenskem jeziku. Vsebine je pregledala in potrdil Evropsko Logistično združenje (ELA).

Podrobni cilji:
C1. Da bi zagotovili prehod izobraževalnih modulov iz logistike skozi postopek certificiranja v skladu s standardi ravni 6 (European Senior Logistician), ki ga je razvila ELA (http://www.elalog.eu/concept-ela-certification) v skladu s smernicami v dokumentu z naslovom “Evropski kvalifikacijski standardov za logistiko STROKOVNJAKE” (http://www.ilim.poznan.pl/oferta/uwaga-nowe-standardy-kwalifikacyjne.html).
C2. Razvoj didaktičnih gradiv, ki bodo omogočili učne rezultate:

  • e-knjige za predmete,
  • učni materiali s pomočjo kombiniranega učenja,
  • nadzor simulacijska igra.

C3. Internacionalizacija izobraževanja logistike na podiplomski ravni z razvojem v 6 jezikih
C4. Povečanje števila logistov imetnikov diplome M.A. v Srednji Evropi in na Balkanskem polotoku.