Zakaj na Fakulteto za logistiko?

Ker smo…

…edina fakulteta v Sloveniji, ki je specializirana za logistiko.

Ker je naš študij interdisciplinaren

Kar pomeni, da pridobite znanja različnih ved, ki so potrebna za reševanje kompleksnih logističnih izzivov.

Ker imamo mednarodno akreditirane študijske programe

Naši študijski programi so kot odlični prepoznani s strani evropskih in ameriških presojevalcev.

Imamo dve mednarodni akreditaciji:

  • ECBE (European Council for Business Education) in
  • ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs)

Ker je študij fleksibilen

Saj so študijske obveznosti kombinacija klasičnih in e-predavanj / vaj. To pomeni, da del obveznosti opravite v e-učilnici – kjerkoli in kadarkoli.

Ker je naša fakulteta sodobno opremljena

Pri izvedbi študijskega procesa uporabljamo najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Poleg tega pa na fakulteti delujejo štirje laboratoriji za aplikativno raziskovanje in poučevanje.

Družabni prostor v avli fakultete omogoča druženje študentov in vzpodbuja kreativno razmišljanje.

Ker pri nas dogaja

Organiziramo poučne ekskurzije, študentska tekmovanja v znanju in športu, poletne šole, študentske simpozije, konference in seveda nepozabne zabave.

Ker pomagamo v času študija

Imamo odlično razvit tutorski sistem, organiziramo delavnice za lažje premagovanje študijskih problemov, okrogle mize…

Ker smo povezani

z gospodarstvom preko razvejane poslovne mreže in akademskimi inštitucijami iz celega sveta.

Ker smo na odlični lokaciji

Nahajamo se v Celju, na odlični lokaciji na Mariborski cesti 7. Blizu avtobusne in železniške postaje, 5 min od avtoceste. Pa še veliko parkirišče je pred stavbo.

Lokacija_FL UM

Nagovor dekana

Drage bodoče študentke in študenti,

svoj nagovor bom začel z naslednjo izjavo:

»študij na naši fakulteti je za vsakega bodočega študenta izkušnja, ki bo pozitivno spremenila njegovo življenje.«

Zakaj?

Ker je naša fakulteta med boljšimi v Sloveniji. Prepoznani smo kot prostor, kjer se ustvarja novo logistično znanje ter izvajajo kakovostne raziskave v korist sedanjih ter prihodnjih generacij. Tukaj se izmenjujejo kakovostne ideje in znanja med posamezniki ter sorodnimi inštitucijami na globalni ravni, saj je naša fakulteta mednarodno akreditirana, prav tako pa tudi mednarodno sodeluje.

Naši študijski programi so dostopni vsem, ki so željni in sposobni študirati logistiko v takšni obliki, da je študentom omogočen kakovosten prenos znanja s poudarkom na spodbujanju kritičnega razmišljanja. Pri oblikovanju le-teh skušamo slediti smernicam najboljših evropskih logističnih programov ter zahtevam gospodarstva. Programi so tako koristni, praktični in inovativni ter bodo našim diplomantom zagotavljali takšno raven znanja, da bodo ti imeli možnosti za zaposlitev.

Na naši fakulteti zelo spodbujamo mednarodno mobilnost tako, da ima vsak študent možnost raziskovati, študirati ali opravljati prakso po vsem svetu. Iz istega razloga je naša fakulteta privlačna tudi za tuje študente. Pri nas se odvija vrsta obštudijskih dejavnosti. Imamo izjemno dobro organiziran tutorski sistem, študenti sodelujejo na aplikativnih projektih, odvijajo se raznorazni dogodki in aktivnosti, brucovanje ter drugi družabni študentski dogodki kot del akademske tradicije.

Logistika je aplikativna znanost, zato na FL UM vzpostavljamo tesen stik z gospodarskimi subjekti. Zlasti tistimi, ki ustvarjajo v okolju, v katerem deluje naša fakulteta. Z njimi ustvarjamo tesne ter dolgoročne partnerske odnose, ki so v korist tako fakulteti, kakor tudi v korist gospodarstva pri reševanju izzivov, s katerimi se sooča.

Fakultetno okolje pomembno vpliva na razvoj posameznega študenta, na njegovo ustvarjalnost in rezultate, prav tako pa tudi na telesno, duševno ter čustveno zdravje; iz tega razloga se na naši fakulteti ustvarja pozitivno in družbeno odgovorno delovno okolje, ki spodbuja in omogoča spontanost, timsko delo in komunikacijo med vsemi, tako zaposlenimi kot med študenti.

Dekan FL UM, prof. dr. Bojan Rosi,

Svoj nagovor zaključujem z mislijo:

»Logistika je prihodnost«. Zagotavljam vam, da boste ob zaključku naše fakultete posedovali obilo sodobnega logističnega znanja in vse potrebne kompetence za vstop na trg dela.

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

Kakovosten študij za razvoj in oblikovanje celovitih logistikov

prof. dr. Maja Fošner

Odločitev za poklic ni lahka, pravzaprav je izredno pomembno, da se odločite za področje študija, ki vam bo omogočalo izpolnjevanje osebnih ciljev ter vam zagotovilo kakovostno življenje in uspešno poklicno prihodnost.

Ponudba študijskih programov v slovenskem visokošolskem prostoru je pestra, vendar trg dela potrebuje ljudi z interdisciplinarnim znanjem, saj ni več poklica za katerega bi se lahko izobrazili za vse življenje – razvoj je namreč enostavno prehiter, zato se je potrebno nenehno prilagajati in izpopolnjevati.

Tudi kurikulum študijskih programov Fakultete za logistiko ne bo nikoli dokončen. Zavedamo se namreč, da je potrebno vsebine prilagajati potrebam okolja. Trudimo se, da ustvarjamo novo znanje v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Zato se odpiramo v svet in skrbimo za kakovostno globalno izmenjavo idej in znanja, ne zgolj s sorodnimi inštitucijami, ampak predvsem s ključnimi gospodarskimi subjekti, ki izvajajo logistične storitve. Le tako lahko oblikujemo študijske programe, ki temeljijo na inovativnosti in podjetništvu ter upoštevajo potrebe gospodarstva in zaposlitvene trende na področju logistike, kar naši študijski programi zagotovo.

Študij na Fakulteti za logistiko poteka v skladu z bolonjsko deklaracijo. Izvajamo študijske programe na vseh treh bolonjskih stopnjah. Na 1. dva: visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika ter univerzitetni program Logistika sistemov, na podiplomski stopnji izvajamo magistrsko 2. stopnjo in doktorsko 3. stopnjo.

In kar je najpomembneje – naši študijski programi so mednarodno akreditirani pri dveh akreditacijskih hišah, ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). To pomeni, da so ameriški in evropski presojevalci ocenili, da naši študijski programi dosegajo standarde odličnosti, ki veljajo v globalnem akademskem svetu.

Študijski programi

Visokošolski strokovni študijski program

gospodarska in tehniška logistika

Študenti se boste seznanili z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami: od načrtovanja potreb, nabave, skladiščenja, distribucije, transporta, poprodajno in razbremenilno logistiko. Najpomembnejši del visokošolskega strokovnega izobraževanja je obvezno praktično usposabljanje v organizaciji v zadnjem semestru. Zaradi naravnanosti študija k pridobivanju praktičnih izkušenj je namenjen predvsem tistim, ki se želijo takoj po opravljeni diplomi zaposliti.


Predmetnik vseh letnikov v 2017/2018.

 

Univerzitetni študijski program

logistika sistemov

Na interdisciplinarnem študijskem programu logistika sistemov študenti osvojijo znanje logističnih procesov (organizacija procesov oskrbovalnih mrež, logistične tehnike in tehnologije, optimizacijske metode v logistiki itd.) In logističnih sistemov (sodobni transportni sistemi, planiranje in vodenje logističnega sistema, skladiščni sistemi itd.). Študij je namenjen predvsem tistim, ki se želijo seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in najpomembneje želijo pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na 2. Magistrski stopnji logistika sistemov.


Predmetnik vseh letnikov v 2017/2018.

Magistrski študijski program

logistika sistemov

Cilj programa je nadgraditi inženirsko pridobljeno znanje logistike, da boste po zaključku študija kompleksne izzive reševali tako z inženirskimi kot managementskimi veščinami. Poudarek je dan predvsem širšemu opisu, analizi in oblikovanju logističnih sistemov ter njihovega medsebojnega delovanja.

Pomembna značilnost magistrskega študijskega programa je integracija izobraževanja in raziskovanja. V zadnjem semestru študija, študenti v okviru raziskovalnega dela poglobite metodološke pristope za znanstveno raziskovalno delo in znate pridobljeno znanje aplicirati na probleme gospodarskega okolja.

Doktorski študijski program

logistika sistemov

Študij je usmerjen predvsem v individualno raziskovalno delo študenta z mentorjem, odkrivanje novih problemov s področja logistike, podajanje rešitev ter objavo znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah. Zato je namenjen posameznikom, ki želijo postati akademiki s področja logistike ali usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja.

Katera znanja pridobite?

Uvod v logistiko

Management trajnostnih oskrbovalnih verig

Matematične metode

Tuji jeziki

Računalništvo v logistiki

Mehatronski sistemi v logistiki

Načela logističnih aktivnosti

Transportna logistika

Logistične tehnike in tehnologije

Logistične aktivnosti

Ekonomika v logistiki

Teorije sistemov

Načela logističnih aktivnosti

Optimizacijske metode

Kvantitativno modeliranje

Statistika

Prostorsko modeliranje

Skladiščna logistika

Transportna logistika

Upravljanje s človeškimi viri

Management v logistiki

Zelena logistika

Kakovost v logistiki

Management projektov

Poslovni procesi v logističnih sistemov

Logistična dokumentacija

Razbremenilna logistika

Embaliranje

Informacijska podpora logistiki

Vojaška logistika

Varnost logističnih procesov

Logistika v javni upravi

Mestna logistika

Vrednostne verige

Organizacijska kultura

Mednarodna logistika

Načrtovanje logističnih centrov

Multikulturne komunikacije

Humanitarna logistika

Študenti o...

Urška Krajišnik

absolventka univerzitetnega študija

Jaka Lešnik

diplomant univerzitetnega programa in študent 1. letnika magistrskega študija

Xhevat Zumeri

1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa (VS)

Tanja Potočnik

diplomantka VS programa in študentka 1. letnika magistrskega študijskega programa

Tilen Lavrič

študent univerzitnega študija in študent 2. letnika magistrskega programa

Katja Baškovič

diplomantka univerzitetnega študija in študentka 1. magistrskega programa

Matevž Anžel

absolvent univerzitetnega programa

Elizabeta Bernat

absolventka magistrskega študija

Alumni

Ali je logistika res prihodnost?

Naši diplomanti in kako jim pridobljeno znanje in kompetence koristijo na poklicni poti.

Povejte nam nekaj o sebi.

Sem Barbara Lubej, na Fakulteti za logistiko sem leta 2009 zaključila dodiplomski študij in leta 2012 podiplomski študij. S praktičnimi delom iz logistike sem se srečala že kar kmalu po pričetku študija. Preko opravljanja različnih nalog sem dodobra spoznala različna operativna dela s področja logistike. Po pridobitvi diplome, leta 2009 sem se zaposlila v podjetju Intereuropa d. d. V tem času sem sodelovala pri iskanju, testiranju in izvedbi novih rešitev za stranke, planiranju dela in preoblikovanju procesov.

Kakšna je vloga oziroma pomen logistike v vašem podjetju?

Intereuropa je specializirani zunanji izvajalec celovitih logističnih storitev. Naša glavna dejavnost je zagotavljanje vseh vrst logističnih storitev. Lahko jih razdelimo na kopenski, pomorski, zračni promet, carinske storitve, skladiščenje in distribucijo. Z naborom vseh področij logistike lahko našim strankam zagotovimo nemoten pretok blaga od proizvajalca do kupca.

Kaj v podjetju delate vi?

V PE Dravograd se ukvarjam predvsem z zagotavljanjem celovitih storitev za naše ključne kupce (rešitve oskrbnih verig), iskanje in predlaganje ustreznejših rešitev s posameznih področij, uvajanje novosti v proces dela, izdelava strokovnih analiz in poročil, analiziranje in razvoj kompleksnejših poslov,…

Katera znanja, pridobljena na fakulteti, vam pri vašem delu najbolj koristijo?

Menim, da mi najbolj koristijo pridobljena znanja s področja skladiščenja in skladiščnih sistemov. Prav tako so mi pri delu v veliko pomoč vsa pridobljena znanja iz transporta in distribucije. Pri našem delu je seveda nujno potrebno tudi znanje tujih jezikov, poznavanje informacijskih sistemov, tako da je tudi to znanje, ki sem ga pridobila na fakulteti, dobrodošlo.

Povejte nam nekaj o sebi.

Moje ime je Žan Polc in sem zaposlen v podjetju Petrol d. d., kjer delujem na področju operativne logistike. V logistiki na Petrolu sem se zaposlil takoj po opravljenih izpitnih obveznostih 3. letnika, julija 2015. Diplomiral sem oktobra 2015, s čimer sem začasno zaključil izobraževanje na fakulteti za logistiko.

Kakšna je vloga oziroma pomen logistike v vašem podjetju?

V logistiki podjetja Petrol imamo s še štirimi sodelavci funkcijo »dispečerjev goriv«. Zelo poenostavljeno bi naše delo predstavil takole: vsak ima dodeljene regije z bencinskimi servisi v Sloveniji, na Hrvaškem, Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter na Kosovem. Na 476-ih servisih spremljamo nivo goriv s podporo številnih aplikacij, ki nam lajšajo delo. Ko se pojavi potreba po gorivu na določenemu servisu, izdelamo naročila, pri čemer upoštevamo prekate avtocistern in po potrebi kombiniramo razvoz na več bencinskih servisov. Razvoze za Petrol opravljajo številna prevozna podjetja pri nas in v tujini in z dispečerji teh prevoznikov smo v stalni komunikaciji. Seveda je naša primarna funkcija oskrba bencinskih servisov z gorivom, pri čemer pa se trudimo z različnimi metodami delovati s čim manjšimi stroški, minimalnimi zalogami in podobno. Poleg klasičnega dispečiranja pa se ukvarjamo tudi s stroškovnimi analizami, ki so pokazatelj naše učinkovitosti, ter s sprejemanjem raznih odločitev na taktičnem in strateškem nivoju.

Kaj v podjetju delate vi?

Logistika v našem podjetju je ključnega pomena, mnogi smo si skupni v tem, da je logistika »srce Petrola«, namreč če na servisih ni goriva, prodaja in ustvarjanje dobička ni mogoče in sistem brez prihodkov hitro propade.V PE Dravograd se ukvarjam predvsem z zagotavljanjem celovitih storitev za naše ključne kupce (rešitve oskrbnih verig), iskanje in predlaganje ustreznejših rešitev s posameznih področij, uvajanje novosti v proces dela, izdelava strokovnih analiz in poročil, analiziranje in razvoj kompleksnejših poslov,…

Katera znanja, pridobljena na fakulteti, vam pri vašem delu najbolj koristijo?

Pri mojem delu mi najbolj koristijo pridobljena znanja s področja optimizacijskih metod, modeliranja, informatike, ekonomike, matematike ter transportne logistike. Seveda pa je vsak predmet pomemben in ti da določeno širino, ki jo potrebuješ za delo v logistiki. Drugače pa je z zaposlitvijo v logistiki, kot tudi na drugih področjih tako, da se za vsakega strokovnjaka na svojem področju najde delo in če delo opravljaš s srcem, brez odpora, zlasti v logistiki, ki je zelo širok pojem, zagotovo najdeš mesto zase.

Kaj je logistika?

… In zakaj je nepogrešljiva?

Prodekan za raziskovalno dejavnost

Ustvarjanje novega logističnega znanja

Prodekan za raziskovalno dejavnost, Izred. prof. dr. Tomaž Kramberger

Kot prodekan za raziskovalno dejavnost na fakulteti skrbim, da poleg prenosa znanja na študente v predavalnicah prispevamo tudi k ustvarjanju novega znanja s področja logistike ter to znanje apliciramo v projektih v praktičnem, realnem okolju. V veselje mi je sodelovati v takšnem okolju, kjer je poudarek na znanju – seveda to pomeni veliko prednosti tudi za študente.

Tako vam lahko zagotovim, da boste v predavalnicah večkrat slišali predavanja strokovnjakov iz prakse, s katerimi sodelujemo tudi na raziskovalnem področju. Enako velja za gostujoče profesorje iz tujih fakultet. Seveda pa je pomembno tudi to, da imate študenti od prvega dne študija možnost, da se aktivno vključujete v raziskovalne dejavnosti. Deloma se to od vas pričakuje že v okviru študija v obliki raznih raziskovalnih nalog, vsekakor pa vam naša fakulteta omogoča še veliko več. Trenutno izvajamo več projektov z gospodarstvom, kjer se lahko študenti vključijo in s tem pridobijo novo znanje in kompetence ter priporočila. S tem namenom na fakulteti deluje tudi študentska raziskovalna skupina.

Poleg tega izvajamo projekte, financirane iz državnih in evropskih sredstev. Še posebej pomembno pa se mi zdi, da tistim študentom, ki pri svojem raziskovalnem delu pokažejo izstopajoče rezultate, omogočimo, da se predstavijo gospodarstvu, se udeležujejo znanstvenih konferenc, mednarodnih simpozijev in poletnih šol. Meni pa ostane samo še vabilo, da se nam z naslednjim študijskim letom pridružite ter vstopite v široki svet logistike.

Raziskovalna dejavnost

Delo na projektih, konference in strokovne ekskurzije

Mednarodni študentski simpozij

Študentski simpozij Logistics and International Business je simpozij namenjen druženju in izmenjevanju znanja študentov logistike in poslovnih ved. Ideja se je porodila na naši fakulteti, ki smo ga tudi prvi gostili. Sedaj pa se seli po svetu: od Poljske, Kitajske, nemškega Bremna in dalje.

Na fotografiji so študenti na Zhejiang Institut of Communication v mestu Hangzhou na Kitajskem.

Strokovne ekskurzije v delovna okolja

Letno organiziramo vsaj 4 obiske v delovna okolja. Na strokovnih ekskurzijah študenti spoznajo poslovne procese in logistične sisteme v realnem okolju.

Letos smo tako obiskali Revoz, Krko, Luko Koper, Avtocestno in vzdrževalno bazo Kozina, Ljubljanski potniški promet, Pivovarno Union. V kratkem pa se odpravljamo v okolico avstrijskega Graza na ogled Cargo centra Graz in proizvodni del podjetja InnoFreight.

Poglejte si kratka video o naših zadnjih ekskurzijah.

        

Projekt izdelave virtualnega modela proizvodnega okolja

Projekt je delo projektne skupine študentov Igorja Grofelnika, Dejana Toplaka, Patricije Teršar, Klemna Grobina in Luke Hermana, ki so pod mentorstvom doc. dr. Brigite Gajšek, izr. prof. dr. Romana Gumzeja, asist. dr. Bojan Rupnika in Marina Kajbe za podjetje LIP Bled izdelali virtualni model proizvodnje, ki bo omogočal odločanje brez posega v realno okolje in procese.

Prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje

Svet prihodnosti

Prodekan za mednarodno dejavnost in kakovost, Izred. prof. dr. Borut Jereb

Fakulteta za logistiko je tesno vpeta v mednarodno pedagoško, raziskovalno in strokovno sodelovanje. Zavedamo se namreč, da lahko le kakovostna izmenjava idej in znanja s posamezniki in sorodnimi inštitucijami v tujini prinese napredek vedi, fakulteti in njenim posameznikom.

Fakulteta ima mednarodno akreditirane študijske programe pri dveh akreditacijskih hišah ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). Te nam omogočajo večjo mednarodno povezljivost tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev. Hkrati pa akreditacije kažejo na to, da so naši študijski programi kakovostni ne samo v slovenskem merilu in dajejo našim diplomantom večjo veljavo.

V okviru mednarodne dejavnosti smo ustanovili tudi mednarodno založbo, preko katere omogočamo pospešeno izmenjavo znanja različnih znanstvenih disciplin.

Pomemben del mednarodne dejavnosti so tudi izmenjave študentov in pedagogov. Študentom v okviru programa ERASMUS omogočamo, da del rednih študijskih obveznosti opravijo v tujini in tako poleg znanja pridobijo pomembne mednarodne in medkulturne izkušnje. Na Fakulteti za logistiko se lahko pohvalimo, da se naši študenti zavedajo prednosti izmenjav in se jih tudi v velikem številu udeležujejo.

Mednarodna dejavnost fakultete je pomemben del začrtane strategije in razvoja fakultete, ki nam nenehno omogoča nove priložnosti za nadgradnjo logističnega znanja, prepoznavnosti fakultete in njenih posameznikov – tako študentov kot predavateljev.

Mednarodna dejavnost

Vaska Pejić in Nevena Knežević

Poletna šola v Krasnoyarsku v Rusiji

Študentki Fakultete za logistiko Nevena Knežević in Vaska Pejić sva obiskali poletno šolo »Life support for space systems« in sicer na ruski univerzi Siberian State Aerospace University v Krasnoyarsk-u, s katero Fakulteta za logistiko že vrsto let aktivno sodeluje tako na izobraževalnem kot znanstveno raziskovalnem področju.

Pridobili sva ogromno tehničnega znanja, predvsem pa spoznali čudovito mesto in navezali trajne vezi z zanimivimi ljudmi iz vsega sveta.

Denis Jurman

Madeira, ERASMUS

Erasmus izmenjava je nekaj, kar bi moral poskusiti vsak študent. Sam sem bil na izmenjavi 6 mesecev na Madeiri in svoja doživetja skoraj nemogoče opišem z besedami. Otok z idealnimi temperaturami nikoli ne razočara in kjer ti ni nikoli dolgčas. Tudi v zimskih mesecih lahko ob sončnem vremenu veselo zaplavamo, sicer v mrzlem oceanu.

Primarna dejavnost izmenjave je seveda študij in se je včasih tudi potrebno dobro učiti.  A trud se na koncu izplača saj se kljub temu vedno  najde še veliko časa za zabavo, ogled znamenitosti in tudi potovanja (Porto Santo, Tenerife, Lizbona…), iz koder letijo nizkocenovni prevozniki ali pa tudi ladje.  Kar pa je zelo pomembno, tu najdeš veliko novih prijateljev iz vseh koncev sveta, kjer te vedno čaka postelja od novih prijateljev in vez, ki si jih ustvaril na izmenjavi. Zato vsakomur zelo priporočam izmenjavo pa če tudi le za 3 mesece (vendar mu bo kasneje žal, če bo šel LE za 3 mesece), saj se ti odpre pogled na svet.

Andreja Kavaš

ERASMUS, Norveška in Nemčija

Moja Erasmus izkušnja je bila eno najpomembnejših obdobij v mojem življenju. Uspelo mi je izvesti kar dve Erasmus izkušnji v enem letu: najprej kot izmenjava študentov na Norveškem, nato še praktično usposabljanje v Nemčiji v drugi polovici študijskega leta. Obe izkušnji sta doprinesli velik pečat, tako na izobraževalnem, osebnem in medkulturnem nivoju. Toplo priporočam vsakemu študentu, da se znebi svojih predsodkov in vsaj enkrat v življenju izkusi mednarodno izkušnjo. Ob tem podpiram Erasmus, saj jim le-ta nudi vrsto odličnih priložnosti.

Klemen Lisec

Łódź, Poljska, ERASMUS

V študijskem letu 2011/2012 sem se odločil, da odidem na mednarodno izmenjavo študentov. Izbral sem Łódź, tretje največje mesto, ki se nahaja v samem središču Poljske in slovi po filmski šoli, katero je obiskoval Roman Polanski. Erasmus je pot do neodvisnosti, krepitve značaja in širjenja obzorij.

V nekaj več kot petih mesecih sem spoznal ogromno ljudi z vseh držav, drugačnih kultur in različnih ras. Naučiš se iz prve roke, da so vsi drugačni in vsi enaki. Med študijem je vmes dovolj časa tudi za potovanja. Obiskal sem večino okoliških držav in tudi nekaj bolj oddaljenih, s tem spoznal nove ljudi in sklenil nova prijateljstva ter videl dobršen del Evrope.

S finančne plati je program odlično organiziran, vsaj za Poljsko in države, ki se nahajajo v vzhodni Evropi. Če zaključim, sem izredno vesel, da sem se odločil za študij v tujini in vsakemu nadobudnemu študentu svetujem, da tudi sam izbere to pot. Verjetno bo življenjska izkušnja in doživetje, ki bo vredno omembe vnukom.

Lokacija: Celje

Lokacija

Celje

Celje je s 50.000 prebivalci tretje največje slovensko mesto. Ostanki materialne kulture pričajo o bogatih in burnih zgodovinskih stoletjih. Sprva Keleia se je v času cesarja Klavdija razvila v najpomembnejši rimski trg in kot Celeia veljala za pomembno gospodarsko in vojaško središče. S poknežitvijo mogočnih celjskih grofov leta 1436 je Celje postalo knežja prestolnica, a le do 1456, ko so v Beogradu ogrski tekmeci usmrtili grofa Ulrika II in je mesto prešlo pod Habsburžane. Kljubovalo je naravnim nesrečam in sovražnikom (Turkom) in se naprej razvijalo in utrjevalo svoj položaj pomembnega mesta Spodnje Štajerske, predvsem s cvetočo trgovino in obrtjo. Železniški tiri so prinesli tudi industrializacijo, ki je pomenila prehod v novo razburljivo stoletje.

Različnost in pestrost doživetij na majhnem prostoru je tisto, kar Celju daje poseben čar. Romantične ulice v starem mestnem jedru, majhni kotički za skrivnostne pogovore v mestnem parku, mogočna arhitektura, ki kaže na bogastvo in raznolikost preteklosti, pestrost njenih sedanjih vsebin, ki jih prinašajo muzeji, gledališče, galerije… Je majhno mesto, kjer je vse na razdalji nekaj korakov, a veliko po srcu.

Celje je razvojno, poslovno, ekonomsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno, administrativno, zdravstveno, športno in sejemsko središče Savinjske regije.

Tutorji

Prva kontaktna točka novih študentov

Tutorstvo je sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju

Nudimo oporo, razumevanje in pomoč pri vseh zadevah povezanih s študijskim in fakultetnim življenjem.

Smo vmesni člen med študenti in fakulteto.

Smo skupina študentov višjih letnikov in skupina tutorjev asistentov.

Bivanje v Celju

Mateja Čuček, študentka 3. letnika UN programa

“Prihajam drugače iz okolice Lenarta. Za bivanje pri zasebnikih v Celju, sem se odločila zaradi dolge in naporne vožnje v Celje. Tukaj sem si našla tudi študentsko delo. Prednost bivanja v Celju je v tem, da lahko pridem peš na faks in imam tako več prostega časa. Super pa je tudi zato, ker tukaj sedaj živim sama in sem postala precej samostojna.”

Bivanje v Študentskem domu

“Kot študent Fakultete za logistiko bivam v Dijaškem in študentskem domu Celje. Za bivanje sem se odločil, da bi s tem prihranil veliko dragocenega časa in denarja. Če bi se vozil od doma z avtomobilom bi vsak dan porabil približno eno uro v vsako smer, z vlakom pa bi zaradi oddaljenosti in slabih povezav potreboval še za tretjino časa več. Če bi imel na primer predavanje in vaje trikrat tedensko, bi vsak teden na poti izgubil vsaj 9 dragocenih ur.

Prednost bivanja v študentskem domu oz. študentskih domovih je tudi širjenje socialne mreže, saj spoznaš nove ljudi, skleneš nova prijateljstva …
Celja se ne da primerjat z večjimi študijskimi središči kot sta Maribor in Ljubljana, vendar se tudi Celje počasi razvija v študijsko mesto.
Glede bivanja v Dijaškem in študentskem domu Celje pa lahko povem veliko pozitivnih stvari. Kot bivši predstavnik študentov lahko povem, da je sodelovanje z vodstvom in zaposlenimi zelo dobro in da se vsi trudijo, da se študenti počutimo dobro. Poskrbljeno je za bivanje, prehrano, rekreacijo in zabavo.
Življenje v Študentskem domu Celje je kar zanimivo, saj smo pod skupno streho domači in tuji študentje različnih fakultet in šol.
Vsi, ki bi želeli bivati pri nas, ste vljudno vabljeni. Ne bo vam žal. Se vidimo v Celju!”
Tadej Gračner

Več informacij: http://www.dijaski-dom.si/studenti/.

Prehrana

Ponudnikov študentske prehrane v Celju je 20. Cene se gibljejo od 1,87 do 3 € na obrok.

Za zdravo telo

Celje ponuja bogato možnost športnih aktivnosti ne glede na letni čas. Izletniške in turistične točke v okolici Celja ponujajo sprostitev, zabavo in aktivno preživljanje prostega časa. Zelo obiskana je Celjska koča, Šmartinsko jezero, Mestni gozd z mrežo sprehajalnih poti. Lahko pa se odločite tudi za vodene in skupinske rekreacije.

Za več informacij obiščite spletno stran Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

http://fl.um.si

Lahko pa nam tudi pišete na

info@fl.uni-mb.si