Obvestila za študente

Vabilo k sodelovanju v projektu PKP – Izboljšanje medfazne kontrole kakovosti v podjetju AKZ Tehnik

Študenta/-ko visokošolskega strokovnega študijskega programa vabimo k sodelovanju v projektu PKP z naslovom “Izboljšanje medfazne kontrole kakovosti v podjetju AKZ Tehnik”, katerega nosilec je izr. prof. dr. Zlatko Nedelko na Ekonomsko-poslovne fakultete.

Opis projekta 

Podjetje AKZ Tehnik se ukvarja z antikorozijsko zaščito jeklenih konstrukcij, vendar nima sistemsko urejene kontrole kakovosti v posameznih fazah proizvodnje, hkrati pa so kriteriji za kontrolo pomanjkljivo podani. To vodi do situacij, da se ob končnem pregledu izdelka ugotovi, da raven kakovosti ni skladna z zahtevami naročila, pri čemer so najpogostejše napake neustrezne debelina nanosa barve in vizualne napake. To vodi v reklamacije, težnje po zniževanju cen s strani stranke, potrebo po dodelavi, dodatni transport in zamujanje pri tekoči proizvodnji. S projektom bomo prispevali k reševanju aktualnega problema v podjetju glede doseganja želene ravni kakovosti, saj bomo izboljšali sistem medfazne kontrole kakovosti in za posamezne proizvodne operacije opredelili postopek kontrole, način kontrole, niz kriterijev, način evidentiranja meritev ter dodali slikovno gradivo. To bo omogočalo doseganje najvišje možne ravni kakovosti izdelkov, kar bo vodilo v znižanje števila reklamacij, doseganje višje prodajne cene, manj stroškov zaradi popravljalnih ukrepov in motenj v tekoči proizvodnji. Pomemben del projekta predstavlja aktivno sodelovanje študentov, ki razvijajo podjetnost in ustvarjalnost, »preverjajo teorijo v praksi«, pridobivajo praktične izkušnje, znanja, različne splošne in poklicno-specifične kompetence ter spoznavajo pomen kontrole kakovosti za uspešnost podjetij, kar jim bo omogočilo lažji prehod v gospodarstvo in večjo zaposljivost. Visokošolski zavod krepi odnose z okoljem in konkretnim podjetjem (npr. uresničevanje prožnejših oblik učenja), povezuje teorijo s prakso, posodablja študijske programe s pridobljenimi praktičnimi izkušnjami, hkrati pa pedagoška mentorja pridobljene izkušnje prenaša na druge študente. Projekt bo pomembno tudi prispeval k družbeni koristi, saj se bodo s problematiko zagotavljanja kakovosti ter rešitvijo problema seznanili tudi udeleženci v podjetju ter drugi študentje, ki niso sodelovali na projektu ter drugi zaposleni v podjetju.

Vse zainteresirane študente, ki bi želeli sodelovali na omenjenem projektu vabim, da mi izrazijo svoj interes po elektronski pošti na zlatko.nedelko@um.si, najkasneje do petka, 8.2.2019. V primeru večjega števila zainteresiranih, bodo študentje pripravili kratko motivacijsko pismo o čemer boste obveščeni. Za vključitev vsakega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9 EUR/uro, vendar največ 40 ur oz. 360 EUR/mesec (bruto). Več o razpisu si lahko preberete na http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/

Predvideno trajanje projekta je od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019.

Na projektu bodo sodelovali naslednji študenti:

Ekonomske in poslovne vede – MAG 2. stopnja – MAG EPF 2 študenta
Ekonomske in poslovne vede – UNI 1. stopnja UNI EPF 1 študent
Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnja VS FL 1 študent
Gospodarsko inženirstvo – GING 1. stopnja UNI FS 1 študent

Ostale novice