Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Univerzitetni študijski program

Predmetnik 3. letnik

Opomba

Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.

PZL

PRAVO IN ZAVAROVANJE V LOGISTIKI
Nosilec: prof. dr. Škof Bojan
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Osnovni pravni pojmi: družba, pravo, pravni akt, pravna razmerja, zakonitost, sistematika prava, mednarodno pravo, ustavno pravo.
Pravo Evropske unije (EU): viri prava EU, najpomembnejši organi in njihove pristojnosti, postopek odločanja v EU.
Gospodarsko pravo: pojem gospodarskega prava, pravni viri, značilnosti. Gospodarsko statusno pravo: pojem, pravni viri, značilnosti, osebne družbe, kapitalske družbe, gospodarsko interesna združenja, povezane družbe, prenehanje družbe.
Osnove pogodbenega prava: pojem, viri, načela, pravni temelj za nastanek obveznosti, pogodbene obveznosti, odškodninske obveznosti, prenehanje obveznosti. Najpomembnejše pogodbe: prodajna, podjemna, mandatna, zavarovalna.
Osnove prevoznega prava: opredelitev, unifikacija prava, prihodnost prevoznega prava.
Prevozna pogodba:  značilnosti, vrste, pogodba o prevozu tovora, pogodba o prevozu potnikov.Ostale pomembne pogodbe: shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, špediterska pogodba.
Vrednostni papirji: menica, ček, delnica, obveznica, nematerializirani vrednostni papirji.
Davčni in carinski postopki, vezani na prevoz potnikov in tovora.
Pravo intelektualne lastnine: industrijska lastnina (patent, model, znamka, geografska označba, firma), avtorsko pravo.
Opredelitev in pomen zavarovanja
Osnovne zavarovalne pogodbe
Prvine pogodbe o transportnem zavarovanju
Zavarovanje blaga v različnih vrstah transporta

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Škof Bojan,  izr. prof. dr. Grafenauer Božo
Asistent: prof. dr. Škof Bojan,  izr. prof. dr. Grafenauer Božo

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
15 ur e-V
15 ur a-V

Samostojno delo:
105 ur

Cilji in kompetence:

Študentom je omogočeno:

 • pridobiti temeljna znanja s področja prava,
 • spoznati temelje pravnih aktov v slovenskem pravnem redu in pravnem redu EU,
 • spoznati temeljne pravne akte s področja obligacij,
 • usvojiti znanja prevoznih pogodb, pogodbenega prava ter davčnih in carinskih postopkov,
 • spoznati temelje prava vrednostnih papirjev in intelektualne lastnine.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje in osvojitev osnovnih pravnih pojmov in institutov,
 • sposobnost prepoznavanja in osnovne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Murtič, Sašo, Murgel, Jasna, Vidiček, Meta: Osnove prava v logistiki, 2009.
Bohinc, Rado, Cerar, Miro, Rajgelj Barbara: Temelji prava za nepravnike, GV Založba, Ljubljana 2006.
Puharič, Krešo: Gospodarsko pravo z osnovami prava, osma, dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije 2004.
Kranc, Vesna: Gospodarsko pogodbeno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in GV Založba, Ljubljana Ljubljana 2006, ISBN 86-7061-429-4.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Ocenjevanje študentov je zasnovano na izdelani seminarski nalogi (20%) in pisnem izpitu (80%).

URD

UVOD V RAZISKOVALNO DELO
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Študent se priključi raziskovalnemu delu v enem izmed laboratorijev, ki delujejo na fakulteti. Študenti, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev, asistentov ali raziskovalcev v laboratoriju, sodelujejo pri izbranem raziskovalnem projektu. Odvisno od izbrane tematike in metod dela, spoznajo in se naučijo osnov znanstvenega dela:

 • načrtovanja raziskave,
 • zbiranja podatkov,
 • izvajanja analiz in izračunov,
 • znanstvenega pisanja in poročanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
2 uri a-P

Vaje:
2 uri e-V
40 ur a-V

Samostojno delo:
136 ur

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je aplikativna uporaba znanj, ki jih študent pridobi tekom študija, pridobivanje komunikacijskih spretnosti, dela v timu ipd. Študent po zaključku predmeta zna izvesti lažjo aplikativno raziskavo in znanstveno predstaviti rezultate.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Po zaključku predmeta  bo študent sposoben povezati teoretična znanja s področja predmetov študijskega programa in jih uporabiti za izvajanje zastavljenih nalog.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Spretnosti komuniciranja: ob komuniciranju z drugimi zaposlenimi podjetja/ustanove.
 • Uporaba informacijske tehnologije: z uporabo programskih in drugih orodij potrebnih za izvedbo zastavljenih nalog.
 • Reševanje problemov: z iskanjem rešitev pri zastavljenih nalogah.
 • Delo v skupini: z delom z drugimi zaposlenimi podjetja/ustanove.

Metode poučevanja in učenja:

Študent mora opraviti določeno število ur praktičnega raziskovalnega dela v laboratoriju na FL. Po opravljenem delu pod nadzorom mentorja pripravi načrt raziskovalnega dela, ki ga predstavi v laboratoriju.

Temeljna literatura in viri

 • E-gradivo predmeta.
 • Research Methodology, An Introduction Wayne Goddard& Stuart Melville.

Osnovna literatura so znanstveni članki in knjige po izboru mentorja.

Obveznosti študenta

Pripravljen načrt raziskovalnega dela (opravil, neopravil (100%)).

Izbirni modul

Tehniški modul

ERL

EMBALAŽA IN RAZBREMENILNA LOGISTIKA
Nosilec: izr. prof. dr. Lisec Andrej
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Pri transportu blaga ima zelo pomembno vlogo embalaža, ki omogoča, da izdelek pride nepoškodovan na cilj. Področje embalaže je zelo široko in ima v Sloveniji tudi v industriji pomembno vlogo. Embaliranje je del logistike in zato ne smemo pozabiti na okoljsko ozaveščenost in strmenju k uporabi okolju prijaznih materialov. Embalaža je povsod okoli nas in danes skoraj ni izdelka, ki ga ne bi embalirali. Namen embalaže je zavarovati in ohraniti izdelek. Ko embalaža svoje naloge opravi, je njen namen izpolnjen. Embalaža je zelo močno vpeta v naše vsakdanje življenje, da velikokrat pozabimo na njeno pomembno vlogo.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Lisec Andrej
Asistent: asist. dr. Šamec Blaž

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
15 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti osvojijo znanja s področja embalaže in razbremenilne logistike. Spoznajo tehnološke proces embaliranja se usposobijo uporabljati teoretična znanja v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje in razumevanje tehnik embaliranja,
 • poznavanje embalažnih materialov,
 • obvladanje načrtovanja in oblikovanja procesov embaliranja,
 • sposobnost obvladljivosti procesov embaliranja,
 • poznavanje osnovnih dejstev o embalaži in razbremenilni logistiki,
 • spoznati probleme embaliranja in embalaže ter veljavno zakonodajo ter usposobiti študente za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

 

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (epredavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Lisec, A.: Embalaža in razbremenilna logistika, elektronsko gradivo, 2014.
Radonjič, G.: Embalaža in varstvo okolja, Založba Pivec, 2008, COBISS.SI-ID: 60031745.
Paine, F.,A.: Handbook of food packaging, London, Blackie Academic & Proffessional, 1992, ISBN: 0-216-93210-6, COBISS.SI-ID: 13417733.
Holman, J.: Food: processing, packaging & distribution : science in society project, COBISS.SI-ID: 226652.
Coles, R.: Food packaging technology, Oxford, Blackwell, Boca Raton, CRC Press, 2003, ISBN: 1-84127-221-3, COBISS.SI-ID : 2829432.
Denison, E.: Packaging prototypes, Crans-Pres-Céligny, RotoVision, 1999, ISBN: 2-88046-389-0, COBISS.SI-ID: 13682322.
Pringer, O.,G.: Plastic Packaging Materials for Food, 2000.
Stehle, G.: Verpacken von Lebensmitteln, 1997.
Kattan, L.L.: Migration from Food Contact Materials, 1997.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

PVLS

PLANIRANJE IN VODENJE LOGISTIČNEGA SISTEMA
Nosilec: prof. dr. Potrč Iztok
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Predavanja: Povezava med konstruiranjem izdelkov in sistemom sestave (oblikovanje za montažo, tolerance, primeri oblikovanja). Postopki in sistematika načrtovanja montažnega sistema (postavitev problema, grobo načrtovanje, fino načrtovanje, realizacija, preskusni zagon). Osnovni principi montaže in vpliv sistema transporta (oblike postavitve montažnega sistema brez avtomatiziranega toka izdelkov, delno in popolno avtomatizirani sistemi sestave s transportnim in skladiščnim sistemom). Primeri montažnih linij in nivo delovnih postaj (ročna montaža, delno avtomatizirana in popolno avtomatizirana montažna mesta). Načrtovanje sistema sestave (določitev časa takta, določitev števila delovnih mest, določitev vmesnih skladišč, določitev materialnega toka, določitev informacijskih tokov). Elementi transportnega sistema (gnani in negnani transporterji, elementi za prevzem in preusmeritev). Informacijski tokovi in nosilci informacij  (Črtna koda, RFID, Pick by light/voice …). Vmesna skladišča (linijsko vm. skladišče, obtočno vm. skladišče, posebni primeri skladiščenja). Varnostne zahteve in primeri montažnih celic.

Seminar: Seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim reševanjem problemov določanja montažnih sistemov in sistemov sestave.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita
Asistent: asist. Marolt Jakob

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
15 ur e-P
30 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

 • Osvojitev osnovnih metod planiranja in vodenja logističnega sistema.
 • Projektna zasnova in modifikacija izdelka (naprave ali konstrukcije) v povezavi z montažnimi, funkcijskimi, proizvodnimi, tržnimi in ekološkimi zahtevami.
 • Osvojitev osnovne metodike pri planiranju in načrtovanju sistema sestave.
 • Spoznavanje načinov sestave in ekonomska upravičenost avtomatizacije sistema sestave.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje specialnega področja planiranja in vodenja logističnega sistema,
 • poznavanje specialnega področja sistemov sestave,
 • znati izbrati ustrezno podporo materialnega toka v sistemih sestave glede zahtev po zmogljivosti,
 • povezovanje konceptov logističnega transportnega sistema v smislu integralnega transporta.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • povezovati uporabo različnih inženirskih znanj za reševanje problemov integralnega transporta pri sistemih sestave,
 • študenta izobraziti do nivoja, da se je sposoben soočiti s problemom reševanja novih idej načrtovanja, oblikovanja in optimiranja sistemov sestave.

Metode poučevanja in učenja:

 

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Redford, A., Chal, J. (1994). Design for Assembly. London: Mcgraw-Hill Book Company.
Baudin, M. (2002). Lean Assembly: The Nuts and Bolts of Making Assembly Operations Flow. Productivity Press.
Konold, P., Reger, H. (1997). Angewandte Montagetechnik. Vieweg Verlag.
Kopač, J., Noe, D. (1989). Strega in montaža. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.
Pfohl, H.C. (2009). Logistiksysteme. Springer Verlag.
Potrč, I. (1999). Transportni sistemi (zbrano gradivo). Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru.
Scheer A.W. (1996). Business Process Engineering – Reference models for industrial enterprises. Berlin: Springer-Verlag.
Davis, R. (2001). Business Process Modeling with Aris. London: Springer.
Gajšek, B. (2015). Vitka notranja logistika in osnove planiranja v proizvodnem podjetju: e-gradivo. Celje: Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru.

Obveznosti študenta

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (30%). Seminarska naloga(20%). Ustni izpit (50%).

PML

PROJEKTNI MANAGEMENT V LOGISTIKI
Nosilec: doc. dr. Gajšek Brigita
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Kompetence s področja projektnega managementa in projektnega načina dela predstavlja eno od temeljnih kompetenc strokovnjaka s področja logistike. Razvojne aktivnosti v podjetjih in drugih organizacijah  največkrat potekajo na projektni način. Strokovnjak s področja logistike pa je profil, ki je tesno povezan z razvojem poslovnega modela podjetja in razvojem organiziranosti drugih organizacij na področju logističnih sistemov. Zato se pomemben del nalog strokovnjaka s področja logistike izvaja  na  projektni način.

Študentje pri predmetu Projektni management v logistiki pridobijo osnovna znanja s področja projektnega managementa za uspešno izdelavo projektne dokumentacije, sodelovanje v projektnih timih ali kot vodje posameznih projektov. Pridobitev kompetence s področja projektnega managementa omogoča strokovnjaku s področja logistike uspešno vključevanje v delovno okolje in učinkovito izvajanje nalog s področja razvoja logističnega sistema.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita
Asistent: izr. prof. dr. Kovačič Lukman Rebeka

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti bodo:

 • Spoznali področje upravljanja in vodenja projektov s poudarkom na upravljanju integracije, obsega, časa, stroškov, kakovosti, ljudi, komuniciranja, tveganj in nabav.
 • Spoznali bodo procesni pristop pri upravljanju življenjskega cikla projekta.
 • Spoznali bodo temeljne principe vodenja in upravljanja.
 • Znali bodo izdelati zagonski dokument projekta.

Predvideni študijski rezultati:

Timsko in samostojno opravljanje del in nalog, v vlogi srednjega upravljavskega sloja. Sprejemanje odločitev pri odnosu do podrejenih in nadrejenih v primerih, ko so dela in naloge ter odločitve povezane z upravljanjem in/ali  vodenjem projektov.

Metode poučevanja in učenja:

 

Teoretična predavanja, praktične vaje, samostojno delo, seminarske naloge, vodene debate, treningi.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Rozman, R. , Stare, A. (2008): Projektni management ali ravnateljevanje projekta, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
Kerzner, Harold (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 8th Ed., Wiley, ISBN 0-471-22577-0.
Project Management Institute (2003). A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, 3rd ed., Project Management Institute, ISBN 1-930699-45-X.
Nemec Pečjak, M. (2014). ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013, e-izdaja, samozaložba.
JEREB, Borut. Vodenje projektov : gradivo za delavnico LARS. Celje: Fakulteta za logistiko, 2010. 17 f., graf. Prikazi.
ROSI, Bojan, CVAHTE, Tina, JEREB, Borut. Upravljanje investicij v logistiki po zgledu investicij v informacijski tehnologiji. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Mreženje mrež : zbirka predavanj : Projektni forum 2012. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2012, str. 185-203, ilustr.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga (40%), pisni izpit (60%).

Gospodarski modul

VPTOV

VZPOSTAVITEV IN PRESOJA TRAJNOSTNIH OSKRBOVALNIH VERIG
Nosilec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Vloga države pri promociji zelene logistike.
 • Okoljska zakonodaja, zelena logistika in okoljski standardi.
 • Integracija trajnostnega razvoja v strategije organizacij in oskrbovalnih verig.
 • Ogljični odtis organizacij, procesov in izdelkov.
 • Strategije nižanja ogljičnega odtisa.
 • Uporaba različnih alternativnih virov energije in zelenih tehnologij v trajnostnih oskrbovalnih verigah.
 • Poslovni modeli trajnostnega razvoja oskrbovalnih verig.
 • Vzpostavitev trajnostne oskrbovalne verige.
 • Okoljski standardi in presoja.
 • Poslovna odličnost trajnostnih oskrbovalnih verig.
 • Primeri dobre prakse trajnostnega razvoja oskrbovalnih verig v praksi.
 • Študije praktičnih primerov ogljičnih presoj.

 

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
Asistent: asist. Grofelnik Igor

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
21 ur e-P
24 ur a-P

Vaje:
21 ur e-V
24 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

 • utrditi in nadgraditi teoretično znanje na področju vzpostavitve in presoje trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • spoznati okoljsko zakonodajo,
 • spoznati pomen poznavanja merjenja ogljičnega odtisa znotraj organizacij in oskrbovalnih verigah ter metode merjenja,
 • spoznati prednosti vzpostavitve trajnostnega managementa na osnovi standarda ISO14000,
 • spoznati orodja in tehnike za doseganje energetske učinkovitosti podjetij,
 • spoznati alternativne vire energije in nove, zelene tehnologije prihodnosti ter njihovo integracijo v logistične procese,
 • spoznati strategije za doseganje poslovne odličnosti trajnostnih oskrbovalnih verig.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje okoljske problematike.
 • Poznavanje okoljskih standardov in razumejo pomen okoljske presoje oskrbovalnih verig.
 • Razumevanje pomena ogljičnega odtisa ter načinov za njegovo zmanjševanje.
 • Obvladajo specifična znanja s področja vzpostavitve in presoje trajnostnih oskrbovalnih verig.
 • Pridobijo poglobljena znanja na področju trajnostnih oskrbovalnih verig.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih na področju vzpostavitve in presoje trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • se zavedajo pomena vključevanja trajnostnega razvoja v organizacije in oskrbovalne verige,
 • sposobni kritične presoje različnih situacij,
 • se usposobijo za generiranje in podajanje celovitih predlogov vzpostavitve in presoje trajnostne oskrbovalne verige.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

 

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Knez M., (2013) TRAJNOSTNA PRESOJA OSKRBOVALNIH VERIG. E-gradivo – v pripravi. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Muneer, Tariq,  Kolhe, Mohan,  Doyle Aisling. Electric Vehicles: Prospects and Challenges, 1st Edition, 2017.  ISBN: 9780128030400.
McKinnon A., Browne M., Whiteing A. (2012) GreenLogistics, Improving the Environmental Sustainability of Logistics.
Standard ISO14000 Environmental management.
Standard ISO9000 Quality management.
Makower J., 2009. Strategies for the Green Economy. McGraw Hill, New York.
MacKinnon D., Shaw J., Docherty I. ( 2008) Diverging Mobilities? Devolution, Transport and policy Innovation. Elsevier.
Esty D.C., Winston A.S. (2009) Green to Gold. How smart companies use environmental strategy to innovate, create value, and build competitive advantage. John Wiley&Sons, Inc. Hoboken New Jersey.
Cetinkaya B., Cuthbertson R., Ewer G., Klass-Wissing T., Piotrowicz W., Tyssen C. (2011) Sustainabele Supply Chain Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Wang.H.F., Gupta S.M. (2011) Green Supply chain management. Product Life Cycle Approach.Mc Graw Hill, New York.
Dodatna literatura:  Izbrani članki ter nova izdana literatura s področja predmeta.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Opravljena seminarska naloga in domače naloge (30%), pisni izpit (70%).

PML

PROJEKTNI MANAGEMENT V LOGISTIKI
Nosilec: doc. dr. Gajšek Brigita
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Kompetence s področja projektnega managementa in projektnega načina dela predstavlja eno od temeljnih kompetenc strokovnjaka s področja logistike. Razvojne aktivnosti v podjetjih in drugih organizacijah  največkrat potekajo na projektni način. Strokovnjak s področja logistike pa je profil, ki je tesno povezan z razvojem poslovnega modela podjetja in razvojem organiziranosti drugih organizacij na področju logističnih sistemov. Zato se pomemben del nalog strokovnjaka s področja logistike izvaja  na  projektni način.

Študentje pri predmetu Projektni management v logistiki pridobijo osnovna znanja s področja projektnega managementa za uspešno izdelavo projektne dokumentacije, sodelovanje v projektnih timih ali kot vodje posameznih projektov. Pridobitev kompetence s področja projektnega managementa omogoča strokovnjaku s področja logistike uspešno vključevanje v delovno okolje in učinkovito izvajanje nalog s področja razvoja logističnega sistema.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita
Asistent: izr. prof. dr. Kovačič Lukman Rebeka

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti bodo:

 • Spoznali področje upravljanja in vodenja projektov s poudarkom na upravljanju integracije, obsega, časa, stroškov, kakovosti, ljudi, komuniciranja, tveganj in nabav.
 • Spoznali bodo procesni pristop pri upravljanju življenjskega cikla projekta.
 • Spoznali bodo temeljne principe vodenja in upravljanja.
 • Znali bodo izdelati zagonski dokument projekta.

Predvideni študijski rezultati:

Timsko in samostojno opravljanje del in nalog, v vlogi srednjega upravljavskega sloja. Sprejemanje odločitev pri odnosu do podrejenih in nadrejenih v primerih, ko so dela in naloge ter odločitve povezane z upravljanjem in/ali  vodenjem projektov.

Metode poučevanja in učenja:

Teoretična predavanja, praktične vaje, samostojno delo, seminarske naloge, vodene debate, treningi.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Rozman, R. , Stare, A. (2008): Projektni management ali ravnateljevanje projekta, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
Kerzner, Harold (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 8th Ed., Wiley, ISBN 0-471-22577-0.
Project Management Institute (2003). A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, 3rd ed., Project Management Institute, ISBN 1-930699-45-X.
Nemec Pečjak, M. (2014). ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013, e-izdaja, samozaložba.
JEREB, Borut. Vodenje projektov : gradivo za delavnico LARS. Celje: Fakulteta za logistiko, 2010. 17 f., graf. Prikazi.
ROSI, Bojan, CVAHTE, Tina, JEREB, Borut. Upravljanje investicij v logistiki po zgledu investicij v informacijski tehnologiji. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Mreženje mrež : zbirka predavanj : Projektni forum 2012. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2012, str. 185-203, ilustr.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga (40%), pisni izpit (60%).

NDL

NAČRTOVANJE DISTRIBUCIJSKE LOGISTIKE
Nosilec: izr. prof. dr. Lisec Andrej
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Splošno o distribuciji.
Trajnostni in pametni razvoj transportnih sistemov.
Incoterms.
Konkurenčne prednosti in izbira transportnega operaterja.
Ključni kazalniki uspešnosti (KPI).
Evropske in svetovne transportne borze.
Posebni pogoji transporta.
Študija primera: Kmetijske oskrbovalne verige – lokalna pridelana hrana, Distribucija paketov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Lisec Andrej
Asistent: asist. dr. Šamec Blaž

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • osvojijo pojme o distribuciji,
 • razumejo generično teorijo transporta,
 • se naučijo razlikovati sistemski pristop od disciplinarnega razlikovanja prometa in logistike,
 • se usposobijo za koherentno uvajanje tehničnih in tehnoloških, organizacijskih in drugih znanj o inteligentnih transportnih sistemih,
 • spoznajo primere uporabe sistemov v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • tehnologije, tehnike, organizacije in distribucije.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih (poslovnih) primerih.

Metode poučevanja in učenja:

 

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Gilbert, R., Perl, A. Transport revolutions, London, 2008.
Williams, Bob. Intelligent transport systems standards. 2008.
Stough, Roger. Intelligent transport systems: cases and policies. 2001.
Mahmassani, H: Transportation and traffic theory, Elsevier science, 2005, ISBN-10: 0080446809.
Transportation Science: The publication of the Transportation Science Section of INFORMS, ISSN: 0041-1655, Linthicum, Transporation Science Section of ORSA., 1967-, COBISS.SI-ID: 26552576.
Transportation Research (part A, B, C), ISSN 0041-1647 Vol. 13, No. 1 (1979)-,Oxford, New York: Pergamon Press., 1979, COBISS.SI-ID: 26552064.
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Ljubljana, 2006.
Evropska Komisija: Evropska prometna politika do 2010: Čas za odločitev, Bruselj, 2001.
Evropska Komisija: Vmesno poročilo o učinkovitosti apliciranih ukrepov Evropske prometne politike, Bruselj, 2006.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga – članek (30%).

Poletni semester

NML

NAPREDNO MODELIRANJE V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Osnovni koncepti modeliranja.
 • Vrste modeliranja.
 • Primeri modelov v logistiki.
 • Osnove teorije grafov.
 • Uporaba teorije grafov pri optimizaciji logističnih procesov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
18 ur e-V
27 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo osnovne pojme in vrste modeliranja,
 • spoznajo osnovne pojme teorije grafov,
 • razumejo pomen modeliranja logističnih procesov,
 • se naučijo modeliranja enostavnih problemov v logistiki.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študenti usvojijo osnovne pojme modeliranja,
 • usvojijo osnovne pojme teorije grafov,
 • se naučijo, kako znanje iz teorije grafov uporabiti na konkretnih primerih v logistiki,
 • spoznajo matematčne modele osnovnih logističnih problemov,
 • spoznajo algoritme in za optimizacijo osnovnih logističnih problemov in se jih naučijo uporabiti pri reševanju konkretnih logističnih problemov.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih, predvsem pri procesih, ki so jih spoznali pri predmetih  Prometni sistemi, Transportne tehnike, tehnologije in infrastruktura, GIS…

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

 

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Simchi-Levi, D., Chen, X., Bramel, J.: The Logic of Logistics, Springer Series in Operations Research, New York, 1997.
Wilson, J.R., Watkins, J.J.: Uvod v teorijo grafov, DMFA, Ljubljana, 1997.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%). seminarska naloga (30%).

RD

RAZISKOVALNO DELO
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
20 ECTS
Več

Opis predmeta

Projekt izgradnje logističnega sistema je praktično usposabljanje in bo potekalo v podjetjih ali ustanovah na področjih, ki ga pokriva logistika. Izjemoma lahko študent ali skupina študentov opravi praktično usposabljanje tudi v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je tam vključen v razvojno-raziskovalni projekt, katerega (so)financer je podjetje. Projekt izgradnje logističnega sistema je praktično usposabljanje in poteka pod mentorstvom visokošolskih učiteljev v sodelovanju z mentorji iz podjetij ali ustanov. Naloge, ki jih bo študent (skupina) opravil med projektom določi mentor iz fakultete v dogovoru z mentorjem iz podjetja ali ustanove. Vsebina praktičnega usposabljanja je: Spoznavanje organizacije Seznanitev s problemom, ki ga bo študent reševal v času usposabljanja Konzultacije z mentorjem v podjetju ali ustanovi Konzultacije z mentorjem na fakulteti Delo na strokovnem problemu Predstavitev rešitve problema v podjetju ali ustanovi in na fakulteti Priporočila  za nadaljnje delo Po končanem projektu izgradnje logističnega sistema študent (skupina) pripravi poročilo, ki ga oceni mentor na FL

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
2 uri a-P

Vaje:
2 uri e-V
40 ur a-V

Samostojno delo:
376 ur

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je aplikativna uporaba znanj, ki jih študent pridobi tekom študija, pridobivanje komunikacijskih spretnosti, dela v timu ipd. Študent po zaključku predmeta zna izvesti lažjo aplikativno raziskavo in znanstveno predstaviti rezultate.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Po zaključku predmeta bo študent sposoben:

 • povezati teoretična znanja s področja predmetov študijskega programa in jih uporabiti za izvajanje zastavljenih nalog,
 • rešiti zastavljen logistični problem, opisan v članku, ki je praviloma osnova za diplomsko delo.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Spretnosti komuniciranja: ob komuniciranju z drugimi zaposlenimi podjetja/ustanove.
 • Uporaba informacijske tehnologije: z uporabo programskih in drugih orodij potrebnih za izvedbo zastavljenih nalog.
 • Reševanje problemov: z iskanjem rešitev pri zastavljenih nalogah.
 • Delo v skupini: z delom z drugimi zaposlenimi podjetja/ustanove.

Metode poučevanja in učenja:

Študent mora opraviti določeno število ur praktičnega raziskovalnega dela v laboratoriju na FL. Po opravljenem delu pod nadzorom mentorja pripravi poročilo oz. članek, ki ga na koncu javno predstavi.

Temeljna literatura in viri

 • E-gradivo predmeta.
 • Goddard, W. & Melville, S. (2001). Research methodology : an introduction (2nd). Lansdowne : Juta.

Osnovna literatura so znanstveni članki in knjige po izboru mentorja.

Obveznosti študenta

Ocena projekta (50%) Poročilo o opravljenem delu in zagovor zaključnega poročila o projektu. (50%)

DD

DIPLOMSKO DELO
10 ECTS
Več

Opis predmeta

Ovitek
Notranja naslovna stran
Izjava kandidata o avtorstvu diplomskega dela
Zahvala
Povzetek diplomskega dela v slovenskem in tujem (angleškem, nemškem) jeziku in ključne besede
Pregled vsebine – kazalo
Pregled slik – kazalo
Pregled tabel – kazalo
Pregled prilog – kazalo
Uvod
Teoretične osnove
Praktični (problemski) del diplomskega dela
Prispevek diplomskega dela k stroki
Zaključek
Literatura in viri
Priloge (po potrebi)
Pojmovnik (po potrebi)
Kratice in akronimi (po potrebi)

Vrsta predmeta: Obvezni

Seminar:
24 ur – individualno delo z mentorjem

Samostojno delo:
240 ur

Cilji in kompetence:

Diplomsko delo je pisni dokument, s katerim študent dokaže sposobnost reševanja inženirskih problemov z uporabo teoretičnih znanj in v praksi pridobljenih izkušenj. V diplomskem delu študent tudi pokaţe sposobnost izbire in uporabe domače ter tuje strokovne literature in dodatnih virov za potrebe rešitve izbranega problema.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Po opravljeni diplomi bo študent:

 • pridobil zahtevane kompetence, ki mu bodo omogočale reševanje inženirskih problemov,
 • sposoben jasno in jedrnato predstaviti rezultate svojega dela,
 • obvladal znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi diplomska naloga in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema diplomskega dela. Poudarek je na praktičnih znanjih in enostavnejših metodologijah zajemanja, obdelovanja in prikazovanja podatkov.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Strokovno zapisovanje in izražanje vsebine, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja.

Temeljna literatura in viri

Diplomska naloga mora biti pripravljena v skladu z objavljenim prispevkom »Navodilo za izdelavo diplomske na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru«.

Obveznosti študenta

Diplomsko delo (80%) Zagovor diplomskega dela (20%)