Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Univerzitetni študijski program

Predmetnik 2. letnik

Opomba

Študent si izbere pri Tujem jeziku Nemški jezik v logistiki 2 ali Poslovno terminologijo in sporazumevanje v angleškem jeziku 2, ki je obvezen predmet.

Prosto izbirni predmeti
* Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov  Fakultete logistiko UM.  Predmeti imajo 6 ECTS in se izvajajo v poletnem semestru UN programa.

Zimski semester

MM2

MATEMATIČNE METODE 2
Nosilec: prof. dr. Fošner Maja
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Diferencialni račun: odvod funkcije, geometrični pomen odvoda, pravila za odvajanje, odvodi elementarnih funkcij, diferencial, višji odvodi, Taylorjeva formula, uporaba odvoda (ekstremi, prevoji).
Nedoločeni integral: definicija, pravila za integriranje, vpeljava nove spremenljivke, delno integriranje, integriranje racionalnih funkcij, primeri.
Določeni integral: definicija določenega integrala, geometrijski pomen in lastnosti, računanje, uporaba in primeri.
Diferencialne enačbe: osnovni pojmi, diferencialne enačbe prvega reda, diferencialne enačbe drugega reda, primeri.
Funkcije več spremenljivk: primeri, parcialni odvodi, Taylorjeva formula, primeri uporabe, Verjetnostni račun.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Fošner Maja
Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
36 ur a-P

Vaje:
18 ur e-V
27 ur a-V

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

Študenti spoznajo in osvojijo pojme matematične analize in verjetnostnega računa, se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja in se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih v logistiki.

Predvideni študijski rezultati:

 • Sposobnost obvladanja standardnih metod in postopkov matematične analize.
 • Sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi.
 • Avtonomnost v svojem strokovnem delu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
FOŠNER, Maja. Matematične metode : elektronski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6562-29-4.
FOŠNER, Maja, MARCEN, Benjamin. Zbirka nalog iz matematičnih metod 2. Celje; Krško: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, 2012. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-6562-52-2.
http://fl.uni-mb.si/attachments/zbirka_nalog_MM2_Fosner_Marcen.pdf.

Dodatna literatura:
Jamnik J.: Matematika, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Ljubljana, 1990, ISBN. 961-212-034-X, COBISS.SI-ID 43443968.
Vidav, I.: Višja matematika I, Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 ISBN: 961-212-031-5 COBISS.SI-ID:40515072.
Vidav, I.: Višja matematika II, Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994, COBISS.SI-ID: 146945.
Usenik, J.: Matematiĉne metode v prometu, UL FPP, 1998, ISBN 961-6044-31-1 COBISS.SI-ID: 75814400.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (računski del (80%)). Pisni del (teorija (20%)).

KML

KVANTITATIVNO MODELIRANJE V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Ponovitev osnov matričnega in procentnega računa.
Osnove obrestnega računa:
navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun, vloge in dvigi, posojila.
Sistemi linearnih enačb in neenačb:
Ponovitev reševanja sistemov linearnih enačb z več neznankami s pomočjo Gausove eliminacijske metode in matričnih enačb,
reševanje sistemov linearnih neenačb z grafično metodo.
Konveksne množice, določanje ekstremnih točk. Linearno programiranje:
Formulacija problema, Reševanje na grafični način, Reševanje s programskim paketom LINGO.
Analiza občutljivosti rešitve.
Osnove teorije zalog:
opredelitev zalog in stroškov,
kvantitativni modeli naročanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
Asistent: asist. Vizinger Tea

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
30 ur e-P
30 ur a-P

Vaje:
9 ur e-V
9 ur a-V

Klinične vaje:
12 ur LV

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo in se naučijo osnov upravljanja logističnih sistemov spomočjo kvantitativnih metod,
 • razumejo koncept operacijskih raziskav in razvijejo sposobnost reševanja problemov v logističnih sistemih z linearnim in celoštevilskim linearnim modelom,
 • razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve,
 • se naučijo na podlagi izbranega kriterija rešitev še izboljšati.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: študenti

 • osvojijo osnovne pojme obrestnega računa,
 • naučijo se uporabiti obrestni račun v konkretnih primerih, naučijo se izračunati satnje vlog na dan datum in naučijo se izdelati amortizacijski načrt za odplačilo posojila,
 • študenti se naučijo reševati sisteme linearnih neenačb na grafični način,
 • se naučijo osnov lieaenega programiranja,
 • uporabijo linearno programiranje za reševanje osnovnih logističnih problemov,
 • študenti se naučijo uporabe programskega paketa LINGO za reševanje linearnih programov,
 • se naučijo osnov upravljanja zalog,

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih, predvsem pri procesih, ki so jih spoznali pri predmetih Organizacija procesa oskrbne verige, Ekonomika v logistiki v prvem letniku.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Meško, I. Optimizacija poslovanja. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, 1997.
Čižman, A.: Operacijske raziskave : teorija in uporaba v organizaciji, Kranj, Moderna organizacija, 2003.
Winston, L.W.: Operation research, Applications and Algorithms, Duxbury Press, Belmont, California, 1994.
Izročki predavanj. www.fl.uni-mb.si.
KRAMBERGER, Tomaž. Osnove modeliranja u logistici. Subotica: [Ekonomski fakultet], 2015. 290 str., ilustr. ISBN 978-86-84819-98-9. [COBISS.SI-ID 512672317].

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

GIS

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Geografski informacijski sistemi (GIS) so sistemi za zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, obdelavo, povezovanje, analiziranje in predstavitev prostorskih geokodiranih podatkov. GIS sestavljajo strojna oprema, programska oprema, uporabniške aplikacije, prostorski podatki ter vzdrževalci in uporabniki sistema.

GIS lahko veliko ponudi logistiki. Logistika se v glavnem ukvarja s temami, ki so povezane s transportom ali posredovanjem različnega blaga, storitev in informacij v geografskem prostoru. Razvita so bila zelo zanimiva GIS orodja za analiziranje in upravljanje transportnih sistemov. Ta zajemajo usmerjanje v omrežjih (trgovski potnik, usmerjanje flote vozil itd.) in algoritmi za lociranje objektov.

Pri študijskem predmetu bodo obravnavane sledeče teme: – Pojmovanje GIS – Prostorski podatki – Modeliranje prostorskih podatkov – Editiranje prostorskih podatkov – Analize v GIS – Analize v transportnih omrežjih – Karte v GIS

Osnovni namen študijskega predmeta je spoznati teoretične osnove GIS in praktično uporabnost GIS v logistiki in transportu.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Prah Klemen
Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
15 ur e-P
15 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

V okviru teoretičnih znanj bodo študenti:

 • spoznali osnovne koncepte tehnolgije GIS,
 • pojasnili glavne značilnosti prostorskih podatkov,
 • navedli glavne vire prostorskih podatkov,
 • opisali strukturo prostorskih podatkov,
 • spoznali osnove modeliranja logističnih procesov v GIS-u, izgradnjo modelov in njihovo analizo.

V okviru praktičnih znanj bodo študenti:

 • spoznali osnovna orodja programskega paketa Arc Gis,
 • naučili se uporabiti osnovnih GIS orodij,
 • naučili se osnovnih GIS analiz,
 • ustvarili transportno mrežno podatkovno bazo in izvedli osnovne mrežne analize.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje

Študenti znajo:

 • opredeliti namen in osnove GIS-a,
 • pojasniti vlogo in pomen GIS modeliranja v logistiki,
 • uporabiti osnovna znanja GIS-a,
 • uporabiti osnovna orodja GIS za modeliranje osnovnih logističnih problemov.

Prenosljive/ključne spretnosti:

 • Poznavanje prostorskih podatkovnih virov in njihova uporaba.
 • Usposobljenost za delo z GIS pri raziskovanju in v bodočem službenem okolju.
 • Uporaba GIS pri vseživljenjskem osebnostnem izpopolnjevanju.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S.,2011. An Introduction to Geographical Information Systems. Fourth edition. Pearson.
Longely, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W.,2011. Geographic Information Systems & Science. Third edition. John Wiley & Sons.
Kvamme K., Oštir-Sedej, K., Stančič, Z., Šumrada, R., 1997. Geografski informacijski sistemi. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Ljubljana, 19-21.
Wilson, R.J., Watkins, J.J., Graphs, An introductionary approach, John Wiley, New York, 1990. (Slovene translation: Uvod v teorijo grafov, DMFA Ljubljana 1997.)
Law, M., Collins, A. 2015. Getting to Know ArcGIS. Fourth edition. Esri.
Peterson, G.N., 2009. GIS Cartography, A Guide to Effective Map Design. CRC Press.
Bhatta, B., 2011. Global Navigation Satellite Systems, Insight into GPS, GLONASS, Galileo, Compass, and others. CRC Press.
Računalniški program  / computer programme Esri ArcGIS z razširitvijo / with extension Network Analyst.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Teoretični del izpita (pisno (35%)). Praktični del izpita (35%)). Seminarska naloga(30%)). Teoretični in praktični del izpita morata biti vsak posebej pozitivna.

TL

TRANSPORTNA LOGISTIKA
Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Pri predmetu Transportna logistika UN študenti na podlagi umestitve prometa in transporta v logistične sisteme spoznajo osnove različnih elementov, ki so potrebni za odvijanje vsej vej transporta in njegovih specifičnih podskupin. Znanje nadgradijo z umestitvijo teh elementov v širši kontekst prometne politike, predvsem na evropski ravni, ter s poznavanjem trendov na področju prometa in transporta. Spoznajo proces načrtovanja transporta, posebne zahteve ob specifičnih prevozih, sisteme oblikovanja cen ter možnosti optimiranja in aplikacije zelenih načel v transport. Hkrati na avditornih vajah spoznajo načela uporabe nekaterih osnovnih transportnih tehnologij v logistični praksi.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
Asistent: asist. Grofelnik Igor

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • osvojijo vlogo prometa in transporta v logistiki,
 • spoznajo pomen vseh prometno-transportnih elementov za uspešnost logističnega sistema,
 • spoznajo IT podporo transportno-logističnega sistema in trende razvoja,
 • osvojijo načrtovanje faz transporta,
 • osvojijo razumevanje pomena izbire modalitet in oblikovanje cen transporta za učinkovit logistični sitem.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • pomena učinkovitega transporta za učinkovito logistiko,
 • konkretnih možnosti uporabe sodobnih transportnih tehnologij v logistiki,
 • konkretizacija faz načrtovanja transporta,
 • optimiranja transporta v logistiki.

Prenosljive/ključne spretnosti:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Topolšek, D. (2012). Transportne tehnike, tehnologije in infrastruktura : e-gradivo. Celje: Fakulteta za logistiko UM.
Zelenika, R., Jakomin, L. (1995). Suvremeni transportni sustavi. Rijeka: Ekonomski fakultet.
Stroh, M.B. (2006). A Practical Guide to Transportation and Logistics, Logistics Network.
Committee for the Surface Transportation Environmental Cooperative Research Program Advisory Board, Transportation Research Board, National Research Council (2002). Surface transportation environmental research: a long-term strategy. Washington, D.C. : Transportation Research Board.
Journal of transportation. Atlanta, GA : NewsRX, 2008.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), ocena iz vaj (30%).

Poletni semester

SML

*STATISTIČNO MODELIRANJE V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Uvod. Osnovni pojmi statistike.
Urejanje in prikazovanje statističnih podatkov.
Relativna števila/statistične mere. Srednje vrednosti. Mere variabilnosti podatkov. Asimetrija in mere asimetrije. Sploščenost in mere sploščenosti. Mere koncentracije. Lorenzov grafikon,
Časovne vrste, trend, določanje linearnega trenda, metoda najmanjših kvadratov.
Slučajne spremenljivke. Porazdelitveni zakon. Porazdelitvena funkcija.
Diskretne slučajne spremenljivke, zvezne slučajne spremenljivke.
Posebne diskretne slučajne spremenljivke. Posebne zvezne slučajne spremenljivke.
Funkcije slučajnih spremenljivk. Slučajni vzorci. Statistike.
Aritmetična sredina vzorca, varianca vzorca, porazdelitev aritmetične sredine vzorca. Centralni limitni izrek.
Statistično ocenjevanje. Cenilka. Ocenjevanje aritmetične sredine populacije.
Testiranje hipotez. Pojem statistične hipoteze.
Statistika testa hipoteze. Kritično območje testa. Postopek testiranja hipotez.
Testiranje aritmetične sredine.
Regresija. Enostavna normalna regresija. Enostranska, dvostranska odvisnost.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
9 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
105 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo osnovne pojme in metode matematične statistike ter teorije slučajnih procesov,
 • osvojijo statistični pristop k preučevanju množičnih pojavov, predvsem pojavov vezanih na področje logistike,
 • se naučijo uporabe statističnih metod v analizi logističnih procesov in logističnih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študenti osvojijo osnovne pojme statistike,
 • študenti osvojijo matematične osnove za statistično proučevanje pojavov v logističnih sistemih,
 • študenti se naučijo uporabiti statistične metode za raziskovanje konkretnih logističnih problemov,
 • študenti se naučijo razumevati in prepoznavati statistično-matematične povezave v logističnih sitemih,
 • študenti se naučijo osnov linearnega modeliranja.

Prenosljive/ključne spretnosti:

 • Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih, predvsem pri predmetih  upravljanje s človeškimi viri, management v logistiki, odličnost v logistiki.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Tominc, P.: Statistika v prometu, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 2000.
Spiegel, M.: Schaum’s outline of theory and problems of statistics, London, McGraw-Hill International, 1992.
KRAMBERGER, Tomaž. Osnove modeliranja u logistici. Subotica: [Ekonomski fakultet], 2015. 290 str., ilustr. ISBN 978-86-84819-98-9. [COBISS.SI-ID 512672317].

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

UČV

*UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Upravljanje s človeškimi viri je proces razumevanja odnosov med posamezniki, nalogami in organizacijo ter vplivanjem nanje. Gre za splet različnih programov in dejavnosti, s katerimi želimo doseči, da je delo uspešno opravljeno v zadovoljstvo posamezniku, organizaciji in družbi.

Pri predmetu se boste seznanili s pomenom ravnanja s človeškimi viri, strategijo človeških virov, upravljanjem zunanjega in notranjega okolja, načrtovanjem in izbiro kadrov, razvojem in usposabljanjem zaposlenih, nagrajevanjem zaposlenih ter ocenjevanjem dela in rezultatov, psihološko pogodbo, zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih ter komuniciranjem in s samimi odnosi v organizaciji.

Pridobljena znanja vam bodo v pomoč pri vstopu na trg delovne sile, razvoja lastne kariere ter delovanju v organizaciji  z vidika sodelovanja  s sodelavci in vodenja le teh.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
Asistent: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je študentom nuditi osnovna znanja s področja upravljanja s človeškimi viri s posebnim poudarkom na ustvarjanju pogojev za razvoj kadrov, jih seznaniti s procesi razvoja kadrov, izvajanjem selekcije in izbora kadrov , jih seznaniti s področji izobraževalnih modelov na področju logistike, jih seznaniti s pomenom medesebojnih odnosov in načinom komuniciranja v organizaciji  ter vzpodbuditi uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic na področju upravljanja s človeškimi viri,
 • seznanitev z nekaterimi raziskovalnimi metodami in postopki ter procesi s področja upravjanja s človeškimi viri,
 • pridobivanje in razvoj kritične presoje na področju oblikovanja in obvladovanja sistemov za ravnanje s čoveškimi viri v organizaciji,
 • sposobnost uporabe znanj s področja upravljanja s človeškimi viri pri delu v praksi,
 • sposobnost za delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.

Prenosljive/ključne spretnosti:

 • poznavanje razvoja in razumevanje pomena upravljanja s človeškimi viri,
 • razumevanje pomena ustreznega izbora kadrov,
 • sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov s področja specifičnih metod, pridobivanja in selekcije kadrov ter s področja razvoja, usposabljanja, napredovanja in karier zaposlenih,
 • celovito obvladovanje specifičnega znanja s področja upravljanja s človeškimi viri, planiranja, izbora in metod selekcije kadrov, določanja zahtevnosti dela in vedenjskih dimenzij ter kompetenc kandidata,
 • celovito obvladovanje specifičnega znanja s področja upravljanja s človeškimi viri, usposabljanja, napredovanja in razvoja karier v organizaciji,
 • sposobnost iskanja novih informacij s področja vedenjskih ved v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na posameznem strokovnem področju, kar bo študent razvijal v okviru seminarskih vaj in seminarjev pri predmetu,
 • razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih strokovnih problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e- vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E- gradivo predmeta.
Gorenak, I. Upravljanje s človeškimi viri. E-gradivo. Celje: Fakulteta za logistiko.
Merkač Skok, M. (2005). Osnove managementa zaposlenih. Koper: Fakulteta za management.
Mihalič, R. (2006). Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in Partner.
Mihalič, R. (2007). Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih. Škofja Loka: Mihalič in Partner.
Mihalič, R. (2007). Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Škofja Loka: Mihalič in Partner.
Svetlik, I., Zupan, N., Stanojević, M., Možina, S., Kohont, A. & Kaše, R. (2009). Menedžment človeških virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Bohlander, G., Snell, S. (2004). Managing Human Resources,13 edition. USA: Thomson South-Western
Dodatna literatura: Izbrani članki.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), domače naloge in seminarska naloga (30%).

PPLS

*POSLOVNI PROCESI V LOGISTIČNIH SISTEMIH
Nosilec: doc. dr. Obrecht Matevž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so
naslednja:

-Teoretična izhodišča za obravnavo poslovnih procesov
– Procesna obravnava managementa v logističnih
sistemih in oskrbovalnih verigah
-Poslovna načela in poslovanje logističnih podjetij
-Identifikacija, analiza, organizacija in optimizacija
procesov v logistiki
-Upravljanje poslovnih procesov v logističnih sistemih
-Obravnava primerov poslovanja in optimiranja
logističnih procesov
-Procesna oblika logistične organizacije
-AD/AS model
-Priprava poslovnih načrtov za logiste
-Ozelenitev poslovnih procesov
-Trajnostno podjetništvo in iskanje poslovnih priložnosti
v zeleni logistiki
-Uvajanje načel trajnostnega razvoja v poslovanje
logističnih podjetij

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Obrecht Matevž
Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
21 ur e-P
24 ur a-P

Vaje:
21 ur e-V
24 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju poslovnih načel in procesov,
 • se usposobijo uporabljati teoretično znanje s področja poslovnih procesov v logistiki,
 • osvojijo različne pristope za identifikacijo, analizo in organizacijo procesov v logistiki,
 • spoznajo orodja za pripravo poslovnih načrtov,
 • spoznajo integracijo načel trajnostnega razvoja v poslovanje logističnih podjetij.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje

Študenti:

 • obvladajo specifično znanje s področja poslovnih procesov v logističnih sistemih,
 • se naučijo prepoznavati poslovne procese na področju logistike,
 • pridobijo poglobljeno znanje na področju identifikacije, analize, organizacije in optimizacije  procesov v logistiki,
 • razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve,
 • se naučijo analizirati različne logistične procese,
 • se seznanijo s pripravo poslovnih načrtov,
 • naučijo se prepoznavati poslovne priložnosti na področju zelene logistike,
 • se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju procesnega in projektnega managementa,
 • se usposobijo za spremljanje in nadziranje procesov v različnih logističnih organizacijah,
 • se zavedajo trajnostnih načel na področju poslovanja logističnih podjetij.

Kognitivne/Intelektualne veščine

Študenti:

 • Pridobijo razumevanje za kritično analizo poslovnih procesov ter procesnega razmišljanja ob upoštevanju osnovnih usmeritev.
 • Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja poslovanja, procesne    obravnave in trajnostnih načel v literaturi in praksi.
 • Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature o poslovnih procesih, poslovnih priložnosti in poslovnih načrtov.
 • So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnostih zbranih podatkov.
 • Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter podati izboljšave oz. rešitve zanj.

Ključne/prenosljive veščine in spretnosti

Študenti:

 • Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju.
 • Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja.
 • Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
 • Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v skupinah.
 • Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje.

Praktične veščine:

Študenti:

 • Pridobi praktične izkušnje na področju upravljanja procesov.
 • Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, video predstavitve in filmi, študije primerov iz prakse, praktičnega dela skozi simulacije poslovnih procesov  ter skupinske predstavitve, zagovore in samostojni študij študentov.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta in primere dobre prakse iz logističnih podjetij. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

Osnovna literatura:

 • E-gradivo predmeta.

Izbrana poglavja iz:

 • Potočan, V., Nedelko, Z., Rosi, B. in Šarotar Žižek, S. (2015). Poslovni procesi v organizacijah Samozaložba: Maribor.
 • Bragg, A in Bragg, M. (2005). Developing new business ideas : a step-by-step guide to creating new business ideas worth backing. Pearson Education ; Harlow; London.
 • Kosi, T. (2010). Poslovni procesi. Zavod IRC: Ljubljana.

Dodatna literature / Additionalsources:

 • Cassar, R.M. (2003). Priročnik za pripravo poslovnega načrta.
 • Logožar, K. 2004. Poslovna logistika. Ljubljana: GV Izobraževanje.
 • Ogorelc, A. 1996. Logistika – Organiziranje in upravljanje logističnih procesov. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.
 • Chopra, S., Meindl, P. (2012). Supply Chain Management. Prentice Hall, New York.
 • Smith, H., Fingar, P. (2002) Business process management: TheThirdWave. Meghan – Fiffer Press, Canada.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Aktivno delo študentov (20%), seminarska naloga (20%), končni pisni izpit (60%).

SSSP

*SKLADIŠČNI SISTEMI IN SKLADIŠČNO POSLOVANJE
Nosilec: prof. dr. Lerher Tone
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Razvoj in pomen skladiščnih sistemov v transportno-skladiščni logistični funkciji.
Materialni tok – skladišče kot sistem čakalne vrste (zalogovna in pretočna zmogljivost).
Operacije skladiščenja – sprejem, naročila, komisioniranje, kontrola, pakiranje, odprema.
Upravljanje skladiščnih sistemov – sprejem in odprema, zaloge, lastnosti, oskrba trga.
Skladiščna in manipulativna oprema: oprema za uskladiščenje, transporterji, sortirna oprema.
Vrste viličarjev – glede na principe delovanja, pogone, zmogljivosti, nosilnosti.
Transportni vozički – klasični, avtonomni, zložljivi, montažni – namenski vozički, induktivno vodeni itd.
Transportno skladiščne enote – palete, zaboji.
Varovanje tovora, varno manipuliranje in varno upravljanje s transportnimi sredstvi.
Skladiščne strategije kot podpora skladiščnim procesom (sistem za upravljanje in naročanje transporta, vpeljava ABC sistema pri uskladiščenju blaga.
Komisioniranje – načini, sredstva, cone.
Oblikovanje skladiščnih sistemov – regalni skladiščni sistemi, konstrukcija skladišč, optimiranje oblike.
Potreba in vpeljava zunanjega logističnega servisa  – “outsourcing”.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone
Asistent: asist. Marolt Jakob

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
15 ur e-P
30 ur a-P

Vaje:
9 ur e-V
15 ur a-V

Samostojno delo:
105 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • se seznanijo s skladiščnimi poslovanjem v različno organiziranih skladiščnih sistemih,
 • se usposobijo izdelati načrt organizacije poslovanja skladiščnega sistema,
 • razviti sposobnosti študentov za samostojno in kreativno reševanje problemov dimenzioniranja skladiščnih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • povezovati uporabo različnih znanj za reševanje problemov skladiščenja in izbire opreme,
 • aplikacija algoritmov optimiranja skladiščnih sistemov na realne probleme skladiščenja,
 • poznavanje pojma tehniške logistike,
 • poznavanje osnovnih konceptov logistične verige, principov delovanja sistemov transporta, projektnih zahtev in sledenje tovora v logističnem sistemu,
 • povezovanje različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature in računalniških sistemov za reševanje logističnih problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Lerher, T., Potrč, I. (2017) Transportni sistemi v intralogistiki. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Bartholdi, John J. & Hackman, Steven T. (2017). Warehouse and distribution science, Release 0.98. The Supply Chain & Logistics Institute, H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology Atlanta, USA.
Kay B.M. (2016) Lecture Notes for Production system design, North Carolina State University, USA.
Gudehus, T. (2012) Logistik 1: Grundlagen, Verfahren und Strategien, Springer Verlag, Berlin.
Arnold, D. (2002) Handbuch Logistik, Berlin, Springer Verlag, ISBN: 3-540-41996-9, COBISS.SI-ID: 24234757.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (50%). Ustni izpit (50%).

Tuji jeziki

PTSAJ2

POSLOVNA TERMINOLOGIJA IN SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU 2
Nosilec: lektor dr. Vičič Polona
6 ECTS
Več

Opis predmeta

V okviru predmeta Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 bomo nadalje razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodnih tokovih blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično besedišče. Posebna pozornost bo namenjena poslovni pisni korespondenci ter pogajanju v angleškem jeziku. Osredotočili se bomo na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika, prenesenega govora ter pogojnih stavkov in nekaterih najpogostejših predložnih zvez na področju poslovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
30 ur e-P
30 ur a-P

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta so:

 • usposobljanje za pridobivanje in posredovanje podrobnih in kompleksnih informacij v angleščini s področja oskrbovalnih verig in logistike,
 • pridobitev in raba predmetno specifične terminologije s področja logistike in oskrbovalnih verig,
 • razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje) za razumevanje in kritično presojanje logičnih povezav v okviru strokovne informacije,
 • razvijanje tehnik in strategij za permanentno samoizobraževanje,
 • usposobljanje za samostojno in sistematično govorno predstavitev v angleškem jeziku ob izpostavljanju najpomembnejših poudarkov in argumentaciji prednosti in slabosti različnih možnosti,
 • usposabljanje za pogajanje v angleščini,
 • usposabljanje za vodenje in sodelovanje na sestanku v angleščini.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben

 • razumeti, ovrednotiti in interpretirati bistvo daljših kompleksnih govornih in pisnih virov s področja oskrbovalnih verig in logistike,
 • učinkovito in fleksibilno komunicirati in izmenjati informacije v področno specifičnih kontekstih in situacijah,
 • uporabljati poslovne slovarje in druge predmetno specifične vire,
 • uporabiti pridobljeno teoretično znanje v praksi oziroma nada,
 • biti avtonomen v svojem strokovnem delu.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • sposobnost samostojnega učenja,
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije,
 • sposobnost in spretnost dela v skupinah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Feketija, M.  (2008). English in logistics 2: university study programme. Vir je dostopen v elektronski obliki na naslovu http://fl.uni-mb.si.
Duckworth, M. (2003). Oxford business English grammar and practice. China: Oxford University Press.
Grussendorf, M. (2009). English for logistics. China: Oxford University Press.
Mascull, B.. (2002). Business vocabulary in use.  Italy: Cambridge University Press.
Bethell, G., & Aspinall, T. (2003). Test your business vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press.
Gordon Smith, D. (2007). English for telephoning. China: Oxford University Press.
Chapman, R. (2007). English for emails. China: Oxford University Press.
Lafond, C., Vine, S., & Welch, B. (2010). English for negotiating. China: Oxford University Press.
Dignen, S. (2000). Longman business English dictionary. Harlow: Longman.
Tekoča periodika (aktualni članki s področja osrbovalnih verig in drugih tematik, ki jih zajema predmet).

Obveznosti študenta

Uspešno opravljene naloge in kvizi v el. učilnici so pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).

NJL2

NEMŠKI JEZIK V LOGISTIKI 2
Nosilec: asist. lektor Orthaber Sara
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v posebnih vrstah sporazumevalnih situacij in vključuje pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacijo razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Prav tako se študenti seznanijo s posebnostmi in pastmi pri komuniciranju med različnimi kulturami, s fenomenom globalizacije, ki pomembno vpliva na razvoj logistike in ne nazadnje z aktualnimi temami z različnih področij logistike: logistika in e-poslovanje, bolnišnična logistika, zelena logistika, logistika živil in embaliranje ipd.

V okviru seznanjanja z omenjenimi temami, pri katerih je poseben poudarek tudi na razvijanju govornih spretnostih in razumevanju govora v različnih situacijah, študenti razširijo besedni zaklad in dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter tako dodatno nadgradijo svoje jezikovno znanje.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
30 ur e-P
30 ur a-P

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

 • usposobljenost za pridobivanje in posredovanje informacij v nemškem jeziku s področja logistike ter obvladanje funkcijske zvrsti,
 • obvladanje strokovne terminologije s področja logistike,
 • usvajanje in utrjevanje jezikovnega znanja in spretnosti na ravni B2 (po metodologiji Skupnih evropskih smernic za učenje, poučevanje in preverjanje znanja jezikov),
 • zmožnost ustnih in pisnih predstavitev v nemškem jeziku,
 • zmožnost argumentiranja stališč v nemškem jeziku
 • usposobljenost za tujejezikovno samoizobraževanje, refleksijo, evalvacijo in vseživljenjsko učenje ter rabo IKT,
 • zmožnost razumevanja drugačnosti in medkulturne ozaveščenosti.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Slušno razumevanje:

 • Študenti razumejo glavne poudarke avtentičnih besedil o aktualnih in strokovnih temah,  vezanih na njihov bodoči poklic.

Bralno razumevanje:

 • Študenti uporabljajo eno-in dvojezične slovarje za razumevanje avtentičnih besedil v povezavi z njihovim bodočim poklicem.Primerjajo različne vire informacij. Znajo poiskati splošne in specifične informacije.

Govorno sporazumevanje:

 • Študenti dokaj tekoče in pravilno komunicirajo v nemškem jeziku. Sodelujejo v strokovnih predstavitvah, poslovnih situacijah, diskusijah. Predstavljajo seminarske naloge z uporabo tujejezičnih virov.

Pisno sporazumevanje:

 • Pisno sestavljajo povzetke, predstavitev podjetja, ponudbe, povpraševanja, reklamacije, prošnjo za sprejem v službo.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Študenti uporabljajo IKT.
 • Razvijajo spretnosti za timsko delo.
 • Izgrajujejo profesionalno etiko.
 • Vzpostavljajo mednarodne stike.
 • Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo.

Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
ORTHABER, Sara (2009) Deutsch in der Logistik 3: Systemlogistik. Celje: Fakulteta za logistiko.
ORTHABER, Sara (2012) Nemški jezik v logistiki 2.  Celje: Fakulteta za logistiko.
PÖPPELMANN, Christa (2002) Bewerbung: so bekomme ich meinen Traumjob. Bindlach : Gondrom.
HERINGER, Hans Jürgen (2010) Interkulturelle Kommunikation: Grundlagen und Konzepte.
KUMBIER, Dagmar & SCHULZ von THUN, Friedemann (2006) Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle,
Beispiele. Rowohlt Taschenbuch Verlag.
ERLL, A. & GYMNICH, M. (2007) Interkulturelle Kompetenzen: Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen.
Uni-Wissen: Klett.
HERING, Axel & Magdalena, MATUSSEK (2011) Geschäftskommunikation: Besser schreiben. Ismaning: Hueber.
PERLMANN-BALME, Michaela & SCHWALB, Susanne (2002) em Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe. München: Hueber.
RIEGLER-POYET, Margarete & STRAUB, Bernard & THIELE, Paul (2008) Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Deutsch als
Fremdsprache in der Wirtschaft. Berlin-München-Wien-Zürich-New York: Langenscheidt.
SCHMITT, R. (2005). Weg mit den typischen Fehlern. Berlin (str.15-26, 40-55, 97-116): Max Hueber Verlag.
Duden (2001). Wörter und Gegenwörter. Dudenverlag.
Buscha, J., Helbig, G. (2001). Deutsche Grammatik. Berlin. Langenscheidt.
Wahrig (2003). Fehlerfreies und gutes Deutsch. Bertelsmann Lexikon Institut.

*Seznam literature za posamezne tematske sklope se sproti dopolnjuje in posodablja, izbor literature za seminarske naloge se navaja posebej v smernicah za izdelavo seminarskih nalog.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).