Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Magistrski študijski program

Predmetnik 2. letnik

Opomba

Študent izbere med Gospodarskim modulom, Tehniškim modulom ali Mednarodnim modulom.

Zimski semester

SPL

STOHASTIČNI PROCESI V LOGISTIKI
Nosilec: prof. dr. Juričić Đani, izr. prof. dr. Dragan Dejan
5 ECTS
Več

Opis predmeta

Predmet Stohastični procesi v logistiki se osredotoča na obravnavo procesov, ki se spreminjajo s časom ali krajem v skladu z zakoni verjetnosti. Realen proces je lahko determinističen, če je pri enakih pogojih poskusa izhodna vrednost zmeraj enaka, ter je stohastičen, če se zaradi prisotnosti naključne spremenljivke, ki je opisana s funkcijo gostote verjetnosti, pojavljajo naključne spremembe v vrednostih izhoda. Pri predmetu se najprej predstavijo teoretična izhodišča teorije verjetnosti, značilnosti naključnih spremenljivk in porazdelitev, ter statističnih kazalnikov. Sledi predstavitev markovskega procesa z diskretnimi/zveznimi stanji v diskretnem/zveznem času kot temeljnega stohastičnega procesa. Predstavljeni so Poissonovi procesi in njihove aplikacije enostavnih sistemov množične strežbe. Študenti se pri predmetu soočijo z metodami matematične analize, katerih pomen se kaže v analitičnem proučevanju problema. Na osnovi slednjega so študenti sposobni razumeti problem ter poiskati primeren način reševanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan
Asistent: asist. Vizinger Tea

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
6 e-V
34 a-V

Samostojno delo:
65 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je:
• nadgraditi pojme teorije stohastičnih procesov,
• naučiti se ocenjevati statistične pokazatelje stohastičnih procesov,
• pridobiti sposobnost interpretacije nedoločenih pojavov,
• usposobiti se za uporabo teoretičnega znanja pri obravnavi zahtevnejših stohastičnih procesov v logistiki.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• nadgraditi razumevanje postopkov in orodij za analizo in uporabo stohastičnih modelov,
• spoznati raziskovalno področje stohastičnih procesov in ga prepoznati kot morebitno polje bodočega znanstvenega dela,
• pridobiti poglobljeno razumevanje iz teorije stohastičnih procesov ter uporabe stohastičnih modelov,
• se usposobiti za samostojno znanstveno raziskovalno delo na tem področju,
• se usposobiti za predstavitev svojega raziskovalnega dela (članki, referati),
• spoznati uporabne vsebine in se naučiti sistemskega razmišljanja, kako pristopiti k reševanju realnih problemov,
• pridobiti razumevanje teoretičnih ozadij, nujno potrebnih za interpretacijo dobljenih rezultatov računalniških orodij in ocenitev kakovosti razvitih stohastičnih in statističnih modelov.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Zmožnost sodelovanja pri reševanju zahtevnejših problemov stohastične narave v logistističnih okoljih. Obvladovanje znanstvenih podlag in praktičnih spretnosti za nadaljnji študij in delo v logističnih in nelogističnih podjetjih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
DRAGAN, Dejan: Stohastični procesi v logistiki : visokošolski učbenik, E-gradivo predmeta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2017, 570 str.
DRAGAN, Dejan, VIZINGER, Tea. Stohastični procesi v logistiki: prosojnice. Celje: Fakulteta za logistiko, 2012, 1109 str.
Ostala gradiva (slo):
DRAGAN, Dejan. Logistična regresija s programskim orodjem Matlab : skripta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2014.
DRAGAN, Dejan: Stohastični procesi v logistiki : visokošolski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013.
DRAGAN, Dejan: Upravljanje logističnih sistemov : visokošolski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2009.
DRAGAN, Dejan: Statistika, analiza podatkov in statistični modeli, neobjavljen učbenik v pripravi, 2014.
DRAGAN, Dejan: Predstavitev optimalnih strategij za upravljanje zalog pri stohastičnem povpraševanju : interno dodatno gradivo, 2009.
Alenka Hudoklin, Roman Sabolek, Alenka Brezavšček: Stohastični procesi: Zbirka rešenih nalog, Moderna, Fakulteta za organizacijske vede UM, 2000.
Alenka Hudoklin Božič: Stohastični procesi, Moderna, Fakulteta za organizacijske vede UM, 2003.

Ostala gradiva (ang):
Brown, R. G., Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering with Matlab Exercises and Solutions, Wiley, 3rd Edition, 1996.
Kutner, M.: Applied Linear Regression Models, McGraw-Hill, 4th ed., 2004.
Bartlett, M. S. (1978). An Introduction to Stochastic Processes: With Special Reference to Methods and Applications.
Bhat, B. R. (2004). Stochastic Models: Analysis and Applications: New Age International.
Box G., Jenkins, G.M,: Time Series Analysis: Forecasting and Control, Wiley, 4th ed., 2008.
Bowerman B.L.: Forecasting, Time Series, and Regression, Cengage Learning, 4th edition, 2004.
Cox, D. R. (2017). The Theory of Stochastic Processes: Routledge.
Goodman, Roe. (1988). Introduction to Stochastic Models: Courier Corporation.
Gross, Donald, Shortle, John F., Thompson, James M., & Harris, Carl M. (2011). Fundamentals of Queueing Theory: John Wiley & Sons.
Heyman, Daniel P., & Sobel, Matthew J. (1982). Stochastic Models in Operations Research: Stochastic Processes and Operating Characteristics: Courier Corporation.
Hsu H.: Schaum’s Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes, McGraw-Hill, 1997.
Kleinrock, Leonard. (1976). Queueing Systems: Theory: Wiley.
Lawler, Gregory F. (2006). Introduction to Stochastic Processes, Second Edition: CRC Press.
Muckstadt, John A., & Sapra, Amar. (2010). Principles of Inventory Management: When You Are Down to Four, Order More: Springer Science & Business Media.
Papoulis A.: Probability, Random Variables and Stochastic Processes with Errata Sheet, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 4th edition, 2001.
Ross S.M.: Introduction to Probability Models, Academic Press, 1997.
Nelson, R.: Probability, stohastic processes, and queueing Theory, Springer, 1995.
Winston W.L.: Operations Research: Applications and Algorithms, Cengage Learning, 4th ed., 2003.
Waters D., inventory Control and Management, Wiley, 2nd ed., 2003.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Opravljen seminar (30%), pisni izpit (40%), ustni izpit (30%).

IOV

INTEGRACIJA OSKRBOVALNIH VERIG
Nosilec: doc. dr. Sternad Marjan
5 ECTS
Več

Opis predmeta

1. Logistični stroški in vezava kapitala
2. Storitve za uporabnike
3. Upravljanje povpraševanja
4. Upravljanje zalog
5. Transportno planiranje
6. Distribucijske strukture

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Sternad Marjan
Asistent: doc. dr. Sternad Marjan

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
15 ur e-P
30 ur a-P

Vaje:
10 e-V
30 a-V

Samostojno delo:
65 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:
– osvojijo teoretično znanje na področju oskrbovalnih verig,
– se usposobijo za načrtovanje tokov v oskrbovalni verigi,
– spoznajo pomen finančnih tokov na delovanje oskrbovalne verige,
– razumejo celovit pristop k preučevanju oskrbovalnih verig.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
– koncepta oskrbovalnih verig,
– logističnih tokov v oskrbovalni verigi,
– načrtovanja v oskrbovalni verigi,
– kompleksnosti oskrbovalnih verig.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and Supply Chain Management. London: McGraw-Hill.
Sternad, M. Rosi, B. 2011. Obvladovanje vrednostne verige v logistiki – e gradivo. Celje: FL.
Christpher, Martin. 2005. Logistics and supply chain management. Edinburgh: Pearson.
Handfield, Robert; Nichols, Ernest. 2002. Supply Chain Redesign. Prentice Hall.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni in ustni izpit (80%), seminarska naloga (20%).

UZR

UVOD V ZNANSTVENO RAZISKOVANJE
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
5 ECTS
Več

Opis predmeta

Študent se priključi znanstveno raziskovalnemu delu v enem izmed laboratorijev, na fakulteti. Študenti, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev, asistentov ali raziskovalcev v laboratoriju, sodelujejo pri izbranem znanstveno raziskovalnem projektu. Odvisno od izbrane tematike in metod dela, spoznajo in se naučijo znanstvenega dela:
• načrtovanja raziskave,
• zbiranja podatkov,
• izvajanja analiz in izračunov,
• znanstvenega pisanja in poročanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
2 ur a-P

Samostojno delo:
148 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:
• posredovati študentu zavedanje o pomenu kakovosti v današnjem poslovnem okolju,
• pridobijo znanja o managementu kakovosti v sistemih in organizacijah,
• se naučijo veščin management v logistiki,
• pridobijo znanja, ki jih uporabijo v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• Po zaključku predmeta bo študent sposoben izvesti aplikativno raziskavo iz področja logistike in znanstveno predstaviti rezultate.
• Povezati teoretična znanja s področja predmetov študijskega programa in jih uporabiti za izvajanje zastavljenih nalog.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
• Spretnosti komuniciranja: ob komuniciranju z drugimi znanstveniki in raziskovalci.
• Uporaba informacijske tehnologije: z uporabo programskih in drugih orodij potrebnih za izvedbo zastavljenih nalog.
• Reševanje problemov: z iskanjem rešitev pri zastavljenih nalogah.
• Delo v skupini: z delom z drugimi znanstveniki.

Metode poučevanja in učenja:

Študent mora opraviti določeno število ur praktičnega znanstveno raziskovalnega dela v laboratoriju na FL. Po opravljenem delu pod nadzorom mentorja pripravi načrt raziskovalnega dela, ki ga predstavi v laboratoriju.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Carey, S. S. (2011). A beginner’s guide to scientific method. 4th ed. Wadsworth: Cengage Learning.
Gauch Jr., H. G. (2003). Scientific method in practice. 1st ed. Cambridge: University Press.

Obveznosti študenta

Pripravljen načrt raziskovalnega dela (opravil, neopravil) (100%)

Izbirni modul

Gospodarski modul

UPL

UPRAVLJANJE PROJEKTOV V LOGISTIKI
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
5 ECTS
Več

Opis predmeta

 • Projekti v sodobnem poslovnem okolju,
 • Upravljanje in management projektnih procesov v organizaciji,
 • Vrste projektov,
 • Pomen voditeljstva in teamskega dela za uspešno izvedbo projektov,
 • Značilnosti projektnih skupin visoke usposobljenosti,
 • Projekti medorganizacijskega sodelovanja in skupnih vlaganj,
 • Management poslovnih rizikov in rizikov izvedbe projekta,
 • Merjenje rezultatov in koristi projektov,
 • Projektni informacijski sistem in uporaba sodobne IT in telekomunikacij,
 • Projektna odličnost
 • Multiprojektno okolje,
 • Management projektnega portfelja,
 • Teamsko delo na izbranih primerih projektov iz prakse, kjer se projektno delo poveže z aplikativnimi strokovnimi vsebinami drugih predmetov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kovačič Lukman Rebeka
Asistent: izr. prof. dr. Kovačič Lukman Rebeka

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
19 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
65 ur

Cilji in kompetence:

• Spoznati značilnosti razvojnih procesov globalnega podjetništva.
• Spoznati obvladovanje razvojnih procesov sodobne logistične organizacije.
• Usposobiti za razumevanje in transformacijo procesov preoblikovanja strateških ciljev in razvojnih strategij organizacij v razvojne projekte in programe.

Predvideni študijski rezultati:

• Pisni izpit,
• izdelana projektna dokumentacija izbranega primera projekta,
• skupinski zagovor izbranega primera projekta, kjer mora biti evidenten prispevek posameznega člana projektne skupine.
• Učenje teorije in proučevanje aplikacije teorije na primerih domače in tuje prakse.
• Delo z učenjem (Learning by Doing) na praktičnem primeru, ki ga skupina treh (3) študentov v soglasju s predavateljem izbere. Pri tem lahko sodelujejo predavatelji drugih predmetov, kar se prehodno dogovori. S takšnim povezovanjem vsebin predmetov pride do sinergijskih učinkov, ki se kažejo v večji kompetentnosti študentov za delo na področju predmeta študija.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

• E-gradivo predmeta.
• Stare, A. (2011): Projektni management: teorija in praksa, Agencija POTI. Ljubljana.
• Hauc, A. (2007): Projektni management, GV, Ljubljana.
• JEREB, Borut. Vodenje projektov : gradivo za delavnico LARS. Celje: Fakulteta za logistiko, 2010. 17 f., graf. Prikazi.
• JEREB, Borut. Upravljanje tveganj. Celje: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-04-9. http://labinf.fl.uni-mb.si/upravljanje-tveganj/.
• Vodnik po znanju projektnega vodenja (2008), PMBOK, MO, Kranj.
• Kerzner, H. R. (2013): Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (11th Edition), Wiley, New Jersey.
• Lock, D. (2013): Project Management (10th Edtion), Gower, Surrey.
• Aktualni spletni viri/Actual web souces.
• Aktualna gradiva v spletni učilnici/Actual sources in web learning platform.

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (30%), pisni izpit (20%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (20%).

OVELP

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V LOGISTIČNIH PROCESIH
Nosilec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
5 ECTS
Več

Opis predmeta

Trajnostna logistika ter cilji in ukrepi javne politike
Trajnostna potrošnja in proizvodnja
Obnovljivi viri in njihove prednosti
Zmanjševanje emisij z uporabo različnih alternativnih virov energije
Obnovljivi viri v logističnih procesih
Energetsko upravljanje v logistiki
Povečevanje energetske učinkovitosti logističnih procesov
Študije praktičnih primerov

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
19 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
65 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je:
• poznavanje potencialnih virov obnovljive energije in njihova integracija v logističnih procesih,
• poznavanje možnosti in načinov energijske pretvorbe ter rabe v logističnih procesih,
• poznavanje vplivov energetike na okolje,
• nadgraditi razumevanje postopkov in orodij za optimizacijo logističnih procesov v smislu vzpostavljanja trajnostnega razvoja,
• se usposobiti za samostojno znanstveno raziskovalno delo na tem področju,
• se usposobiti za predstavitev svojega raziskovalnega dela (članki, referati).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• razumevanje energijske pretvorbe v naravi
in njenega izkoriščanja,
• poznavanje tehnologije, naprav in opreme za izrabo
obnovljivih virov energije,
• razumevanje poslovanja logističnih in nelogističnih podjetij v moderni in trajnostno naravnani družbi,
• razumevanje pojmov s področja zelene logistike in zelenih oskrbovalnih verig,
• razumevanje pomena ogljičnega odtisa ter načine za njegovo zmanjševanje.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
• študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih primerih,
• zmožnost generiranja novih idej,
• zmožnost prilagajanja novim razmeram,
• sposobnost kritične presoje različnih situacij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent nadgradi teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent nadgradi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.
Knez M., (2013) OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V LOGISTIČNIH PROCESIH. E-gradivo – v pripravi. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.
Muneer, Tariq, Kolhe, Mohan, Doyle Aisling. Electric Vehicles: Prospects and Challenges, 1st Edition, 2017. ISBN: 9780128030400.
McKinnon A., Browne M., Whiteing A. (2012) GreenLogistics, ImprovingtheEnvironmentalSustainabilityofLogistics.
Muneer T. (2012) SolarRadiationandDaylightModels. Routledge.
Zbirka Zelena Slovenija (2009) Obnovljivi viri energije. Fitmedia d.o.o.
Makower J., 2009. StrategiesfortheGreenEconomy. McGrawHill, New York.
MacKinnon D., Shaw J., Docherty I. ( 2008) DivergingMobilities? Devolution, Transport andpolicyInnovation. Elsevier.
Esty D.C., Winston A.S. (2009) Green to Gold. Howsmartcompaniesuseenvironmentalstrategy to innovate, createvalue, andbuildcompetitiveadvantage. John Wiley&Sons, Inc. Hoboken New Jersey.
Trainer T. (2007) RenewableEnergyCannotSustain a ConsumerSociety. Springer.
Clini C., Musu I., LodovicaGullino M. (2008) SustainableDevelopmentandEnvironmentalManagement. ExperiencesandCaseStudies. Springer Science + BusinessMedia B.V.
Dodatna literatura: Izbrani članki ter nova izdana literatura s področja predmeta.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Raziskovalno delo in seminarska naloga (30%), delo, naloge in sodelovanje na vajah (20%), pisni izpit (50%).

LEP

LOGISTIKA IN E-POSLOVANJE
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
5 ECTS
Več

Opis predmeta

Elektronsko poslovanje ali e-poslovanje je poslovanje organizacij tako, da so z uporabo informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij podprte dejavnosti poslovanja podjetja v smiselnem obsegu – lahko tudi v celoti. Metode e-poslovanja omogočajo učinkovito in  fleksibilno povezavo informacijskih sistemov znotraj in med organizacijami tako, da se pri danem obsegu zmanjšajo stroški poslovanja. Največkrat se stroški bistveno zmanjšajo in pripomorejo k višji kakovosti poslovanja ali kako drugače omogočijo konkurenčne prednosti.

E-poslovanje omogoča  tesnejše sodelovanje deležnikov v oskrbovalni verigi. Spremeni se vloga kupca, ki postane osrednji element oskrbovalne verige, ki mora biti s svojo fleksibilnostjo omogočati prilagajanje vsakemu kupcu in situaciji posebej. Z osredotočanjem na potrebe in pričakovanja kupcev, omogoča kakovostnejšo, hitrejšo in specifičnemu kupcu prilagojeno uporabniško izkušnjo ob nakupu in uporabi izdelka in/ali storitve.

Lastnosti e-poslovanja se s pridom uporabljajo tudi pri delovanju javnega sektorja, policije in vojske.

Predmet je zasnovan tako, da študenti podrobneje spoznajo koncepte, pristope in zahteve v vseh življenjskih ciklih e-poslovanja. Snov je osredotočena na vrednostno verigo, ki je pri e-poslovanju razpotegnjena od preproste podpore e-izdelkom in e-storitvam, e-nabave, e-marketinga, e-dokumentnega poslovanja, e-distribucije, e-plačevanja, do elektronske podpore podpore upravljanja s kupci. Kot srednji ali vrhnji upravljavski sloj, morajo študenti biti sposobni sodelovati in se odločati o vseh elementih te vrednostne verige.

Pri tem morajo poznati znati upoštevati domačo in mednarodno zakonodajo ter razlike med njimi. Poznati morajo okvire za upravljanje informatike, ki omogočajo uporabo e-poslovanja in navsezadnje morajo poznati napredne tehnične pristope za varovanje in zaščito informacij.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut
Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
21 ur e-P
39 ur a-P

Vaje:
16 e-V
9 a-V

Samostojno delo:
65 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:
• spoznajo posebnosti različnih mednarodnih logističnih okolij,
• spoznajo logistična orodja v mednarodnem poslovanju,
• spoznajo možne oblike in načine poslovanja s tujino, osvojijo tehnike zunanjetrgovinskega poslovanja,
• se seznanijo s trendi v mednarodnem logističnem poslovanju.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• vloge podjetniške logistike pri delovanju podjetja v globalnem okolju,
• vloge logistične funkcije,
• kompleksnosti transportnih sistemov.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih (poslovnih) primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja v RS. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

• E-gradivo predmeta.
• Andreas Meier, Henrik Stormer; Business & eCommerce: Managing the Digital Value Chain; Springer; 1 edition (April 3, 2009); ISBN-10: 354089327X.
• ISO in ISO/IEC standardi trenutno aktualni za vsebino predmeta.
• ISACA frameworks, ki so trenutno aktualni za vsebino predmeta.
• Ustava, Zakoni, uredbe in dugi dokumenti iz Uradnega lista RS, ki so trebutno aktualni za vsebino predmeta.
• Zakonodaja EU, ki je trenutno aktualna za vsebino predmeta.
• Internetni viri.
• Vsi viri se ažurirajo in določijo vsako šolsko leto posebej.
• Andreas Meier, Henrik Stormer; Business & eCommerce: Managing the Digital Value Chain; Springer; 1 edition (April 3, 2009); ISBN-10: 354089327X.
• ISO and ISO/IEC standards, that are currently actual for the purpose of the subject.
• ISACA frameworks, that are currently actual for the purpose of the subject.
• Constitution, laws, regulations and other documents from UL RS.
• Legislation of EU.
• Internet sources.
• Other.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (40%). Pisni izpit (40%). Vaje in/ali seminarske naloge (20%).

Tehniški modul

MDPL

MODELIRANJE DINAMIČNIH PROCESOV V LOGISTIKI
Nosilec: prof. dr. Lerher Tone
5
Več

Opis predmeta

Predmet Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki je namenjen pridobitvi poglobljenih znanj iz modeliranja, simulacij in metod analize dinamičnih procesov v logistiki. Študenti se spoznajo z osnovami dinamike zveznih in diskretnih sistemov, ki so jih sposobni analitično in numerično modelirati. Prav tako se spoznajo z računalniško podprtimi orodji za modeliranje in simulacijo dinamičnih procesov v logistiki. Študentje nadgradijo pridobljeno znanje s predavanj z avditornimi vajami, kjer s pomočjo analitičnih in numeričnih modelov rešujejo kompleksne dinamične procese problemov stroke v logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Šraml Matjaž
Asistent: asist. Marolt Jakob

Obveznosti študenta

Opravljene domače naloge in projektna naloga (40%), ustni izpit (teoretično in praktično znanje (60%)). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

PSE

PRINCIPI SKLADIŠČENJA IN EMBALIRANJA
Nosilec: prof. dr. Lerher Tone
5
Več

Opis predmeta

Predavanja: Uvodno poglavje – razvoj in pomen skladiščnih sistemov v transportno-skladiščni logistični funkciji. Materialni tok – skladišče kot sistem čakalne vrste (“tekočinski model”). Operacije skladiščenja – sprejem, naročila, komisioniranje, kontrola, pakiranje, odprema. Upravljanje skladiščnih sistemov – sprejem in odprema, zaloge, lastnosti, oskrba trga. Skladiščna in manipulativna oprema – oprema za uskladiščenje, transporterji, sortirna oprema. Vrste viličarjev – glede na principe delovanja, pogone, zmogljivosti, nosilnosti. Transportni vozički – klasični, avtonomni, zložljivi, montažni – namenski vozički, induktivno vodeni itd. Transportno skladiščne enote – palete, zaboji. Oblikovanje in načrtovanje embalaže. Tehnološki postopki pakiranja: vakumsko pakiranje, sterilno pakiranje, pakiranje v modificirani atmosferi, aktivno pakiranje. Varovanje tovora in varno manipuliranje – pri notranjem transportu, pri transport na daljše razdalje, varno upravljanje s transportnimi sredstvi. Skladiščne strategije. Komisioniranje – načini, sredstva, cone. Oblikovanje skladiščnih sistemov – regalni skladiščni sistemi, konstrukcija skladišč, optimiranje oblike.

Seminar: Seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim reševanjem problemov skladiščnih sistemov.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone
Asistent: asist. Marolt Jakob

Obveznosti študenta

Opravljene domače in projektna naloga (50%), ustni izpit (teoretično in praktično znanje (50%)). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

RPLIS

RAČUNALNIŠKO PODPRTI LOGISTIČNI INFORMACIJSKI SISTEMI
Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
5
Več

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti poglobljeno seznanijo z logističnimi informacijskimi sistemi – celovitimi upravljavskimi informacijskimi sistemi, njihovim uvajanjem in konfiguracijo in s koncepti proizvodnih izvršnih sistemov ter transakcijskih sistemov za vodenje in nadzor ter procesno-krmilnih sistemov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga (50%), ustni izpit (50%).

Mednarodni modul

ML

MEDNARODNA LOGISTIKA
Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan
5
Več

Opis predmeta

Opredelitev mednarodne logistike
Makroekonomske osnove mednarodnega logističnega poslovanja
Osnove mednarodne trgovine
Incoterms
Mednarodna logistična infrastruktura
Mednarodni transport
Trendi v mednarodni  logistiki

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan
Asistent: doc. dr. Sternad Marjan

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), vaje (10%) , zagovor seminarske naloge (20%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

LC

LOGISTIČNI CENTRI
Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
5
Več

Opis predmeta

Pri predmetu Logistični centri MAG študenti spoznajo pomen organiziranja logističnih deležnikov v širšem kontekstu, osnovne značilnosti logističnih centrov ter njihove specifične izpeljanke. Nato se srečajo z vprašanji kako, kje, zakaj in koliko logističnih centrov neka regija potrebuje. Spoznajo tudi načela lociranja in upravljanja logističnih centrov ter strateške in organizacijske probleme, ki se pojavljajo pri načrtovanju in delovanju logističnih centrov. Vzporedno s podajanjem teoretičnega znanja na avditornih vajah študentje znanje aplicirajo na praktičen primer načrtovanja logističnega ali distribucijskega centra v realnem okolju.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
Asistent: asist. Grofelnik Igor

Obveznosti študenta

Pisni izpit (50%) , raziskovalno delo (50%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

KMO

KOMUNICIRANJE V MULTIKULTURNEM OKOLJU
Nosilec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
5
Več

Opis predmeta

V času globalizacije, času povezovanja slovenskega trga s tujimi, venomer prihaja do stika med posameznimi kulturami. Potrebno se je zavedati, da kulturološke značilnosti, prej kot ekonomske lahko naredijo razliko v uspešnosti organizacije, predvsem zaradi kulturne raznolikosti ali pa konfliktnih vrednot.

Pri predmetu se boste seznanili z osnovnim pojmom komuniciranja in komunikacijskimi procesi ter kako komunicirati v stiku z drugimi kulturami. Seznanili se boste s komunikacijskimi procesi v organizaciji in strateškimi vidiki oblikovanja komunikacijskih procesov v organizaciji, načini in metodami komuniciranja ter oblikovanja in posredovanja sporočil, komuniciranjem s poslovnimi partnerji, pogajanji, predstavitvami, kulturološkimi razlikami v mednarodnih poslovnih stikih, lobiranjem, poslovnim bontonom, kulturo in etiko v komuniciranju ter posebnostmi posameznih civilizacijskih in kulturnih entitet.

Zaradi čedalje večjega povezovanja s tujimi trgi in potrebe po poznavanju poslovnega in prav tako neformalnega komuniciranja z drugimi kulturami, predstavlja ta predmet velik doprinos ter konkurenčno prednost za vas ob vstopu in delovanju na trgu dela.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Mlaker Kač Sonja
Asistent: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Obveznosti študenta

Aktivno sodelovanje in predstavitev krajše naloge (40%), pisni izpit (60%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

Poletni semester

PML

PRINCIPI MODELIRANJA V LOGISTIKI
Nosilec: prof. ddr. Žerovnik Janez
5
Več

Opis predmeta

Predmet Principi modeliranja v logistiki obravnava področje teorije grafov in njihovih aplikacij v logistiki. Teorija grafov sodi v področje diskretne matematike, katere ideje se v logistiki pogosto uporabljajo za reševanje realnih problemov, predvsem s področja operacijskih raziskav. V okviru predmeta se najprej predstavijo osnovni pojmi, definicije in primeri uporabe grafov.  Sledi predstavitev Eulerjevih in Hamiltonovih grafov, ponazoritve z drevesi, ter optimizacije nad njimi. Aplikacije teorije grafov so vezane na reševanje najrazličnejših problemov, od problema najkrajše poti, maksimalnega pretoka, trgovskega potnika, lokacijskega problema in drugih. Študent je pri predmetu soočen s problemom optimizacije v logističnem omrežju, kjer se izrazi samoiniciativnost in izvirnost razmišljanja posameznika. Na osnovi analitičnega proučevanja problema, sistematičnega pristopa k reševanju, ter konstruktivne analize dobljenih rezultatov je študent sposoben učinkovitega reševanja konkretnih logističnih problemov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan
Asistent: asist. Vizinger Tea

Obveznosti študenta

Opravljen seminar (30%), pisni izpit (40%), ustni izpit (30%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

MD

MAGISTRSKO DELO
15
Več

Opis predmeta

Ovitek.
Notranja naslovna stran
Izjava kandidata o avtorstvu magistrskega dela
Zahvala
Povzetek magistrskega dela v slovenskem in tujem (angleškem, nemškem) jeziku in ključne besede
Pregled vsebine – kazalo
Pregled slik – kazalo.
Pregled tabel – kazalo.
Pregled prilog – kazalo.
Uvod.
Teoretične osnove.
Praktični (problemski) del magistrskega dela.
Prispevek magistrskega dela k stroki
Zaključek.
Literatura in viri.
Priloge (po potrebi).
Pojmovnik (po potrebi).
Kratice in akronimi (po potrebi).

Obveznosti študenta

Magistrsko delo (80%), zagovor magistrskega dela (20%).

ZR

ZNANSTVENO RAZISKOVANJE
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
10
Več

Opis predmeta

Študent, ki se je že priključil k raziskovalnemu delu v enem izmed laboratorijev, v okviru predmeta Uvod v znanstveno raziskovanje, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev, asistentov ali raziskovalcev v laboratoriju, nadaljuje delo pri izbranem znanstveno raziskovalnem projektu. Odvisno od izbrane tematike in metod dela, spoznajo in poglobijo znanje znanstvenega dela. Teoretično znanje pridobljeno v 1. in 2. letniku uporabijo konkretno na zastavljenem logističnem problemu, ki je pri predmetu.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Obveznosti študenta

Ocena članka (70%), javna predstavitev (30%).