Faculty of Logistics, Celje - Mariborska cesta 7    |    info.fl@um.si     |    +386 3 428 53 00

Search pegas of Faculty of Logistics
SL

Novice

Študij, ki odpira meje! – Odločite se za magistrski študij logistike

Najsodobnejši študijski program, ki soustvarja razvoj Družbe 5.0.

Magistrski program Logistika sistemov je popolnoma prenovljen.

Informativni dan bo v četrtek, 16. maja 2024, ob 17. uri

na Fakulteti za logistiko, Mariborska cesta 7.

Na študiju boste pridobili znanja, ki omogočajo izjemne karierne priložnosti.

Vizija programa je drugačna – z zavedanjem, da sta logistika in oskrbovalne verige pod nenehnim pritiskom sprememb, diplomante pripravljamo na prihodnost.

V času študija je kar nekaj aktivnega učenja, kompleksnega reševanja realnih problemov, analitičnega in kritičnega razmišljanja. Spodbujamo kreativnost, prilagodljivost na spremenjene razmere, iniciativnost in inovativnost, pri čemer ne pozabimo tudi na čustveno inteligenco, ki je v panogi še kako pomembna.

Sodoben vidik študija se odraža tudi v pridobivanju digitalnih kompetenc in tehnološkega znanja. 

prof. dr. Tomaž Kramberger

Letošnja generacija vpisanih študentov v 1. letnik magistrskega študija se je vpisala v popolnoma na novo zastavljen študijski program in si s tem zagotovila izjemne kompetenčne prednosti.

V novem programu namreč niso le znanja, ki jih do zdaj nismo podajali, so tudi znanja, ki še pred nekaj leti niti obstajala niso. In ta znanja so danes, nekaj let kasneje, nujna za obvladovanje mednarodnih oskrbovalnih omrežij.

Hitre spremembe realnosti se morajo odražati v spremenjenih študijskih programih in tega se držimo.

zemlja
 • Ker se vam po zaključenem študiju odprejo odlične mednarodne poklicne priložnosti in seveda visoke finančne stimulacije.
 • Naš magistrski študijski program je primeren za vas, če ste drzni, fleksibilni in pripravljeni na odkrivanje razburljivega sveta logistike.
 • Če si želite pridobiti sodobna znanja digitalizacije, trajnosti, IKT-ja, pametnih rešitev za celotno družbo; se zavedate, da je potrebno imeti znanja analitičnih in numeričnih modelov v logistiki, potem je naš magistrski študij prava izbira.
 • Če si želite drugačnega načina študiranja na podlagi realnih primerov, projektov in poslovnih simulacij, ogled sodobnih delovnih okolij in redne interakcije s strokovnjaki iz industrije.

Predmetnik je sodoben, pokriva vse pomembna področja logistike in oskrbovalnih verig.

Drugi letnik je modularno zastavljen, s popolnoma novimi predmeti oz. posodobljenimi vsebinami. Študenti boste izbirali med Tehnično-tehnološkim ali Gospodarskim modulom.

1. letnik

 

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LB SDŠ Semester
Management oskrbovalnih verig prihodnosti 7 30 15 24 16 125 zimski
Metodologija raziskovanja 3 18 2 70 zimski
Procesi in agilno izvajanje projektov 7 30 15 30 10 125 zimski
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti oskrbovalne verige 7 30 15 30 10 125 zimski
Vodstvene veščine v logistiki 6 30 15 30 15 90 zimski
Pametna in varna mobilnost 8 27 18 15 25 155 poletni
Informacijska podpora logističnim sistemom in procesom 7 27 18 27 13 125 poletni
GIS za strateške odločitve v logistiki 7 27 18 27 13 125 poletni
Kvantitativne metode in modeli v logističnih sistemih 8 45 30 10 155 poletni

SKUPAJ:

60 264 116 198 102 25 1095  

2. letnik

ECTS a-P e-P a-V e-V LV ID SDŠ Semester
Raziskovalni projekt  9 12 8 250  poletni
Magistrsko delo 15 450 poletni
Študent izbira med Tehnično-tehnološkim ali Gospodarskim modulom
Tehnično-tehnološki modul
 ·          Tehnološka podpora v mobilnostnih sistemih 6 20 20 15 25 100  zimski
·          Integracije logističnih informacijskih sistemov 6 20 20 20 20 100  zimski
·          Modeliranje intralogističnih sistemov 6 24 16 15 25 100  zimski
·          Tehnologije in inovacije za krožno gospodarstvo 6 20 20 25 15 100  zimski
·           Robotski sistemi v logistiki 6 24 16 15 25 100  zimski
·            Teorija optimizacije in načrtovanje modelov v pametnih logističnih sistemih 6 30 10 30 10 100  poletni
Gospodarski modul
·             Vzpostavitev trajnostnih konceptov delovanja logističnega podjetja 6 21 19 21 19 100  zimski
·            Ekonomika oskrbovalnih verig 6 24  16 24 16 100  zimski
·            Digitalna družba in logistika 6 21 19 21 19 100  zimski
·            Komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah 6 30 10 30 10 100  zimski
·            Mednarodna logistika 6 24 16 30 10 100  zimski
·            Matematični modeli in metode v poslovnih logističnih sistemih 6 30 10 30 10 100  poletni
 Dodatni modul

Modul Management oskrbovalnih verig

 zimski
·            Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov 6 15 6 15 9 135
·            Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike  6 15 6 15 9 135
·            Spretnosti vodenja in poslovna načela 6 15 6 15 9 135
·            Transport in skladiščenje  6 15 6 15 9 135
·            Nabava in storitve za stranke  6 15 6 15 9 135

Možnost izbire dodatnega modula

Na magistrkem študijkem programu ponujamo tudi dodatni izbirni modul Management oskrbovalnih verig.

atraktiven modul Management oskrbovalnih verig, pripravljen v okviru evropskega Erasmus + projekta v sodelovanju z institucijami na Poljskem, Hrvaškem, Madžarskem, Češkem.

Modul vsebuje pet predmetov (več si preberite tukaj), ki pokrivajo vsebine najsodobnejših trendov na področju logistike. Vsebine so pripravljene v angleščini in vseh jezikih partnerskih inštitucij. V okviru teh vsebin boste pridobili kompetence, ki jih predpisuje Evropsko logistično združenje (ELA), saj je modul pripravljen po smernicah ELA. Prav tako so vključene vsebine v virtualnem okolju, kar omogoča še boljši prikaz različnih področij in uspešnejše pridobivanje novega znanja. Z uspešno zaključenim modulom lahko pridobite tudi certifikat, ki ga to združenje podeljuje.

Na področju informatike in računalništva so MAG diplomanti sposobni:

 • prepoznati in razumeti principe delovanja digitalne družbe ter presoditi pomen posameznih sodobnih trendov v digitalni družbi;
 • razumeti pomen poslovnih modelov, prepoznati različne poslovne modele ter razumeti podatkovne platforme ter nove poklice v digitalni družbi;
 • razumeti klasifikacijo logističnih informacijskih sistemov po ANSI ISA-95;
 • razumeti koncepte integracije logističnih informacijskih sistemov;
 • analizirati in uporabiti ERP, MES in PCS sisteme;
 • uporabiti IT podprte agilne metode pri izvajanju projektov.

Na področju procesov in managementa oskrbovalnih verig:

 • poglobljeno razumeti logistične procese v oskrbovalni verigi;
 • sistematično izboljšati procese v smeri vitke oskrbovalne verige;
 • pojasniti komponente in postavitve prilagodljivih intralogističnih procesov;
 • uporabiti SCOR model pri IT podprtem mapiranju in načrtovanju procesov oskrbovalne verige;
 • identificirati in določiti dele, točke procesov, proizvodov, storitev, kjer se pojavljajo veliki vplivi iz vidika financ, okolja in družbenih kazalcev ter poiskati ustrezne rešitve;
 • modelirati logistični proces, z uporabo orodij in glede na prepoznane dele procesov uvesti izboljšave in inovacije, ki prihranijo stroške, imajo pozitivni učinek na okolje in družbene kazalce;
 • interpretirati pridobljene rezultate in sprejemati ustrezne uravnotežene odločitve ter prevzeti odgovornost za načrtovane procese in svoje odločitve;
 • planirati kapacitete in razvrstiti (proizvodne) operacije;
 • uporabiti koncepte planiranja (logističnih) operacij;
 • analizirati in primerjati oskrbovalne verige;
 • poznati in razumeti metriko oskrbovalnih verig;
 • prepoznati kompleksnost vrednostnih verig v logistiki;
 • uporabiti sodobna ekonomska ter makroekonomska znanja pri obvladovanju vrednostnih verig v logistiki;
 • razumeti trende v mednarodnem logističnem poslovanju;
 • poglobljeno razumeti ključne izzive in stopnje tveganj povezanih z mednarodno logistiko, ki so pomembni pri obvladovanju mednarodne logistike.

Na področju mobilnosti in pametnih mest:

 • poznati in razumeti sistem in elemente pametne in varne mobilnosti ljudi in blaga;
 • analizirati, kritično ovrednotiti in osnovati posamezne elemente pametne mobilnosti ljudi/blaga;
 • spoznati in razumeti arhitekturo pametnih skupnosti in vlogo tehnologij v njej;
 • znati uporabiti tehnološke rešitve za načrtovanje in upravljanje prometnih situacij in tokov;
 • izbrati in implementirati tehnologije, ki bodo pripomogle k izboljšanju distribucije in mobilistike v pametnih skupnostih;
 • kartirati pametna mesta in skupnosti z GIS v smislu strateških logističnih odločitev, dejavnosti v realnem času, pametnega usmerjanja vozil, ugotavljanja lokacij, množičnih dogodkov in 3D vizualizacije;
 • modelirati poslovno okolje z GIS v smislu optimizacije “notranjih” transportnih poti, varnosti v (med)skladiščnem transportu, oblikovanja transportnih poti in vzpostavitve logistične infrastrukture znotraj kompleksa podjetja;
 • razviti digitalno kompetenco naprednega dela z geoprostorskimi podatki in kartografskimi prikazi na primeru pametnih skupnosti in poslovnih okolij;
 • poznati in razumeti različne načine prevoza in njihove značilnosti v mednarodni logistiki.

Na področju analitičnih in numeričnih modelov v logistiki:

 • razumeti principe delovanja matematičnih modelov in metod v logističnih sistemih (LS);
 • izbirati in implementirati ustrezne matematične modele in metode, ki bodo pripomogli k optimizaciji delovanja logističnih sistemov;
 • reševati kompleksne probleme v logističnih sistemih s pomočjo kvantitativnih metod in modelov LS;
 • uporabiti koncepte simulacijskega modeliranja, analize ter planiranja kapacitet logističnih sistemov;
 • implementirati podatkovne baze in uporabiti podatkovno rudarjenje z namenom planiranja in vrednotenja rabe virov;
 • izdelati in uporabiti simulacije na področju osnovnih robotskih aplikacij;
 • izdelati in uporabiti simulacije na področju prilagodljivih intralogističnih procesov;
 • izdelati model tovarne ali skladišča ter simulirati, optimizirati in analizirati transportne, skladiščne in oskrbovalne procese v intralogistiki.

Na področju organizacijskih znanj, spretnosti in veščin::

 • razumeti pomen organizacijske kulture in klime ter poslovnega bontona v logistiki in oskrbovalnih verigah;
 • razumeti pomen poslovnega bontona v logistiki in oskrbovalnih verigah;
 • razumeti in implementirati etično in družbeno odgovorno vodenje;
 • ustreznega vedenja v logistiki in oskrbovalnih verigah v medkulturnem okolju, v kriznih situacijah in s stališča ustreznega tržnega komuniciranja;
 • v praksi uporabiti vodstvene in komunikacijske spretnosti na področju logistike in oskrbovalnih verig.

Na področju tehnike v logistiki:

 • opredeliti vlogo sodobnih tehniških rešitev in njihovo uporaba v intralogistiki;
 • predstaviti možne tehnično-tehnološke rešitve za uporabo v pametnih tovarnah in pametnih skladiščih;
 • predstaviti primer načrtovanja in analize prostorske razvrstitve “layout-a” fleksibilnih proizvodnih in skladiščnih sistemov;
 • pojasniti pomen uporabe avtomatiziranih in robotiziranih transportno-skladiščnih rešitev v pametnih tovarnah in pametnih skladiščih;
 • izbrati optimalna transportna sredstva pri skladiščenju, komisioniranju, oskrbi delovnih mest, pakiranju in stregi;
 • opredeliti pomen in vlogo robotskih sistemov v logistiki;
 • pojasniti principe delovanja industrijskih, kolaborativnih in mobilnih robotov ter brezpilotnih zrakoplovov;
 • pojasniti principe delovanja senzorjev, aktuatorjev in robotskih prijemal;
 • pojasniti teoretične principe modeliranja in vodenja robotskih mehanizmov;
 • pojasniti komponente in principe delovanja robotskega komisioniranja, sestave, sortiranja, paletiranja in strege;
 • poznati, razumeti in izbrati primerne robotske sisteme in prijemala pri načrtovanju prilagodljivih intralogističnih sistemov.

1. PRIJAVNI ROK OD 29.3. DO 6. septembra 2024

Kandidati/-ke morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ  (odpiranje v novem zavihku).


Kdo se lahko prijavi?

V študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij:

transportne storitve (1088)


tehnika (07)


informacijske in komunikacijske tehnologije (06)


naravoslovje, matematika in statistika (05)


varovanje (103)


ekonomija (0311)


poslovne in upravne vede (04)


politologija (0312)


oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.

Univerza v Mariboru je objavila Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/25. 

Na spletni strani so objavljene vse informacije o prijavnem postopku, prijavnih rokih in vpisnih mestih: Vpis na podiplomski študij (um.si)

Razpis za vpis objavljen na spletni strani moja.um.si > Vpis na UM > Vpis na podiplomski študij oz. my.um.si > Future Students > Enrolment in Postgraduate Studies, prvi prijavni rok se odpre v petek, 29. 3. 2024.