Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Visokošolski strokovni študijski program

Predmetnik 2. letnik

Opomba

Študent si izbere pri Tujem jeziku ali Nemški jezik v logistiki 2 ali Strokovno logistično terminologijo in sporazumevanje v angleščini 2, ki je obvezen predmet.

Zimski semester

OMM2

OSNOVE MATEMATIČNIH METOD 2
Nosilec: prof. dr. Fošner Maja
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Diferencialni račun: odvod funkcije, geometrični pomen odvoda, pravila za odvajanje, odvodi elementarnih funkcij, diferencial, višji odvodi, Taylorjeva formula, uporaba odvoda (ekstremi, prevoji)
Nedoločeni integral: definicija, pravila za integriranje, vpeljava nove spremenljivke, delno integriranje, integriranje racionalnih funkcij, primeri
Določeni integral: definicija določenega integrala, geometrijski pomen in lastnosti, računanje, uporaba in primeri, diferencialne enačbe
Verjetnostni račun

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Fošner Maja
Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 e-P
36 a-P

Vaje:
18 e-V
27 a-V

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

Študenti spoznajo in osvojijo osnovne pojme matematične analize in osnove verjetnostnega računa, se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja in se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih.

Predvideni študijski rezultati:

 • Sposobnost obvladanja osnovnih standardnih metod in postopkov matematične analize.
 • Sposobnost uporabe pridobljenega osnovnega teoretičnega znanja v praksi na področju logistike.
 • Avtonomnost v svojem strokovnem delu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja:

pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

FOŠNER, Maja, ILIŠEVIĆ, Dijana. On Jordan triple derivations and related mappings. Mediterranean journal of mathematics, 2008, vol. 5, no. 4, str. 415-427. [COBISS.SI-ID 15026009]
FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. 2-local superderivations on a superalgebra M[sub]n(C). Monatsh. Math., 2009, vol. 156, no. 4, str. 307-311. http://dx.doi.org/10.1007/s00605-008-0070-2, doi: 10.1007/s00605-008-0070-2. [COBISS.SI-ID 14957657]
FOŠNER, Maja, VUKMAN, Joso. An equation related to two-sided centralizers in prime rings. Houst. j. math., 2009, vol. 35, no. 2, str. 353-361. http://www.math.uh.edu/~hjm/restricted/pdf35(2)/02fosner.pdf. [COBISS.SI-ID 15196505]
FOŠNER, Maja, LIPIČNIK, Martin. Pedagogical process for teaching quantitative methods in management. ACBSP annual edition, 2010, vol. 1, str. 117-128. [COBISS.SI-ID 512214845]
5. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. On [epsilon]-derivations and local [epsilon]-derivations. Acta math. Sin., Engl. ser. (Print), 2010, vol. 26, no. 8, str. 1555-1566. http://dx.doi.org/10.1007/s10114-010-7650-5. [COBISS.SI-ID 15632473]

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (računski del (80%)). Pisni del (teorija (20%)).

UOML

UPORABA OPTIMIZACIJSKIH METOD V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Ponovitev osnov matričnega in procentnega računa.
Razmerja, razdelilni račun, zmesi račun.
Osnove obrestnega računa:
navadni obrestni račun,
obrestno obrestni račun,
vloge in dvigi,
posojila.
Sistemi linearnih enačb in neenačb:
Ponovitev reševanja sistemov linearnih enačb z več neznankami s pomočjo Gausove eliminacijske metode in matričnih enačb,
reševanje sistemov linearnih neenačb z grafično metodo.
Konveksne množice, določanje ekstremnih točk.
Linearno programiranje:
Formulacija problema,
Reševanje na grafični način,
Reševanje s programskim paketom LINGO.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
Asistent: asist. Vizinger Tea

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
30 ur a-P
30 ur e-p

Vaje:
12 e-V
6 a-V

Laboratorijske vaje: 12 ur

Samostojno delo:
150 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo in se naučijo osnov upravljanja logističnih sistemov spomočjo kvantitativnih metod,
 • razumejo koncept operacijskih raziskav in razvijejo sposobnost reševanja problemov v logističnih sistemih z linearnim in celoštevilskim linearnim modelom,
 • razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve,
 • se naučijo na podlagi izbranega kriterija rešitev še izboljšati.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študenti:

 • spoznajo vrednost uporabe razmerij pri reševanje problemov,
 • študenti usvojijo osnovne pojme obrestnega računa,
 • naučijo se uporabiti obrestni račun v konkretnih primerih, naučijo se izračunati satnje vlog na dan datum in naučijo se izdelati amortizacijski načrt za odplačilo posojila,
 • študenti se naučijo reševati sisteme linearnih neenačb na grafični način,
 • se naučijo osnov linearnega programiranja,
 • uporabijo linearno programiranje za reševanje osnovnih logističnih problemov,
 • študenti se naučijo uporabe programskega paketa LINGO za reševanje linearnih programov.
 • študenti osvojijo osnovne pojme teorije sistemov,
 • študenti se naučijo uporabljati sistemski pristop pri reševanju kompleksnih problemov,
 • študenti razlikujejo temeljne značilnosti posameznih teorij sistemov,
 • študenti se naučijo uporabljati sistemsko metodologijo.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih, predvsem pri procesih, ki so jih spoznali pri predmetih Organizacija procesa oskrbne verige, Ekonomika v logistiki v prvem letnik.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Kramberger, T, M, Kvantitavne metode v logistiki, Fakulteta za logistiko, Celje-Krško, 2008.
Vadnal, A.: Linearno programiranje, Informator, Zagreb, 1977.
Waters. D.: Quantitative Methods for Business, Addison Wesley, Essex, 1997, ISBN: 0-201-403978,COBISS.SI-ID: 9076454.
Čižman, A.: Operacijske raziskave : teorija in uporaba v organizaciji, Kranj, Moderna organizacija, 2003,ISBN: 961-232-162-0, COBISS.SI-ID: 127813888.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

OPM

OSNOVE PROSTORSKEGA MODELIRANJA
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Študijski predmet obravnava geografske informacijske sisteme (GIS), ki so sistemi za zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, obdelavo, povezovanje, analiziranje in predstavitev prostorskih geokodiranih podatkov. GIS sestavljajo strojna oprema, programska oprema, uporabniške aplikacije, prostorski podatki ter vzdrževalci in uporabniki sistema.

GIS lahko veliko ponudi logistiki. Logistika se v glavnem ukvarja s temami, ki so povezane s transportom ali posredovanjem različnega blaga, storitev in informacij v geografskem prostoru. Razvita so bila zelo zanimiva GIS orodja za analiziranje in upravljanje transportnih sistemov. Ta zajemajo usmerjanje v omrežjih (trgovski potnik, usmerjanje flote vozil itd.) in algoritmi za lociranje objektov.

Pri študijskem predmetu bodo obravnavane sledeče teme: – Pojmovanje GIS – Prostorski podatki – Modeliranje prostorskih podatkov – Editiranje prostorskih podatkov – Analize v GIS – Analize v transportnih omrežjih – Karte v GIS

Osnovni namen študijskega predmeta je spoznati teoretične osnove GIS in praktično uporabnost GIS v logistiki in transportu.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Prah Klemen
Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
15 ur a-P
15 ur e-p

Vaje:
27 ur a-P
18 ur e-p

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo osnove modeliranja logističnih procesov, izgradnjo modelov in njihovo optimizacijo,
 • spoznajo osnovna matematična orodja za modeliranje in se naučijo izgraditi modeli enostavnih logističnih procesov,
 • spoznajo osnove Geografskih informacijskih sistemov in njihovo uporabo v logistiki, naučijo se aplicirati izgrajene modeli v GIS-u.

Predvideni študijski rezultati:

Študenti znajo:

 • pojasniti vlogo in pomen GIS modeliranja v logistiki,
 • opredeliti namen in osnove GOS-a,
 • spoznajo osnove GIS-a,
 • uporabiti osnovna orodja GIS-a za modeliranje osnovnih logističnih problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Kvamme K., Oštir-Sedej, K., Stančič, Z., Šumrada, R., 1997. Geografski informacijski sistemi. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Ljubljana, 19-21.
Wilson, R.J., Watkins, J.J., Graphs, An introductionary approach, John Wiley, New York, 1990. (Slovene translation: Uvod v teorijo grafov, DMFA Ljubljana 1997.)
Understanding GIS: The ARC/INFO Method, Esri Press; Book & CD edition, 1999.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), ustni izpit (30%).

TLS

TRANSPORT V LOGISTIČNEM SISTEMU
Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Pri predmetu Transport v logističnem sistemu VS študenti spoznajo osnove prometa in transporta v logističnih operacijah, različne prometne veje ter njihov pomen za transportno-logistične verige. Spoznajo osnove načrtovanja transportnih operacij, stroškovne ter varnostne vidike transporta. Naučijo se tudi pomena podpornih dejavnosti transportni logistiki, kot so IT in aplikacija sodobnih tehnologij. Znanje nadgradijo z delom na avditornih vajah, kjer spoznajo izračune, povezane s praktično uporabo nekaterih tehnologij v transportno-logističnih verigah.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
Asistent: asist. Grofelnik Igor

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
21 ur a-P
24 ur e-p

Laboratorijske vaje:
21 ur a-P
24 ur e-p

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • osvojijo pomen termina promet in transport v logistiki,
 • spoznajo infra- in suprastrukturo in sodobne transportne tehnologije,
 • osvojijo načrtovanje transportnih operacij in spoznajo specifične oblike transporta,
 • spoznajo stroškovni vidik transporta,
 • osvojijo razumevanje varnosti in varovanja tovora v transportu.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • konkretnih možnostih uporabe infra- in supra-strukture za izvajanje transportnih storitev v logistiki,
 • uporabe sodobnih tehnoloških transportnih elementov v teoriji in gospodarstvu.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Topolšek, D. (2012). Transportne tehnike, tehnologije in infrastruktura : e-gradivo. Celje: Fakulteta za logistiko UM.
Zelenika, R., Jakomin, L. (1995). Suvremeni transportni sustavi. Rijeka: Ekonomski fakultet.
Stroh, M. B. (2006). A Practical Guide to Transportation and Logistics. Dumont: Logistics Network.
Novack, C. Bardi, G. (2011). Management of transportation. Avstralija: South-Western Cengage Learning.
Harris, J. (2010). Transportation : the impact of science and technology. Pleasantville N.J.: Gareth Stevens Pub.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), ocena iz vaj (30%).

Poletni semester

USML

UPORABA STATISTIČNIH METOD V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Urejanje in prikazovanje podatkov.
Statistične mere: srednje vrednosti, mere variabilnosti, asimetrije, sploščenosti.
Osnove verjetnostnega računa.
Slučajne spremenljivke, najpomembnejše diskretne in zvezne porazdelitve, številske karakteristike slučajnih spremenljivk.
Vzorčni pristop: intervalno ocenjevanje statističnih parametrov.
Testiranje domnev o vrednostih statističnih parametrov in o porazdelitvah.
Osnove regresije in korelacije.
Osnove analize časovnih vrst.
Uporaba EXCELA v statistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
21 ur a-P
24 ur e-p

Vaje:
6 ur a-P
12 ur e-p

Samostojno delo:
105 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • se naučijo uporabljati orodja, tehnike in metode, ki omogočajo spremeniti različne podatke v uporabne informacije,
 • se naučijo uporabe statističnih metod v analizi logističnih procesov in logističnih sistemov,
 • se naučijo uporabljati Excel v namene statističnega preučevanja pojavov v logistiki.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • zmožnost analize in sinteze,
 • zmožnost učenja,
 • prepoznavanje in uporaba ustreznih analitičnih,
 • konceptov in orodij,
 • zmožnost analize problema in iskanja primernih rešitev.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih, predvsem pri predmetih  upravljanje s človeškimi viri, management v logistiki, odličnost v logistiki.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
KRAMBERGER, Tomaž. Osnove modeliranja u logistici. Subotica: [Ekonomski fakultet], 2015. 290 str., ilustr. ISBN 978-86-84819-98-9. [COBISS.SI-ID 512672317].
Tominc, P.: Statistika v prometu, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 2000.
Spiegel, M.: Schaum’s outline of theory and problems of statistics, London, McGraw-Hill International, 1992.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

STT

SKLADIŠČNA TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
Nosilec: prof. dr. Lerher Tone
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Tok materiala (tekočinski model toka materiala, skladišče kot sistem čakalne vrste). Zagotavljanje optimalnega toka materiala in informacijskega toka s pomočjo skladiščnih in transportno manipulativnih sredstev. Razvoj in pomen skladiščnih in transportno manipulativnih sredstev. Razdelitev in upravljanje glavnih skladiščnih procesov: sprejem, uskladiščenje, komisioniranje, pakiranje, odprema in distribucija blaga.  Tehnologije skladiščnih sistemov (talno odlaganje blaga, regalna-, pretočna-, mobilna skladišča,  “Drive-in” in “Drive-through” pretočna skladišča, “Crossdocking”). Transportna in manipulativna oprema (naprave za zvezno in ciklično delovanje, avtomatizacija skladiščnih, transportnih in manipulativnih sredstev). Skladiščne strategije kot podpora skladiščnim procesom (sistem za upravljanje in naročanje transporta, vpeljava ABC sistema pri uskladiščenju blaga, postopek komisioniranja “Pick by light” in “Pick by voice”, optimiranje poti komisionarja, sledenje blaga “Fleet manager”). Oblikovanje in optimiranje skladišč. Vzdrževanje skladiščnih, transportnih in manipulativnih sredstev. Značilnosti in uporaba paletizacije (euro-paleta, zaboji, kontejnerji). Pomen embalaže v integralnem transportu. Sistem oskrbnih verig in varovanje tovora pri skladiščenju, notranjem transportu in manipulaciji blaga. Stroški pri skladiščenju, transportu in manipulaciji blaga. Logistični servis “outsourcing”. Skladiščno upravljavski sistem, informacijska podpora sistemom in skladiščnim procesom (standard GS1, SSCC, EAN koda, RFID tehnologija).

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone
Asistent: asist. Marolt Jakob

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
15 e-P
45 a-P

Vaje:
15 a-V
9 e-V

Laboratorijske vaje: 6 ur

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

 • se seznanijo s skladiščnimi poslovanjem v različno organiziranih skladiščnih sistemih,
 • se usposobijo izdelati načrt organizacije poslovanja skladiščnega sistema,
 • razviti sposobnosti študentov za samostojno in kreativno reševanje problemov dimenzioniranja skladiščnih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

 • povezovati uporabo različnih znanj za reševanje problemov skladiščenja in izbire opreme,
 • aplikacija algoritmov optimiranja skladiščnih sistemov na realne probleme skladiščenja,
 • poznavanje pojma tehniške logistike,
 • poznavanje osnovnih konceptov logistične verige, principov delovanja sistemov transporta, projektnih zahtev in sledenje tovora v logističnem sistemu,
 • povezovanje različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature in računalniških sistemov za reševanje logističnih problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Lerher, T., Potrč, I. (2017) Transportni sistemi v intralogistiki. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Bartholdi, John J. & Hackman, Steven T. (2017). Warehouse and distribution science, Release 0.98. The Supply Chain & Logistics Institute, H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology Atlanta, USA.
Kay B.M. (2016) Lecture Notes for Production system design, North Carolina State University, USA.
Gudehus, T. (2012) Logistik 1: Grundlagen, Verfahren und Strategien, Springer Verlag, Berlin.
Arnold, D. (2002) Handbuch Logistik, Berlin, Springer Verlag, ISBN: 3-540-41996-9, COBISS.SI-ID: 24234757.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (50%), ustni izpit (50%).

RZ

RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI
Nosilec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Ljudje so ključna sila, ki poganja podjetje, saj brez njih še tako izvirna podjetniška ideja ne more zaživeti. Uspešna podjetja se zavedajo pomena zaposlenih za njihovo uspešnost, saj kompetentni zaposleni za njih predstavljajo  veliko   konkurenčno prednost.

Pri predmetu se boste seznanili z razvojem in pomenom ravnanja z zaposlenimi v organizaciji, načrtovanjem in izbiro kadrov, razvojem in usposabljanjem zaposlenih ter motivacijo in nagrajevanjem zaposlenih, ocenjevanjem dela in rezultatov zaposlenih, psihološko pogodbo zaposlenih ter komuniciranjem in odnosi med zaposlenimi.

Pridobljena znanja pri tem predmetu vam omogočajo uspešno delovanje v logistični ali katerikoli drugi organizaciji.  Prav tako vam bodo pridobljena znanja koristila pri vašem skorajšnjem vstopu na trg dela, razvoju vaše lastne kariere, prepoznavanju pomena ljudi znotraj oskrbovalne verige, pri logističnih aktivnostih in znotraj posameznih organizacij ter uspešni  komunikaciji  med zaposlenimi.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
Asistent: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 e-P
21 a-P

Vaje:
24 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je študentom nuditi osnovna znanja s področja ravnanja z zaposlenimi, jih seznaniti s pogoji za razvoj kadrov in kariere v logističnih procesih in vzpodbuditi uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic na področju pridobivanja in razvoja zaposlenih v organizaciji,
 • seznanitev z nekaterimi raziskovalnimi metodami in postopki ter procesi s področja ravnanja z zaposlenimi,
 • pridobivanje in razvoj kritične presoje na področju oblikovanja in obvladovanja sistemov za ravnanje z zaposlenimi v organizaciji,
 • sposobnost uporabe znanj s področja ravnanja z zaposlnimi v praksi,
 • sposobnost za delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • poznavanje razvoja in razumevanje pomena ravnanja z zaposlenimi v organizaciji,
 • razumevanje pomena ustreznega izbora kadrov,
 • sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov s področja specifičnih metod, pridobivanja in selekcije kadrov ter s področja razvoja, usposabljanja, napredovanja in karier zaposlenih,
 • celovito obvladovanje specifičnega znanja s področja ravnanja z zaposlenimi, planiranja, izbora in metod selekcije kadrov, določanja zahtevnosti dela in vedenjskih dimenzij ter kompetenc kandidata,
 • celovito obvladovanje specifičnega znanja s področja ravnanja z zaposlenimi, usposabljanja, napredovanja in razvoja karier v organizaciji,
 • sposobnost iskanja novih informacij s področja vedenjskih ved v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na posameznem strokovnem področju, kar bo študent razvijal v okviru seminarskih vaj in seminarjev pri predmetu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Gorenak, I. Ravnanje z zaposlenimi. E-gradivo. Celje. Fakulteta za logistiko.
Merkač Skok, M. (2005). Osnove managementa zaposlenih. Koper: Fakulteta za management.
Mihalič, R. (2006). Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in Partner.
Mihalič, R. (2007). Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih. Škofja Loka: Mihalič in Partner.
Možina, Stane, Ivan Svetlik, Franc Jamšek, Nada Zupan, Zvone Vodovnik. (2002). Management kadrovskih virov. Ljubljana: FDV.
Dodatna literatura: Izbrani članki.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), domače naloge in seminarska naloga (30%).

UVZOV

UPRAVLJANJE IN VODENJE ZELENE OSKRBOVALNE VERIGE
Nosilec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Upravljanje, management in vodenje v logističnih podjetij
Zelena logistika in njeni paradoksi
Zelena  oskrbovalna veriga
Zelene logistika v logističnih podsistemih
Zelena nabavna logistika
Zelena notranja (proizvodna) logistika
Zelena skladiščna logistika
Zelena distribucijska logistika
Zelena poprodajna logistika
Razbremenilna logistika in ravnanje z odpadki
Varstvo okolja
Okoljski stroški
Zelene tehnologije in alternativni viri energije v logističnih procesih

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
Asistent: asist. Grofelnik Igor

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
21 e-P
24 a-P

Vaje:
21 e-V
24 a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je:

 • razumevanje pojmov: upravljanje, management, vodenje, zelena logistika, zelena oskrbovalna veriga, management zelenih trajnostnih oskrbovalnih verig, okoljski stroški,
 • utrjevanje teoretičnih znanj na področju zelenih oskrbovalnih verig in trajnostnega managementa oskrbovalnih verig,
 • razumevanje in pomen varstva okolja ter okoljskih zahtev, ki jih postavlja moderna in trajnostna družba,
 • spoznati okoljsko zakonodajo in okoljske standarde,
 • spoznati alternativne vire energije in nove, zelene tehnologije prihodnosti ter njihovo integracijo v logistične procese,
 • spoznati modele trajnostnega upravljanja in vodenja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje poslovanja logističnih in nelogističnih podjetij v moderni in trajnostno naravnani družbi,
 • poznavanje pojmov s področja upravljanja, management, vodenja, zelene logistike in managementa zelenih trajnostnih oskrbovalnih verig.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

Knez M., (2013) Zelene oskrbovalne verige. E-gradivo – v pripravi. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Muneer, Tariq, Kolhe, Mohan, Doyle Aisling. Electric Vehicles: Prospects and Challenges, 1st Edition, 2017. ISBN: 9780128030400.
McKinnon A., Browne M., Whiteing A. (2012) Green Logistics, Improving the Environmental Sustainability of Logistics.
Makower J., 2009. Strategies for the Green Economy. McGrawHill, New York.
MacKinnon D., Shaw J., Docherty I. ( 2008) Diverging Mobilities? Devolution, Transport and policy Innovation. Elsevier.
Esty D.C., Winston A.S. (2009)Green to Gold. How smart companies use environmental strategy to innovate, create value, and build competitive advantage. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken New Jersey.
Plevnik A. (2008) Okolje in promet: Slovenija. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike in Slovenije za okolje.
Cetinkaya B., Cuthbertson R., Ewer G., Klass-Wissing T., Piotrowicz W., Tyssen C. (2011) Sustainabele Supply Chain Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Dodatna literatura: Izbrani članki ter nova izdana literatura s področja predmeta.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga in domače naloge (30%).

Tuji jeziki

AJL2

STROKOVNA LOGISTIČNA TERMINOLOGIJA IN SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠČINI 2
Nosilec: lektor dr. Vičič Polona
6 ECTS
Več

Opis predmeta

V okviru predmeta Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 bomo nadalje razvijali veščine strokovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodni izmenjavi blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno ter bralno sporočanje kakor tudi strokovno besedišče. Pri predmetu se bomo osredotočili na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika. V okviru mednarodne izmenjave blaga bo posebna pozornost namenjena mednarodnim transportnim dokumentom.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika ter nekatere najpogostejše predložne zveze na področju strokovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri strokovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
30 ur a-P
30 ur e-p

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

Cilji tega predmeta so:

 • usposobljanje za pridobivanje in posredovanje podrobne informacij v angleščini s področja oskrbovalnih verig in logistike,
 • pridobitev in raba predmetno specifične terminologije s področja oskrbovalnih verig in logistike,
 • razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje) za razumevanje logičnih povezav v okviru strokovne informacije,
 • razvijanje tehnik in strategij za permanentno samoizobraževanje,
 • usposobljanje za samostojno in sistematično govorno predstavitev v angleškem jeziku ob izpostavljanju najpomembnejših poudarkov,
 • usposabljanje za pogajanje v angleščini,
 • usposabljanje za sodelovanje na sestankih v angleščini.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben

 • razumeti in povzeti bistvene podatke daljših standardnih govornih in pisnih virov s področja oskrbovalnih verig in logistike,
 • tekoče komunicirati in izmenjati informacije v poklicno specifičnih kontekstih in situacijah,
 • uporabljati splošne in predmetno specifične slovarje in druge predmetno specifične vire,
 • uporabiti pridobljeno teoretično znanje v praksi,
 • biti avtonomen v svojem strokovnem delu.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • sposobnost samostojnega učenja,
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije,
 • sposobnost in spretnost dela v skupinah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Feketija, M. (2008). English in logistics 2: professional study programme. Vir je dostopen v elektronski obliki na naslovu http://fl.uni-mb.si.
Duckworth, M. (2003). Oxford business English grammar and practice. China: Oxford University Press.
Grussendorf, M. (2009). English for logistics. China: Oxford University Press.
Mascull, B. (2002). Business vocabulary in use. Italy: Cambridge University Press.
Bethell, G., & Aspinall, T. (2003). Test your business vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press.
Gordon Smith, D. (2007). English for telephoning. China: Oxford University Press.
Chapman, R. (2007). English for emails. China: Oxford University Press.
Lafond, C., Vine, S., & Welch, B. (2010). English for negotiating. China: Oxford University Press.
Dignen, S. (2000). Longman business English dictionary. Harlow: Longman.
Tekoča periodika (aktualni članki s področja osrbovalnih verig in drugih tematik, ki jih zajema predmet).

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

NJL2

NEMŠKI JEZIK V LOGISTIKI 2
Nosilec: asist. lektor Orthaber Sara
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v izbranih sporazumevalnih situacijah kot so: pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacija razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Obenem pa se študenti seznanijo s posebnostmi pri komuniciranju med različnimi kulturami v poslovnem kontekstu, s fenomenom globalizacije in njenim pomenom za logistiko in ne nazadnje z aktualnimi temami s področja logistike: povratno logistiko, zeleno logistiko, logistiko živil, embaliranjem, tehnologijami v logistiki ipd.

V okviru omenjenih tem študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter dodatno nadgradijo splošno jezikovno znanje, saj je poseben poudarek na razvijanju govornih spretnostih in na razumevanju govora v različnih govornih situacijah.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
30 ur a-P
30 ur e-p

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

 • usposobljenost za pridobivanje in posredovanje informacij v nemškem jeziku s področja logistike ter obvladanje funkcijske zvrsti,
 • obvladanje strokovne terminologije s področja logistike,
 • usvajanje in utrjevanje jezikovnega znanja in spretnosti na ravni B2 (po metodologiji Skupnih evropskih smernic za učenje, poučevanje in preverjanje znanja jezikov),
 • zmožnost ustnih in pisnih predstavitev v nemškem jeziku,
 • usposobljenost za tujejezikovno samoizobraževanje, refleksijo, evalvacijo in vseživljenjsko učenje ter rabo IKT,
 • zmožnost razumevanja drugačnosti in medkulturne ozaveščenosti.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Slušno razumevanje:

Študenti razumejo glavne poudarke avtentičnih besedil o aktualnih in strokovnih temah,  vezanih na njihov bodoči poklic.

 • Bralno razumevanje:

Študenti uporabljajo eno-in dvojezične slovarje za razumevanje avtentičnih besedil v povezavi z njihovim bodočim poklicem. Primerjajo različne vire informacij. Znajo poiskati splošne in specifične informacije.

 • Govorno sporazumevanje:

Študenti dokaj tekoče in pravilno komunicirajo v nemškem jeziku. Sodelujejo v strokovnih predstavitvah, poslovnih situacijah, diskusijah.

Predstavljajo seminarske naloge z uporabo tujejezičnih virov.

 • Pisno sporazumevanje:

Pisno sestavljajo povzetke, ponudbe, povpraševanja, reklamacije, prošnjo za sprejem v službo.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Študenti uporabljajo IKT.
 • Razvijajo spretnosti za timsko delo.
 • Izgrajujejo profesionalno etiko.
 • Vzpostavljajo mednarodne stike.
 • Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo.
 • Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
ORTHABER, Sara (2009) Deutsch in der Logistik 2. Celje: Fakulteta za logistiko.
ORTHABER, Sara (2012) Nemški jezik v logistiki 2. Celje: Fakulteta za logistiko.
PÖPPELMANN, Christa (2002) Bewerbung: so bekomme ich meinen Traumjob. Bindlach : Gondrom.
HERINGER, Hans Jürgen (2010) Interkulturelle Kommunikation: Grundlagen und Konzepte.
KUMBIER, Dagmar & SCHULZ von THUN, Friedemann (2006) Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele. Rowohlt Taschenbuch Verlag.
ERLL, A. & GYMNICH, M. (2007) Interkulturelle Kompetenzen: Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen. Uni-Wissen: Klett.
HERING, Axel & Magdalena, MATUSSEK (2011) Geschäftskommunikation: Besser schreiben. Ismaning: Hueber.
PERLMANN-BALME, Michaela & SCHWALB, Susanne (2002) em Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. München: Hueber.
RIEGLER-POYET, Margarete & STRAUB, Bernard & THIELE, Paul (2008) Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft. Berlin-München-Wien-Zürich-New York: Langenscheidt.
SCHMITT, R. (2005). Weg mit den typischen Fehlern. Berlin (str.15-26, 40-55, 97-116): Max Hueber Verlag
Duden (2001). Wörter und Gegenwörter. Dudenverlag.
Buscha, J., Helbig, G. (2001). Deutsche Grammatik. Berlin. Langenscheidt.
Wahrig (2003). Fehlerfreies und gutes Deutsch. Bertelsmann Lexikon Institut.

*Seznam literature za posamezne tematske sklope se sproti dopolnjuje in posodablja, izbor literature za seminarske naloge se navaja posebej v smernicah za izdelavo seminarskih nalog.

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)