Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Doktorski študijski program

Predmetnik

Zimski semester

PIPNA

PROBLEM IZBIRE PRISTANIŠČA IN NJEGOVE APLIKACIJE
Nosilec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

1. Spoznavanje s problemom PCP (Port Choice Problem). Študij relevantne znanstvene literature iz področja.
2. Študij metodoloških pristopov uporabljenih v delih iz znanstvene literature tega področja.
3. Uporaba metodlogij v konkretnem primeru.
4. Študija aplikacij rešitev na drugih področjih v logistiki in Transportu.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

 Študent spozna in razume problem imenovan Problem izbire pristanišča.
 Študent zna rešiti problem na katerikoli množici vhodnih podatkov.
 Študent se nauči iskati še druge možnosti uporabe rešitve PCP problema na drugih področjih Logistike in Transporta.

Predvideni študijski rezultati:

Po zaključku predmeta bo študent sposoben
 Povezati teoretična znanja s področja predmetov študijskega programa in jih uporabiti za izvajanje zastavljenih nalog.
 Samostojno definirati problem in ga rešiti.
 Uporabiti metode reševanja PCP problema še na drugih področjih raziskovanja.

Metode poučevanja in učenja:

 Avditorna predavanja.
 Raziskovalno delo z mentorjem.
 Samostojno raziskovalno delo.

Temeljni literatura in viri

Kronbak, Jacob, Cullinane, Kevin. Captive and Contestable Port Hinterlands – Modelling and Visualisation using GIS. The International Handbook of Maritime Economics. ed. / Kevin Cullinane. UK : Edward Elgar Publishing, Incorporated, 2010. p. 348-363.
Kramberger, Tomaž, Rupnik, Bojan, Štrubelj, Gregor, Prah, Klemen. Port hinterland modelling based on port choice. Promet, ISSN 0353-5320. [Print ed.], 2015, vol. 27, no. 3, str. 195-203.
Kramberger, Tomaž, Monios, Jason, Štrubelj, Gregor, Rupnik , Bojan. Using dry ports for port co-opetition: the case of adriatic ports. International Journal of Shipping and Transport Logistics.
Kramberger, Tomaž, Vojko Potočan, and Vesna Mia Ipavec. Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning. IGI Global, 2016. 1-511.

Obveznosti študenta

Ocena poročila (70%), javna predstavitev (30%).

SOV

SODELOVANJE V OSKRBOVALNIH VERIGAH
Nosilec: izr. prof. dr. Gorenak Irena
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:

 • odnosi z različnimi deležniki,
 • zaupanje in pripadnost odnosu (medorganizacijsko zaupanje, definiranje zaupanja in pripadnosti v kontekstu managementa oskrbovalnih verig, dejavniki vpliva na zaupanje in pripadnost v oskrbovalnih verigah),
 • sodelovanje (medorganizacijsko sodelovanje, definiranje sodelovanja v kontekstu managementa oskrbovalnih verig, dejavniki vpliva na sodelovanje v oskrbovalnih verigah).

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z izbranimi izhodišči in značilnostmi sodelovanja med posameznimi deležniki v oskrbovalnih verigah ter dejavniki, ki vplivajo na to sodelovanje.
Temeljni cilji predmeta so:
• diskusija o pomenu sodelovanja v oskrbovalnih verigah,
• spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških
pristopov za študij različnih dejavnikov, ki vplivajo na sodelovanje v oskrbovalnih verigah,
• predstavitev vpliva zaupanja in pripadnosti odnosu na sodelovanje v oskrbovalnih verigah.
Navedene cilje je mogoče doseči na osnovi spoznanja vloge in pomena:
• sodelovanja med partnerji/deležniki v oskrbovalni verigi,
• dejavnikov, ki vplivajo na zaupanje in pripadnost odnosu v oskrbovalni verigi,
• vpliva teh dejavnikov na kvaliteto sodelovanja partnerjev v oskrbovalni verigi.
S tem bodo študentje pridobili potrebna spoznanja (in znanja) za nadaljnjo samostojno izobraževanje,
usposabljanje in raziskovanje na področju
managementa oskrbovalnih verig.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Ob zaključku predmeta bodo udeleženci:
• pridobili splošno znanje o sodelovanju v oskrbovalni verigi,
• pridobili specifično znanje o dejavnikih, ki vplivajo na sodelovanje v oskrbovalni verigi,
• razvili sposobnost za prepoznavo in izboljšanje dejavnikov, ki vplivajo na sodelovanje v oskrbovalni verigi.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Komunikacijske spretnosti, spretnost za uporabo teoretičnega znanja v raziskovanju, spretnost kreativnega raziskovanja realnosti, sposobnost sistemskega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so:
predavanja, predstavitve študentov in samostojni študij študentov.

Temeljni literatura in viri

Axelrod, R. (1984). The evolution of cooperation. New York: Basic Books.
Baron, S., Conway, T. & Warnaby, G. (2010). Relationship Marketing: A Consumer Experience Approach. London: Sage
Publications Inc.
Cao, M. & Zhang, Q. (2013). Supply Chain Collaboration: Rules of Interorganizational Systems, Trust and Collaborative
Culture. London: Springer Verlag.
Castaldo, S. (2007). Trust in market relationships. Edward Elgar: Cheltenham.
Christopher, M. (2011). Logistics and Supply Chain Management: Forth Edition. London: Pitman Publishing.
Daugherty, P. J. (2011). Review of Logistics and Supply Chain Relationship Literature and Suggested Research Agenda.
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 16 -31.
Ghosh A. & Fedorowicz J. (2008). The Role of Trust in Supply Chain Governance. Business Process Management Journal, 14 (4), 453-470.
Mlaker Kač, S., Gorenak, I., Potočan, V. (2016). The influence of trust on collaborative relationships in supply chains.
E+M : ekonomie a management, 19, (2), 120-131.
Mlaker Kač, S., Gorenak, I. (2016). Differences in understanding the importance of factors influencing collaboration
in supply chains in view of educational background and work experiences = Razlike u razumijevanju važnosti faktora
koji utječu na suradnju u opskrbnim lancima s obzirom na razinu obrazovanja i radno iskustvo. Informatologia, 49,
(1/2), 22-30.
Potočan, V. (2009). Organizational viewpoint of the relationship in supply chains. The Journal of American Academy of
Business, 14 (2), 181-187.
Potočan, V. (2009a). Does trust influence supply chain management? The Journal of American Academy of Business,
15 (1), 118-124.
Schermerhorn, J. R., Hunt J. G. & Osborn, R. (2003). Organizational Behaviour. New York: Wiley.
Dodatna literatura: Izbrani članki

Obveznosti študenta

Aktivno delo na predavanjih (40%). Seminarska naloga (60%).

KKOV

KORPORACIJSKA KULTURA V OSKRBOVALNIH VERIGAH
Nosilec: prof. dr. Potočan Vojko
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:
1 Korporacijska kultura
1.1 Teoretična izhodišča za obravnavo korporacijske kulture
1.2 Korporacijska kultura v poslovanje
1.3 Integrativni vidik korporacijske kulture
1.4 Diferencialni vidik korporacijske kulture
1.5 Management korporacijske kulture
2 Korporacijska kultura in oskrbovalne verige
2.1 Pomen in vloga korporacijske kulture v oskrbovalni verigi
2.2 Vloga kulture posameznikov v oskrbovalni verigi
2.3 Kulturne dileme v oskrbovalni verigi
2.4 Organizacijska klima oskrbovalne verige
2.5 Različni pristopi za uporabo korporacijske kulture v oskrbovalni verigi
3 Obravnava primerov iz poslovne prakse
3.1 Korporacijska kultura in spremembe
3.2 Korporacijska kultura in trajnostni razvoj
3.3 Korporacijska kultura in poslovna etika
3.4 Korporacijska kultura v različnih oskrbovalnih verigah

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potočan Vojko

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z izbranimi izhodišči in značilnostmi korporacijske kulture ter vloge in pomena korporacijske kulture v oskrbnih verigah.

Temeljni cilji predmeta so predvsem naslednji:
– diskusija o pomenu korporacijske kulture v poslovanju,
– spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških pristopov za študij korporacijske kulture,
– predstavitev vpliva korporacijske kulture na organizacijo in njeno delovanje,
– predstavitev vpliva korporacijske kulture na delovanje in vedenje oskrbovalnih verig ter
– opredelitev različnih možnih vrednostnih izhodišč za ustrezno delovanje in delovanje vseh subjektov oskrbovalnih verig.

Navedene cilje je mogoče doseči na osnovi spoznanja vloge in pomena: korporacijske kulture v okviru integralne kulture – tj. osebne kulture, kulture organizacije ter kulture družbe, kulture oskrbovalnih verig ter vpliva integralne kulture na delovanje oskrbovalnih verig.

Predmet omogoča študentom pridobitev potrebna spoznanja, znanja in spretnosti za nadaljnjo samostojno izobraževanje, usposabljanje in samo-izgrajevanje na področju korporacijske kulture.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Ob zaključku predmeta bodo udeleženci:
– pridobili splošno znanje o korporacijski kulturi,
– pridobili specifično znanje o uporabi korporacijske kulture v različnih organizacijskih sistemih,
– razvili sposobnost za uporabo teoretičnih spoznanj o korporacijski kulturi v različnih organizacijskih sistemih,
– razvili sposobnost razumevanja managementskega vidika korporacijske kulture,
– razvili sposobnost za uporabo splošnega in specifičnega znanja o korporacijski kulturi v praksi,
– razvili sposobnost za obravnavo problemov korporacijske kulture v sodobnih organizacijskih sistemih.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Komunikacijske spretnosti, spretnost za uporabo teoretičnega znanja v praksi, spretnost kreativnega raziskovanja realnosti, sposobnost za praktično uporabo znanja ter sposobnost sistemskega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so:
predavanja, diskusijske skupine, video predstavitve, primeri iz prakse, predstavitve študentov in samostojni študij študentov.

Temeljni literatura in viri

Osnovna literatura / Essential sources:
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from:
Cameron, K., Quinn, R. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Jossey-Bass, San Francisco.
Kotter, J., Heskett, J. (2011). Corporate Culture and Performance. Free Press, New York.
Schein, E. (2016). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco.

Dodatna literature/Additional sources:
Deal, T., Kennedy, A. (2000): Corporate Cultures. Perseus Book, New York.
Alvesson, M. (2002): Understanding Organizational Culture. SAGE, London.
Cameron, K., Quinn, R. (2006): Diagnosing and Changing Organizational Culture. Prentice Hall, New York.

A list of additional study materials (published studies, journals, etc.) will be distributed when the module begins.

Obveznosti študenta

Aktivno delo na predavanjih (40%). Seminarska naloga (60%).

MTTIOV

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA TRANSPORTA IN INTEGRACIJA V OSKRBOVALNE VERIGE
Nosilec: izr. prof. dr. Knez Matjaž
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Trajnostni transport
Trajnostno delovanje oskrbovalnih verig
Politike in direktive EU glede trajnostnega transporta
Trajnostna mobilnost in zelene tehnologije
Alternativna goriva in tehnologije v trajnostnem transportu
Elektromobilnost kot resna alternativa
Integracija zelenih tehnologij v trajnostne oskrbovalne verige
Management trajnostnega trensporta ter presoja vpliva na okolje
Načrtovanje trajnostnih poslovnih modelov in sistemov z integracijo novih, zelenih, trajnostnih tehnologij

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

• nadgraditi razumevanje trajnostnega delovanja s poudarkom na trajnostnem transportu,
• nadgraditi poznavanje zelenih tehnologij ter postopkov in orodij za integracijo v logistične odkrbovalne verige,
• spoznati raziskovalno področje trajnostnih oskrbovalnih verig in trajnostnega transporta ter ga prepoznati kot morebitno polje bodočega znanstvenega dela,
• se usposobiti za učinkovito presojo problemov in načrtovanje trajnostnih poslovnih modelov,
• se usposobiti za samostojno znanstveno raziskovalno delo na tem področju,
• se usposobiti za predstavitev s svojega raziskovalnega dela (članki, referati).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• Študenti se naučijo in razumejo pomen poznavanja trajnostnega transporta in trajnostnega delovanja tako na nivoju podjetja, oskrbovalne verije in nivoju družbe.
• Se naučijo in razumejo pomen poznavanja alternativnih zelenih tehnologij
• Se naučijo in razumejo filozofijo upravljanja, vodenja in presoje trajnostnih oskrbovalnih verig.
• Se naučijo pristopa k znanstvenemu proučevanju trajnostnega transporta in procesov in stanj v trajnostnih oskrbovalnih verig.
• Razumejo in znajo razvijati modele procesov in optimiranja stanj trajnostnih oskrbovalnih verig s poudarkom na trajnostnem transport in integraciji zelenih tehnologij.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
• Študenti se naučijo pristopa razvijanja različnih
trajnostnih modelov realnosti.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno raziskovalno delo, razgovor, študij gradiva.

Temeljni literatura in viri

Hughes J., Ralf M., Michels B. Transform your Supply Chain. Releasing Value in Business. 1998. Thomson Business Press. ISBN: 1-86152-054-9.
Easty D.C., Winston A.S. Green to Gold. How smart companies use environmental strategy to innovate, create value and build competitive advantage. 2006. Wiley. ISBN: 978-0-470-39374-1.
Sarkis J. Greening the Supply Chain. 2006. Springer. ISBN: 978-1-946282980.
Wang H.F., Gupta S.M. Green Supply Chain Management. Product Life Cycle Approach. 2011. McGraw Hill. ISBN 978-0-07-162283-7.
McKinnon A., Browne M., Whiteing A. Green Logistics. Improving the environmental sustainability of logistics. 2012. Elsevier. ISBN 978-0-7494-6625-1.
Grant D.B., Trautrims A., Wong C.Y. Sustainable logistics and supply chain management. 2012. Kogan Page. ISBN: 978-0-7494-6866-8.
Golinska P., Hajdul M. Sustainable transport. New Trends and Business Practices. 2016. Springer.
Muneer M., Kolhe M., Doyle A. Electric Vehicles: Prospects and Challenges. 2017, Elsevier ISBN 978-01-2803021-9
Nova aktualna literatura s področja trajnostnega transporta in trajnostnih oskrbovalnih verig (knjige, članki, zborniki,…)

Obveznosti študenta

Raziskovalna naloga (50%). Ustni izpit (50%).

INT

INTRALOGISTIKA 4.0
Nosilec: prof. dr. Lerher Tone
6 ECTS
Več

Opis predmeta

− Pomen intralogistike 4.0 v logistični verigi z vidika pretočne zmogljivosti, energetske učinkovitosti, trajnosti, informacijske podpore logističnim procesom ter digitalizacije.
− Sodobni trendi v logistiki 4.0 (Industrija 4.0, Skladiščenje 4.0, Internet Stvari (IoT), Digitalizacija, Robotizacija, Umetna Inteligenca, ang. Physical Internet.
− Informacijski in materialni tok v intralogistiki 4.0.
− Skladiščni procesi v intralogistiki 4.0.
− Skladiščenje 4.0 s poudarkom na procesu Komisioniranja blaga.
− Centralno in decentralno vodeni transportno sistemi v intralogistiki 4.0.
− Avtomatski in avtonomni transportno-skladiščni sistemi v intralogistiki 4.0. (ang. Automated Storage and Retrieval Systems, Shuttle-Based Storage and Retrieval Systems and Autonomous Vehicle Storage and Retrieval Systems).
− Načrtovanje in modeliranje transportno-skladiščnih sistemov v intralogistiki 4.0 s poudarkom na:
maksimalni pretočni zmogljivosti, minimalnih celotnih stroških, energetski učinkovitosti in trajnosti.
− Več-objektna optimizacija transportno-skladiščnih sistemov v intralogistiki 4.0.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

− Podati povezana znanja sistemov intralogistike 4.0, s poudarkom na notranjem transportu, skladiščenju in komisioniranju.
− Razviti sposobnost študentov za samostojno znanstveno-raziskovalno reševanje problemov načrtovanja in oblikovanja intralogistike 4.0, notranjega transporta, skladiščenja in komisioniranja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
− Poznavanje sistemov intralogistike 4.0 v logistični verigi s poudarkom na notranjem transportu, skladiščenju in komisioniranju.
− Znati znanstveno in raziskovalno predvideti in uporabiti napredne metode, modele, tehnike pri načrtovanju, oblikovanju in optimiranju sistemov intralogistike 4.0.
− Povezovanje teoretičnih znanj in analitičnih/ numeričnih modelov pri izdelavi študij z uporabo naprednih računalniško podprtih orodij.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
− Potrebno inženirsko znanje za načrtovanje, oblikovanje, modeliranje in optimiranje sistemov intralogistike 4.0 s poudarkom na notranjem transportu, skladiščenju in komisioniranju.
− Poznavanje in uporaba naprednih računalniško podprtih orodjih za oblikovanje, modeliranje in optimiranje sistemov intralogistike 4.0

Metode poučevanja in učenja:

− Predavanja.
− Konzultacije.
− Samostojno delo.
− Izdelava (projektne) seminarske naloge.

Temeljni literatura in viri

− Forger, Gary; Edwards, Charles; Ferrell, Bill; Hopper, Steve; Magliola, Dana; Schneider, Dave. (2017). Material Handling and Logistics U.S. Roadmap 2.0., Material Handling Industry of America (MHI).
− Bartholdi, John J. & Hackman, Steven T. (2017). Warehouse and distribution science, Release 0.98. The Supply Chain & Logistics Institute, H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology Atlanta, USA.
− Glock, Christoph & Grosse, Eric. (2017). Warehousing 4.0 – Technische Lösungen und Managementkonzepte für die Lagerlogistik der Zukunft. B + G Wissenschaftsverlag.
− Heinrich, Martin (2016). Transport- und Lagerlogistik: Systematik, Planung, Einsatz und Wirtschaftlichkeit. Springer Vieweg.
− Lerher, T. (2016). Throughput and Energy Related Performance Calculations for Shuttle Based Storage and Retrieval Systems. Nova Science Publishers, USA.
− Kagermann, Henning; Wahlster, Wolfgang; Helbig, Johannes. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, National Academy of Science and Engineering, Germany.
− Lerher, T. & Šraml, M. (2012) Designing unit load automated storage and retrieval systems. V: MANZINI, Riccardo (editor). Warehousing in the global supply chain : advanced models, tools and applications for storage systems. London [etc.]: Springer. 2012, pp. 211-231.

Obveznosti študenta

Raziskovalna naloga (50%). − Izpit (teoretično in praktično znanje(50%)).

ISLP

INFORMACIJSKI SISTEMI V LOGISTIČNIH PROCESIH
Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
6 ECTS
Več

Opis predmeta

sebina predmeta je usmerjena v integracijo sistemskih znanj z najnovejšimi raziskavami na področju logistike sistemov:
1.Logistični izzivi informacijske družbe
Inteligentni splet
Splet znanja in spletne ontologije
Spletni agenti, komunikacijski protokoli (FIPA standard)
Avtonomno, samo-prilagodljivo delovanje (MAPE-K)
Integracija konceptov v inteligentnih logističnih sistemih, internetu stvari in fizičnem internetu
2. Sistemi za podporo odločanju
Napredne tehnike modeliranja in simulacije kot osnova sistemskega pristopa k analizi in optimizaciji intra- in inter-logističnih procesov:
Diskretna dogodkovna simulacija
Sistemska dinamika
Simulacija na osnovi agentov
Povezovanje paradigem v več-nivojskem, intra- in inter-organizacijskem odločanju
3. Upravljanje kakovosti storitve v inteligentnih logističnih sistemih
Kazalniki in standardi kakovosti storitve
Korektnost, pravočasnost, zanesljivost in predvidljivost
Model vrednotenja in zagotavljanja kakovosti storitve
Integracija metod in standardov v CMM modelu

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

Cilj je usposobiti študenta, da je sposoben
• samostojnega znanstveno raziskovalnega dela
• in integracije novih znanj na sistemskem nivoju oz. ob uporabi sistemskih pristopov (teorij).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• Pregled literature in osnutek rešitve predvidenega problema iz doktorske disertacije z vidika informacijsko-tehnološke podpore.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
• Sposobnost analitičnega razmišljanja in aplikacija najnovejših znanj na področju informacijskih tehnologij v logističnih sistemih.

Metode poučevanja in učenja:

Konzultacije – tutorstvo.
Individualno raziskovalno delo kandidata.

Temeljni literatura in viri

Gumzej, Roman. Računalništvo in informatika v logistiki. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. XIX, 195 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6562-87-4. ISBN 978-961-6562-86-7.
Gumzej, Roman. Informacijska podpora logističnim sistemom. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. XV, 219 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6562-91-1. ISBN 978-961-6562-90-4.
Gumzej, Roman. Logistika in e-poslovanje. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. XIV, 130 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6562-88-1. ISBN 978-961-6562-89-8.

Dodatna literatura

Gumzej, Roman, Halang, Wolfgang A.. Real-time systems’ quality of service : introducing quality of service considerations in the life-cycle of real-time systems. London [etc.]: Springer, 2010. XIX, 131 str., ilustr. ISBN 978-1-84882-847-6. ISBN 1-84882-847-0. ISBN 1-84882-848-9. ISBN 978-1-84882-848-3, doi: 10.1007/978-1-84882-848-3.
Gumzej, Roman, Lipičnik, Martin. Information and communication technology in logistics as a comparative advantage. V: LUO, Zongwei (ur.). Service science and logistics informatics : innovative perspectives. Hershey, PA: Information Science Reference. cop. 2010, str. 144-156, doi: 10.4018/978-1-61520-603-2.ch008.
Gumzej, Roman, Gajšek, Brigita. A virtual supply chain model for QoS assessment. V: UNGER, Herwig (ur.). Autonomous systems : developments and trends, (Studies in computational intelligence, ISSN 1860-949X, Vol. 391). Berlin; Heidelberg: Springer. cop. 2011, str. [147]-157.
Rashad, Waleed, Gumzej, Roman. The information technology in supply chain integration : case study of Reda Chemicals with Elemica. International journal of supply chain management, ISSN 2050-7399. [Spletna izd.], Mar. 2014, vol. 3, no. 1, str. 62-69.
R. Gumzej (ur.), Autonomous Systems 2011 – Enhancing the service quality in autonomous systems : Proceedings of the 1. International Workshop, Celje: Fakulteta za logistiko, 2011.
R. Gumzej (ur.), Autonomous Systems 2013 – Intelligent Web : Proceedings of the 2. International Workshop, Celje: Fakulteta za logistiko, 2013.
Sterman J.D. (2000). Business Dynamics, McGraw Hill, Boston.
Wilensky U. NetLogo. (1999-2016). Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL. https://ccl.northwestern.edu/netlogo/index.shtml [Accessed 18/04/2017].
Naval Research Logistics (NRL) Journal, John Wiley Interscience.
Springer LINK scientific journals database.
ScienceDirect scientific journals database (Elsevier).

Obveznosti študenta

Ocena raziskovalnega dela (100%).

LSOV

LOGISTIČNI SISTEMI IN OSKRBOVALNE VERIGE
Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan
6 ECTS
Več

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo na področju oskrbovalnih verig, logističnih sistemov in logističnih verig.
Filozofija upravljanja, vodenja in nadzora celovitih oskrbovalnih verig.
Determiniranje nalog in izzivi učinkovitega upravljanja z oskrbovalnimi verigami.
Preučevanje notranjih procesov in odnosov oskrbovalnih verig.
Modeliranje notranjih procesov in optimiranje stanj celovitih oskrbovalnih verig.
Predmet se navezuje na vsebine predmetov dodiplomskega in magistrskega študija.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:
• se usposobijo za znanstveno raziskovalno delo iz področja raziskovanja oskrbovalnih verig,
• se usposobijo za predstavitev svojega raziskovalnega dela (članki, referati) in predstavitev praktičnih prednosti rezultatov svojega raziskovalnega dela,
• spoznajo raziskovalno področje logistični sistemi in logistične verige in ga prepoznajo kot morebitno polje bodočega znanstvenega dela,
• se naučijo rezultate svojega znanstvenega dela na področju oskrbovalnih verig uporabiti v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
• Študenti se naučijo in razumejo filozofijo upravljanja, vodenja in nadzora celovitih oskrbovalnih verig.
• Se naučijo pristopa k znanstvenemu proučevanju notranjih procesov in odnosov oskrbovalnih verig.
• Razumejo in znajo razvijati modele notranjih procesov in optimiranja stanj celovitih oskrbovalnih verig.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
• Študenti se naučijo pristopa razvijanja različnih modelov realnosti.
• Študenti se naučijo determiniranje nalog upravljanja različnih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno raziskovalno delo, razgovor, študij gradiva.

Temeljni literatura in viri

Handfield, R., B.: Introduction to supply chain management, Prentice.
Hall, London, 1999, ISBN: 0-13-621616-1, COBISS.SI-ID: 101335.
Zuckerman, A.: Supply chain management, Oxford (UK), Capstone, 2002, ISBN: 1-84112-244-0, COBISS.SI-ID: 528599
Ballou, R.: Business Logistics/Supply Chain Management. Academic Internet Publishers, Inc., UK (2006), ISBN-13: 978-1428807754.
Knolmayer, G.: Supply chain management based on SAP systems : order management in manufacturing companies : with 81 figures and 19 tables, Berlin, Heidelberg, New York, 2002, ISBN: 3-540-66952-3, COBISS.SI-ID: 22302469.
Günther, H. O., Mattfeld, D. C., Suhl, L. Supply Chain Management und Logistik: Optimierung, Simulation, Decision Support. Physica-Verlag Heidelberg. Germany (2005), ISBN-13: 978-3790815764.
Vollmann, T.E., Berry, W. L., Whybark, D.C., Jacobs, F. R., Vollmann, T., Berry, W. MANUFACTURING Planning And Control Systems For Supply Chain Management : The Definitive Guide for Professionals. McGraw-Hill, (2004), ISBN-13: 978-0071440332.
ROSI, Bojan. Innovation in systems thinking : the application of dialectical network thinking in resolving complex problems, (Business issues, competition and entrepreneurship). New York: Nova Publishers, cop. 2015. VIII, 98 str., ilustr. ISBN 978-1-63463-320.
KOVAČIČ, Andrej. Logistični sistemi in logistične verige. Študijsko gradivo Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Celje 2007.
ROSI, Bojan. IRD za potrebe doktorskega študija. Študijsko gradivo Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Celje 2016.
ORBANIĆ, Josip, ROSI, Bojan, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina (urednik), IPAVEC, Vesna Mia (urednik), GROBIN, Klemen (urednik), GROFELNIK, Igor (urednik). Razvoj transporta, logistike in mobilnosti v Sloveniji. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko, 2016. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6562-79-9.
Znanstveno publiciranje, vir: https://www.ukm.um.si/znanstveno-publiciranje, najdeno 15. 11. 2016.

Obveznosti študenta

Raziskovalna naloga (50%) in ustni izpit (50%).

ULS

UPRAVLJANJE LOGISTIČNIH SISTEMOV
Nosilec: prof. dr. Juričić Đani, izr. prof. dr. Dragan Dejan
6 ECTS
Več

Opis predmeta

TEORIJA VODENJA SISTEMOV: Osnovni pojmi, modeli sistemov, deterministični in naključni sistemi, vodenje kot problem odločanja, optimalno vodenje na podlagi modela. Regulatorji naročil in sinhronizacija oskrbovalne verige za kompenzacijo učinka biča.
MODELIRANJE IN SIMULACIJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Teorija modeliranja diskretnih procesov, simulacijski jeziki, uvod v Scilab, simulacija diskretnih procesov, simulacija naključnih logističnih procesov, Monte Carlo simulacija.
UPORABA STATISTIČNIH MODELOV IN METOD PRI UPRAVLJANJU OSKRBOVALNIH VERIG, TRANSPORTU IN PROMETU:
Uporaba multivariantne statistične analize, strukturnih in drugih statističnih modelov v logistiki, oskrbovalnih verigah, transportu in prometu, za potrebe povečanja učinkovitosti podjetij in varnosti v transportu in prometu. Statistični modeli za ocenjevanje zmanjšanja emisij zaradi optimizacije v transportu.
METODE ZA UPRAVLJANJE Z LOGISTIČNIMI SISTEMI: Optimizacija transportnih in logističnih sistemov, razvrščanje opravil v logistiki, hevristični postopki in metahevristike pri optimizaciji logističnih sistemov, teorija napovedovanja časovnih vrst, postopki modeliranja in vodenja distribucijskih mrež.
PRIMERI UPRAVLJANJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Razporejanje distribucijskih centrov, primeri razvrščanja v logističnih sistemih, upravljanje zalog, napovedovanje povpraševanja po zalogah, modeliranje transporta v distribucijskih mrežah, optimizacija problemov množične strežbe.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan
Asistent: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
20 ur a-P

Samostojno delo:
160 ur

Cilji in kompetence:

Študenti:
• spoznajo raziskovalno področje upravljanja logističnih sistemov in ga prepoznajo kot morebitno polje bodočega znanstvenega dela,
• pridobijo poglobljeno razumevanje modeliranja in simulacij logističnih sistemov in uporabe metod za njihovo upravljanje,
• se usposobijo učinkovito reševati zahtevnejše probleme na področju upravljanja logističnih sistemov,
• se usposobijo za samostojno znanstveno raziskovalno delo na tem področju,
• se usposobijo za predstavitev svojega raziskovalnega dela (članki, referati).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent je ob koncu študija sposoben obvladati raziskovalne metode, postopke in procese na področju upravljanja logističnih sistemov.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Sposobnost za samostojno znanstveno raziskovalno delo na področju upravljanja logističnih sistemov. Sposobnost učinkovitega reševanja zahtevnejših problemov na tem področju. Razumevanje uporabe raziskovalnih metod z zmožnostjo poglobljene analize problemov in sistemskega razmišljanja na tem področju. Zmožnost ustvarjalnega sodelovanja pri reševanju težjih problemov v logistističnih okoljih.

Metode poučevanja in učenja:

Pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta, nato študent utrdi teoretično znanje in preko primerov pridobi razumevanje za reševanje zahtevnejših aplikativnih problemov.

Temeljni literatura in viri

Ahuja, R.K.: Network flows : Theory, algorithms, and applications, Prentice Hall, 1993.
Axsäter, S.: Inventory Control. Boston: Kluwer Academic, 2000.
Box, Jenkins: Time Series Analysis: Forecasting and Control, Wiley, 4th edition, 2008.
Chase C.W. Demand-Driven Forecasting: A Structured Approach to Forecasting, Wiley, 2nd edition, 2013.
Dragan D., Upravljanje logističnih sistemov, Fakulteta za logistiko, 2009.
Dragan, D., Jereb, B. Introduction to queuing models : working report. Celje: Faculty of logistics, 2013.
Ghiani, G.: Introduction to Logistics Systems Planning and Control, John Wiley & Sons, 2004.
Gomez, C.: Engineering and Scientific Computing with Scilab, Springer, 2006.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. Multivariate Data Analysis (7th edition). New Jersey: Prentice Hall, 2007.
Hoyle, R. H. Handbook of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press, 2012.
Hillier, F.S.: Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 2001.
Jesenko, J. & Jesenko. Multivariantne statistične metode. Kranj: Moderna organizacija, 2007.
Košmelj, B. Faktorska analiza. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1986.
Law A.M.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill Higher Education, 1999.
Muckstadt J., Sapra A.: Principles of Inventory Management: When You Are Down to Four, Order More, Springer, 2010.
Ross S.M.: Introduction to Probability Models, Academic Press, 1997.
Usenik, J.: Upravljanje logističnih sistemov, Biro 4D, Novo mesto, 2002.

Obveznosti študenta

Projekt (raziskovalna naloga (70%)), ustni izpit (30%).

IRD l

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO I
15 ECTS
Več

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo:

 • bazične raziskave,
 • načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela,
 • študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Samostojno delo:
360 ur

Cilji in kompetence:

Določitev teme raziskovanja.
Priprava plana znanstveno raziskovalnega dela.
Usposobiti se za samostojno raziskovalno delo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
V skladu s planom znanstveno raziskovalnega dela pridobitev informacij (literature) s širšega strokovnega področja glede na temo raziskovanja.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Naučiti se samostojnega raziskovalnega dela.

Metode poučevanja in učenja:

Pogovor, konzultacije, diskusije.

Temeljni literatura in viri

Strokovna in znanstvena tekoča periodika s področja logistike oz. področja, ki ga bo študent prepoznal kot svoje področje za izdelavo doktorske naloge.

Obveznosti študenta

Plan znanstveno-raziskovalnega dela glede na temo raziskovanja (predstavitev pregledne literature, zagovor/diskusija (100%)).

ZRM

ZNANSTVENO RAZISKOVALNE METODE
Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan
3 ECTS
Več

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo

 • bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
 • izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
 • znanstveno raziskovalna infrastruktura,
 • načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela.
 • Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
 • Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
 • Struktura znanstvenega dela.
 • Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
 • Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
 • Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
 • Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
6 ur a-P

Samostojno delo:
84 ur

Cilji in kompetence:

Usposobljenost za samostojno raziskovalno delo.
Študent mora znati napisati znanstveni in strokovni članek, del monografije, ekspertizo, elaborat, doktorsko nalogo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Pridobitev in usvojitev znanja s širšega strokovnega področja, v katerega sodi doktorska naloga.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: naučiti se samostojnega raziskovalnega dela, reševati strokovne probleme, usvojitev kritične distance do trditev in razumevanja strokovne literature.

Metode poučevanja in učenja:

Pogovor, konzultacije, diskusije, v okviru katerih se predstavljajo tudi vmesni rezultati raziskovalnega dela.

Temeljni literatura in viri

Strokovna in znanstvena tekoča periodika s področja logistike oz. področja, ki ga bo študent prepoznal kot svoje področje za izdelavo doktorske naloge.

Obveznosti študenta

Seminarska naloga/poročilo o delu (80%), zagovor/diskusija (20%).

Poletni semester

IRD II

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO II
24 ECTS
Več

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo obsega:

 • bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
 • izvajanje znanstveno raziskovalnega plana.

Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, študij literature.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.
Na podlagi IRD 1 nadaljevanje dela, sprotno poročanje o poteku dela, javna predstavitev načrta dela, raziskovalnih spoznanj in pregled literature v povezavi z določeno temo raziskovanja.

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Seminar:
9 ur a-P

Samostojno delo:
621 ur

Cilji in kompetence:

• Usposobljenost za samostojno raziskovalno delo.
• Študent zna poiskati literaturo svojega raziskovalnega področja in pripraviti pregled oz. analizo le te.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Pridobitev in usvojitev znanja s širšega raziskovalnega področja, določenega pri IRD 1.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Naučiti se samostojnega raziskovalnega dela, usvojitev kritične distance do trditev in razumevanja strokovne literature.

Metode poučevanja in učenja:

Pogovor, konzultacije, diskusije, v okviru katerih se predstavljajo tudi vmesni rezultati raziskovalnega dela.

Temeljni literatura in viri

Strokovna in znanstvena tekoča periodika s področja logistike oz. področja, ki ga bo študent prepoznal kot svoje področje za izdelavo doktorske naloge.

Obveznosti študenta

Predstavitev rezultatov 1. letnika (80%). Predstavitev pregledne literature, zagovor/diskusija (20%).