Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Doktorski študijski program

Predmetnik 2. letnik

Zimski semester

KK

KORPORACIJSKA KULTURA
Nosilec: prof. dr. Potočan Vojko
15 ECTS
Več

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:
Organizacijska kultura
Izhodišča za organizacijsko kulturo
Kulturne dileme v poslovanju
Kultura socialne odgovornosti poslovanja
Načela kulture za delovanje (in obnašanje) posameznike
Načela kulture za delovanje (in obnašanje) organizacije
Primeri organizacijske kulture

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potočan Vojko

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Predavanja:
25 ur a-P

Samostojno delo:
425 ur

Cilji in kompetence:

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z izbranimi izhodišči in značilnostmi organizacijske/korporacijske kulture.

Temeljni cilji predmeta so:

– diskusija o pomenu kulture v poslovanju,
– spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških pristopov za študij kulture,
– predstavitev vpliva kulture na organizacijo.

Navedene cilje je mogoče doseči na osnovi spoznanja vloge in pomena:

– organizacijske kulture v okviru celovite kulture (tj. osebne kulture, organizacijske kulture, družbene kulture),
– organizacijske kulture v poslovanju ter
– vpliva organizacijske kulture na okolje.

S tem bodo študentje pridobili potrebna spoznanja (in znanja) za nadaljnjo samostojno izobraževanje, usposabljanje in samo-izgrajevanje na področju poslovne etike.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Ob zaključku predmeta bodo udeleženci:

– Pridobili splošno znanje o organizacijski kulturi,
– Pridobili specifično znanje o uporabi organizacijske kulture v različnih organizacijskih sistemih,
– Razvili sposobnost za uporabo kulture v različnih organizacijskih sistemih,
– Razvili sposobnost razumevanja managementskega vidika organizacijske kulture,
– Razvili sposobnost za uporabo splošnega in specifičnega znanja o organizacijski kulturi v praksi,
– Razvili sposobnost za obravnavo praktičnih kulturoloških problemov v sodobnih organizacijskih sistemih
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Komunikacijske spretnosti, spretnost za uporabo teoretičnega znanja v praksi, spretnost kreativnega raziskovanja realnosti, sposobnost za praktično uporabo znanja, sposobnost sistemskega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja:

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so:

predavanja, predstavitve študentov in samostojni študij študentov.

Temeljni literatura in viri

Alvesson, M. (2002): Understanding Organizational Culture. SAGE, London.
Bohinc, .R. (2001): Korporacijsko upravljanje: ZDA, Evropa, Slovenija. FDV, Ljubljana.
Cameron, K., Quinn, R. (2006): Diagnosing and Changing Organizational Culture. Prentice Hall, New York.
Deal, T., Kennedy, A. (2000): Corporate Cultures. Perseus Book, New York.
Jeffrey A. Rosenweig, J. (1998): Winning the global game. Free Press, New York.
Jennings, M. (2005). Business: Its Legal, Ethical and Global Environment. South-Western Pub, Brentford.
Thomas, D., Inkson, K. (2004): Culture Intellingence. Berrett-Koehler, San Francisco.

A list of additional study materials (published studies, journals, etc.) will be distributed when the module begins.

Obveznosti študenta

Aktivno delo na predavanjih (40%), seminarska naloga (60%).

ISLP

INFORMACIJSKI SISTEMI V LOGISTIČNIH PROCESIH
Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman
15 ECTS
Več

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti poglobljeno seznanijo s naprednimi področji informatike v logistiki s ciljem samostojnega znanstvenega dela na tem področju.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Vrsta predmeta: Izbirni

Izvedba

Predavanja:
25 ur a-P

Samostojno delo:
425 ur

Cilji in kompetence:

Cilj je usposobiti študenta, da je sposoben

• samostojnega znanstveno raziskovalnega dela
• in integracije novih znanj na sistemskem nivoju oz. ob uporabi sistemskih pristopov (teorij).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Izdelava znanstvenega (ali vsaj visoko kakovostnega strokovnega) članka za objavo v mednarodnem okolju.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

Sposobnost analitičnega razmišljanja in aplikacija najnovejših znanj na področju informacijskih tehnologij v logističnih sistemih.

Metode poučevanja in učenja:

• Konzultacije – tutorstvo.
• Individualno raziskovalno delo kandidata.

Temeljni literatura in viri

• Sterman J.D., Business Dynamics, McGraw Hill, Boston 2000.
• Naval Research Logistics (NRL) Journal, John Wiley Interscience.
• Springer LINK scientific journals database.
• ScienceDirect scientific journals database (Elsevier).

 

Obveznosti študenta

Ocena izdelanega samostojnega članka s poudarkom na raziskovalnem vložku.

Poletni semester

IRD ll

INDIVIDUALNO RAZSKOVALNO DELO II
30 ECTS
Več

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo;
– bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
– izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
– znanstveno raziskovalna infrastruktura,
– načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela.
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorsko delo. Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Vrsta predmeta: Obvezni

Izvedba

Samostojno delo:
810 ur

Cilji in kompetence:

usposobiti za samostojno raziskovalno delo
študent mora znati napisati znanstveni in strokovni članek, del monografije, ekspertizo, elaborat, doktorsko nalogo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Pridobitev in usvojitev znanja s širšega strokovnega področja, v katerega sodi doktorska naloga.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: naučiti se samostojnega raziskovalnega dela, reševati strokovne probleme, usvojitev kritične distance do trditev in razumevanja strokovne litearture.

Metode poučevanja in učenja:

Pogovor, konzultacije, diskusije v okviru katerih se predstavljajo tudi vmesni rezultati raziskovalnega dela.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta.

Strokovna in znanstvena tekoča periodika s področja logistike oz. področja, ki ga bo študent prepoznal kot svoje področje za izdelavo doktorske naloge.

Obveznosti študenta

Seminarska naloga/poročilo o delu (80%), zagovor/diskusija (20%).