Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Visokošolski strokovni študijski program

Predmetnik 3. letnik

Opomba

Študent si izbere en modul in izbira med: Gospodarskim modulom ali Tehniškim modulom.

Zimski semester

MTPLP

METODE IN TEHNIKE PLANIRANJA LOGISTIČNIH PROCESOV
Nosilec: prof. dr. Potrč Iztok
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Predavanja:
Uvodna predstavitev vpliva projektnih parametrov na izbiro sistema sestave
Metode in tehnika načrtovanja montažnega sistema (postavitev problema, grobo načrtovanje, fino načrtovanje, realizacija, preskusni zagon)
Osnovne tehnike montaže in vpliv sistema transporta (oblike postavitve montažnega sistema brez avtomatiziranega toka izdelkov, delno in popolno avtomatizirani sistemi sestave s transportnim in skladiščnim sistemom)
Pripomočki za načrtovanje sistema sestave (določitev časa takta, določitev števila delovnih mest, določitev vmesnih skladišč, določitev materialnega toka, določitev informacijskih tokov)
Informacijski tokovi in nosilci informacij  (Črtna koda, RFID, Pick by light/voice …)
Vmesna skladišča (linijsko vm. skladišče, obtočno vm. skladišče, posebni primeri skladiščenja)
Varnostne zahteve in primeri montažnih celic

Seminar:
Seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim reševanjem problemov določanja montažnih sistemov in sistemov sestave.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita
Asistent: asist. Marolt Jakob

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
30 ur a-P
15 ur e-p

Vaje:
21 ur a-P
9 ur e-p

Samostojno delo:
105 ur

Cilji in kompetence:

 • Spoznavanje načinov in tehnik sestave in ekonomska upravičenost avtomatizacije sistema sestave.

Predv

ideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje specialnega področja metod in tehnik planiranja logističnih procesov,
 • poznavanje specialnega področja sistemov sestave,
 • povezovanje konceptov planiranja logističnega transportnega sistema v smislu integralnega transporta.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • povezovati uporabo različnih inženirskih znanj za reševanje problemov integralnega transporta pri sistemih sestave,
 • študenta izobraziti do nivoja, da se je sposoben soočiti s problemom reševanja novih idej načrtovanja, oblikovanja in optimiranja sistemov sestave.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Redford, A., Chal, J. (1994). Design for Assembly. London: Mcgraw-Hill Book Company.
Baudin, M. (2002). Lean Assembly: The Nuts and Bolts of Making Assembly Operations Flow. Productivity Press.
Davis R. (2001). Business Process Modeling with Aris. London: Springer.
Scheer A.W. (1996). Business Process Engineering – Reference models for industrial enterprises. Berlin: Springer-Verlag.
Konold, P., Reger, H. (1997). Angewandte Montagetechnik. Vieweg Verlag.
Pfohl, H.C. (2009). Logistiksysteme. Springer Verlag.
Gajšek, B. (2015). Vitka notranja logistika in osnove planiranja v proizvodnem podjetju: e-gradivo za predmet Metode in tehnike planiranja logističnih procesov. Celje: Faculty of logistics University of Maribor.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj- pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), vaje (10%), zagovor seminarske naloge (20%).

Obveznosti študenta

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): opravljene domače in projektna naloga, izpit (teoretično in praktično znanje). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (30%). Seminarska naloga (20%). Ustni izpit (50%).

OPZL

OSNOVE PRAVA IN ZAVAROVANJA V LOGISTIKI
Nosilec: prof. dr. Škof Bojan
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Osnovni pravni pojmi: družba, pravo, pravni akt, pravna razmerja, zakonitost, sistematika prava, mednarodno pravo, ustavno pravo.
Pravo Evropske unije (EU): viri prava EU, najpomembnejši organi in njihove pristojnosti, postopek odločanja v EU.
Gospodarsko pravo: pojem gospodarskega prava, pravni viri, značilnosti.
Gospodarsko statusno pravo: pojem, pravni viri, značilnosti, osebne družbe, kapitalske družbe, gospodarsko interesna združenja, povezane družbe, prenehanje družbe.
Osnove pogodbenega prava: pojem, viri, načela, pravni temelj za nastanek obveznosti, pogodbene obveznosti, odškodninske obveznosti, prenehanje obveznosti.
Najpomembnejše pogodbe: prodajna, podjemna, mandatna, zavarovalna.
Osnove prevoznega prava: opredelitev, unifikacija prava, prihodnost prevoznega prava.
Prevozna pogodba:  značilnosti, vrste, pogodba o prevozu tovora, pogodba o prevozu potnikov.Ostale pomembne pogodbe: shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, špediterska pogodba.
Vrednostni papirji: menica, ček, delnica, obveznica, nematerializirani vrednostni papirji.
Davčni in carinski postopki, vezani na prevoz potnikov in tovora.
Pravo intelektualne lastnine: industrijska lastnina (patent, model, znamka, geografska označba, firma), avtorsko pravo.
Opredelitev in pomen zavarovanja
Osnovne zavarovalne pogodbe
Prvine pogodbe o transportnem zavarovanju
Zavarovanje blaga v različnih vrstah transporta

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Škof Bojan,  izr. prof. dr. Grafenauer Božo
Asistent: prof. dr. Škof Bojan,  izr. prof. dr. Grafenauer Božo

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 e-p
21 a-p

Vaje:
15 ur a-P
15 ur e-p

Samostojno delo:
105 ur

Cilji in kompetence:

Študentom je omogočeno:

 • pridobiti temeljna znanja s področja prava,
 • spoznati temelje pravnih aktov v slovenskem pravnem redu in pravnem redu EU,
 • spoznati temeljne pravne akte s področja obligacij,
 • usvojiti znanja prevoznih pogodb, pogodbenega prava ter davčnih in carinskih postopkov,
 • spoznati temelje prava vrednostnih papirjev in intelektualne lastnine.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje in osvojitev osnovnih pravnih pojmov in institutov,
 • sposobnost prepoznavanja in osnovne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

Murtič, Sašo, Murgel, Jasna, Vidiček, Meta: Osnove prava v logistiki, 2009.
Bohinc, Rado, Cerar, Miro, Rajgelj Barbara: Temelji prava za nepravnike, GV Založba, Ljubljana 2006.
Puharič, Krešo: Gospodarsko pravo z osnovami prava, osma, dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije 2004.
Kranc, Vesna: Gospodarsko pogodbeno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in GV Založba, Ljubljana Ljubljana 2006, ISBN 86-7061-429-4.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (20%), ustni izpit (80%).

Izbirni modul

Gospodarski modul

NL

NABAVNA LOGISTIKA
Nosilec: viš. pred. Marovt Matjaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

• Uvod v nabavno logistiko
• Pomen nabave v oskrbovalni verigi
• Cilji nabavne logistike
• Nabavne aktivnosti
• Upravljanje nabave
• Nabavna politika
• Odločitve o izboru dobavitelja
• Spremljanje uspešnosti dobavitelja

Podrobnosti

Izvajalec: viš. pred. Marovt Matjaž
Asistent: pred. Kramar Uroš

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
24 e-P
21 a-P

Vaje:
24 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • razumejo pomen nabave in nabavnih aktivnosti,
 • razumejo cilje nabave in nabavno politiko,
 • razumejo pomen upravljanja odnosov z dobavitelji,
 • se usposobijo za sprejemanje odločitev glede izbora dobavitelja in preverjanja njihove uspešnosti.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo osvojili in razumeli procese na področju nabave ter pridobili poglobljeno znanje o nabavnih aktivnostih in izboru ustreznih dobaviteljev.

 

Kognitivne/Intelektualne veščine:

Študenti bodo sposobni identificirati problem in izvesti osnovno analizo, na podlagi zbranih podatkov.

Ključne/prenosljive veščine in spretnosti:

Študenti bodo usposobljeni uporabiti pridobljena znanja pri izvajanju nabavnih aktivnosti. Študenti bodo prav tako pri izvajanju predmeta razvijali sposobnost samostojnega učenja, sposobnost uporabe informacijske tehnologije, sposobnost učinkovitega strokovnega komuniciranja in sposobnost timskega dela.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Lambert, M. D, Stock, J. R. and Ellram, L.M. (1998). Fundamentals of Logistics Management. McGraw-Hill Higher Education, Irwin McGraw-Hill.
Rushton, A., Croucher, P. and Baker, P. (2010). The Handbook of Logistics and Distribution Management 4th ed. London: Kogan Page Limited.
Quayle, M. (2006). Purchasing and supply chain management : strategies and realities, 1st ed. Idea Group Inc.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

OEPL

OSNOVE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Elektronsko poslovanje ali e-poslovanje je poslovanje organizacij tako, da so z uporabo informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij podprte dejavnosti poslovanja podjetja v smiselnem obsegu – lahko tudi v celoti. Metode e-poslovanja omogočajo učinkovito in  fleksibilno povezavo informacijskih sistemov znotraj in med organizacijami tako, da se pri danem obsegu zmanjšajo stroški poslovanja. Največkrat se stroški bistveno zmanjšajo in pripomorejo k višji kakovosti poslovanja ali kako drugače omogočijo konkurenčne prednosti.

E-poslovanje omogoča  tesnejše sodelovanje deležnikov v oskrbovalni verigi. Spremeni se vloga kupca, ki postane osrednji element oskrbovalne verige, ki mora biti s svojo fleksibilnostjo omogočati prilagajanje vsakemu kupcu in situaciji posebej. Z osredotočanjem na potrebe in pričakovanja kupcev, omogoča kakovostnejšo, hitrejšo in specifičnemu kupcu prilagojeno uporabniško izkušnjo ob nakupu in uporabi izdelka in/ali storitve.

Lastnosti e-poslovanja se s pridom uporabljajo tudi pri delovanju javnega sektorja, policije in vojske.

Predmet je zasnovan tako, da študenti spoznajo osnovne koncepte, pristope in zahteve v vseh življenjskih ciklih e-poslovanja. Snov je osredotočena na vrednostno verigo, ki je pri e-poslovanju razpotegnjena od preproste podpore e-izdelkom in e-storitvam, e-nabave, e-marketinga, e-dokumentnega poslovanja, e-distribucije, e-plačevanja, do elektronske podpore podpore upravljanja s kupci. Kot srednji upravljavski sloj, morajo študenti biti sposobni sodelovati in se odločati o vseh elementih te vrednostne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut
Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
24 e-P
21 a-P

Vaje:
24 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti razumejo osnovne koncepte, pristope in zahteve v vseh življenjskih ciklih e-poslovanja in so sposobni pri tem tudi aktivno sodelovati pri izvajanju dnevnih nalog na področju logistike.

Vsebina predmeta je usmerjena v takojšno uporabo teoretično in praktično pridobljenih znanj s področja e-poslovanja. Učna snov je posebno skrbno izbrana in pripravljena za srednji v podjetjih (organizacijah), ki mora znati sprejemati in izvajati opravila na osnovi pridobljenih znanj o elektronmskem poslovanju kot posamezniki in kot člani tima.

Predvideni študijski rezultati:

 • Spoznali osnove e-poslovanja: temeljne principe delovanja in uporabe e-poslovanja s primeri iz področja logistike.
 • Spoznali osnovne tehnološke principe in rešitve, ki jih uporabljamo pri sodobnem e-poslovanju.
 • Spoznali temeljne koncepte upravljanja IT tako, da dosežemo pričakovane poslovne cilje organizacije prek učinkovitega upravljanja tveganj in investicij v e-poslovanje.
 • Spoznali osnove zahteve zakonodaje in ostalih regulatorjev pri e-poslovanju.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Internetni viri.
ISO in ISO/IEC standardi trenutno aktualni za vsebino predmeta.
ISACA frameworks trenutno aktualni za vsebino predmeta.
Ustava, Zakoni, uredbe in drugi dokumenti iz Uradnega lista RS, ki so trebutno aktualni za vsebino predmeta.
Zakonodaja EU, ki je trenutno aktualna za vsebino predmeta Vsi viri se določijo za vsako šolsko leto posebej tik pred začetkom predavanja in so sestavni del učnega načrta v času (letu), ko se predmet izvaja.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (40%). Pisni izpit (40%), vaje in/ali seminarske naloge (20%).

TE

TRANSPORTNA EKONOMIKA
Nosilec: doc. dr. Sternad Marjan
6 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Organizacija transporta
 • Planiranje transportnih poti
 • Transportni stroški
 • Incoterms
 • Tarife in tarifni sistemi
 • Prometna politka
 • Značilnosti mednarodnega transporta
 • Področja inteligentnih transportnih sistemov
 • Ekonomika specifičnih vrst transporta (izredni transport, hladne verige)

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Sternad Marjan
Asistent: doc. dr. Sternad Marjan

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
15 e-P
30 a-P

Vaje:
15 e-V
30 a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • nadgradijo znanje o transportnem sistemu, transportu in prometni politiki,
 • znajo organizirati in planirati transportni proces,
 • generično teorijo transporta prenašajo v prakso,
 • se naučijo razlikovati sistemski pristop od disciplinarnega razlikovanja prometa in logistike,
 • ekonomijo povezujejo s transportom,
 • se usposobijo za koherentno uvajanje tehničnih in tehnoloških, organizacijskih in drugih znanj o transportnih sistemih,
 • preučujejo in analizirajo ekonomiko posebnih vrst transporta.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • organizacije in ekonomike transportnih sistemov,
 • sistemskega razmišljanja in delovanja,
 • stroškovne funkcje,
 • kompleksnosti transportnih sistemov.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih (poslovnih) primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Sternad, M. Transportna ekonomika e-gradivo. Celje, 2017.
Rosi, B., Sternad, M., Sodobni transportni sistemi e-gradivo
Rosi, B., Sternad, M. Tarifni sistemi, Celje, 2009.
Rosi, B., Sternad, M. Prometni sistemi e-gradivo. Celje, 2007.
Button, K. Transport economics, USA, 2010.
Blauwens, G., De Baere, P., Van de Voorde, E. Transport economics, Antwerpen, 2010.
Gilbert, R., Perl, A. Transport revolutions, London, 2008.
Williams, Bob. Intelligent transport systems standards. 2008.
Stough, Roger. Intelligent transport systems: cases and policies. 2001.
Mahmassani, H: Transportation and traffic theory, Elsevier science, 2005, ISBN-10: 0080446809.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (80%), seminarska naloga (20%).

Tehniški modul

PISL

POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEMI V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
6 ECTS
Več

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti poglobljeno seznanijo s poslovnimi informacijskimi sistemi in njihovimi celovitimi upravljavskimi informacijskimi sistemi.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
24 e-P
21 a-P

Vaje:
18 e-V
27 a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti bodo:

 • spoznali zgodovino in namen avtomatske obdelave podatkov (AOP),
 • osvojili temeljne koncepte poslovnih informacijskih sistemov s poudarkom na integriranih funkcijah za podporo logističnih procesov,
 • se seznanili s primeri poslovnih informacijskih sistemov z logistično podporo iz prakse.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študent razume koncepte računalniške obdelave podatkov,
 • študent razume komponente poslovnega informacijskega sistema na funkcionalni ravni in se zaveda prednosti integriranih funkcij za podporo logističnih procesov.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • sposoben je sodelovanja pri uvajanju in učinkoviti rabi poslovnih informacijskih sistemov z logistično podporo.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretično osnovo predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Gumzej, R. (2013). Računalništvo in informatika v logistiki, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-87-4. ISBN 978-961-6562-86-7.
Gumzej, R. (2013). Logistika in e-poslovanje, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-88-1. ISBN 978-961-6562-89-8.

Dodatna literatura

Anderegg, T. (2000). ERP: A-Z implementer’s guide for success. Resource Publishing Eau Claire, USA.
Anderson, G. W. (2003). SAP Planning Best Practices in Implementation. Sams.
Grant, D., Lambert, D., Stock, J., & Ellram, L. (2006). Fundementals of Logistics Management. McGraw-Hill, Berkshire, UK, european edition edition.
Jacobson, S., Shepherd, J., D’Aquila, M., & Carter, K. (2007). The ERP Market Sizing Report, 2006–2011. Technical report, AMR Research.
Missbach, M. & Hoffmann, U. M. (2001). SAP Hardware Solutions: Servers, Storage, and Networks for mySAP.com. Prentice Hall.
Rainer, R. K. & Turban, E. (2008). Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. John Wiley and Sons, 2nd edition.
Sternad, S. & Bobek, S. (2008). Uvajanje rešitev ERP v slovenskih podjetjih: kritični dejavniki in njihova medsebojna odvisnost. Organizacija, 41(1), 28–36.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarsko delo (50%), ustni izpit (50%).

EMB

EMBALIRANJE
Nosilec: izr. prof. dr. Lisec Andrej
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Pri transportu blaga ima zelo pomembno vlogo embalaža, ki omogoča, da izdelek pride nepoškodovan na cilj. Področje embalaže je zelo široko in ima v Sloveniji tudi v industriji pomembno vlogo. Embaliranje je del logistike in zato ne smemo pozabiti na okoljsko ozaveščenost in strmenju k uporabi okolju prijaznih materialov. Embalaža je povsod okoli nas in danes skoraj ni izdelka, ki ga ne bi embalirali. Namen embalaže je zavarovati in ohraniti izdelek. Ko embalaža svoje naloge opravi, je njen namen izpolnjen. Embalaža je zelo močno vpeta v naše vsakdanje življenje, da velikokrat pozabimo na njeno pomembno vlogo.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Lisec Andrej
Asistent: asist. dr. Šamec Blaž

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 e-P
21 a-P

Vaje:
24 e-V
15 a-V

Laboratorijske vaje: 6

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

 • osvojijo znanja s področja tehnike in tehnologije embaliranja,
 • spoznajo tehnološke proces embaliranja,
 • se usposobijo uporabljati teoretična znanja v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Seznaniti študente s procesi logistike posebej
nabave in skladiščenja s poudarkom na embaliranju in embalaži. Študenti obvladajo procese in principe embaliranja, metodami upravljanja v dejavnosti embaliranja in funkcijami ter veliko vlogo embalaže in embaliranja v procesih logistike. Usposobiti študente za izvajanje embaliranja v praksi.

Posredovati znanja študentom o uveljavljeni mednarodni teoriji embalaže in embaliranja ter jih usposobiti za samostojno delo. Spoznajo probleme embaliranja in embalaže ter veljavno zakonodajo. Spoznajo obveznost uporabe vseh varovalnih sredstev in spoznajo konstrukcijske in tehnične rešitve ter vodijo skrb o pripravah na specifične delovne razmere.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Lisec, A.: Embaliranje, elektronsko gradivo, 2014.
Radonjič, G.: Embalaža in varstvo okolja, Založba Pivec, 2008, COBISS.SI-ID: 60031745.
Paine, F.,A.: Handbook of food packaging, London, Blackie Academic & Proffessional, 1992, ISBN: 0-216-93210-6,
COBISS.SI-ID: 13417733.
Holman, J.: Food: processing, packaging & distribution : science in society project, COBISS.SI-ID: 226652.
Coles, R.: Food packaging technology, Oxford, Blackwell, Boca Raton, CRC Press, 2003, ISBN: 1-84127-221-3,
COBISS.SI-ID : 2829432.
Denison, E.: Packaging prototypes, Crans-Pres-Céligny, RotoVision, 1999, ISBN: 2-88046-389-0, COBISS.SI-ID:
13682322.
Stričević, N.: Suvremena embalaža, 1982.
Pringer, O.,G.: Plastic Packaging Materials for Food, 2000.
Stehle, G.: Verpacken von Lebensmitteln, 1997.
Kattan, L.L.: Migration from Food Contact Materials, 1997.
Heiss, R.: Verpacken von Lebensmitteln, 1980.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

ZTLP

ZELENE TEHNOLOGIJE V LOGISTIČNIH PROCESIH
Nosilec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Logistični procesi in zelene tehnologije
Vloga države pri promociji zelenih tehnologij in obnovljivih virov energije
Zelene tehnologije in obnovljivi viri energije
Uvajanje in uporaba zelenih tehnologij in obnovljivih virov energije v logistične podsisteme
Ekonomičnost integracije alternativnih goriv v logistične procese ter
Energetsko upravljanje  v logističnih organizacijah in novi tehnološki koncepti
Študije praktičnih primerov uvedbe zelenih tehnologij in zelenih virov energije

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
21 e-P
24 a-P

Vaje:
21 e-V
24 a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je:

 • poznavanje in razumevanje zelenih tehnologij in okolju prijaznih obnovljivih virov energije,
 • spoznati uveljavljene ter nove načine uporabe zelenih tehnologij in obnovljivih virov energije,
 • razumevanje in pomen vzpostavitve energetskega managementa v podjetju.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje poslovanja logističnih in nelogističnih podjetij v moderni in trajnostno naravnani družbi,
 • poznavanje zelenih tehnologij, njihovih prednosti ter možnih integracij v logistične procese,
 • razumevanje pomena uvajanja novih tehnoloških rešitev v logistične procese,
 • razumevanje pomena vzpostavitve energetskega managementa v podjetju ter oskrbovalnih verigah,
 • razumevanje pomena merjenja ogljičnega odtisa in načinov zmanjševanja z novimi tehnologijami.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih,
 • sposobni kritične presoje različnih situacij,
 • se usposobijo za generiranje in podajanje celovitih predlogov na področju tehnoloških konceptov ter rešitev.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Knez M., (2013) Zelene tehnologije v logističnih procesih E-gradivo – v pripravi. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Muneer, Tariq, Kolhe, Mohan, Doyle Aisling. Electric Vehicles: Prospects and Challenges, 1st Edition, 2017. ISBN: 9780128030400.
McKinnon A., Browne M., Whiteing A. (2012) GreenLogistics, ImprovingtheEnvironmentalSustainabilityofLogistics.
Muneer T. (2012) SolarRadiationandDaylightModels. Routledge.
Makower J., 2009. StrategiesfortheGreenEconomy. McGrawHill, New York.
MacKinnon D., Shaw J., Docherty I. (2008) DivergingMobilities? Devolution, Transport andpolicyInnovation. Elsevier.
Esty D.C., Winston A.S. (2009) Green to Gold. Howsmartcompaniesuseenvironmentalstrategy to innovate, createvalue, andbuildcompetitiveadvantage. John Wiley&Sons, Inc. Hoboken New Jersey.
Trainer T. (2007) RenewableEnergyCannotSustain a ConsumerSociety. Springer.
Dodatna literatura: Izbrani članki ter nova izdana literatura s področja predmeta.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga in domače naloge (30%), pisni izpit (70%).

Poletni semester

VPL

VODENJE PROJEKTOV V LOGISTIKI
Nosilec: doc. dr. Gajšek Brigita
5 ECTS
Več

Opis predmeta

Predavanja
1. Osnove in splošen pregled vodenja projektov
2. Znanja, ki so potrebna za vodenje projektov:
a) Zagon projekta
b) Definiranje obsega in strukture
c) Ocenjevanje porabe časa
d) Ocenjevanje stroškov
e) Zagotavljanje kvalitete
f) Načrtovanje virov
g) Komuniciranje in komunikacija za potrebe izvajanja projekta
h) Upravljanje tveganj in sprememb
i) vodenje nabav
3. Življenjski cikel projekta
4. Štirje „zakoni“ vodenja

Vaje
1. Priprava projektnega plana s pomočjo programske rešitve

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita
Asistent: izr. prof. dr. Kovačič Lukman Rebeka

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
21 a-P
24 e-P

Vaje:
21 a-V
24 e-V

Samostojno delo:
60 ur

Cilji in kompetence:

Študenti bodo:

 • spoznali področje vodenja projektov s poudarkom na vodenju integracije, obsega, časa, stroškov, kakovosti, ljudi, komuniciranja, tveganj in nabav,
 • spoznali bodo procesni pristop pri vodenju življenjskega cikla projekta,
 • spoznali bodo osnove

Predvideni študijski rezultati:

Timsko in samostojno opravljanje del in nalog pri projektnem delu, v vlogi srednjega upravljavskega sloja. Sprejemanje odločitev pri odnosu do podrejenih in nadrejenih v primerih, ko so dela in naloge ter odločitve povezane z vodenjem projektov.

Metode poučevanja in učenja:

Teoretična predavanja, praktične vaje, samostojno delo, seminarske naloge, vodene debate, treningi.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Vodnik po znanju projektnega vodenja (2008), PMBOK, MO, Kranj.
Nemec Pečjak, M. (2014). ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013, e-izdaja, samozaložba.
Kerzner, Harold (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 8th Ed., Wiley, ISBN 0-471-22577-0.
Project Management Institute (2003). A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, 3rd ed., Project Management Institute, ISBN 1-930699-45-X.
JEREB, Borut, SKOK, Dejan, ŠAFRAN, Mirica, ŠKORNIK, Mateja (2010). Programi za logistike : verzija 10.12. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko, Laboratorij za informatiko. 466 p., ISBN 978-961-6562-44-7.
Peter Nathan (2003). PMP Certification for Dummies. Wiley Publishing. 390 p. ISBN-13: 978-0764524516.
JEREB, Borut. Vodenje projektov : gradivo za delavnico LARS. Celje: Fakulteta za logistiko, 2010. 17 f., graf. Prikazi.
ROSI, Bojan, CVAHTE, Tina, JEREB, Borut. Upravljanje investicij v logistiki po zgledu investicij v informacijski tehnologiji. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Mreženje mrež : zbirka predavanj : Projektni forum 2012. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2012, str. 185-203, ilustr.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (20%). Seminarska naloga (30%), pisni izpit (50%).

PU

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
Nosilec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
20 ECTS
Več

Opis predmeta

Praktično usposabljanje za vas predstavlja neposredni stik z gospodarstvom, predstavlja priložnost za seznanjenost z izbrano organizacijo v realnem okolju, povezovanjem teorije s prakso. Poteka v organizacijah na področjih, ki ga pokriva logistika, lahko pa tudi v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je ta vključen v razvojno-raziskovalni projekt, katerega (so)financer je podjetje.

Praktično usposabljanje poteka pod mentorstvom visokošolskih učiteljev v sodelovanju z mentorji iz organizacij. Namen oziroma cilj praktičnega usposabljanja je, da spoznate organizacijo in procese dela, organizacijo logističnih dejavnosti, vodenje logističnih dejavnosti, planiranje in izvajanje logističnih dejavnosti, možnosti implementacije in uporabe teoretičnih znanj v konkretnih delovnih procesih, možnosti izboljšanja delovnih procesov in njihovih rezultatov.

Praktične izkušnje, ki jih pridobite  v konkretnem delovnem okolju so neprecenljive. Prav tako  vam Praktično usposabljanje omogoča, da svoje  kompetence pokažete morebitnim bodočim delodajalcem.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
13 ur a-P
7 ur e-p

Individualno delo: 15

Laboratorijske vaje:
66 e-V

Samostojno delo:
500 ur

Cilji in kompetence:

 • Praktično usposabljanje je usmerjeno v aplikativno uporabo znanj, ki jih študent (skupina) pridobi tekom študija, pridobivanje komunikacijskih spretnosti, dela v timu ipd.
 • Praktično usposabljanje predstavlja osnovo za izdelavo diplomskega dela oziroma odpira možnosti za zaposlitev študenta po končanem študiju.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 

Po zaključku praktičnega usposabljanja bo študent sposoben:

 • povezati teoretična znanja s področja predmetov študijskega programa in jih uporabiti za izvajanje zastavljenih nalog,
 • s pomočjo uporabe ustreznih metod napisati poročilo o praktičnem usposabljanju.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Spretnosti komuniciranja: ob komuniciranju z drugimi zaposlenimi podjetja/ustanove.
 • Uporaba informacijske tehnologije: z uporabo programskih in drugih orodij potrebnih za izvedbo zastavljenih nalog.
 • Reševanje problemov: z iskanjem rešitev pri zastavljenih nalogah.
 • Delo v skupini: z delom z drugimi zaposlenimi podjetja/ustanove.

Metode poučevanja in učenja:

 • Učenje na konkretnem problemu.
 • Mentorsko delo.
 • Študij primerov iz prakse.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Obveznosti študenta

Ocena praktičnega usposabljanja (50%), poročilo o opravljenem delu (50%)

DD

DIPLOMSKO DELO
10 ECTS
Več

Opis predmeta

Ovitek
Notranja naslovna stran
Izjava kandidata o avtorstvu diplomskega dela
Zahvala
Povzetek diplomskega dela v slovenskem in tujem (angleškem, nemškem) jeziku in ključne besede
Pregled vsebine – kazalo
Pregled slik – kazalo.
Pregled tabel – kazalo
Pregled prilog – kazalo
Uvod
Teoretične osnove
Praktični (problemski) del diplomskega dela
Prispevek diplomskega dela k stroki
Zaključek
Literatura in viri
Priloge (po potrebi)
Pojmovnik (po potrebi)
Kratice in akronimi (po potrebi)

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Seminar:
60 individualno delo z mentorjem

Cilji in kompetence:

Diplomsko delo je pisni dokument, s katerim študent dokaže sposobnost reševanja inženirskih problemov z uporabo teoretičnih znanj in v praksi pridobljenih izkušenj. V diplomskem delu študent tudi pokaže sposobnost izbire in uporabe domače ter tuje strokovne literature in dodatnih virov za potrebe rešitve obravnavanega problema pri Praktičnem usposabljanju.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Po opravljeni diplomi bo študent:

 • pridobil zahtevane kompetence, ki mu bodo omogočale reševanje inženirskih problemov,
 • sposoben jasno in jedrnato predstaviti rezultate svojega dela,
 • obvladal znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi diplomska naloga in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema diplomskega dela. Poudarek je na praktičnih znanjih in enostavnejših metodologijah zajemanja, obdelovanja in prikazovanja podatkov.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Strokovno zapisovanje in izražanje vsebine, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja.

Metode poučevanja in učenja:

Mentor na konzultacijah preverja vsebinski in strukturni vidik naloge. Mentor pripravi kandidata na predstavitev in zagovor diplomskega dela.

Temeljni literatura in viri

Diplomska naloga mora biti pripravljena v skladu z objavljenim prispevkom »Navodilo za izdelavo diplomske na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru«.

Obveznosti študenta

Diplomsko delo (80%), zagovor diplomskega dela (20%)