Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Univerzitetni študijski program

Predmetnik 1. letnik

Opomba

Študent si izbere pri Tujem jeziku ali Nemški jezik v logistiki 1 ali Poslovno terminologijo in sporazumevanje v angleškem jeziku 1, ki je obvezen predmet.

Prosto izbirni predmeti
* Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov  Fakultete logistiko UM. Predmeti imajo 6 ECTS in se izvajajo v poletnem semestru UN programa.

Zimski semester

TLOV

TEMELJI LOGISTIKE IN OSKRBOVALNIH VERIG
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
3 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Logistika iz zgodovinske perspektive
 • Koncepti in načela logistike in oskrbovalnih verig
 • Pomen logistike in sistemski vidik
 • Logistika kot proces
 • Logistični cikel: aktivnosti logističnega sistema (ključne in podporne)
 • Vodenje logistike
 • Povezava med logistiko in oskrbovalnimi verigami
 • Koncept stalnih izboljšav
 • Nastajajoči trendi v logistiki (integrirana logistika, vitka logistika,…)
 • Logistika storitvenih dejavnosti (bolnice, vojska, turizem, humanitarna logistika, logistika v športu…..)

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur a-P
6 ur e-p

Samostojno delo:
60 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo logistiko in oskrbovalne verige ter njun razvoj iz različnih vidikov,
 • spoznajo in razumejo pomen logistike v okviru sistemskega vidika,
 • Spoznajo in razumejo logistiko kot proces,
 • spoznajo vodenje logistike in aktivnosti logistike,
 • razumejo koncept stalnih izboljšav,
 • spoznajo trende v logistiki,
 • seznanijo se z logistiko v storitvenih dejavnostih.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje logističnega sistema in podsistemov,
 • pomena analiziranja, strukturiranja in obvladovanja logističnih procesov,
 • poznavanje osnovnih konceptov logistične verige,
 • povezovanje različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature za reševanje logističnih problemov.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v poslovnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Kramar, U. (2014) Osnove logistike : skripta za predmet. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko.

Izbrana poglavja iz/Some Chapters from:
Orbanić, J. in Rosi, B. (2017). Razvoj transporta, logistike in mobilnostni v Sloveniji. Celje: Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru.
Rushton, A., Croucher, P. and Baker, P. (2010). The Handbook of Logistics and Distribution Management 4th ed. London: Kogan Page Limited.
Waters, D. (2003). Logistics: An Introduction to Suppy Chain Management. Palgrave.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (20%). Pisni izpit (60%), vaje in/ali seminarske naloge (20%).

MTOV

MANAGEMENT TRAJNOSTNIH OSKRBOVALNIH VERIG
Nosilec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Trajnostno naravnano okolje 21. stoletja
 • Management trajnostnih oskrbovalnih verig
 • Vloga in pomen managementa trajnostnih oskrbovalnih verig v delovanju organizacij
 • Planiranje in kontrola managementa oskrbovalnih verig
 • Vodenje managementa trajnostnih oskrbovalnih verig
 • Trajnostna oskrbovalna veriga in management logistike
 • Trajnostna logistika v podsistemih logistike
 • »Zelene« strategije v trajnostnih oskrbovalnih verigah
 • Varstvo okolja in okoljski stroški v trajnostnih oskrbovalnih verigah
 • Primeri dobre prakse managementa trajnostnih oskrbovalnih verig v praksi

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
Asistent: asist. Grofelnik Igor

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
21 ur e-P
24 ur a-P

Vaje:
21 ur e-V
24 ur a-V

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Študenti pri tem predmetu:

 • spoznajo pojme: zelena logistika, zelena oskrbovalna veriga, management zelenih oskrbovalnih verig, okoljski stroški, ogljični odtis,
 • utrdijo teoretično znanje na področju trajnostnih oskrbovalnih verig in trajnostnega managementa oskrbovalnih verig,
 • se usposobijo uporabljati teoretično znanje o trajnostnem managementu oskrbovalnih verig na področju poslovanja organizacij,
 • osvojijo različne pristope k preučevanju managementa trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • razumevanje in pomen varstva okolja ter okoljskih zahtev, ki jih postavlja moderna in trajnostna družba.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje poslovanja logističnih in nelogističnih podjetij v moderni in trajnostno naravnani družbi,
 • poznavanje pojmov s področja zelene logistike in managementa zelenih oskrbovalnih verig,
 • obvladajo specifično znanje s področja managementa trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • pridobijo znanja na področju trajnostnih oskrbovalnih verig.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih,
 • se naučijo prepoznavati zelene oskrbovalnih verige in njihove povezave na področju poslovanja,
 • razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve,
 • se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na management oskrbnih verig,
 • so zmožni generiranja novih idej,
 • so zmožni prilagajanja novim razmeram in zahtevam,
 • se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju,
 • se usposobijo za spremljanje in nadziranje managementa zelenih oskrbovalnih verig v različnih organizacijah,
 • se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj na področju managementa zelenih oskrbovalnih verig v različnih organizacijah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

Knez M., (2013) Zelena logistika in trajnostna oskrbovalna veriga. E-gradivo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Muneer, Tariq,  Kolhe, Mohan,  Doyle Aisling. Electric Vehicles: Prospects and Challenges, 1st Edition, 2017.  ISBN: 9780128030400.
McKinnon A., Browne M., Whiteing A. (2012) Green Logistics, Improving the Environmental Sustainability of Logistics.
Makower J., 2009. Strategies for the Green Economy. McGrawHill, New York.
MacKinnon D., Shaw J., Docherty I. ( 2008) Diverging Mobilities? Devolution, Transport andpolicy Innovation. Elsevier.
Esty D.C., Winston A.S. (2009) Green to Gold. How smart companies use environmental strategy to innovate, create value, and build competitivea dvantage. John Wiley&Sons, Inc. Hoboken New Jersey.
Cetinkaya B., Cuthbertson R., Ewer G., Klass-Wissing T., Piotrowicz W., Tyssen C. (2011) Sustainabele Supply Chain Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Wang.H.F., Gupta S.M. (2011) Green Supply chain management. Product Life Cycle Approach.Mc Graw Hill, New York.

Dodatna literatura:  Izbrani članki ter nova izdana literatura s področja predmeta.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Opravljena seminarska naloga in domače naloge (30%), Pisni izpit (70%).

TS

TEORIJA SISTEMOV
Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Uvod v teorijo sistemov.
Razvoj teorije sistemov.
Splošne karakteristike sistemov.
Principi sistemov: lastnosti sistemov, struktura in delovanje sistemov, stanje sistema, sistemski procesi.
Dinamični sistemi: linearni dinamični sistemi, bločna algebra, dinamika obnašanja linearnih sistemov, zvezni sistemi, diskretni sistemi.
Modeliranje in simulacije sistemov.
Variante teorije sistemov: FUZZY, teorija živih sistemov, metodologija mehkih sistemov, teorija viabilnih sistemov, kritično sistemsko razmišljanje, dialektična teorija sistemov.
Teorija omrežnega razmišljanja.
Sistemska metodlogija dialektično-omrežnega razmišljanja.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan
Asistent: asist. Rosi Maja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
30 ur e-P
30 ur a-P

Vaje:
15 ur e-V
15 ur a-V

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

Študenti pri tem predmetu:

 • osvojijo osnove pojmov iz teorije sistemov, spoznajo uporabnost različnih teorij sistemov,
 • se naučijo sistemskega razmišljanja in uporabe sistemskega pristopa pri razreševanju problemov, tj. uporabe teoretičnih osnov na aplikativnih primerih,
 • spoznajo logistiko kot primer sistema s številnimi podsistemi,
 • spoznajo odnose in soodvisnosti med njimi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študenti osvojijo osnovne pojme teorije sistemov,
 • študenti se naučijo uporabljati sistemski pristop pri reševanju kompleksnih problemov,
 • študenti razlikujejo temeljne značilnosti posameznih teorij sistemov,
 • študenti se naučijo uporabljati sistemsko metodologijo.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Rosi, B. Osnove teorije sistemov e-gradivo. 2008, FL.
Kljajič, M. Teorija sistemov, FOV, 2008.
Rosi, B. Ali ste pripravljeni dialektično omrežno razmišljati? 2008, Maribor, RoBo.
Mulej, M. Dialektična in druge mehkosistemske teorije, Maribor, EPF, 2000.
Rosi, B. Teorija sistemov v praksi, Celje, FL, 2006.
Bertalanffy, v. L. General Systems Theory, Foundations, Development, Applications, Revised Edition. Sixth Printing, New York, Brazillier. 1979.
Checkland, P. Systems Thinking, Systems Practice, Wiley, Chichester, Velika Britanija. 1981.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), vaje (10%), zagovor seminarske naloge (20%).

RL

RAČUNALNIŠTVO V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
4 ECTS
Več

Opis predmeta

1. Zgradba in delovanje računalnika: strojna oprema, periferne naprave, računalniška omrežja, programska oprema, programski jeziki, operacijski sistemi, procesi in opravila.

2. Podatek – informacija – znanje: Shannonova teorija informacij, definicija bita, oblike podatkov (števila, črke, slike in zvok), avtomatizirana obdelava podatkov, shranjevanje podatkov – podatkovne datoteke, podatkovne baze, podatkovna skladišča.

3. “Poslovni proces : Informacijski sistem”:
– organizacijski vidik podjetja,
– nivoji odločanja v podjetju,
– komponente logističnega informacijskega sistema,
– pretok podatkov v logistični oskrbovalni verigi.

4. Računalniško podprto vodenje projektov:
– življenjski cikel projekta,
– parametri projekta,
– dodeljevanje nalog in resursov,
– Ganttovi in PERT diagrami,
– metoda kritične poti (CPM).

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
10 ur e-P
12 ur a-P

Vaje:
5 ur e-V
18 ur a-V

Samostojno delo:
75 ur

Cilji in kompetence:

Študenti bodo:

 • spoznali osnove sodobnih informacijskih tehnologij: temeljne principe delovanja sodobnih računalnikov in računalniških omrežij,
 • spoznali temeljne koncepte računalniško podprtih logističnih informacijskih sistemov,
 • spoznali osnove računalniško podprtega načrtovanja in vodenja projektov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študenti razumejo osnovne koncepte in zgradbo računalniško podprtih informacijskih sistemov – zlasti logističnih.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti so sposobni sodelovanja pri uvajanju računalniško podprtih logističnih informacijskih sistemov ter sodelovanja v projektih s podporo informacijske tehnologije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretično osnovo predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e- vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Gumzej, R. (2013). Računalništvo in informatika v logistiki, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-87-4. ISBN 978-961-6562-86-7.

Dodatna literatura
Barker R. (1990), CASE Method. Tasks and Deliverables. Wokingham, England: Addison-Wesley.
Rainer, R. K. & Turban, E. (2008). Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. John Wiley and Sons, 2nd edition.
Project Management Institute (2003). A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, 3rd ed., Project Management Institute. ISBN 1-930699-45-X.
Kerzner, H. (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 8th Ed., Wiley. ISBN 0-471-22577-0.
Šuhel, P., Mertik, M. & Tovšak, P. (2009). Informacijska tehnologija – projektno vodenje, Ljubljana, Ormož, Mislinja. ISBN 978-961-245-767-9.
White, R. (2006). How Computers Work. QuE.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Domače naloge 25%, seminarska naloga 25%, pisni izpit 50%.

IIVO

INFORMATIKA IN INFORMACIJSKA VARNOST V ORGANIZACIJAH
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
4 ECTS
Več

Opis predmeta

1. Informatika in informacijska varnost v organizacijah
a) Definicije nekaterih najpogosteje uporabljanih izrazov s področja informatike
b) Uporaba IT kot orodja za doseganje ciljev organizacije
2. Upravljanje tveganj
a) Pregled področja
b) Model objektivnih in subjektivnih tveganj
c) ISO 31000 in 31010
d) Katalog tveganj v logistiki
3. Osnove zagotavljanja razpoložljivosti in celovitosti informacij
4. ISO/IEC 18043:2006 in zagotavljanje razpoložljivosti, celovitosti in zaupnosti informacij v organizacijah in ISO/IEC 27035:2011 in upravljanje informacijske varnosti v primeru informacijskih incidentov v organizacijah
5. IT investicije
a) Upravljanje IT investicij s pomočjo Val IT
b) Upravljanje investicij v logistiki na osnovi Val Log

6. IT standardi v organizacijah
a) Programska oprema in sistemski inženiring (JTC 1/SC 7 Software and system engineering)
b) Standard ISO/IEC 12207:1995 z amandmaji
c) Standard ISO/IEC 90003:2004
d) Standard ISO/IEC 25000:2005, ISO/IEC 25051:2006 in ISO/IEC 25062/2006
7. Dokumentni sistemi v organizacijah
a) Življenjski cikel dokumentov
b) Zakonodaja in notranja pravila
c) Dokumenti in gradivo
d) Varna elektronska hramba gradiva
e) Poslovni modeli zajema, pretvorbe in elektronskega arhiviranja dokumentov
f) Projekt izdelave notranjih pravil
8. Okvirji za vodenje IT
a) Pregled področja
b) Cobit 4.1
c) Cobit 5.0

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut
Asistent: asist. dr. Tajnik Tanja

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
10 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
5 ur e-V
9 ur a-V

Samostojno delo:
75 ur

Cilji in kompetence:

Vsebina predmeta je usmerjena v takojšno uporabo teoretično in praktično pridobljenih znanj informatike in informacijske varnosti v organizacijah. Učna snov je posebno skrbno izbrana in pripravljena za srednji upravljavski sloj v podjetjih (organizacijah), ki mora znati sprejemati odločitve kot posamezniki in kot člani tima.

Predvideni študijski rezultati:

Timsko in samostojno opravljanje del in nalog, v vlogi srednjega upravljavskega sloja. Sprejemanje odločitev pri odnosu do podrejenih in nadrejenih v primerih, ko so dela in naloge ter odločitve povezane z informatiko in informacijsko varnostjo v organizacijah.

Metode poučevanja in učenja:

Teoretična predavanja, praktične vaje, samostojno delo, seminarske naloge, vodene debate, treningi.

Temeljna literatura in viri

 • JEREB, Borut. Informatika in računalništvo : gradivo za vaje : predmet Informatika v logistiki. 2. dopolnjena izd. Celje: ABakus in Jereb, 2007. 131 str., 30 cm. ISBN 978-961-92263-0-8. [COBISS.SI-ID 236166912]
 • JEREB, Borut, KUKOVIČ, Darja, ŠTRUBELJ, Gregor. Uporaba računalniških orodij za podporo pisarniškemu poslovanju : izbrana poglavja. Celje: Fakulteta za logistiko, 2015. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-09-4.
 • JEREB, Borut. Upravljanje tveganj. Celje: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-04-9. http://labinf.fl.uni-mb.si/upravljanje-tveganj/.
 • DRAŠKOVIĆ, Veselin, JOVOVIĆ, Radislav, DRAŠKOVIĆ, Mimo, JEREB, Borut. Knowledge – keystone of the modern economy. 1st ed. Celje [etc.]: SPH – Scientific Publishing Hub, 2013. XVI, 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6948-00-5. ISBN 978-961-6948-01-2. http://sphub.org/wp-content/uploads/2013/11/Complete-PDF-version-KNOWLEDGE-KEYSTONE-OF-THE-MODERN-ECONOMY1.pdf.
 • JEREB, Borut. Risk management in suppy chains. V: DRAŠKOVIĆ, Veselin. Management and logistics : selected topics. 1st electronic ed. Czestochowa [etc.]: SPH – Scientific Publishing Hub, 2016, str. 7-33, ilustr. http://sphub.org/books/management-and-logistics.
 • JEREB, Borut, CVAHTE, Tina, ROSI, Bojan. Governance of investments in logistics. V: KRAMBERGER, Tomaž (ur.), POTOČAN, Vojko (ur.), IPAVEC, Vesna Mia (ur.). Sustainable logistics and strategic transportation planning, (Advances in logistics, operations, and management science book series (Print), ISSN 2327-350X). Hershey: IGI Global, cop. 2016, str. 236-247, ilustr. http://www.igi-global.com/book/sustainable-logistics-strategic-transportation-planning/141939, doi: 10.4018/978-1-5225-0001-8.ch011.
 • JEREB, Borut, CVAHTE, Tina, JEREB, Borut (urednik). Risk catalog. Ver 12.05. Częstochowa, Poland: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji; Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, Laboratory of Informatics, 2011-. Podatkovna zbirka. ISBN 978-83-63978-04-4. http://labinf.fl.uni-mb.si/risk-catalog/.
 • Aktualni spletni viri/Actual web souces.

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (25%), pisni izpit (75%).

Tuji jeziki

PTSAJ1

POSLOVNA TERMINOLOGIJA IN SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU 1
Nosilec: lektor dr. Vičič Polona
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Za uspešno sporazumevanje na izbranem področju je poleg znanja splošne angleščine ključnega pomena tudi znanje angleščine iz izbranega predmetnega področja, zato bomo pri predmetu
Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike in transporta. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično  besedišče. Osredotočili se bomo na naslednje teme: zgodovina in razvoj logistike, poklici v logistiki  ter vrste transporta (cestni, železniški, zračni ter vodni).

Čeprav bo poudarek na razvijanju omenjenega besedišča in komunikacijskih veščin, bomo pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo glavnih slovničnih časov, naklonskih glagolov, odvisnih stavkov ter pridevnikov in prislovov.

Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodni transport blaga in storitev oziroma mednarodno poslovanje.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
30 ur e-P
30 ur a-P

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

Cilji tega predmeta so:

 • usposobljanje za pridobivanje in posredovanje informacij v angleščini s področja logistike ter transporta,
 • pridobitev in uporaba specifične terminologije s področja logistike in transporta,
 • razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje) za razumevanje in interpretacijo predmetno specifičnih informacij,
 • razvijanje tehnik in strategij za samoizobraževanje,
 • usposobljanje za samostojno in sistematično govorno predstavitev v angleškem jeziku.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben

 • razumeti in povzeti bistvo krajših kompleksnih govornih in pisnih virov s področja logistike in transporta,
 • tekoče ustno in pisno komunicirati o splošnih in področno specifičnih infromacijah,
 • uporabljati poslovne slovarje in druge predmetno specifične vire,
 • uporabiti pridobljeno znanje v izven znanega konteksta,
 • biti avtonomen v svojem študiju.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • sposobnost samostojnega učenja,
 • sposobnost uporabe informacijske tehnologije,
 • sposobnost in spretnost dela v skupinah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Vičič, P. (2010). English in logistics I: university study programme. Vir je dostopen v elektronski obliki na naslovu http://fl.uni-mb.si.
Duckworth, M.. (2003). Oxford business English grammar and practice. China: Oxford University Press.
Grussendorf, M. (2009). English for logistics. China: Oxford University Press.
Mascull, B. . (2002). Business vocabulary in use.  Italy: Cambridge University Press.
Bethell, G., & Aspinall, T. (2003). Test your business vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press.
Downes, C. (2008). Cambridge English for job-hunting. Poland: Cambridge University Press.
Dignen, S. (2000). Longman business English dictionary. Harlow: Longman.
Tekoča periodika (aktualni članki s področja logistike in transporta).

Obveznosti študenta

Uspešno opravljene naloge in kvizi v el. učilnici so pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).

NJL1

NEMŠKI JEZIK V LOGISTIKI 1
Nosilec: asist. lektor Orthaber Sara
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Učenje nemškega jezika postaja vse pomembnejše, saj nemščina po številu govorcev ne sodi zgolj med največje svetovne jezike, temveč je tudi jezik naših sosedov in naših najpomembnejših gospodarskih partneric. Z dobrim znanjem nemščine kot tujega jezika si boste zagotovili dobro izhodišče za uspešno delo doma in v Evropski uniji.

Pri predmetu se boste seznanili s strokovno terminologijo s področja logistike, pri čemer bo poudarek na različnih vrstah transporta in na situacijah, v katerih boste kot bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik. V ta namen predavanja dopolnjujejo številne bralne in govorne vaje, pri katerih boste s praktičnim delom utrjevali svoje poznavanje besedišča in slovnice.

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje nemškega jezika in študente seznaniti s terminologijo s področja različnih vrst transporta (cestni, železniški, letalski, vodni) in logistike, razvijati bralno razumevanje zahtevnejših relevantnih strokovnih besedil, slušno razumevanje v različnih vsakdanjih in poslovnih situacijah ter splošne komunikacijske spretnosti v nemškem jeziku, kot so argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve ipd.

Pridobljena znanja pri tem predmetu študentom omogočajo razumevanje in komuniciranje osnovnih in zahtevnejših konceptov in trendov s področja transporta in logistike in jih (kritično) predstaviti v nemškem jeziku.

 

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Vrsta predmeta: Izbirni

Predavanja:
30 ur e-P
30 ur a-P

Samostojno delo:
120 ur

Cilji in kompetence:

 • usposobljenost za pridobivanje in posredovanje informacij v nemškem jeziku s področja transporta ter obvladanje funkcijske zvrsti,
 • spoznavanje strokovne terminologije na področju transporta,
 • nadgradnja jezikovnega znanja in spretnosti za smiseln diskurz na strokovnem in splošnem področju v maternem jeziku in nemščini,
 • razvoj vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje) za razumevanje logičnih povezav v okviru strokovne informacije ter študijskih tehnik in strategij za permanentno samoizobraževanje,
 • usposobljenost za rabo tujejezičnih virov in IKT.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Slušno razumevanje: Študenti razumejo glavne poudarke avtentičnih besedil o aktualnih in strokovnih temah,  vezanih na njihov bodoči poklic.
 • Bralno razumevanje: Študenti uporabljajo eno-in dvojezične slovarje za razumevanje avtentičnih besedil v povezavi z njihovim bodočim poklicem.Primerjajo različne vire informacij. Znajo poiskati splošne in specifične informacije.
 • Govorno sporazumevanje: Študenti dokaj tekoče in pravilno komunicirajo v nemškem jeziku. Sodelujejo v strokovnih predstavitvah, poslovnih situacijah, diskusijah.
 • Predstavljajo seminarske naloge z uporabo tujejezičnih virov.
 • Pisno sporazumevanje: Pisno sestavljajo krajše povzetke.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Študenti uporabljajo IKT.
 • Razvijajo spretnosti za timsko delo.
 • Izgrajujejo profesionalno etiko.
 • Vzpostavljajo mednarodne stike.
 • Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo.
 • Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
ORTHABER, Sara (2009) Deutsch in der Logistik 1: Systemlogistik. Celje: Fakulteta za logistiko.
ORTHABER, Sara (2012) Nemški jezik v logistiki – vaje.  Celje: Fakulteta za logistiko.
HERING, Axel & Magdalena, MATUSSEK (2011) Geschäftskommunikation: Besser schreiben. Ismaning: Hueber.
PERLMANN-BALME, Michaela & SCHWALB, Susanne (2002) em Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. München: Hueber.
RIEGLER-POYET, Margarete & STRAUB, Bernard & THIELE, Paul (2008) Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft. Berlin-München-Wien-Zürich-New York: Langenscheidt.
SCHMITT, R. (2005). Weg mit den typischen Fehlern. Berlin (str.15-26, 40-55, 97-116): Max Hueber Verlag
Duden (2001). Wörter und Gegenwörter. Dudenverlag.
Buscha, J., Helbig, G. (2001). Deutsche Grammatik. Berlin. Langenscheidt.
Wahrig (2003). Fehlerfreies und gutes Deutsch. Bertelsmann Lexikon Institut
ZETTL, Erich & JANSSEN, Jörg & MÜLLER, Heidrun (2006) Aus moderner Technik und Naturwissenschaft – Ein Lesebuch und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.
BUHLMANN, Rosemarie & FEARNS, Anneliese & LEIMBACHER, Eric (2008) Wirthschaftsdeutsch von A-Z. Kommunikation und Fachwortschatz in der Wirtschaft. Berlin-München-Wien-Zürich-New York: Langenscheidt.
Dopolnilna strokovna literatura za posamezne tematske sklope bo študentom posredovana sproti na predavanjih.
Tekoča periodika.

*Seznam literature za posamezne tematske sklope se sproti dopolnjuje in posodablja, izbor literature za seminarske naloge se navaja posebej v smernicah za izdelavo seminarskih nalog.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).

Poletni semester

MM1

MATEMATIČNE METODE 1
Nosilec: prof. dr. Fošner Maja
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Uvod: množice, številske množice, primeri

Matrična algebra: matrike, računanje z matrikami, determinante, inverzna matrika, računanje inverzne matrike, matrične enačbe, sistemi linearnih enačb, primeri.
Vektorska algebra: vektorji, seštevanje in odštevanje vektorjev, množenje vektorja s skalarjem, skalarni produkt, vektorski produkt, mešani produkt, vektorski prostor, primeri.
Zaporedja in vrste: zaporedja, limita, stekališče, omejenost, monotonost, vrste, geometrijska vrsta, primeri.
Funkcije ene spremenljivke: osnovni pojmi, zveznost funkcije, limita funkcije, lastnosti zveznih funkcij, pregled elementarnih funkcij, načrtovanje funkcij, primeri.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Fošner Maja
Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
36 ur a-P

Vaje:
18 ur e-V
27 ur a-V

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

Študenti spoznajo in osvojijo pojme linearne algebre ter matematične analize, se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja in se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih na področju logistike.

Predvideni študijski rezultati:

 • Sposobnost obvladanja standardnih metod in postopkov matematične analize
 • Sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi.
 • Avtonomnost v svojem strokovnem delu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
FOŠNER, Maja. Matematične metode: elektronski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6562-29-4.
FOŠNER, Maja, MARCEN, Benjamin. Zbirka nalog iz matematičnih metod I. Celje: Fakulteta za logistiko, 2010. 125 str., graf.prikazi.ISBN978-961-6562-47-8.
http://fl.uni-mb.si/wp-content/uploads/2011/04/Prirocnik_Zbirka_nalog_MM1.pdf.

Dodatna literatura:
Jamnik J.: Matematika, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Ljubljana, 1990 ISBN 961-212-034-X, COBISS.SI-ID 43443968.
Vidav, I.: Višja matematika I, Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 ISBN: 961-212-031-5 COBISS.SI-ID:40515072.
Usenik, J.: Matematiĉne metode v prometu, UL FPP, 1998, ISBN 961-6044-31-1 COBISS.SI-ID: 75814400.
FOŠNER, Maja, ZMAZEK, Blaž, ŽEROVNIK, Janez. Matematične metode v logistiki : zapiski predavanj. Celje: Fakulteta za logistiko, 2008. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-6562-25-6. [COBISS.SI-ID 242349824].
POVH, Janez, PUSTAVRH, Simona, FOŠNER, Maja, GORŠE PIHLER, Melita, ZALAR, Bojana. Matematične metode v uporabi, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 42). 1. natis. Ljubljana: DMFA – založništvo, 2010. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-212-200-3. [COBISS.SI-ID 235459328].

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (računski del (80%)). Pisni del (teorija (20%)).

EL

EKONOMIKA V LOGISTIKI
Nosilec: doc. dr. Sternad Marjan
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Uvod v ekonomiko in vloga v logistiki
Opredelitev ekonomike, redkost in izbira, gospodarjenje
Podjetje, gospodarske družbe in logistika
Mikroekonomija, makroekonomija
Tržni mehanizem, ponudba in povpraševanje
Tržno ravnovesje
Poslovanje logističnih sistemov
Teorija proizvodnje
Prvine poslovnega procesa
Stroški
Amortizacija
Kalkulacije stroškov logističnih storitev
Oblikovanje prodajnih cen in tarifni sistemi
Teorija oblikovnja cen
Pomen tarifnih sistemov
Osnovni pojmi tarifnih sistemov
Sistemi tarif v logistiki in prometu
Tarifna načela in oblikovanje tarif
Prihodki, odhodki in poslovni izid
Tržne strukture
Monopol in popolna konkurenca
Riziko in dobiček
Analiza praga pokritja
Učinkovitost in uspešnost in konkurenčnost
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti
Temeljni računovodski izkazi
Konkurenčnost
Doseganje konkurenčne prednosti

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Sternad Marjan
Asistent: asist. Rosi Maja

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
15 ur e-P
36 ur a-P

Vaje:
18 ur e-V
27 ur a-V

Samostojno delo:
135 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo osnovne pojme ekonomike in poslovanja podjetij,
 • usvojijo temeljna znanja iz ekonomike,
 • spoznajo pomen ekonomije v logistiki,
 • razvijejo si ekonomsko mišljenje in občutek za racionalno ekonomsko poslovanje podjetij,
 • pridobijo občutek za ekonomiko v logistiki.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študenti usvojijo temeljne kategorije gospodarjenja in ekonomike podjetja,
 • študenti se seznanijo s tržnim mehanizmom, stroški proizvodnje in oblikovanjem prodajnih cen,
 • študenti spoznajo ekonomske pojme, njihovo medsebojno povezanost in odvisnost ter značilnosti in zakonitosti gospodarjenja v poslovnih sistemih (podjetjih),
 • spoznajo pomen ekonomskega razmišljanja pri reševanju logističnih problemov in znajo povezati ekonomsko miselnost in logistiko.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti pridobijo potrebno znanje iz ekonomike podjetja – mikroekonomije, ki jim bo omogočalo razumevanje gospodarskih zakonitosti, gospodarno razmišljanje in razsojanje ter tvorno vključevanje v timsko sodelovanje pri poslovnem odločanju pri ekonomskih odločitvah v tržnem okolju,
 • študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
KRAMAR, Uroš. Ekonomika v logistiki : skripta za predmet. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko, 2012.
Rebernik, M. T, Ekonomika podjetja, Gospodarski vestnik, 2008, ISBN: 978-961-247-080-7
COBISS.SI-ID 241310208.
Škerbic, M.T: Ekonomika podjetja, Ljubljana, Gospodarski vestnik, 1991, ISBN: 86-7061-032-9, COBISS.SI-ID: 24740352.
Oblak, H.,: Tarifni sistemi in kalkulacije v prometu, Maribor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1996, COBISS.SI-ID: 3010332.
Greene, D. and D. Jones: The full costs and benefits of transportation, Springer, 2006, ISBN-10: 3540631232.
SAMUELSON, P. A. Nordhaus, W.: Microeconomics, 18th ed. – Boston (Mass.) : Irwin McGraw-Hill, cop. 2005. – XXII, ISBN 0-07-111298-7, COBISS.SI-ID 15902694.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (80%), obveznosti iz vaj (20%).

MSL

*MEHATRONSKI SISTEMI V LOGISTIKI
Nosilec: prof. dr. Lerher Tone
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki se študenti seznanijo z znanji s področja mehatronskih in elektromehanskih sistemov in uporabo pridobljenega znanja v analizi teh sistemov. Razumevanje mehatronskih in elektromehanskih sistemov s področja: – Statike in trdnosti (modeli sil, aktivne in pasivne sile, moment dvojice sil, redukcija sil, težišča teles, trenje na ravni podlagi in na kolutih, nosilci, paličja, mešani sistemi, napetosti in deformacije, Hookov zakon). – Kinematike in kinetike (hitrost in pospešek, relativno gibanje, D’Alembertov princip, izrek o gibanju masnega središča, gibalni in vrtilni količini ter mehanski energiji, impulzivno gibanje in trk, dinamika teles spremenljive mase). – Mehanike tekočin (Eulerjeva gibalna enačba idealne kapljevine, rotirajoča posoda, laminarno in turbolentno pretakanje ter vrste izgub). – Nihanja (pomen in nastanek mehanskih nihanj, osnovni elementi nihajočega sistema, harmonično nihanje, vsiljeno dušeno nihanje sistemov, resonanca). – Elektrotehnike (električna napetost in električni potencial, kondenzator, kapacitivnost, Ohmov zakon, Kirchhoffova zakona, Joulov zakon, Magnetno polje premega tokovodnika, Faradayev zakon elektromagnetne indukcije, enofazni in večfazni sistemi, električne meritve, električni stroji in transformatorji, električna oprema in naprave). – Elektronike (polprevodniki, polprevodniške diode, tranzistorji, digitalni sistemi, mikroprocesorji, senzorji in aktuatorji, črtna koda in RFID).

bo omogočilo študentom reševanje praktičnih problemov stroke na področjih mehatronskih sistemov. Študentje nadgradijo pridobljeno znanje s predavanj z avditornimi in laboratorijskimi vajami, kjer s pomočjo analitičnih izrazov in izpeljav rešujejo mehatronske in elektromehanske sisteme v logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Hercog Darko
Asistent: asist. Vizinger Tea

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
15 ur e-P
45 ur a-P

Vaje:
5 ur e-V
15 ur a-V

Klinične vaje:
10 ur LV

Samostojno delo:
90 ur

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja mehatronike. Prav tako je predmet namenjen pridobitvi praktičnih izkušenj  na področju mehatronike.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih zakonov mehanike in elektrotehnike bo omogočilo študentom reševanje praktičnih problemov stroke na področjih mehatronike, ki zajemajo  statiko, trdnost, kinematiko, dinamiko, hidromehaniko,  delovanje električnih strojev in naprav ter  uporabe elektronskih vezij.

Po opravljenem izpitu iz tega predmeta bo študent sposoben izkazati znanje in razumevanje osnov mehatronskih in elektromehanskih  sistemov  in uporabo pridobljenega znanja v analizi teh sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti mehatronskih sistemov v logistiki. Vaje se izvajajo na klasični način v predavalnici, v obliki laboratorijskih vaj ter v okviru elektronskega učnega okolja.

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Lerher, T. (2016) Mehatronski sistemi v logistiki. 1, Mehanika. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Lerher, T., Potrč, I. (2017) Transportni sistemi v intralogistiki. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Hibbeler, R.C. (2013) Mechanics of Materials, 9th edition, Pearson.
Hibbeler, R.C. (2010) Engineering Mechanics – Dynamics, 12th edition, Pearson.
Fischer, R., Linse, H. (2012) Elektrotechnik für Maschinenbauer: mit Elektronik, elektrischer Messtechnik, elektrischen Antrieben und Steuerungstechnik, 14 Auflage, Springer Vieweg.
Flegel, G., Birnstiel, K., Nerreter, W. (2009) Elektrotechnik für Maschinenbau und Mechatronik, 9 Auflage, Carl Hanser Verlag, München.
Heimann, B., Gerth, W., Popp, K. (2007) Mechatronik – Komponenten, Methoden, Biespielen, Fachbuchverlag Leipzig (Carl Hanser Verlag).

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (30%), ustni izpit (50%), laboratorijske vaje (20%) (za uspešno opravljen predmet je potrebno, da so vsi trije deli izpita ocenjeni več kot 50 %).

NLA

NAČELA LOGISTIČNIH AKTIVNOSTI
Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Pri predmetu Načela logističnih aktivnosti UN študenti dobijo podlago, ki jo potrebujejo za nadaljnji študij logistike in kasnejše delo v stroki. Spoznajo vsebine, pojme in značilnosti logističnih tehnologij, načela eksploatacije logističnih tehnologij v okviru različnih logističnih aktivnosti z vidika uporabe, strategij, inteligentnosti in razvoja. Spoznajo funkcionalne aktivnosti logistike in sodobne tehnologije s področja logističnih aktivnosti in upravljanja oskrbovalnih verig. Hkrati znanja, ki jih pridobivajo na predavanjih, pri vajah aplicirajo na praktičen primer izgradnje zemljevida logističnih tehnologij za specifičen izdelek, s čimer spoznajo tudi načela planiranja in predvidevanja na področju logistike.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Vrsta predmeta: Obvezni

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
24 ur e-V
21 ur a-V

Samostojno delo:
150 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • spoznajo in razumejo pomen tehnologije v logistiki ter njen razvoj,
 • spoznajo funkcionalnost logističnih aktivnosti in njene tehnološke aktivnosti,
 • se naučijo slediti razvoju logističnih tehnologij,
 • osvojijo pomen inteligentne logistike za celoten logistični sistem.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • tehnološkega razvoja posameznih logističnih aktivnosti,
 • konkretnih možnosti uporabe tehnologij v logistiki,
 • pomena posameznih logističnih aktivnosti za uspešen logistični sistem.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljna literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Topolšek, D. (2010). Osnove logističnih tehnik in tehnologij : e-gradivo. Celje: Fakulteta za logistiko UM.
Ross, D. F. (2011). Introduction to supply chain management technologies. New York: Taylor and Francis Group.
Ballou, R.H. (2004). Business logistics/supply chain management. Prentice- Hall Inc.
T-Plan: the fast start to Technology Roadmapping, Planning your route to success (2001). University of Cambridge, Institute for Manufacturing.
Blecker, T., Kersten, W. & Meyer, M. (2009) High-performance Logistics: methods and technologies. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Wood, D. F., Barone, A. P., Murphy, P. R. Warslow, D. L. (2002). International Logistics. New York : AMACOM.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), ocena iz vaj (30%).