Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Doktorski študijski program

Predmetnik 3. letnik

Zimski semester

IRD lll

INDIVIDUALNO RAZSKOVALNO DELO III
30 ECTS
Več

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo:
– bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
– izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
– znanstveno raziskovalna infrastruktura,
– načrtovanje znantveno raziskovalnega dela.
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Samostojno delo:
810 ur

Cilji in kompetence:

usposobiti za samostojno raziskovalno delo
študent mora znati napisati znanstveni in strokovni članek, del monografije, ekspertizo, elaborat, doktorsko nalogo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Pridobitev in usvojitev znanja s širšega strokovnega področja, v katerega sodi doktorska naloga.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: naučiti se samostojnega raziskovalnega dela, reševati strokovne probleme, usvojitev kritične distance do trditev in razumevanja strokovne litearture.

Metode poučevanja in učenja:

Pogovor, konzultacije, diskusije v okviru katerih se predstavljajo tudi vmesni rezultati raziskovalnega dela.

Temeljni literatura in viri

Strokovna in znanstvena tekoča periodika s področja logistike oz. področja, ki ga bo študent prepoznal kot svoje področje za izdelavo doktorske naloge.

Obveznosti študenta

Seminarska naloga/poročilo o delu (80%), zagovor/diskusija (20%)

Poletni semester

IRD lV

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO IV
30 ECTS
Več

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo:
– bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
– izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
– znanstveno raziskovalna infrastruktura,
– načrtovanje znantveno raziskovalnega dela.
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Samostojno delo:
810 ur

Cilji in kompetence:

usposobiti za samostojno raziskovalno delo
študent mora znati napisati znanstveni in strokovni članek, del monografije, ekspertizo, elaborat, doktorsko nalogo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Pridobitev in usvojitev znanja s širšega strokovnega področja, v katerega sodi doktorska naloga.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: naučiti se samostojnega raziskovalnega dela, reševati strokovne probleme, usvojitev kritične distance do trditev in razumevanja strokovne litearture.

Metode poučevanja in učenja:

Pogovor, konzultacije, diskusije v okviru katerih se predstavljajo tudi vmesni rezultati raziskovalnega dela.

Temeljni literatura in viri

Strokovna in znanstvena tekoča periodika s področja logistike oz. področja, ki ga bo študent prepoznal kot svoje področje za izdelavo doktorske naloge.

Obveznosti študenta

Priprava doktorske disertacije (80%), zagovor doktorske disertacije (20%)