Predmetnik

EL

EKONOMIKA V LOGISTIKI

Nosilec: doc. dr. Sternad Marjan

ECTS 8

Opis predmeta

Uvod v ekonomiko in vloga v logistiki
Opredelitev ekonomike, redkost in izbira, gospodarjenje
Podjetje, gospodarske družbe in logistika
Mikroekonomija, makroekonomija
Tržni mehanizem, ponudba in povpraševanje
Tržno ravnovesje
Poslovanje logističnih sistemov
Teorija proizvodnje
Prvine poslovnega procesa
Stroški
Amortizacija
Kalkulacije stroškov logističnih storitev
Oblikovanje prodajnih cen in tarifni sistemi
Teorija oblikovnja cen
Pomen tarifnih sistemov
Osnovni pojmi tarifnih sistemov
Sistemi tarif v logistiki in prometu
Tarifna načela in oblikovanje tarif
Prihodki, odhodki in poslovni izid
Tržne strukture
Monopol in popolna konkurenca
Riziko in dobiček
Analiza praga pokritja
Učinkovitost in uspešnost in konkurenčnost
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti
Temeljni računovodski izkazi
Konkurenčnost
Doseganje konkurenčne prednosti

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Sternad Marjan

Asistent: pred. Kramar Uroš