Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Visokošolski strokovni študijski program

Predmetnik 1. letnik

Opomba

Študent si izbere pri Tujem jeziku ali Nemški jezik v logistiki 1 ali Strokovno logistično terminologijo in sporazumevanje v angleščini 1, ki je obvezen predmet.

Zimski semester

OL

OSNOVE LOGISTIKE
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
3 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Razvoj logistike
 • Kaj je današnja logistika, zakaj je pomembna
 • Vloga in pomen logistike v gospodarskem okolju
 • Naloge in vidiki sodobne logistike
 • Logistika kot sistem in njeni podsistemi
 • Aktivnosti logistike
 • Logistika v Sloveniji

Podrobnosti

Izvajalec: pred. Kramar Uroš

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur a-P
6 ur e-p

Samostojno delo:
60 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo in razumejo pomen logistike v sodobnem svetu,
 • spoznajo naloge in cilje logistike,
 • spoznajo vlogo logistike v organizaciji,
 • spoznajo razvoj logistike,
 • spoznajo logistične podsisteme,
 • spoznajo aktivnosti logistike.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje vloge logistike v sodobnem svetu.
 • Razumevanje kompleksnosti logistike.
 • Vloga logistike včeraj, danes in jutri.
 • Razumevanje strukture logistike in njenih sestavnih delov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

Temeljni literatura in viri:
E-gradivo predmeta.
DRAGAN, Dejan: Upravljanje logističnih sistemov : visokošolski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2009.
DRAGAN, Dejan: Statistika, analiza podatkov in statistični modeli, neobjavljen učbenik v pripravi, 2014.
DRAGAN, Dejan: Optimizacija logističnih procesov: visokošolski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2010.
Rardin, R.: Optimization in Operations Research, Prentice Hall, 1st edition, 1997, ISBN: 978-0023984150.
Chong, E. K. P.: An introduction to optimization, Wiley-Interscience, 2 Sub edition, 2001, ISBN: 978-0471391265.
Rao, Engineering optimization: theory and practice, Wiley-Interscience, 3 Sub edition, 1996, ISBN: 978-0471550341.
Vanderplaats, G. N.: Numerical optimization techniques for engineering design, Vanderplaats Research and Development, Inc, 3rd ed., 4th printing edition, 2001, ISBN: 978-0944956014.
Fletcher, R.: Practical Methods of Optimization, John Wiley & Sons, 2 Sub edition, 2000, ISBN: 0-471-49463-1.
Kutner, M.: Applied Linear Regression Models, McGraw-Hill, 4th ed., 2004.
Winston W.L.: Operations Research: Applications and Algorithms, Cengage Learning, 4th ed., 2003.
Waters D., inventory Control and Management, Wiley, 2nd ed., 2003.
Haberman R.: Mathematical Models: Mechanical Vibrations, Population Dynamics, and Traffic Flow, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998.
Treiber M.: Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation, Springer, 2012.
Bowerman B.L.: Forecasting, Time Series, and Regression, Cengage Learning, 4th edition, 2004.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (66%) Vaje in/ali seminarske naloge (34%).

OTS

OSNOVE TEORIJE SISTEMOV
Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan
7 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Uvod v teorijo sistemov.
 • Razvoj teorije sistemov.
 • Splošne karakteristike sistemov.
 • Principi sistemov: lastnosti sistemov, struktura in delovanje sistemov, stanje sistema, sistemski procesi.
 • Modeliranje in simulacije sistemov.
 • Variante teorije sistemov: FUZZY, teorija živih sistemov, metodologija mehkih sistemov, teorija viabilnih sistemov, kritično sistemsko razmišljanje, dialektična teorija sistemov.
 • Teorija omrežnega razmišljanja.
 • Sistemska metodologija dialektično-omrežnega razmišljanja.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan
Asistent: asist. Rosi Maja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
30 ur a-P
30 ur e-p

Vaje:
15 ur a-P
15 ur e-p

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

Študenti pri tem predmetu osvojijo osnove pojmov iz teorije sistemov, spoznajo uporabnost različnih teorij sistemov, se naučijo sistemskega razmišljanja in uporabe sistemskega pristopa pri razreševanju problemov, tj. uporabe teoretičnih osnov na aplikativnih primerih, spoznajo logistiko kot primer sistema s številnimi podsistemi, spoznajo odnose in soodvisnosti med njimi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študenti osvojijo osnovne pojme teorije sistemov,
 • študenti se naučijo uporabljati sistemski pristop pri reševanju kompleksnih problemov,
 • študenti razlikujejo temeljne značilnosti posameznih teorij sistemov,
 • študenti se naučijo uporabljati sistemsko metodologijo.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja v RS. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Rosi, B. Osnove teorije sistemov e-gradivo. 2008, FL.
Kljajič, M. Teorija sistemov, FOV, 2008.
Rosi, B. Ali ste pripravljeni dialektično omrežno razmišljati? 2008, Maribor, RoBo.
Mulej, M. Dialektična in druge mehkosistemske teorije, Maribor, EPF, 2000.
Rosi, B. Teorija sistemov v praksi, Celje, FL, 2006.
Bertalanffy, v. L. General Systems Theory, Foundations, Development, Applications, Revised Edition. Sixth Printing, New York, Brazillier. 1979.
Checkland, P. Systems Thinking, Systems Practice, Wiley, Chichester, Velika Britanija, 1981.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj- pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), vaje (10%), zagovor seminarske naloge (20%).

IIVLP

INFORMATIKA IN INFORMACIJSKA VARNOST V LOGISTIČNIH PROCESIH
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
4 ECTS
Več

Opis predmeta

  1. Informatika in informacijska varnost v logističnih procesih
   • Definicije nekaterih najpogosteje uporabljanih izrazov s področja informatike.
   • Uporaba IT kot orodja za doseganje ciljev v logističnih procesih.
  2. Osnove upravljanj tveganj
   • Pregled področja
   • ISO 31000 in 31010
  3. Varnostno kopiranje
  4. Računalniški vdori
  5. Upravljanje informacijskih varnostnih incidentov
  6. Osnove IT investicij
   • Upravljanje IT investicij s pomočjo Val IT
  7. Pregled pomembnejših IT standardov za podporo izvajanja logističnih procesov
   • Programska oprema in sistemski inženiring (JTC 1/SC 7 Software and system engineering)
   • Standard ISO/IEC 12207:1995 z amandmaji
   • Standard ISO/IEC 90003:2004
   • Standard ISO/IEC 25000:2005, ISO/IEC 25051:2006 in ISO/IEC 25062/2006
  8. Osnove dokumentnih sistemov za podporo izvajanja logističnih procesov
   • Življenjski cikel dokumentov
   • Zakonodaja in notranja pravila
   • Dokumenti in gradivo
   • Varna elektronska hramba gradiva
   • Poslovni modeli zajema, pretvorbe in elektronskega arhiviranja dokumentov
   • Projekt izdelave notranjih pravil

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut
Asistent: asist. dr. Tajnik Tanja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
21 ur a-P
10 ur e-p

Vaje:
9 ur a-V
5 ur e-V

Samostojno delo:
60 ur

Cilji in kompetence:

Vsebina predmeta je usmerjena v takojšno uporabo teoretično in praktično pridobljenih znanj s področja informatike in informacijske varnosti pri izvajanju logističnih procesov v delovnih okoljih. Učna snov je posebno skrbno izbrana in pripravljena za srednji upravljavski sloj v podjetjih (organizacijah), ki mora znati sprejemati odločitve kot posamezniki in kot člani tima.

Predvideni študijski rezultati:

Timsko in samostojno opravljanje del in nalog, v vlogi logističnih strokovnjakov. Sprejemanje odločitev pri odnosu do podrejenih in nadrejenih v primerih, ko so dela in naloge ter odločitve povezane z informatiko in informacijsko varnostjo v logističnih procesih.

Metode poučevanja in učenja:

Teoretična predavanja, praktične vaje, samostojno delo, seminarske naloge, vodene debate, treningi.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične

vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.

JEREB, Borut. Informatika in računalništvo : gradivo za vaje : predmet Informatika v logistiki. 2. dopolnjena izd. Celje: ABakus in Jereb, 2007. 131 str., 30 cm. ISBN 978-961-92263-0-8. [COBISS.SI-ID 236166912]
JEREB, Borut, KUKOVIČ, Darja, ŠTRUBELJ, Gregor. Uporaba računalniških orodij za podporo pisarniškemu poslovanju : izbrana poglavja. Celje: Fakulteta za logistiko, 2015. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-09-4.
DRAŠKOVIĆ, Veselin, JOVOVIĆ, Radislav, DRAŠKOVIĆ, Mimo, JEREB, Borut. Knowledge – keystone of the modern economy. 1st ed. Celje [etc.]: SPH – Scientific Publishing Hub, 2013. XVI, 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6948-00-5. ISBN 978-961-6948-01-2. http://sphub.org/wp-content/uploads/2013/11/Complete-PDF-version-KNOWLEDGE-KEYSTONE-OF-THE-MODERN-ECONOMY1.pdf.
JEREB, Borut. Upravljanje tveganj. Celje: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-04-9. http://labinf.fl.uni-mb.si/upravljanje-tveganj/.
Aktualni spletni viri/Actual web souces.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (30%) Seminarska naloga (10%), Pisni izpit (60%).

OLPTOV

OSNOVE LOGISTIČNIH PROCESOV IN TRAJNOSTNIH OSKRBOVALNIH VERIG
Nosilec: doc. dr. Obrecht Matevž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:

 • Kaj je proces in procesni pristop.
 • Analiza procesa.
 • Logistika kot proces.
 • Obvladovanje logističnih procesov.
 • Kaizen – koncept stalnih izboljšav.
 • Osnovna orodja za izboljšanje logističnih procesov.
 • Makro procesi znotraj trajnostnih oskrbovalnih verig.
 • Upravljanje trajnostnih oskrbovalnih verig.
 • Vloga in pomen oskrbovalnih verig v gospodarskem okolju.
 • Naloge in cilji trajnostnih oskrbovalnih verig.
 • Tokovi, akterji in dejavniki trajnostnih oskrbovalnih verig.
 • Upravljanje z operacijami.

Podrobnosti

Izvajalec: pred. Kramar Uroš

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur a-P
21 ur e-p

Vaje:
24 ur a-P
21 ur e-p

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je študentom nuditi osnovna znanja o procesi in vlogi procesov pri razumevanju logistike. Spoznajo osnovne principe analize logističnih procesov in osnovne pristope k njihovemo obvladovanju.

Prav tako je cilj, da študenti spoznajo in razumejo trajnostne oskrbovalne verige ter pomen strateškega planiranja, organiziranja in uporavljanja in trajnostnih oskrbovalnih verig.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • procesnega razmišljanja in razumevanja logistike kot procesa,
 • pomena analiziranja, strukturiranja in obvladovanja logističnih procesov,
 • vloge oskrbovalnih verig v sodobnem svetu
 • pomena upravljanja trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • strateškega planiranja trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • osnov upravljanja z operacijami.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja o logističnih procesih v praktičnem okolju,
 • študentje se usposobijo prepoznavati vlogo trajnostnih oskrbovalnih verig v sodobnem svetu,
 • študentje se usposobijo prepoznati pomen upravljanja trajnostnih oskrbovalnih verig.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse ter predstavitve in samostojni študij študentov.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

OBRECHT, Matevž, KNEZ, Matjaž. Carbon and resource savings of different cargo container designs. Journal of cleaner production, ISSN 1879-1786. [Online ed.], 1 Jul. 2017, vol. 155, 151-156 str. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.076, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.076. [COBISS.SI-ID 512811837], [JCRSNIPWoS.
OBRECHT, Matevž, KNEZ, Matjaž. Opportunities for transition to sustainable energy strategy in Slovenia. Strategic management, ISSN 2334-6191, 2014, vol. 19, no. 3, str. 31-37. http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive/SM2014_3.pdf. [COBISS.SI-ID 512586557]
OBRECHT, Matevž. Je trajnostni razvoj za vsako ceno res trajnostni razvoj?. Energetika.net. [Spletna izd.], Zima 2012, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 512570429]
OBRECHT, Matevž. Logistika prihodnosti – nove tehnologije in novi poslovni modeli. Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko, ISSN 1855-4849, sept. 2016, [Št.] 111/112, str. 70-71, ilustr. http://www.zelenaslovenija.si/images/stories/eol/EOL_111-112/EOL_111-112.pdf. [COBISS.SI-ID 512828477]

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Aktivno delo študentov (15%). Seminarska naloga (15%). Končni pisni izpit (70%).

ORL

OSNOVE RAČUNALNIŠTVA V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
4 ECTS
Več

Opis predmeta

Zgradba in delovanje računalnika: strojna oprema, periferne naprave, računalniška omrežja, programska oprema, programski jeziki, operacijski sistemi, procesi in opravila.

Podatek – informacija – znanje: Shannonova teorija informacij, definicija bita, oblike podatkov (števila, črke, slike in zvok), avtomatizirana obdelava podatkov, shranjevanje podatkov – podatkovne datoteke, podatkovne baze, podatkovna skladišča.

“Poslovni proces : Informacijski sistem”:
– organizacijski vidik podjetja,
– nivoji odločanja v podjetju,
– komponente logističnega informacijskega sistema,
– pretok podatkov v logistični oskrbovalni verigi.

Računalniško podprto vodenje projektov:
– življenjski cikel projekta,
– parametri projekta,
– dodeljevanje nalog in resursov,
– Ganttovi in PERT diagrami,
– metoda kritične poti (CPM).

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
10 ur a-P
12 ur e-p

Vaje:
5 ur a-P
18 ur e-p

Samostojno delo:
75 ur

Cilji in kompetence:

Študenti bodo:

 • spoznali osnove sodobnih informacijskih tehnologij: temeljne principe delovanja sodobnih računalnikov in računalniških omrežij,
 • spoznali temeljne koncepte računalniško podprtih logističnih informacijskih sistemov,
 • spoznali osnove računalniško podprtega načrtovanja in vodenja projektov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študenti razumejo osnovne koncepte in zgradbo računalniško podprtih informacijskih sistemov – zlasti logističnih.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti so sposobni sodelovanja pri uvajanju računalniško podprtih logističnih informacijskih sistemov ter sodelovanja v projektih s podporo informacijske tehnologije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

Gumzej, R. (2013). Računalništvo in informatika v logistiki, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-86-7.
Gumzej, R. (2013). Računalništvo in informatika v logistiki, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-87-4.
Barker R. (1990), CASE Method. Tasks and Deliverables. Wokingham, England: Addison-Wesley.
Kerzner, H. (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 8th Ed., Wiley. ISBN 0-471-22577-0.
Keene, S. (1994). Comparing hardware and software reliability. Reliability Review, 14(4), 5–7, 21.
Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–96.
Project Management Institute (2003). A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, 3rd ed., Project Management Institute. ISBN 1-930699-45-X.
Rainer, R. K. & Turban, E. (2008). Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. John Wiley and Sons, 2nd edition.
Shannon, C. & Weaver, W. (1963). A Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, Champaign, IL, USA.
Šuhel, P., Mertik, M. & Tovšak, P. (2009). Informacijska tehnologija – projektno vodenje, Ljubljana, Ormož, Mislinja. ISBN 978-961-245-767-9
White, R. (2006). How Computers Work. QuE.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Domače naloge 25%, seminarska naloga 25%, pisni izpit 50%.

Tuji jeziki

NJL1

NEMŠKI JEZIK V LOGISTIKI 1
Nosilec: asist. lektor Orthaber Sara
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Učenje nemškega jezika postaja vse pomembnejše, saj nemščina ni zgolj najbolj zastopan jezik v Evropi, temveč je tudi jezik velikega poslovnega naroda z največjo gospodarsko rastjo. Dobro znanje nemščine kot tujega jezika tako predstavlja dobro izhodišče za uspešno delo doma in v Evropski uniji.

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje študentov, jih seznaniti z osnovno terminologijo s področja različnih vrst transporta (cestni, železniški, letalski, vodni) in logistike, razvijati bralno razumevanje strokovnih besedil, slušno razumevanje v različnih situacijah ter splošne komunikacijske spretnosti v nemškem jeziku, kot so poročanje, pogovori, predstavitve ipd. Z vključitvijo študij primerov se študenti seznanijo z različnimi vidiki kulture nemško govorečih dežel in s številnimi situacijami, v katerih bodo kot bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik.

Pridobljena znanja pri tem predmetu študentom omogočajo razumevanje osnovnih pojmov s področja transporta in logistike v nemškem jeziku.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
30 ur a-P
30 ur e-p

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

 • usposobljenost za pridobivanje in posredovanje informacij v nemškem jeziku s področja transporta in logistike ter obvladanje funkcijskih zvrsti,
 • spoznavanje strokovne terminologije na področju transporta in logistike,
 • nadgradnja jezikovnega znanja in spretnosti za smiseln diskurz na strokovnem in splošnem področju v maternem jeziku in nemščini,razvoj vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje) za razumevanje logičnih povezav v okviru strokovne informacije ter študijskih tehnik in strategij za permanentno samoizobraževanje ter usposobljenost za rabo tujejezičnih virov in IKT.     

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Slušno razumevanje: Študenti razumejo glavne poudarke avtentičnih besedil o aktualnih in strokovnih temah,  vezanih na njihov bodoči poklic.
 • Bralno razumevanje: Študenti uporabljajo eno-in dvojezične slovarje za razumevanje avtentičnih besedil v povezavi z njihovim bodočim poklicem. Primerjajo različne vire informacij. Znajo poiskati splošne in specifične informacije.
 • Govorno razumevanje: Študenti komunicirajo v nemškem jeziku. Sodelujejo v poslovnih situacijah, diskusijah.
 • Pisno sestavljajo krajše povzetke.
 • Predstavljajo seminarske naloge z uporabo tujejezičnih virov.Pisno sporazumevanje:

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Študenti uporabljajo IKT.
 • Razvijajo spretnosti za timsko delo.
 • Izgrajujejo profesionalno etiko.
 • Vzpostavljajo mednarodne stike.
 • Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo.
 • Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.

Metode poučevanja in učenja:

 

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

ORTHABER, Sara. Anglizismen im berufsbezogenen DaF-Unterricht – Die Untersuchung von Anglizismen im Bereich der Luftfahrt. Scripta Manent, 2012, 7, 1, str. 13-24.

ORTHABER, Sara. Einsatz von Moodle im berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht. V: VIČIČ, Polona (ur.), ORTHABER, Sara (ur.), IPAVEC, Vesna Mia (ur.), ZRINSKI, Manca (ur.). Proceedings of the 5th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 20 and 21 September 2012, Celje, Slovenia. Celje: Faculty of Logistics, 2012, str. 235-244.

ORTHABER, Sara. Ermittlung der Zufriedenheit der Studenten mit E-Learning beim berufsbezogenen DaF-Unterricht. V: VIČIČ, Polona (ur.), ORTHABER, Sara (ur.), IPAVEC, Vesna Mia (ur.), ZRINSKI, Manca (ur.). Proceedings of the Fourth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, 22 and 23 September 2011, University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovenia. Celje: Faculty of Logistics, 2011, str. 182-185, graf. prikazi.
ORTHABER, Sara. Herausforderung und Potentiale des Blended-Learning am Beispiel des Sprachkurses Deutsch für Logistik = Izzivi in potenciali kombiniranega učenja – študija primera Nemščina v Logistiki. Schaurein, jul. 2010, 22, 1, str. 19-31.
ORTHABER, Sara. Implikationen fachbezogener Kompetenzen der Logistikstudenten für den berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht. V: VIČIČ, Polona (ur.), ORTHABER, Sara (ur.). Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2010, Faculty of Logistics, Celje, 23 and 24 September 2010. Celje: Faculty of Logistics, 2010, 4 str.
ORTHABER, Sara. The role of intercultural communication in logistics : 5 hours of lectures, presented from 22-24. April 2009 during Erasmus Teaching Exchange Program, Széchenyi István University, Faculty of Engineering Sciences, Institute of Building and Transport “Baross Gábor”, Department of Logistics and Forwarding, Gyor. Gyor, 2009.
ORTHABER, Sara. Uporaba spletnega iskalnika Google za iskanje virov, literature, terminologije in kratic. V: ROSI, Bojan (ur.), STERNAD, Marjan (ur.). Obvladovanje kompleksnosti prometnih sistemov. Celje: Fakulteta za logistiko, 2008, str. 114-120.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (60%) , predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

SLTMSA1

STROKOVNA LOGISTIČNA TERMINOLOGIJA IN SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠČINI 1
Nosilec: lektor dr. Vičič Polona
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Za uspešno sporazumevanje na izbranem strokovnem področju je poleg znanja splošne angleščine ključnega pomena tudi znanje angleščine iz izbranega strokovnega področja, zato bomo pri predmetu Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 1 razvijali veščine strokovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike in transporta. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter za stroko specifično besedišče. Pri predmetu se bomo osredotočili na naslednje teme: zgodovina in razvoj logistike, poklici v logistiki ter vrste transporta (cestni, železniški, zračni ter vodni).
Čeprav bo poudarek na razvijanju besedišča in komunikacijskih veščin v okviru omenjenih tem, bomo osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo glavnih slovničnih časov ter pridevnikov in prislovov.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri strokovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodni transport blaga in storitev oziroma mednarodno poslovanje.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur a-P
21 ur e-p

Vaje:
24 ur a-P
21 ur e-p

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je študentom nuditi osnovna znanja o procesi in vlogi procesov pri razumevanju logistike. Spoznajo osnovne principe analize logističnih procesov in osnovne pristope k njihovemo obvladovanju.

Prav tako je cilj, da študenti spoznajo in razumejo trajnostne oskrbovalne verige ter pomen strateškega planiranja, organiziranja in uporavljanja in trajnostnih oskrbovalnih verig.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • procesnega razmišljanja in razumevanja logistike kot procesa,
 • pomena analiziranja, strukturiranja in obvladovanja logističnih procesov,
 • vloge oskrbovalnih verig v sodobnem svetu
 • pomena upravljanja trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • strateškega planiranja trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • osnov upravljanja z operacijami.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja o logističnih procesih v praktičnem okolju,
 • študentje se usposobijo prepoznavati vlogo trajnostnih oskrbovalnih verig v sodobnem svetu,
 • študentje se usposobijo prepoznati pomen upravljanja trajnostnih oskrbovalnih verig.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse ter predstavitve in samostojni študij študentov.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

Obveznosti študenta

Uspešno opravljene naloge in kvizi v el. učilnici so pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Poletni semester

OMM1

OSNOVE MATEMATIČNIH METOD 1
Nosilec: prof. dr. Fošner Maja
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Uvod: množice, številske množice, primeri
Matrična algebra: matrike, računanje z matrikami, determinante, inverzna matrika, računanje inverzne matrike, matrične enačbe, sistemi linearnih enačb.
Vektorska algebra: vektorji, seštevanje in odštevanje vektorjev, množenje vektorja s skalarjem, skalarni produkt, vektorski produkt, mešani produkt, primeri.
Zaporedja in vrste: zaporedja, limita, stekališče, vrste, geometrijska vrsta.
Funkcije ene spremenljivke: osnovni pojmi, zveznost funkcije, limita funkcije, lastnosti zveznih funkcij, pregled elementarnih funkcij, načrtovanje funkcij, primeri.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Fošner Maja
Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
36 ur a-P
24 ur e-p

Vaje:
27 ur a-V
18 ur e-V

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

Študenti spoznajo in osvojijo osnovne pojme linearne algebre ter matematične analize, se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja in se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih na področju logistike.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost obvladanja osnovnih standardnih metod in postopkov matematične analize.
 • Sposobnost uporabe pridobljenega osnovnega teoretičnega znanja v praksi.
 • Avtonomnost v svojem strokovnem delu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

FOŠNER, Maja, ILIŠEVIĆ, Dijana. On Jordan triple derivations and related mappings. Mediterranean journal of mathematics, 2008, vol. 5, no. 4, str. 415-427. [COBISS.SI-ID 15026009]
FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. 2-local superderivations on a superalgebra M[sub]n(C). Monatsh. Math., 2009, vol. 156, no. 4, str. 307-311. http://dx.doi.org/10.1007/s00605-008-0070-2, doi: 10.1007/s00605-008-0070-2. [COBISS.SI-ID 14957657]
FOŠNER, Maja, VUKMAN, Joso. An equation related to two-sided centralizers in prime rings. Houst. j. math., 2009, vol. 35, no. 2, str. 353-361. http://www.math.uh.edu/~hjm/restricted/pdf35(2)/02fosner.pdf. [COBISS.SI-ID 15196505]
FOŠNER, Maja, LIPIČNIK, Martin. Pedagogical process for teaching quantitative methods in management. ACBSP annual edition, 2010, vol. 1, str. 117-128. [COBISS.SI-ID 512214845]
FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. On [epsilon]-derivations and local [epsilon]-derivations. Acta math. Sin., Engl. ser. (Print), 2010, vol. 26, no. 8, str. 1555-1566. http://dx.doi.org/10.1007/s10114-010-7650-5. [COBISS.SI-ID 15632473]

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (računski del (80%)). Pisni del (teorija (20%)).

OML

OSNOVE MEHATRONIKE V LOGISTIKI
Nosilec: prof. dr. Lerher Tone
6 ECTS
Več

Opis predmeta

V okviru predmeta Osnove mehatronikev logistiki se študenti seznanijo s temeljnimi znanji s področja: – Statike (sila v kartezijevem koordinatnem sistemu, zunanje in notranje sile, ravnotežje sil, moment, Varignonov teorem, moment dvojice sil, koncentrirane sile ali točkovne obremenitve, kontinuirane obremenitve, trenje na ravni podlagi in na kolutih). – Trdnosti (napetostni vektor na ploskvi, zveza med napetostmi in deformacijami, normalne in tangencialne specifične deformacije, Hookov zakon, modul elastičnosti, strižni modul, osnovne obremenitve, nateg, tlak, ploščinski tlak, upogib, vztrajnostni moment prereza, strig, vzvoj, stabilnostni problemi). – Kinematike in kinetike (pot, hitrost, pospešek, enakomerno gibanje, enakomerno pospešeno gibanje, kroženje, kotni pospešek, gibalna količina, delo, moč, energija, trk, gibanje teles spremenljive mase). – Mehanike vožnje (mehanski model vozila, sile in odpori pri gibanju vozila, zavore, vozilo na konveksni in na konkavni podlagi, varovanje tovora proti zdrsu in prevračanju). – Elektrotehnike (elektrostatika, enosmerni in izmenični električni tok, električni motorji) – Elektronike (elektronska vezja, mikroprocesorji, senzorji, črtna koda, RFID.)

Prav tako je predmet namenjen pridobitvi praktičnih izkušenj na področju mehanike, merilne tehnike in delovanja električnih naprav ter elektronskih vezij. Študentje nadgradijo pridobljeno znanje s predavanj z avditornimi in laboratorijskimi vajami, kjer rešujejo industrijske mehanske in elektrotehniške probleme (naloge) v logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Hercog Darko
Asistent: asist. Vizinger Tea

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
15 ur e-P
45 ur a-p

Vaje:
5 ur e-P
15 ur a-p

Samostojno delo:
60 ur

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja statike, trdnosti, kinematike, dinamike, mehanike vožnje in hidromehanike in osnov elektrotehnike ter elektronike. Prav tako je predmet namenjen pridobitvi praktičnih izkušenj na področju mehanike, merilne tehnike in delovanja električnih naprav ter elektronskih vezij.

Predvideni študijski rezultati:

Po opravljenem izpitu iz tega predmeta bo študent sposoben pridobljeno znanje uporabiti pri reševanju industrijskih mehanskih in elektrotehniških problemov v logistiki.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Lerher, T. (2016) Mehatronski sistemi v logistiki. 1, Mehanika. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Lerher, T., Potrč, I. (2017) Transportni sistemi v intralogistiki. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Hibbeler, R.C. (2013) Mechanics of Materials, 9th edition, Pearson.
Hibbeler, R.C. (2010) Engineering Mechanics – Dynamics, 12th edition, Pearson.
Fischer, R., Linse, H. (2012) Elektrotechnik für Maschinenbauer: mit Elektronik, elektrischer Messtechnik, elektrischen Antrieben und Steuerungstechnik, 14 Auflage, Springer Vieweg.
Flegel, G., Birnstiel, K., Nerreter, W. (2009) Elektrotechnik für Maschinenbau und Mechatronik, 9 Auflage, Carl Hanser Verlag, München.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (30%), ustni izpit (50%), laboratorijske vaje (20%) (za uspešno opravljen predmet je potrebno, da so vsi trije deli izpita ocenjeni več kot (50 %)).

SLT

SODOBNE LOGISTIČNE TEHNOLOGIJE
Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Tehnološki razvoj v logistiki in oskrbovalnih verigah.
Značilnosti, struktura in principi logističnih tehnologij.
Vloga tehnologij v logističnih aktivnostih.
Spremljanje, vrednotenje in uvajanje tehnoloških trendov v logistične aktivnosti.
Kreiranje podlag za upravljanje logističnih tehnologij.
Tehnološka podpora posameznim fazam in aktivnostim logističnih procesov.
Tehnologije za podporo sodobnih konceptov logistike in oskrbovalnih verig (vitka, zelena, integrirana…).
Uporaba logističnih tehnologij za ustvarjanje konkurenčnih prednosti.
Trendi razvoja logističnih tehnologij.
Zemljevid tehnologij.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-p

Vaje:
24 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
150 ur

Cilji in kompetence:

Študenti pri tem predmetu:

 • spoznajo pomen tehnologij za snovanje, delovanje in spremljanje aktivnosti v logistiki in oskrbovalnih verigah,
 • razumejo potrebo po neprestanem spremljanju in posodabljanju tehnološke podpore izvajanja logističnih aktivnosti,
 • spoznajo tehnološki vidik posameznih logističnih aktivnosti in elementov,
 • spoznajo trenutne tehnološke trende na področju logistike,
 • spoznajo postopke načrtovanja tehnološkega razvoja logistike in povezanih aktivnosti v organizaciji.

Predvideni študijski rezultati:

Študentje po končanih obveznostih:

 • poznajo tehnološke potrebe posameznih logističnih aktivnosti in procesov,
 • prepoznajo priložnosti in potrebe za uvajanje tehnoloških rešitev v posameznih segmentih logistike,
 • razumejo logistične strategije, aktivnosti in elemente z vidika podpornih tehnologij,
 • so sposobni prepoznati potrebe po razvoju ali uvajanju tehnoloških rešitev v posamezne segmente delovanja podjetja.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Tolfree, d. & Smith, A. (2009). Roadmapping emergent Technologies: Planning the Future. Leicester, UK: Matador. ISBN 978-1848760-998.
Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (2014). The handbook of logistics & distribution management. Kogan Page Ltd. ISBN 978 0 7494 6627 5.
Ballou, R.H. (2004). Business logistics/supply chain management, Prentice- Hall Inc., ISBN 0-13-123010-7.
Taylor, G. D. (2009). Introduction to logistics engineering. Taylor&Francis. ISBN 9781420088571.

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), Ocena iz vaj (seminarska naloga in sprotno delo (30%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

OEL

OSNOVE EKONOMIKE V LOGISTIKI
Nosilec: doc. dr. Sternad Marjan
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Uvod v ekonomiko in vloga v logistiki
Kaj proučuje ekonomika
Podjetje in pomen logistike v njem
Tržni mehanizem
Značilnosti ponudbe in povpraševanja
Oblikovanje tržnega ravnovesja
Stroški in poslovanje v gospodarskih družbah
Prvine poslovnega procesa
Prikaz posameznih vrst stroškov
Koncept celotnih stroškov
Kalkulacije stroškov v logistiki
Tarifni sistemi in njihov pomen
Oblikovanje prodajnih cen
Osnovni pojmi tarifnih sistemov in njihov pomen
Sistemi tarif v logistiki in prometu
Oblikovanje tarif
Prihodki, odhodki in poslovni izid
Osnovni pojmi
Ugotavljanje poslovnega izida
Riziko in dobiček
Analiza praga pokritja

Podrobnosti

Izvajalec: pred. Kramar Uroš
Asistent: pred. Kramar Uroš

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
30 ur a-P
30 ur e-p

Vaje:
15 ur a-P
15 ur e-p

Samostojno delo:
150 ur

Cilji in kompetence

Študenti:

 • se seznanijo z osnovnimi pojmi ekonomike,
 • spoznajo pomen ekonomije v logistiki,
 • spoznajo in osvojijo osnove ekonomike,
 • spoznajo značilnosti trga in poslovanja podjetij,
 • spoznajo prvine poslovnega procesa in njihove značilnosti,
 • spoznajo stroške, njihove značilnosti in znajo izdelovati kalkulacije cen logističnih storitev,
 • znajo izračunati poslovni izid in prag ekonomičnosti poslovanja,
 • spoznajo osnovne kazalnike uspešnosti in učinkovitosti.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • osnov ekonomike,
 • uporabe ekonomskega razmišljanja v povezavi z logističnimi procesi,
 • pomena stroškov za poslovanje.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
KRAMAR, Uroš. Osnove ekonomike v logistiki : skripta za predmet. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko, 2012. 357 str.
Rebernik, M. T, Ekonomika podjetja, Gospodarski vestnik, 2008, ISBN: 978-961-247-080-7
COBISS.SI-ID 241310208.
Škerbic, M.T: Ekonomika podjetja, Ljubljana, Gospodarski vestnik, 1991, ISBN: 86-7061-032-9, COBISS.SI-ID: 24740352.
Greene, D. and D. Jones: The full costs and benefits of transportation, Springer, 2006, ISBN-10: 3540631232.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), obveznosti iz vaj (30%)