Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Magistrski študijski program

Predmetnik 1. letnik

Zimski semester

OLP

OPTIMIZACIJA LOGISTIČNIH PROCESOV
Nosilec: doc. dr. Vrančić Damir, izr. prof. dr. Dragan Dejan
8 ECTS
Več

 Opis predmeta

Predmet Optimizacija logističnih procesov obravnava izboljšave delovanja sistema, na osnovi analize, simulacij in sprememb v delovnih procesih. Predmet najprej predstavi teoretična izhodišča linearne/nelinearne in analitične/numerične optimizacije. V okviru numerične optimizacije se študentje seznanijo z razliko med direktnimi in gradientnimi metodami, ter spoznajo možnosti aplikacij osvojenega znanja na primeru simuliranega logističnega problema. Ker potreben pogoj za izvedbo postopka optimizacije predstavlja poznavanje ciljne funkcije optimizacijskega problema, se predmet nadalje osredotoča na ocenjevanje parametrov funkcije na osnovi uporabe metode najmanjših kvadratov. Poleg tega se študentje seznanijo s področjem napovedovanja povpraševanja, s čimer so poleg analitičnega vpogleda v delovanje procesa seznanjeni tudi z apliciranjem bodočega trenda povpraševanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan
Asistent: asist. Vizinger Tea

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
10 e-V
30 a-V

Samostojno delo:
155 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je:
• nadgraditi razumevanje postopkov in orodij za optimizacijo logističnih procesov,
• se naučiti uporabe teh orodij kot podlage za optimiranje logističnih procesov,
• spoznati raziskovalno področje optimizacije logističnih procesov in ga prepoznati kot morebitno polje bodočega znanstvenega dela,
• pridobiti poglobljeno razumevanje iz optimizacije logističnih procesov ter uporabe optimizacijskih metod,
• se usposobiti za učinkovito reševanje zahtevnejših problemov na področju optimizacije logističnih procesov,
• se usposobiti za samostojno znanstveno raziskovalno delo na tem področju,
• se usposobiti za predstavitev svojega raziskovalnega dela (članki, referati),
• spoznati uporabne vsebine in se naučiti sistemskega razmišljanja, kako pristopiti k reševanju realnih problemov,
• pridobiti razumevanje teoretičnih ozadij, nujno potrebnih za interpretacijo dobljenih rezultatov računalniških orodij in ocenitev kakovosti razvitih matematičnih modelov.

Predvideni študijski rezultati:

• Študent je ob koncu študija sposoben obvladati raziskovalne metode, postopke in procese na področju optimizacije logističnih sistemov.
• Sposobnost za samostojno znanstveno raziskovalno delo na področju optimizacije logističnih procesov. Sposobnost učinkovitega reševanja zahtevnejših problemov na tem področju. Razumevanje uporabe raziskovalnih metod z zmožnostjo poglobljene analize problemov in sistemskega razmišljanja na tem področju. Zmožnost ustvarjalnega sodelovanja pri reševanju težjih problemov v logistističnih okoljih.

Metode poučevanja in učenja:

• Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

• Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

E-gradivo predmeta.
DRAGAN, Dejan: Upravljanje logističnih sistemov : visokošolski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2009.
DRAGAN, Dejan: Statistika, analiza podatkov in statistični modeli, neobjavljen učbenik v pripravi, 2014.
DRAGAN, Dejan: Optimizacija logističnih procesov: visokošolski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, 2010.
Rardin, R.: Optimization in Operations Research, Prentice Hall, 1st edition, 1997, ISBN: 978-0023984150.
Chong, E. K. P.: An introduction to optimization, Wiley-Interscience, 2 Sub edition, 2001, ISBN: 978-0471391265.
Rao, Engineering optimization: theory and practice, Wiley-Interscience, 3 Sub edition, 1996, ISBN: 978-0471550341.
Vanderplaats, G. N.: Numerical optimization techniques for engineering design, Vanderplaats Research and Development, Inc, 3rd ed., 4th printing edition, 2001, ISBN: 978-0944956014.
Fletcher, R.: Practical Methods of Optimization, John Wiley & Sons, 2 Sub edition, 2000, ISBN: 0-471-49463-1.
Kutner, M.: Applied Linear Regression Models, McGraw-Hill, 4th ed., 2004.
Winston W.L.: Operations Research: Applications and Algorithms, Cengage Learning, 4th ed., 2003.
Waters D., inventory Control and Management, Wiley, 2nd ed., 2003.
Haberman R.: Mathematical Models: Mechanical Vibrations, Population Dynamics, and Traffic Flow, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998.
Treiber M.: Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation, Springer, 2012.
Bowerman B.L.: Forecasting, Time Series, and Regression, Cengage Learning, 4th edition, 2004.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Opravljen seminar (30%), pisni izpit (40%), ustni izpit (30%).

IPLS

INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIČNIM SISTEMOM
Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
7 ECTS
Več

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti seznanijo z informacijsko podporo različnim logističnim panogam in aktivnostim ter poglobljeno z modeliranjem in simulacijo logističnih sistemov in procesov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
19 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
125 ur

Cilji in kompetence:

Osvojitev
• preglednih znanj o logističnih postopkih v proizvodnih poslovnih sistemih in sistemih javne uprave,
• strateškega načrtovanja,
• sistemskega pristopa k načrtovanju logističnih sistemov,
• načrtovanja relacijskih podatkovnih baz.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• razumevanje zasnove in delovanja logističnih informacijskih sistemov,
• razumevanje konceptov strateškega planiranja in povezav ter postopkov in povezav med podsistemi logističnega informacijskega sistema.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
• sistemski pristop k načrtovanju logističnih informacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

• Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

• Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

E-gradivo predmeta.
Gumzej, R. (2013). Informacijska podpora logističnim sistemom, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-91-1. ISBN 978-961-6562-90-4.

Dodatna literatura

Date, C.J. (1999). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley Longman. ISBN 0-321-19784-4.
Cloud, D.J. & Rainey, L.B. (edts.) (1998). Applied Modeling and Simulation: An integrated approach to development and operation, McGraw-Hill. ISBN 0-07-228303-3.
Chung, C.C. (2004). Simulation Modeling Handbook – A Practical Approach, CRC Press. ISBN 0-8493-1241-8.
Grant D.B., Lambert D.M., Stock J.R. & Ellram L.M. (2006). Fundementals of Logistics Management, European Edition. McGraw-Hill, Berkshire, UK.
Flood R.L. (1987). Complexity: A definition by construction of a conceptual framework. Systems Research, 4(3), 177–185.
Kričej D. (2002). e-uprava na dlani, poslovanje z državo po internetu danes in jutri, Pasadena.
Mohorič T. (1997). Načrtovanje relacijskih podatkovnih baz, Ljubljana : BI-TIM. ISBN 961-6046-05-5.
e-Government – Harnessing ICT to improve public services (2008). Vir: ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga (50%). Ustni izpit (50%).

NGIS

NAPREDNI GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI
Nosilec: doc. dr. Prah Klemen
8 ECTS
Več

Opis predmeta

Študijski predmet obravnava napredne geografske informacijske sisteme za namen transporta in logistike (Geographic information systems for transportation (GIS-T)). GIS-T združuje strojno in programsko opremo, podatke, ljudi, organizacije in institucionalne dogovore za namen zbiranja, hranjenja, analiziranja in sporočanja določenih informacij o Zemlji.

GIS-T aplikacije pokrivajo veliko področij transporta in logistike, in sicer načrtovanje, oblikovanje in upravljanje infrastrukture, načrtovanje in delovanje javnega transporta, analizo in nadzor prometa, analizo varnosti v prometu, ugotavljanje vplivov na okolje, zmanjševanje nevarnosti v prometu, oblikovanje in upravljanje kompleksnih logističnih sistemov itd.

Pri študijskem predmetu bomo obravnavali poglavja – GIS v transportu in logistiki – Modeliranje podatkov in zgradba podatkovne baze – Modeliranje transportnih omrežij z GIS – Podatkovni viri v transportu in logistiki – Tipi analiz v transportnih omrežjih – Promet, okolje in nevarnosti

Naše vprašanje je, kako lahko s pomočjo GIS tehnologije prispevamo k učinkovitejšemu in za okolje prijaznejšemu transportu in logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Prah Klemen
Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
19 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
155 ur

Cilji in kompetence:

• Dodajanje podatkov v podatkovne zbirke
• Kreiranje podtipov in uporaba pri urejanju
• Preverjanje pravilnosti geometrije in atributov
• Urejanje s pomočjo topologije
• Kreiranje in urejanje anotacij
• Kreiranje in urejanje metapodatkov
• Kreiranje svojih simbolov
• Kreiranje in uporaba predlog
• Uporaba analitičnih orodij (pogovorna okna, modeli)
• Razumevanje shranjevanja GIS podatkov v podatkovnih bazah
• Ustvarjanje in urejanje objektov v prostorskih podatkovnih bazah
• Prikazovanje podatkov
• Klasifikacija in simbologija podatkov
• Prikazovanje napisov na kartah
• Spreminjanje koordinatnega sistema in projekcije
• Dostopanje do atributnih podatkov
• Poizvedovanje in analiza GIS podatkov
• Izvedba preprostega modela za avtomatizacijo GIS analitičnega postopka
• Izdelava poročil in grafov

Predvideni študijski rezultati:

Študent se nauči upravljati zahtevnejše GIS analize, potrebne pri reševanju različnih logističnih problemov. Nauči se uporabljati funkcionalnosti GIS programske opreme pri raziskovalnem delu.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Študent se nauči uporablajti GIS analize pri reševanju logističnih problemov, definiranih pri večini ostalih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju na FL.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

E-gradivo predmeta.
The ESRI Guide to GIS Analysis Volume 1: Geographic Patterns & Relationships by Andy Mitchell (Paperback – Aug 1, 1999).
The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial Measurements and Statistics by Andy Mitchel(Paperback – Jul 1, 2005).
GIS for the Urban Environment by Juliana Maantay, John Ziegler, and John Pickles (Hardcover – Jul 1, 2006).

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

OK

ORGANIZACIJSKA KULTURA
Nosilec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Značilno vedenje ljudi v organizaciji, ali v njenem delu, deželi in državi opišemo s pojmom kultura. Preprosto lahko kulturo opredelimo kot: »Takšni smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo. To je način, kako pri nas delamo.…«  Gre torej za način obnašanja ljudi v organizaciji, tako med seboj kot do drugih, za navade in obrede, v širšem pomenu pa za vse značilnosti vedenja v organizaciji.

Pri predmetu  boste  spoznali  pravni, ekonomski, sociološki, moralno – etični vidik organizacij, kulturo organizacij v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah, organizacijsko klimo, družbeno  odgovornost in seveda poslovno etiko. Spoznali boste pomen poznavanja, razumevanja, upravljanja in spreminjanja kulture organizacije.

Pridobljeno znanje vam bo  v pomoč pri  etičnem ravnanju v poslovnem okolju, razumevanju pomena družbene odgovornosti ter razumevanju  pomena formalnega in neformalnega vplivanja na oblikovanje organizacijske klime in kulture.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Mlaker Kač Sonja
Asistent: asist. Rosi Maja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
19 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
125 ur

Cilji in kompetence:

Cilj tega predmeta je nadgradnja znanj in pojmovanj o razvoju in pomenu organizacijske kulture, seznanitev študentov s pomenom korporativne družbene odgovornosti ter pridobitev praktičnih izkušenj s tega področja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent bo:
• spoznal organizacijsko kulturo in njene značilnosti,
• spoznal značilnosti kulture organizacij v Sloveniji, Evropi in svetu ter jih znal analitično primerjati in razlikovati,
• razumel pomen poznavanja, razumevanja, upravljanja in spreminjanja kulture organizacije,
• razumel pomen vodenja in ukvarjanja z zaposlenimi ter pomen formalnega in neformalnega vplivanja na oblikovanje organizacijske klime in kulture,
• spoznal ter znal pojasniti razlike in podobnosti med organizacijsko kulturo v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah,
• spoznal pomen in značilnosti družbene odgovornosti in poslovne etike.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:
Kritično analitični odnos do:
• razumevanja, upravljanja in spreminjanja kulture organizacije za uspešnost organizacije,
• formalnega in neformalnega vplivanja na oblikovanje organizacijske klime in kulture ter
• pomena družbene odgovornosti.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

E-gradivo predmeta.
Gorenak, I. (2016). Organizacijska kultura. E-gradivo. Celje:Fakulteta za logistiko.
Jelovca, D. (2007). Poslovna etika in organizacijska kultura. Ljubljana: Agathos.
Hofstede, G. (1994). Culture and Organizations. London: Harper Collins Business.
Micklethwait, J., Wooldridge, A. (2000). Guruji managementa: modreci ali šarlatani? Radovljica: Didakta.
Morgan, G. (2004). Podobe organizacij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Zupanič, N. (2001). Nekatere značilnosti multinacionalnih korporacij ter njihov vpliv na manj razvite države. Ljubljana: Naše gospodarstvo, let. 47, št. 5/6.
Dodatna literatura:Izbrani članki.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga (40%), pisni izpit (60%).

Poletni semester

KLOV

KAKOVOST V LOGISTIKI IN OSKRBOVALNIH VERIGAH
Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut
4 ECTS
Več

Opis predmeta

Kakovost in odličnost kot filozofija in način razmišljanja: opredelitev kakovosti, koncepcija kakovosti, odličnost itd.
Sistemi in modeli managementa kakovosti: opredelitev managementa kakovosti, sistem vodenja kakovosti ISO 9001, model odličnosti EFQM, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.
Informacijski sistem kakovosti: spremljanje kakovosti, metode vrednotenja in analize kakovosti, poročanje in proces stalnih izboljšav.
Specifične zahteve za kakovost v logističnih sistemih: značilnost logističnih družb z vidika kakovosti, izhodišča kakovosti logističnih storitev, model kakovosti v logistični gospodarski družbi, odličnost logističnih storitev.
Prikaz in študije primerov iz prakse.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut
Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
10 ur e-P
15 ur a-P

Vaje:
10 e-V
30 a-V

Samostojno delo:
75 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:
• posredovati študentu zavedanje o pomenu kakovosti v današnjem poslovnem okolju,
• pridobijo znanja o managementu kakovosti v sistemih in organizacijah,
• se naučijo veščin management v logistiki,
• pridobijo znanja, ki jih uporabijo v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Obvladovanje teoretičnih podlag in praktičnih spretnosti za delo v logističnih in nelogističnih sistemih in/ali za nadaljnji študij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in viri

• E-gradivo predmeta.
• Orbanić, J.: Management kakovosti v logističnih sistemih/organizacijah, e-gradivo, Fakulteta za logistiko Celje/Krško, 2009.
• SIST EN ISO 9001:2015 Sistemi vodenja kakovosti – zahteve.
• JEREB, Borut. Upravljanje tveganj. Celje: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-04-9. http://labinf.fl.uni-mb.si/upravljanje-tveganj/.
• ISO (2012). Quality management principles. ISO Central Secretariat. Genève.
• ISO 9000:2005 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.
• SIST EN ISO 14001:2004 Sistemi ravnanja z okoljem – zahteve z navodili za uporabo.
• SIST EN ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use.
• Model odličnosti EFQM. Urad RS za meroslovje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Available at: http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/poslovna_odlicnost_prspo/model_odlicnosti_efqm/.
• Cerar, M. (2011). Etična razsežnost odličnosti, v: Dvajset let kakovosti in odličnosti (ur.: Čuk, J.), Ljubljana: SZKO, 32-41.
• Aktualni spletni viri/Actual web souces.
• Aktualna gradiva v spletni učilnici/Actual sources in web learning platform

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (30%). Seminarska naloga (20%), pisni izpit (50%).

ILOV

INOVATIVNOST V LOGISTIKI IN OSKRBOVALNIH VERIGAH
Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan
4 ECTS
Več

Opis predmeta

  • Značilnosti invencijsko-inovacijskega procesa, ki zahtevajo (dialektično)-sistemsko razmišljanje.
  • Sistemsko razmišljanje, invencijsko-inovacijsko-difuzijski management in odlična kakovost kot podlaga za uspeh poslovanja in življenja.
  • Dialektični sistem pogojev za inovacijo.
  • Model za operativno pot do uresničevanja dialektičnega sistema pogojev inovacije.
  • Dialektična teorija sistemov.
  • Zakon hierarhije zaporedja in soodvisnosti.
  • Zakon entropije.
  • Smernice za opredelitev subjektivnih izhodišč.
  • Invencijsko-inovacijski procesi (IPP) v logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kovačič Lukman Rebeka
Asistent: asist. Rosi Maja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
15 ur a-P
10 ur e-P

Vaje:
12 a-V
8 e-V

Samostojno delo:
75 ur

Cilji in kompetence:

• Sposobnost sistematičnega in sistemskega razmišljanja.
• Sposobnost razumevanja pomena in razlike med
invencijo in inovacijo.
• Razumevanje invencijsko-inovacijskega difuzijskega managementa kot podlage/pogoja za kakovost in odličnost v logističnih sistemih.
• Razumevanje invencijsko-inovacijskega procesa.
• Razumevanje dialektične teorije sistemov in njene vloge v invencijsko inovacijskem difuzijskem managementu.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Postavitev dialektičnega sistema vidikov, ki ga gradimo med subjektivna izhodišča in izbrani posamični vidik, za razumevanje zapletenosti dane tematike, s katerih bistvenih vidikov in sinergij bi se dala in morala, če le gre, obravnavati, ter kaj pustimo ob strani, ko se odločimo za neki izbrani vidik.
Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Nabor znanj, veščin in sposobnosti, ki so neposredno aplikativne na področju invencijsko-inovacijskega managementa.

Metode poučevanja in učenja:

• Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

• Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

• Značilnosti invencijsko-inovacijskega procesa, ki zahtevajo (dialektično)-sistemsko razmišljanje.
• Sistemsko razmišljanje, invencijsko-inovacijsko-difuzijski management in odlična kakovost kot podlaga za uspeh poslovanja in življenja.
• Dialektični sistem pogojev za inovacijo.
• Model za operativno pot do uresničevanja dialektičnega sistema pogojev inovacije.
• Dialektična teorija sistemov.
• Zakon hierarhije zaporedja in soodvisnosti.
• Zakon entropije.
• Smernice za opredelitev subjektivnih izhodišč.
• Invencijsko-inovacijski procesi (IPP) v logistiki.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Ustni izpit (40%), seminarska naloga (60%).

MŽCOV

MANAGEMENT ŽIVLJENJSKEGA CIKLA OSKRBOVALNIH VERIG
Nosilec: doc. dr. Obrecht Matevž
8 ECST
Več

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so
naslednja:

– Management oskrbovalnih verig (OV) in življenjskega cikla (ŽC)
– Oblikovanje odzivnega managementa OV
– Management globalnih OV
– Vpeljava koncepta ŽC v OV
– Management odnosov v OV in ŽC
– Management okoljskih tveganj v OV
– Management OV med ponudbo in povpraševanjem
– Management OV in oblikovanje proizvoda
– Oblikovanje trajnostne OV

– Koncept življenjskega cikla izdelka
– Management življenjskega cikla
– Krožno gospodarstvo
– Ekodizajn
– Okolju prijazne OV
– Okoljski management in ISO serije 14000
– Vrednostne verige inoskrbovalne mreže – okoljske koristi
– Primeri dobre prakse oblikovanja izdelkov s ciljem optimizacije delovanja OV

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Obrecht Matevž
Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
19 e-V
21 a-V

Samostojno delo:
155 ur

Cilji in kompetence:

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z
značilnostmi managementa življenjskega cikla in povezovanja le tega z oskrbovalnimi verigami v sodobnih pogojih delovanja.

Temeljni cilji predmeta so obravnava teorij življenjskega cikla in krožnega gospodarstva v povezavi z oskrbovalnimi mrežami, trendov delovanja OV v globalnem okolju, strukturiranja sodobnih sistemov OV in življenjskih ciklov posameznih proizvodov in procesov, procesov organiziranja ter managementa dinamičnih oskrbovalnih verig ter spoznavanje okoljskega oblikovanja proizvodov z namenom oblikovanja okolju prijaznega izdelka z optimirano OV.

Z vidika predmetnika je predmet Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig mogoče opredeliti kot nadgradnjo predmetov logistike in managementa delovanja OV ter osnovo za nadaljnji samostojni študij študentov na področju integracije koncepta življenjskega cikla v management oskrbovalnih verig.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Raven znanja
Ob zaključku predmeta bodo udeleženci:
• pridobili splošno znanje o temeljnih konceptih managementa oskrbovalnih verig,
• pridobili specifično znanje o uporabi konceptov managementa oskrbovalnih verig v različnih organizacijskih sistemih,
• pridobili specifično znanje o uporabi konceptov managementa življenjskega cikla v različnih organizacijskih sistemih,
• razvili sposobnost za integracijo koncepta življenjskega cikla v management oskrbovalnih verig v različnih organizacijskih sistemih,
• razvili sposobnost razumevanja organizacije z
vidika managementa oskrbovalnih verig,
• razvili sposobnost za uporabo splošnega in
specifičnega znanja o managementu oskrbovalnih verig v praksi,
• razvili sposobnost za obravnavo praktičnih
problemov povezanih z ŽC v sodobnih organizacijskih sistemih.

Kognitivne/Intelektualne veščine
Raven analize
Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita
(nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja
ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične
analize.
Raven sinteze
Zna kritično sintetizirati informacije, na način,
ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika(predmeta/discipline) in prakse.
Raven vrednotenja
Obvlada znanje (specifičnega področja, ki ga
navedemo), kar mu omogoča kritično presojo
raziskav, znanj in metodoloških pristopov in
utemeljevanje različnih (alternativnih)
pristopov.
Raven uporabe:
Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju
problemov. Je samostojen pri načrtovanju in
izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna
sprejemati odločitve v kompleksnih in
nepredvidljivih situacijah.

Ključne/prenosljive veščine in spretnosti
Raven dela v skupini
Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član.
Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti
zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje
in konflikte z ustrezno mero samozavesti.
Raven uporabe učnih pripomočkov
Obvlada uporabo celotne palete učnih
pripomočkov.
Raven samovrednotenja
Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje
drugih z ciljem izboljšanja delovanja.
Raven managementa informacij
Obvlada izvajanje nalog na področju
raziskovanja ob minimalnem usmerjanju.
Raven avtonomnosti
Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna
usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna
razbrati področja, na katerih bi se moral še
razvijati.
Raven reševanja problemov:
Obvlada samostojno učenje, potrebno za
nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti
strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno.
Praktične veščine
Raven uporabe veščin
Obvlada delovanje v kompleksnih,
nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v
duhu izvajanja dobre prakse.
Raven samostojnosti v uporabi veščin
Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri
izvajanju opravil.
Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik
Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno),
natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine
ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, predstavite del, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse, predstavitve študentov in samostojni študij študentov.

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

Osnovna literature/Essentialsources:
• E-gradivo predmeta.
• Obrecht, M. (2017). Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig. E-gradivo – v pripravi. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko.Izbrana poglavja iz/Some Chaptersfrom.
• Rosi, B., Potocan V. (ed.) (2013). Supply chain management: How to manage SCM in global environment?
Fakulty of Logistics, Celje.
• Chopra, S., Meindl, P. (2012). SupplyChainManagement. Prentice Hall, New York.
• Brezet, H. and Van Hemel, C. Ecodesign: A promising approach to sustainable production and consumption. UNEP, Paris, 1997.
• Lipušček, I. Metoda ocene življenjskega ciklusa izdelka. Les 58, 2006.

Dodatna literature / Additionalsources:
• Marinova, D. (ed.) The international Handbook on Environmental Technology Management. EE publishing, Cheltenham UK.
• Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. (2007). DesigningandManagingtheSupplyChain. McGraw-Hill/Irwin, New
York.
• Monczka, R., Handfield, R., Giunipero, L., Patterson, J. (2012). PurchasingandSupplyChain Management. CengageLearning, Mason (OH).
• EPA. Life Cycle Assessment (LCA) – A guide to approaches, experiences and information sources. Environmental issue report no. 6. 1998.
• Bouhaddou, I., Benabdelhafid, A., Ouzizi, L. and Benghabrit, Y.Product Lifecycle Management Model for Supply Chain Optimization, IFIP, 2012.
• Dolinsek, S. Management tehnologij: Učinkovito obvladovanj tehnoloških sprememb. UP, Koper, 2004.

Obveznosti študenta

Aktivno delo študentov (20%), seminarska naloga (20%), končni pisni izpit (60%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

MLM

MESTNA LOGISTIKA IN MOBILISTIKA
Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Pri predmetu Mestna logistika in mobilistika MAG študenti spoznajo osnove odvijanja vseh vrst transporta in prometa v urbanih okoljih, osnovne koncepte trajnostnih mestnih transportnih sistemov in vpliv teh sistemov na samo mestno okolje. Področja predmeta so razdeljena na dva dela – mestno logistiko, ki se posveča predvsem tovoru, in mobilistiko, ki se posveča predvsem ljudem. V okviru obeh delov so študentom predstavljeni osnovni koncepti, načela načrtovanja, specifične zahteve za delovanje ter primeri uspešnih praks. Teoretično znanje študenti na vajah uporabijo na primerih izbranih mest, za katere načrtujejo uvedbo enega podsistema mestne logistike ali mobilistike.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja
Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
20 ur e-P
25 ur a-P

Vaje:
15 e-V
25 a-V

Samostojno delo:
125 ur

Cilji in kompetence:

Cilji predmeta so:
• spoznati značilnosti mestne logistike in transporta,
• posredovati študentu temeljna in specifična, znanja s področja logistike in transporta znotraj urbanih okolij,
• posredovati študentu zavedanje o pomenu upravljanja s transportom in logistiko v mestnih središčih,
• spoznati celovit pristop k reševanju mestne problematike na področju logistike in transporta.
• spoznati trende na področju reševanja negativnih vplivov logistike in transporta znotraj urbanih okolij,
• spoznati uspešno prakso pri reševanju problemov logistike in transporta v urbanih okoljih,
• implementacija uspešne prakse v konkretne probleme,
• pridobijo poglobljena znanja s področja mobilistike,
• usvojijo specifični strokovni jezik,
• se usposobijo za praktično delo zlasti v mestni logistiki in mobilistiki.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• Razumevanje pomena upravljanja z logistiko v urbanih okoljih.
• Poznavanje in razumevanje vplivov logistike in transporta na razvoj urbanih središč.
• Spoznati transportni sistem znotraj mest.
• Spoznati različne pristope k reševanju problemov mestne logistike in transporta v mestih.
• Razumevanje transportnega sistema v mestih.
• Spoznati pomen celovitega pristopa k reševanju problematike logistike in transporta mestih.
• Razumeti sistemski pristop pri iskanji rešitev za mestno logistiko in transport v mestih.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
• Sposobnost uporabe različnih pristopov, metod in tehnik pri reševanju problemov logistike v mestih.
• Reševanje problemov in organizacijske sposobnosti .
• Iskanje celovitih trajnostnih rešitev.
• Kritično in sistemsko razmišljanje.
• Razumevanje urbanih okolij z njihovimi značilnostmi.
• Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje.
• Sposobnost sodelovati v pripravi državnih, regijskih, mestnih razvojnih dokumentov in načrtov (prostorski, mobilnostni, okoljsko-energetski, prometno varnostni… ).
• Obvladati procese načrtovanja, naročanja in kontrole storitev JPP.
• Na praktičnem primeru prepoznati postopke (pasti, napake iz preteklosti) konkretnega, v praksi izpeljanega postopka.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

• E-gradivo predmeta.
• Wolfram M in, Buhrmann S. [2007]. PILOT projekt: Trajnostno mestno prometno načrtovanje. Priročnik. Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH.
• Eiichi Taniguchi. [2001]. CITY logistics : network modelling and intelligent transport systems 1st ed. – Amsterdam: Pergamon.
• OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. [2003]- Delivering the Goods. 21st Century Challenges to Urban Goods Transport. Paris: OECD publications.
• Allen, J., Thorne, G. in Browne, M. [2007]. BESTUFS – Primeri dobrih praks tovornega prometa v urbanih območjih. Konzorcij BESTUFS.
• M. Huschebeck,[2001]. Best urban freight solutions(BESTUFS), deliverable D1.1.
• European commission.
• Portal – Pisno gradivo. [2003]. Upravljanje in brzdanje mestnega prometa [online]: www.eu-portal.net.
• Portal – Pisno gradivo. [2003a]. Benchmarking i upravljanje kakovosti v javnem transportu [online]: www.eu-portal.net.
• QUATTRO – 4th F.P. project – Quality approach in tendering/contracting urban public transport operations – Final report [1998]. [online]: www.quattro-eul.nl/quattro/uk.
• Slovenski standard SIST EN 13816:2003 [2003] Transport – Logistika in storitve – Javni prevoz potnikov – Določitev kakovosti, cilji in merjenje kakovosti storitev. Transportation – Logistics and services – Public passenger transport – service quality definition, targeting and measurement.
• Pauko, F.:Potniško prevozništvo, učbenik; izdaja v samozaloţbi Maribor, 2002; COBISS.SI-ID: 6282268.
• Banister, D: Transport policy and the environment, London, New York, Routledge, 1998, ISBN: 0-419-23140-4, COBISS.SI-ID: 18844677.
• Bull, A.: The economics of travel an Tourism, Longman, Malbourne, 1995, ISBN: 0-582-80731-X, COBISS.SI-ID: 157918.
• Jelinovič, Z.: Ekonomika prometa i pomorstva, Informator, Zagreb, 1983, COBISS.SI-ID: 332302.
• UIRS:Trajnostno mestno prometno načrtovanje, Priročnik.
Dodatna literatura:
• Dnevna mobilnost v Sloveniji (ZRC, SAZU).
• HiTrans: Public transport & Land use planning (Best practice guide 1).
• HiTrans: Public transport – Planning the networks (Best practice guide 2).
• HiTrans: Public transport – Urban design (Best practice guide 3).
• HiTrans: Public transport – Citizens’ requirements (Best practice guide 5).
• Proceed, Guidelines: Methods for Market Analysis.
• Transit Capacity and Quality of Service (TRB Manual).
• Hitrans: Public transport – Mode options and technical solutions (Best practice guide 4).
• PROCEED, Guidelines: Management.
• PROCEED, Guidelines: Network and Infrastructure.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (50%), seminarska naloga (30%), aktivno sodelovanje na vajah (20%).

OVVL

OBVLADOVANJE VREDNOSTNE VERIGE V LOGISTIKI
Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan
7 ECTS
Več

Opis predmeta

Opredelitev vrednostne verige oskrbne verige
Logistični stroški in oskrbne verige
Presojanje poslovnih izkazov
Ekonomski kazalniki poslovanja
Kontroling.
Integriran sistem vrednostne verige
Obvladovanje stroškov v globalnih oskrbnih verigah

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan
Asistent: asist. Rosi Maja

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
24 ur e-P
21 ur a-P

Vaje:
10 e-V
30 a-V

Samostojno delo:
125 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:
• spoznajo vrednostne verige,
• spoznajo logistične stroške,
• spoznajo poslovne izkaze,
• se seznanijo s finančnimi kazalniki,
• spoznajo metode presojanja vrednostne verige.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• pomena obvladovanja logističnih stroškov v celoviti oskrbni verigi,
• poslovnih izkazov,
• kontrolinga v ooskrbnih verigah.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih (poslovnih) primerih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja v RS. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Temeljni literatura in vir

E-gradivo predmeta.
Hanfield, R; Nicholas, E.: Transforming supply chains into integreted value systems. 2002. FT Press.
Wisner, J.; Stanley, L.: Creating value along the supply chain. 2007. Thomson, Mason, USA.
Christopher, M.: Logistics and supply chain management: Creating value-adding networks. 2005. Pearson education limited, London.
Melavc, D.: Controlling, 2007, Moderna organizacija, Kranj.
Rebernik, M.: Ekonomika podjetja. EPF.

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (80%), vaje (10%) , zagovor seminarske naloge (10%).