Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Vabilo študentom za sodelovanje v projektih ŠIPK – Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem

pkp

Spoštovani študenti/študentke,
v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« vabimo študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete za logistiko ter mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec).

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo, kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« na naslov: mateja.forte@um.si do vključno ponedeljka, 24. 2. 2020 do 16. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali vaša motivacijska pisma.

Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala:

 

 1. Naziv projekta: Izobraževanje in ozaveščanje mladih o pomenu trajnostne mobilnosti z uporabo vodikovih tehnologij

Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Matjaž Knez

Kratka vsebina: Soočamo se s klimatskimi spremembami in posledicami, ki se dotikajo mest, družbe ter slehernega posameznika. Ker smo družba, ki postaja vedno bolj aktivna, resursi planeta pa so omejeni, je potrebno že danes strmeti k bolj racionalnemu izkoriščanju le-teh, ter načrtovati aktivnosti, ki gredo v smeri trajnostnega delovanja. Ena izmed teh je tudi mobilnost. Vodilo trajnostne mobilnosti in zagotavljanja trajnostne družbe je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Zaradi naraščanja aktivnosti prebivalstva, so socialni, gospodarski in okoljski stroški enormni in nič ne kaže na to, da bi se trendi obrnili na bolje. Izziv je najti rešitev – za uskladitev ekonomske rasti in socialnih zahtev po mobilnosti z okoljskimi in drugimi stroški transporta.  Naloga tega projekta je v okviru izobraževalnega dela ozaveščati in seznanjati mlade ter preko njih tudi različne družbene deležnike o problematiki podnebih sprememb in možnih akcijskih načrtih trajnostnega delovanja, o tehnologijah, ki so na trgu danes, o novih- altrenativnih, okolju bolj prijaznih tehnologijah, kot so naprimer tudi vodikove tehnologije – vse z namenom poznavanja in doseganja trajnostne mobilnosti oz trajnostne družbe.

 

V projektu sodelujejo:

 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika

 

 1. Naziv projekta: Promocija presoje okoljskih vplivov in integracija le teh v načrtovanje transportnih poti

 Mentor na FL UM: doc. dr. Matevž Obrecht

Kratka vsebina: Vključevanje okoljske presoje v transportne poti tako v Evropski uniji kot znotraj Slovenije pridobiva zmeraj večji pomen. Transportni sektor po podatkih različnih študij prispeva približno 25% vseh emisij toplogrednih plinov, je velik povzročitelj emisij trdnih delcev, zvočnega onesnaženja in je porabnik uvoženih fosilnih goriv. Navkljub zmeraj strožji okoljski zakonodaji, zmeraj bolj perečih okoljskih problemih in večanju okoljske ozaveščenosti družbe, družba nima orodij, ki bi poleg preračuna stroškov, predvidenega časa in predloga optimalne poti (kot npr. Google maps, Via Michelin idr.) prikazovala tudi okoljske vplive posameznega transporta ter omogočala javnosti izbor okoljsko najprimernejše alternative, kar je posebej pomembno za podjetja in dnevne migrante, ki vsakodnevno koristijo prevoz za opravljanje svojega dela/študija/funkcije. V sklopu projekta bomo torej:

 • celovito preučili okoljske probleme regije na področju transporta v sedanjosti in v prihodnosti,
 • identificirali obstoječa orodja za presojo/izračun okoljskih vplivov v transportu,
 • preučili interes javnosti za vključenos in prikaz okoljskih vplivov v posamezne programe za načrtovanje transportnih poti (npr. v sklopu prikaza podatkov v Google Maps, Via Michelin idr.)
 • analizirali najpogostejše in najbolj obremenjene transportne poti v Sloveniji (MB-LJ, LJ-KP, Lendava-KP, Jesenice-NM, KR-LJ idr.)
 • preučili okoljske vplive posameznih prevozov po teh transportnih poteh z različnimi orodji (izračun ogljičnega odtisa, LCA analiza idr.) ter rezultate medsebojno primerjali
 • preučili okoljske vplive prevozov po teh transportnih poteh z različnimi vozili (z različnimi pogonskimi sklopi) ter rezultate medsebojno primerjali
 • podali smernice za večjo interdisciplinarno vključevanje okoljskih vsebin v programe za načrtovanje transporta in mobilnosti.

V projektu sodelujejo:

 • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov
 • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika

 

 1. Naziv projekta: Prometno varnostni vidik asistenčnih sistemov v osebnih avtomobilih

Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Darja Topolšek

Kratka vsebina: Namen naprednih sistemov za pomoč vozniku oziroma asistenčnih sistemov v osebnih avtomobilih je, da se napake voznika zmanjšajo ali celo odpravijo ter da se povečata učinkovitost in varnost v prometu. Trend števila prometnih nesreč ter poškodb in smrti, ki so njihova posledica, kaže na upad, kar lahko v veliki meri pripišemo ozaveščanju voznikov in večji varnosti vozil. Koristi uvedbe in uporabe različnih asistenčnih sistemov so lahko velike, predvsem zaradi zmanjšanja možnosti nezgod s posledičnimi poškodbami ali celo smrtjo, ekonomskih stroškov in onesnaževanja. Pričakovati pa je mogoče tudi težave, saj se naloga vožnje osebnega avtomobila z uporabo asistenčnih sistemov spreminja iz popolnoma ročno nadzorovane operacije v vedno bolj avtomatizirano in tehnološko zahtevno, zaradi česar so potrebne prilagoditve na strani delovanja, mišljenja in obnašanja voznikov. Tako so na eni strani vedno bolj razviti asistenčni sistemi, ki so dosegljivi voznikom, na drugi strani pa vozniki sami, ki se za njih velikokrat ne odločijo, saj ne vidijo neposrednih koristi oziroma jim njihov nakup predstavlja nepotreben strošek, ali pa jih ne uporabljajo, saj niso seznanjeni z njihovim delovanjem ali pa je prisoten strah glede njihovega delovanja in zanesljivosti.

Projekt bo naslavljal asistenčne sisteme v osebnih avtomobilih v slovenskem kontekstu tako, da bomo najprej proučili obstoječe teoretične podlage in stanje na tržišču, nato prek ankete in intervjujev raziskali odnos potrošnikov/voznikov do asistenčnih sistemov, nato pa izvedli še terensko raziskavo, kjer bomo v praksi testirali uporabo teh sistemov in izkušnje voznikov. Končni rezultat bo predstavljal celovit pregled stanja na slovenskem tržišču tako z vidika prodaje kot z vidika uporabe asistenčnih sistemov v osebnih avtomobilih, ki bo kombiniran s priporočili za njihovo večjo uporabo z namenom povečanja prometne varnosti. Pomemben poudarek v projektu bo na ozaveščanju javnosti prek medijskih sporočil in družabnih omrežij.

V projektu sodelujejo:

 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 • 1 študent visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
 • 2 študenta magistrskega študijskega programa Logistika sistemov

 

 1. Naziv projekta: Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje

Mentor na FL UM: doc. dr. Brigita Gajšek

Kratka vsebina: Projekt utemeljujemo s preučevanjem kreativnih in inovativnih pristopov za širjenje znanja o standardih, sledljivosti, oskrbovalni verigi in trgovini med študente, ki jim dodatne kompetence pomenijo možnost konkurenčnejšega vstopa na trg dela. Zavedanje o moči standardov za bolj zanesljivo, bolj učinkovito in okoljsko sprejemljivejše globalno potovanje blaga in informacij, za dobrobit gospodarstva in izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi, sicer med podjetji zadovoljivo narašča, na strani bodočih iskalcev zaposlitev pa je neobstoječe/pomanjkljivo. Omenjene vsebine so redko vključene v učne načrte, čeprav se dotikajo vseh industrijskih panog in so med delodajalci iskane. Če pa so vključene, vsebine podajajo profesorji, ki niso usposobljeni pri GS1 Slovenija, ki je edina neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji. Njena glavna dejavnost ni izobraževanje, vendar se s širitvijo uporabe standardov v gospodarstvu pojavlja potreba, da se intenzivneje vključuje tudi na tem področju, saj ima edina v Sloveniji celovit vpogled v tematiko. V projektu bodo študenti seznanjeni z obstoječim načinom izobraževanja GS1, k sodelovanju bomo pritegnili ponudnika rešitev virtualne resničnosti za demonstracijo možnosti uporabe visokotehnoloških rešitev, študenti bodo iskali  inovative pristope na terenu in v literaturi, analizirali zbrane metode in ugotavljali potrebe mladih na terenu, pripravili vsaj dve alternativi obstoječemu načinu izobraževanja, opravili testiranje na terenu, evalvirali rezultat testiranja in korigirali rešitev. Raziskava na terenu bo obsegala analizo sprejemanja posameznih metod poučevanja na strani študentov in testiranje rešitev z vgrajenimi sodobnimi metodami in tehnološkimi rešitvami. Utemeljenost projekta je v aktivni participaciji pri razvoju sodobnega prenosa znanja o globalnih standardih GS1 na študente v Sloveniji, tudi tistih s posebnimi potrebami.

 

V projektu sodelujejo:

 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 • 1 študent visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika

 

 1. Naziv projekta: Analiza mobilnostnega sistema v Mestni občini Celje

Mentor na FL UM: pred. Uroš Kramar

Kratka vsebina: Sodobna družba je odvisna od mobilnosti in pomemben faktor družbenega razvoja. Tako je dandanes mobilnost, ki jo razumemo kot zmožnosti gibanja med različnimi točkami oz. mesti, postala ključni dejavnik razvoja urbanih okolij. Zaradi močne odvisnosti od kakovostnega mobilnostnega sistema, je pomembno oblikovati čim bolj uspešne in učinkovite plane njegovega prihodnjega razvoja. Tako je občina Celje že v letu 2017 izdelala strateški dokument imenovan Celostna prometna strategija (CPS). Gre za dokument, s katerim so postavljeni vizija, cilji in ukrepi, s katerimi se skuša povečati kakovost urbanega mobilnostnega sistema (UMS) in posledično povečati kakovost bivanja.  Namen in cilj projekta je analizirati učinke uvedbe takšnega strateškega dokumenta v smislu spremembe potovalnih navad, v prid večje uporabe javnega prevoza in kolesarjenja, kot načina prevoza ter zaznavi o pozitivnih vplivih na kakovost bivanja. V ta namen je sodelovanje Fakultete za logistiko in občine Celje več-nivojsko, saj bodo v analizo vključeni različni deležniki, ki uporabljajo UMS občine Celje in na drugi strani študentje iz različnih strokovnih področij, ki bodo s svojim znanjem in idejami prispevali k evalvaciji izvajanja ukrepov CPS, iskanju možnosti za njihovo še boljše izvajanje in morebitno prilagoditev. Sodelujoči študenti bodo s pomočjo primerjanja stanja pred uvedbo CPS, analize na terenu in anketiranja podali ugotovitve, kako ukrepi CPS vplivajo na spremembe potovalnih navad v smeri večje uporabe javnih prevozov in kolesarjenja (tako imenovan »modal split«) in, ali prihaja do sprememb v zaznavi kakovosti bivanja v povezavi z mobilnostjo. S pomočjo mentorjev se bodo raziskali primeri dobrih praksa iz drugih mest in predlagale rešitve za dodatno izboljšanje kakovosti UMS. Končni produkt projekta bo tako bila izdelana analiza učinkov CPS na spremembe potovalnih navad, vpliv CPS na zaznavo kakovosti bivanja in predlogov za njihovo izboljšanje.

V projektu sodelujejo:

 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 • 1 študent visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
 • 3 študentje magistrskega študijskega programa Logistika sistemov