Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

POMEMBNO OBVESTILO ZA TUJE ŠTUDENTE GLEDE PRIDOBITVE DOVOLJENA ZA BIVANJE

Zakon o tujcih (ZTuj-2F) v 33. členu (pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje) po novem določa, da mora tujec za pridobitev začasnega dovoljenja za prebivanje poleg ostalih dokazil izkazovati tudi zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, za podaljšanje dovoljenja za prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ali za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, razen s povračili stroškov v zvezi z delom, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini.

​Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je podalo dodatno tolmačenje Zakona o tujcih, ki v postopku pridobivanja dovoljenja za prebivanje z naslova študija v Republiki Sloveniji ukinja izjavo staršev o tem, da bodo študenta v času študija preživljali.

Študent lahko skladno z novo zakonodajo pogoj zadostnih sredstev za preživljanje izpolni z dokazili, s katerimi izkazuje:

  • da ima v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje že zagotovljena sredstva za preživljanje (npr. zadostna sredstva na transakcijskem računu, sredstva staršev oziroma zakonitih zastopnikov) ali
  • da bo v času študija prejel dodatna sredstva, kot jih določa 33. člen v povezavi s 44. členom zakona (npr. štipendija, sredstva, ki si jih zagotavlja sam z delom, dotacije).

V zvezi z ukinitvijo izjave starša o tem, da bo preživljal študenta v času njegovega študija, na ministrstvu pojasnjujejo, da se bo v postopku za izdajo dovoljenja za prebivanje ugotavljalo zgolj, ali sredstva, ki jih ima starš na osnovi prejemkov, ki jih prejema bodisi iz naslova dela, pravic iz dela ali zavarovanja, dohodkov iz premoženja, dohodkov iz kapitala in iz drugih virov ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici, zadostujejo za preživljanje študenta, in sicer v višini 402,18 eur mesečno. V praksi bi to pomenilo, da če so starši zaposleni in prejemajo plačo, tuji študent k prošnji predloži pogodbo o zaposlitvi starša, iz katere izhaja višina plače ter izpis iz računa, na katerega starši prejemajo plačo. Če pa so edini vir sredstev zgolj sredstva na transakcijskem računu staršev ali zakonitega zastopnika študenta, potem mora višina teh sredstev zadoščati za čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje zaradi študija.
Če starši ali zakoniti zastopnik preživljajo dva ali več študentov, ki imajo namen ali že študirajo v Republiki Sloveniji, potem morajo izkazovati zadostna sredstva za preživljanje dveh ali več oseb, in sicer za vsakega v višini 402,18 eur mesečno.