Raziskovalna področja

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport

Ozelenitev voznega parka

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru izdeluje analize porabe goriva v voznem parku podjetja ter izračune povezanih stroškov goriva, vzdrževanja in emisij toplogrednih plinov ter izračuna ogljičnega odtisa voznega parka. Tovrstna analiza stanja se uporabi kot osnova za identifikacijo predlogov za ozelenitev voznega parka in izračunov povračila posameznih investicij v predelave ali nakup vozil na alternativna goriva. Zaradi velikih vplivov transporta na okolje in večanja okoljske ozaveščenosti potrošnikov ozelenitev voznih parkov postaja nov izziv vseh trajnostno usmerjenih podjetij.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Tržne raziskave na področju trajnostne logistike in mobilnosti

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru izvaja tržne raziskave javnega mnenja s področja potencialnih uporabnikov novih alternativne tehnologij, preučuje možnosti in preference nakupa električnih vozil, poznavanje trajnostne mobilnosti in k uporabnikom usmerjenega razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Sodeluje tudi pri pripravi strategije RS za alternativne tehnologije v transportu.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Odločitvenimi modeli na področju logistike, mobilnosti in transporta

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarja z odločitvenimi modeli, ki jih implementira v procese odločanja na različnih ravneh in različnih področjih. S pomočjo odločitvenih modelov raziskuje odločitvene kriterije in odločitvene postopke, ki omogočajo uspešnejšo in učinkoviteje sprejemanje odločitev.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Mobilnostni načrt posamezne organizacije

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarja z oblikovanjem in pripravo mobilnostnih načrtov, ki omogočajo lažje načrtovanje prometnih tokov vezanih na neko področje ali organizacijo. Predstavljajo celovit pregled in analizo potovalnih navad določene organizacije ali področja.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Štetje prometa in simulacije prometnih tokov

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarja z raziskavami na področju prometnih tokov, ki zajemajo tudi področje štetje prometa. Za izboljšanje stanja prometne varnosti je potrebno predhodno dobro poznati notranje-zunanje zakonitosti prometnega toka. Poznati moramo obstoječe stanje o parametrih prometnega toka (pretok vozil, gostota prometnega toka, hitrost prometnega toka, čas potovanja, časovni in prostorski interval sledenja) in o samih lastnostih prometnega toka (sestavljenost prometnega toka, splošni pogoji potekanja prometa, struktura prometnega toka in časovna neenakomernost prometnega toka). Za pridobivanje teh podatkov potrebujemo prenosne merilne naprave, ki jih lahko lociramo tik ob cesti in iz katerih lahko redno pridobivamo podatke, ne da bi morali merilno napravo kamorkoli prenašati. Torej potrebujemo merilno napravo, ki nam bo s pomočjo prenosnih računalnikov posredovala podatke kar na kraju meritve. Za potrebe zbiranja takšnih podatkov v se laboratoriju uporablja merilna naprava Viacont. Viacount je naprava za štetje prometa, sestavljena iz Dopplerjevega radarskega sklopa, zbiralnika podatkov s serijskim vmesnikom RS232 in baterijskega napajalnika. Naprava zaznava gibanje vozil v smeri vožnje in za vsakega od njih zabeleži hitrost, konstanto dolžine, ter časovni razmik od prejšnjega vozila.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Uporaba eye tracking v analizi voženj in prometa

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru uporablja očala »eye tracking« za zaznavanje in spremljanje voznikovega pogleda med vožnjo in posledično zaznavanje motečih dejavnikov, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu. Proces eye tracking je iz tehničnega vidika razdeljen na dva dela, in sicer na registracijo gibanja očesa in predstavitev posnetega na razumljiv način. Medtem ko eye tracker posname gibanje očes sliko za sliko, je programska oprema na računalniku zadolžena za prikazovanje uporabnikovega vidnega polja in fiksiranega pogleda. Očala eye tracking dajejo raziskovalcem možnost, da zajamejo resnične, objektivne in globoke poglede v človekovo vedenje v realnem okolju. Omenjena očala v realnem svetu prikažejo natanko tisto, kar oseba v danem trenutku gleda in čemu daje največ pozornosti, medtem ko se prosto premika v naravnem okolju, med vožnjo v vozilu ali v trgovini.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Laboratorij za informatiko

Informacijske podpore logističnim procesom v podjetjih

Z mnogimi študijami je dokazano, da se uspešnost in učinkovitost podjetij poveča z informatizacijo logističnih procesov v podjetjih. Še posebej to velja za področje e-poslovanja. S povezovanjem znanj iz logistike, vodenja projektov in informacijskih tehnologij omogočamo sprejemati pravilne odločitve v vseh fazah projekta: od vzpostavitve, načrtovanja, izvajanja, kontrole in do zaključevanja projektov.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Borut Jereb, tel 03 428 5362 oz. email borut.jereb@um.si.

Upravljanje tveganj in investicij v logistiki

V zadnjih letih skokovito raste zavedanje o pomenu upravljanja tveganj in investicij v logistiki, saj z njunim učinkovitim upravljanjem prispevamo k bistveno boljšim poslovnim rezultatom podjetja. Obenem vemo, da oboje, investicije in upravljanje tveganj, predstavljajo srčiko upravljanja uspešnih podjetij. Poznamo okvire in standarde za upravljanje tveganj in investicij in imamo izkušnje pri izvajanju projektov vzpostavitve okolja za njihovo upravljanje.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Borut Jereb, tel 03 428 5362 oz. email borut.jereb@um.si.

Skladiščenja in uporabe sončne energije v pametnih omrežjih

Pri proizvodnji električne energije iz fotovoltaičnih panelov nas zanima predvsem količina in stabilnost njene proizvodnje. Nihanja proizvodnje lahko blažimo s pametnimi omrežji, ki vsebujejo baterije električnih vozil, ki so v danem trenutku priklopljeni na omrežje. Poslovni model dobičkonosnosti temelji na dobrem predvidevanju proizvodnje električne energije in razpoložljivosti skladišča za električno energijo – to je baterij.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Borut Jereb, tel 03 428 5362 oz. email borut.jereb@um.si.

Meritev in upravljanja s PM delci in črnim ogljikom v prometu

Za uspešno načrtovanje prometnih tokov v mestih je ključnega pomena poznavanje onesnaževanja z PM delci in črnim ogljikom. Ker ne obstajajo dovolj natančni in uporabni modeli, ki bi predvideli posebnosti posameznih cest, pločnikov, kolesarskih stez in drugih mestnih površin, je potrebno razmere na posameznem področju izmeriti in na osnovi izkušenj predvideti spremembo prometnih režimov in/ali načrtovanje alternativnih poti.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Borut Jereb, tel 03 428 5362 oz. email borut.jereb@um.si.

Laboratorij za logistične sisteme

Načrtovanje in optimiranje skladiščnih in komisionirnih sistemov

Skladišča s svojim osnovnim namenom so nujno potrebna za optimalno delovanje proizvodnih, kakor tudi distribucijskih procesov in predstavljajo nepogrešljiv člen v oskrbnih mrežah. Učinkovitost skladišč je odvisna od ustreznega procesa načrtovanja, ki zajema v osnovi oblikovanje skladiščnega objekta, oblikovanje in optimiranje materialnega in informacijskega toka ter transportno-skladiščnih naprav. Pri načrtovanju skladišč je poseben poudarek na komisionirnih sistemih, ki so še vedno izrazito delovno intenzivni in predstavljajo tudi do 60 % celotnih stroškov skladiščenja.
V okviru Laboratorija za logistične sisteme Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarjamo z načrtovanjem, modeliranjem in optimiranjem skladiščnih in komisionirnih sistemov. Pri svojem delu uporabljamo lastne razvite algoritme in modele načrtovanja in optimiranja sistemov. Prav tako uporabljamo predpise, standarde (FEM 9.851) in priporočila kot so VDI 4480 ter vso ostalo strokovno in znanstveno literaturo. Prav tako sodelujemo z drugimi laboratoriji v okviru Univerze v Mariboru Fakultete za strojništvo (Laboratorij za transportne naprave, sisteme in logistiko) ter Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo (Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije).

Za več informacij se obrnite na prof. dr. Tone Lerher, tel 03 428 5309 oz. email tone.lerher@um.si.

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki

Izdelava virtualnega modela za optimizacijo proizvodnih procesov

V okviru Laboratorija za kvantitativno modeliranje v logistiki izdelamo virtualni model proizvodnje v poljubnem podjetju. Na ta način nastane virtualni laboratorij realnega proizvodnega okolja, ki dopušča primerjanje:
• različnih scenarijev proizvodnega plana;
• različnih postavitev strojev v prostor;
• vpliva različnih tehnoloških lastnosti strojev na dolžino proizvodnega cikla;
• testiranje razvojnih načrtov podjetja za proizvodnjo;
• iskanje ozkih grl v primeru nihanja ali povečanja prodaje;
• testiranje strategij, kot so MtO, MtS, AtO in drugih.
Na podlagi uporabe modela lahko podjetje skrajša izdelovalne čase, poveča produktivnost, skrajša transportne poti in zniža porabo energije.
Za več informacij se obrnite na doc. dr. Brigita Gajšek, tel 03 428 5312 oz. email brigita.gajsek@um.si.

Implementacija in integracija logističnih informacijskih sistemov

V laboratoriju za kvantitativno modeliranje v logistiki pokrivamo tudi raziskovalno področje implementacije in integracije logističnih informacijskih sistemov (LIS) na izvršnem (EIS), upravljavskem (ERP in MES) in transakcijskem nivoju (TPS). Pri tem se naslanjamo na sodobne arhitekture informacijskih sistemov (IS), kot so odjemalec-strežnik, oblačne in internet stvari (IoT). Na področju IoT razvijamo rešitve na osnovi agentske tehnologije, predvsem avtonomna vozlišča in prehode. Naše raziskave potekajo tudi na nivoju kiber-fizikalnih sistemov pri razvoju pametnih IoT vozlišč za uporabo v logistiki in medicini.

Smo člani SAP University Alliance programa in vodimo uvajalne seminarje za uporabo SAP ERP programskega okolja. V implementacijah uporabljamo OpenERP programsko okolje. Pri razvoju kiber-fizikalnih sistemov se poslužujemo sodobnih senzorjev (temperatura, tlak, pospešek, RFID, bio-metrija) in naprav ter odprtih računalniških platform, kot sta Rapsberry PI in Arduino. Med oblačnimi arhitekturami smo se orientirali na SAP HANA, Microsoft Azure in IBM Watson okolja.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Roman Gumzej, tel 03 428 5314 oz. email roman.gumzej@um.si.