Zaključeni projekti

Izboljšanje organiziranosti izvajanja storitev v podjetju EMITT

Opis Projekta

Emitt d.o.o. želi povečati obseg izvajanja celovitih storitev na področjih elektroinštalacij in ogrevalne tehnike. Pri izvajanju storitev, ki vključujejo idejno zasnovo, nabavo materiala/opreme, izvedbo montaže in vzdrževanje, se podjetje srečuje z različnimi organizacijsko-logističnimi težavami. S projektom bomo reševali težave z nepravočasnim zagotavljanjem materiala/opreme za izvedbo storitev, saj bomo podali predloge za izboljšanje sodelovanja različnih funkcionalnih področij dela v podjetju (tj. med prodajo, nabavo, pripravo montaže, montažo, skladiščenjem), ki vplivajo na izvajanje storitev (tj. iz vidika materialnih, delovnih in transportnih tokov). S predlogi želimo izboljšati raven ustreznosti (organizacijske, kakovostne, stroškovne) in zanesljivosti (tj. lokacijske in časovne) pri zagotavljanju potrebnega materiala/opreme za izvajanje storitev ter izboljšati logistiko materiala/opreme pri izvajanju storitev. Študenti bodo pridobivali praktične izkušnje ter različne generične in poklicno-specifične kompetence s področja logistike izvajanja storitev, organiziranosti dela ter usklajevanja dela različnih funkcionalnih področji v podjetju. Visokošolski zavod bo krepil odnose s podjetjem ter obogatil študijske programe s praktičnimi vsebinami.

Predvideni cilji projekta:
– Opredelitev poteka, značilnosti in izvajanja storitev elektroinštalacij in ogrevalne tehnike,
– Kompleksna analiza organizacije izvajanja storitev (tj. organizacijska, kakovostna, stroškovna) in logistike izvajanja storitev (tj. materialnih, delovnih in transportnih tokov); opredelitev vzrokov za zastoje pri izvajanju storitev,
– Opredelitev vloge funkcionalnih področij za pravočasno preskrbo potrebnega materiala/opreme za izvajanje storitev ter kritična analiza,
– Oblikovanje predlogov in sprememb za prenovo logističnih tokov pri izvedbi storitev za izboljšanje njihove ustreznosti (organizacijske, kakovostne, stroškovne) in zanesljivosti (tj. lokacijske in časovne) ter izboljšanje poteka materialnih, delovnih in transportnih tokov pri izvajanju storitev; ocenitev učinkov uvedbe predloga,
– Razvijanje in pridobivanje generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc študentov s področja organizacije dela, sinhronizacije dela in logističnih tokov ter uporaba spoznanj pri poučevanju.

Mentor FL: doc. dr. Zlatko Nedelko

Gospodarska družba: Emitt trgovina in storitve d.o.o.

Ostali partnerji

Emitt trgovina in storitve d.o.o.

Ozelenitev voznega parka v podjetju Avtosteklo d.o.o.

Opis Projekta

Promet neposredno vpliva na okolje, hkrati pa je odvisen od njega. Na okolje fizično vpliva s tem, da povzroča spremembe v naravi in pri ljudeh. Največ škodljivih emisij povzroča cestni promet. Zaradi dejstva, da je promet ključni onesnaževalec, se poraja vprašanje, kako omejiti škodljive posledice. V današnjem času, ko cena klasičnih pogonskih goriv dosega rekordne cene, se tudi podjetja, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo vozni park, vse bolj ukvarjajo z vprašanjem, kako optimizirati njihovo mobilno dejavnost na terenu, da bo le-ta ekonomsko učinkovita in hkrati trajnostna. Pomembno je tudi dejstvo, da uporaba klasičnih dostavnih vozil, s klasičnimi pogonskimi gorivi, predstavlja negativen vpliv na okolje, zato podjetja strmijo k uporabi okolju prijaznejših vozil, kar zagotovo ima za posledico tudi krepitev blagovne znamke. Prijavo projekta torej utemeljujemo s praktičnim spoznanjem vpliva izbire vrste vozil na trajnostno podobo podjetja.

Predvideni cilji projekta:
Izvedbeni cilji so:
• seznanitev študentov s potekom projektno vodenega dela;
• vzpostavitev skupinskega dela med člani različnih hierarhičnih skupin in znotraj teh skupin;
• seznanitev študentov s pogoji uporabe sodobnih tehnologij pri delu na področju logističnih raziskav in praktičnih aplikacij;
• seznanitev študentov s terenskim delom, meritvami;
• seznanitev študentov s podjetjem in njihovim voznim parkom.

Vsebinski cilji so:
• Izvesti pregled trenutnega stanja voznega parka;
• Izvesti meritve in analize realnih voznih ciklov voznega parka;
• Izdelava kritične analize obstoječega stanja;
• Izdelava primerjalne analize (nadomestitev klasičnih vozil z alternativnimi tehnologijami);
• Izdelava poročila o raziskavi s poudarkom vidikih trajnostnega razvoja.

Mentor FL: doc. dr. Matjaž Knez, asist. dr. Matevž Obrecht

Gospodarska družba: AVTOSTEKLO Menjava, popravilo in trgovina s steklom za motorna vozila in druge storitve d.o.o.

Ostali partnerji

AVTOSTEKLO Menjava, popravilo in trgovina s steklom za motorna vozila in druge storitve d.o.o.

Izboljšava polnjenja polic z uporabo Shelf ready embalaže

Opis Projekta

Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p. ter KZ, ki se med drugim ukvarjata z lokalno pridelavo in prodajo hrane, izpostavljata eno izmed lastnih težav in sicer časovno zamudno aktivnost polnjenja polic. Slednje je na osnovi obstoječe tehnologije zamudno, zato si v podjetju prizadevajo za izboljšanje lastnega pakirnega sistema, tudi izboljšanje lastne embalaže iz oblikovnega vidika ter izboljšano kakovost polnjenja polic.

Pri slednjem tako skupaj stopita Fakulteta za logistiko ter strojništvo Univerze v Mariboru, ki nameravati izboljšati omenjeno problematiko na podlagi čistih logističnih in strojniških kriterijev. Slednji nameravajo s skupnimi močmi oblikovati primerno “shelf ready” embalažo, ki omogoča funkcionalnejši sistem polnjenja polic ter ga implementirati v prodajalno z namenom boljšega, predvsem optimalnejšega, poslovanja podjetja.

Interdisciplinarno ter kreativno razmišljanje študentov obeh študijev bo pripomoglo k optimalnejšim ter inovativnim rešitvam.

Cilji projekta: natančni posnetek obstoječega stanja, izdelava kritične analize obstoječega stanja, prenova obsoječega stanja z uvedbo tehnologije Shelf ready embalaže, ki omogoča trgovcem, da se blago v skupinskem pakiranju postavi na polico, ne da bi ga bilo potrebno pred tem dodatno razpakirati.

Predvideni cilji projekta:
C1: Izvesti pregled trenutnega stanja embaliranja ter polnjenja polic.
C2: Povečanje transparentnosti sistema ravnanja z embalažo.
C3: Pregled fizično-operativnega vidika.
C4: Zasnova modela, ki bi bil podlaga za alociranje stroškov.
C5: Izdelava kritične analize obstoječega stanja.
C6: Priprava ovrednotenih (ene ali več) možnih rešitev.

Mentor FL: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Gospodarska družba: Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p.

Organizacija z gospodarskega ali družbenega področja: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

 

Ostali partnerji

Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

Distribucija lokalne pridelane hrane od vrat do vrat

Opis Projekta

MKGP se predvsem v zadnjih letih intenzivno zavzema za promocijo lokalno pridelane hrane ter s tem izrabo lastnih državnih virov. Na tem področju se že poznajo vidni rezultati, saj se vedno več državljanov pri svojih nakupih odloča za lokalno hrano. Vsi se čedalje bolj zavedamo, da lokalna prehrana predvsem iz logističnega vidika (dolg transport, skladiščenje hrane iz oddaljenih držav ipd.)  ne pomeni zgolj kvalitetnejše hrane, posledično bolj zdravega prebivalstva, temveč tudi več delovnih mest tako za kmete, obrtnike, kot tudi industrijske delavce. Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov je strateška opredelitev slovenske države, ki določa tudi njeno politično in ekonomsko suverenost. Distribucija lokalne hrane oz. organizacija kratkih oskrbovalnih verig je tako naslednji izziv. Tukaj se tako povežejo Kmečka zadruga Sevnica z. o. o., lokalni predelovalec prehrane Gostilna in trgovina Repovž, Fakulteti za logistiko in strojništvo UM ter Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Zaradi prezasedenosti proizvajalcev lokalno predelane hrane in njihove regionalne in lokalne razpršenosti je zelo težko uskladiti skupno distribucijsko verigo, zato se bo slednje zagotovilo s pomočjo na podlagi čistih logističnih in strojniških kriterijev.

Predvideni cilji projekta:
C1: Izvesti pregled trenutnega stanja distribucije lokalno pridelane hrane od vrat do vrat na makro in mikro ravni.
C2: Povečanje transparentnosti sistema ravnanja z lokalno predelano hrano na mikro ravni (primer: občina Sevnica).
C3: Pregled fizično-operativnega vidika.
C4: Zasnova modela, ki bi bil podlaga za alociranje stroškov.
C5: Izdelava kritične analize obstoječega stanja.
C6: Priprava ovrednotenih (ene ali več) možnih rešitev.
C7: Predstavitev rešitev ter promocija projekta.
C8: Podpora in svetovanje pri implementaciji rešitev.

Mentor FL: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Gospodarska družba: Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p.

Organizacija z gospodarskega ali družbenega področja: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

 

Ostali partnerji

Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.,
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode

Opis Projekta

Podjetje lahko na dolgi rok ostane uspešno le, če ima izdelano vizijo in postavljene cilje, do katerih želi priti. Skladno s tem se vse bolj uveljavljajo načela politike kakovosti, ki med drugim zahtevajo pametne rešitve, saj lahko z njimi privarčujejo tako porabniki kot tudi samo podjetje. Poleg znanja, ki ga je potrebno vložiti za zagotavljanje kakovosti, pa so potrebne tudi pametne investicije. Študentje FL UM in FS UM bi s sodelovanjem v projektu s svojim znanjem, inovativnostjo ter motivacijo nadgradili svoje izkušnje in kompetence, poleg tega pa bi podjetje od njih pridobilo inovativne in pametne rešitve, ki jih bo implementiralo v svoje poslovne procese. Vsekakor bi nove izkušnje pridobili tudi vsi vključeni mentorji, tako delovni kot pedagoški, ustvarile bi se možnosti za nova partnerstva med vsemi vključenimi subjekti (študentje, gospodarstvo, visokošolski zavod, družbena organizacija), motiviranje potencialnega podmladka ter medgeneracijska solidarnost.

Predvideni cilji projekta: Primarni cilj projekta je vpetost študentov različnih področij v realno okolje, t.j. konkreten problem izbranega podjetja. Preko inovativnih pristopov, ki jih bodo morali ubrati zaradi omejenosti sredstev (tehnoloških, predvsem pa finančnih) bodo poleg delovno-specifičnih kompetenc pridobili tudi precej generičnih, ter se naučili komunicirati z javnostjo.

Cilj podjetja v tem projektu predstavlja korekten in poslovni odnos do odjemalcev ter doseganje “WIN-WIN” odnosa med vsemi sodelujočimi v poslovnem procesu na ta način, da vsak porabnik mesečno plačuje stroške dejanske porabe, preko tega cilja pa bi se odkrile tudi napake oziroma nedopustna odstopanja porabe, kar bi omogočalo ugotavljanje mest vodnih izgub. Upravljanje vodnih izgub bi tako bilo naslednji projekt podjetja, ki bi ga lahko načrtovali skupaj s študenti in visokošolskim zavodom.

Visokošolski zavod bi s sodelovanjem v projektu pridobil poleg koordinatorskih in vodstvenih kompetenc tudi bolj tesne stike z gospodarstvom.

Mentor FL: izr. prof. dr. Borut Jereb

Gospodarska družba: Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

Organizacija z gospodarskega ali družbenega področja: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (Zavod CMLC)

Ostali partnerji

Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (Zavod CMLC)

Inovativna idejna zasnova modularnega LED svetila za uporabo v notranjih prostorih

Opis Projekta

Podjetje Iskra – releji se ob svoji osnovni dejavnosti, to je proizvodnja relejev, ukvarja tudi z razvojem in proizvodnjo LED svetil. Njihov razvoj je usmerjen predvsem na razvoj zunanjih LED svetil za osvetljevanje cest, ulic, pločnikov ipd. Zaradi svoje varčnosti in drugih lastnosti se LED svetila uveljavljajo tudi v zaprtih prostorih, zato se podjetje usmerja tudi na to področje. Razvojni potencial študentov FL, FS in MF UM, ki bodo sodelovali na predlaganem projektu, je velik. S sodelovanjem na projektu bodo študenti s svojim znanjem, inovativnostjo, motivacijo ter neobremenjenostjo z obstoječimi rešitvami iskali nove idejne koncepte zasnove notranjih LED svetil. Podjetju bodo idejni koncepti, ki jih bodo razvili sodelujoči študenti, koristili pri nadaljnjem razvoju njihovih izdelkov. Vsi sodelujoči na projektu, ob študentih še delovni in pedagoški mentorji, bodo pridobili nove izkušnje, odprle se bodo nove poti za nova sodelovanja ali partnerstva, izboljšala se bo medgeneracijska solidarnost, vključevanje mladih strokovnjakov (študentov) v realno okolje pa bo s pridobljenimi kompetencami nedvomno lažje. Občina Makole bo sodelovala kot organizacija z družbenega področja, znotraj katere bo mogoče spoznati potrebe občine kot uporabnika glede notranjih LED svetil.

Predvideni cilji projekta: Primarni cilj projekta je, ob vpetosti študentov v realno okolje, kjer bodo delovali v timu, poiskati inovativno idejno zasnovo LED svetila, ki bo s svojo prilagodljivostjo (modularnostjo) primerno za uporabo v širokem spektru prostorov. V Občini Makole bodo raziskane potrebe osvetlitve posameznih prostorov in določeni robne pogoje, ki jim bo svetilo moralo zadostiti. Raziskalo se bo vpliv osvetlitve na človeka (medicina dela). Na podlagi tega se bo definiralo funkcijsko strukturo svetila. Z inovativnimi pristopi bomo poiskali ustrezne rešitve za posamezne delne funkcije svetila, kot so modularnost, regulacija, hlajenje in podobno. Določilo se bo idejne rešitve za reguliranje (zagotavljanje) “svetlobne klime”. Pri razvoju izdelka bo upoštevan tudi logistični vidik, da bo mogoče optimalno izkoristili logistične vire. Nenazadnje je pomemben cilj projekta tudi pridobivanje strokovnih kompetenc, s katerimi se bodo študenti lažje vključili v realno delovno okolje po koncu študija.

Mentor FL: izr. prof. dr. Tone Lerher, viš. pred. dr. Brigita Gajšek

Gospodarska družba: ISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d.

Organizacija z gospodarskega ali družbenega področja: Občina Makole

Ostali partnerji

ISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d., Občina Makole

Inovativni pristopi pri organizaciji oskrbovalne verige

Opis Projekta

Projekt obravnava inovativne pristope v proučevanju oskrbovalnih verigah. Za optimalno delovanje vsake organizacije je izredno pomembno, da ima s potencialnimi partnerji, dobavitelji, kupci in ostalim okoljem jasno oblikovane in vzpostavljene odnose in se zaveda pomena ohranjanja le teh. Roboteh d.o.o. je pri izdelavi robotskih tehnologij neločljivo povezan z vrsto različnih partnerjev: od dobaviteljev osnovnih materialov in komponent, preko dela v proizvodnji do implementacije in uporabe novih robotskih strojev pri končnih uporabnikih. Študenti in mentorji bomo tako v skupnem sodelovanju s podjetjem prepoznali partnerje, ki sodelujejo v oskrbovalni verigi in odnose, ki jih ima podjetje z različnimi organizacijami, jim določili vlogo v oskrbovalni verigi in proučevali, kakšen pomen imajo različni dejavniki pri uspešnosti, dolgoročnosti partnerstev v oskrbovalni verigi, zgrajeni okoli podjetja Roboteh. Ugotavljali bomo vpliv na doseganje konkurenčne prednosti skozi možnost dolgoročnih kolaborativnih odnosov med partnerji v oskrbovalni verigi. Pozicioniranje in moč, ki jo imajo posamezni partnerji, združevanje ekonomskih, družboslovnih,informacijskih in tehnoloških vidikov predstavlja inovativen pristop pri proučevanju doseganja konkurenčne prednosti skozi partnerstva v verigi.

Predvideni cilji projekta:
– prepoznati partnerje, s katerimi podjetje sodeluje v oskrbovalni verigi,
– določiti pozicijo posameznemu podjetju v oskrbovalni verigi, grajeni okoli organizacije Roboteh d.o.o.,
– prepoznati in jasno definirati ekonomske, družboslovne (sociološke in psihološke), informacijske in tehnološke dejavnike, ki vplivajo na pozicijo in moč, ki jo posamezen partner ima v oskrbovalni verigi in v odnosu s podjetjem Roboteh d.o.o.,
– izrisati zemljevid partnerstev za oskrbovalno verigo, ki je oblikovana okoli organizacije Roboteh d.o.o.,
– poiskati strategije za čim boljše delovanje s posameznim partnerjem v oskrbovalni verigi in doseganje kolaborativnih odnosov z namenom doseganja konkurenčne prednosti,
– oblikovati inovativno in za podjetje Roboteh d.o.o. najbolj optimalno različico sodelovanja s partnerji v oskrbovalnih verigah.

Mentor FL: asist. dr. Sonja Mlaker Kač

Gospodarska družba: ROBOTEH avtomatizacija in robotizacija d.o.o.

Ostali partnerji

ROBOTEH avtomatizacija in robotizacija d.o.o.

Izboljšanje kontrole montažnih storitev v podjetju Emitt d.o.o.

Opis Projekta

Osrednje področje delovanja Podjetje Emitt d.o.o. predstavlja izvajanje elektroinštalacij in ogrevalne tehnike. Podjetje kupcem nudi celovite rešitve, ki vključujejo zasnovo, nabavo,montažo opreme ter nadziranje delovanja. Izvajanje storitev za različna področja omogoča podjetju hitro odzivanje na tržne spremembe, hkrati pa otežuje zagotavljanje kontrole izvedenih del, še posebej montaže. S projektom želimo prispevati k reševanju aktualnega problema kontrole montaže v okviru izvedbe celovitih rešitev elektroinštalacij in ogrevalne tehnike. S predlagano izboljšavo kontrole bomo skrajšali potreben čas za izvedbo montaže, prepoznali vzroke za nastanek ovir in zastojev v delu, zasnovali celovito kontrolo izvedbe montaže ter posledično znižali stroške njene izvedbe ter kasnejšega vzdrževanja. Pomemben prispevek projekta predstavlja tudi aktivno sodelovanje študentov, ki bodo v okviru projekta pridobili praktične znanja in izkušnje, različne generične in poklicno-specifične kompetence ter spoznali prakso delovanja podjetja.  Posledično bo visokošolski zavod okrepil sodelovanje s podjetjem, povezal teoretična in praktična spoznanja ter na tej osnovi dopolnil študijske  programe s pridobljenimi praktičnimi izkušnjami.

Predvideni cilji projekta: Namen projekta je oblikovati celovito kontrolo montaže, ki bo vključevala in združevala količinski, vrednostni, časovni in kakovostni vidik obravnave montaže, za zagotavljanje večje usklajenosti izvedbe, znižanja stroškov in povečanja kakovosti del. V tem okvirju so pomembnejši cilji predvsem: (1) kritična analiza značilnosti in poteka montažnih del (tj. materialnih, delovnih in transportnih tokov); (2) kritična analiza in identifikacija vzrokov za nastanek problemov v kontroli montaže; (3) kritična analiza izvedbenega, vrednostnega, kakovostnega in časovnega vidika kontrole montaže; (4) oblikovanje predlogov za oblikovanje celovite kontrole montaže; (5) oblikovanje potrebne tehnične in delovne dokumentacije za izvedbo montaže in njene kontrole; (6) testna uvedba predlaganih rešitev in spremljanje uvedbe. Pomembna cilja sta tudi razvijanje in pridobivanje generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc študentov s področja zagotavljanja kakovosti pri izvajanju storitev ter seznanitev študentov.

Mentor FL: red. prof. dr. Vojko Potočan

Gospodarska družba: Emitt trgovina in storitve d.o.o.

Ostali partnerji

Emitt trgovina in storitve d.o.o.

Optimizacija agilne oskrbovalne verige telekomunikacijske opreme

Opis Projekta

Obvladovanje kompleksnosti oskrbovalnih verig postaja v globalnem mednarodnem poslovanju konkurenčna prednost. Zaradi nenehnega spreminjanja tržišča je potrebna prilagodljivost osredotočena na zadovoljstvo kupca. Klasični sistemi oskrbovanja podjetja na tujih trgih so zaradi nenehnega spreminjanja okolja postali stroškovno neučinkoviti, zato morajo podjetja vpeljati sodobne koncepte oskrbovalnih verig v svoje poslovanje. Nabavno poslovanje na področju telekomunikacijske opreme se mora zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije in razvoja novih storitev za kupce še hitreje odzvati na spremembe, zato pomeni uvajanje agilnih oskrbovalnih verig veliko konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Za doseganje kriterijev agilne oskrbovalne verige, ki temelji na integraciji procesov med kupci in dobavitelji, izmenjavi informacij znotraj oskrbovalne verige in sposobnosti prepoznavanja realnih potreb na trgu, je potrebno optimizirati blagovne in informacijske tokove in jih integrirati v model nabavnega poslovanja telekomunikacijskega podjetja. Integriran model oskrbovalne verige tako prinaša stroškovne učinke in konkurenčne prednosti iz vidika večjega zadovoljstva kupca in povečanja tržne moči.

Predvideni cilji projekta: Cilji projekta so strukturirani glede na posamezne faze projekta. V začetni fazi je cilj analizirati obstoječe stanje, ki zajema:
• analizo zalog v skladišču podjetja Amis,
• analizo obstoječih transportnih poti,
• statistično analizo povpraševanja.
• primerjavo posameznih dobaviteljev,
• analizo obstoječih podatkovnih baz, poslovnih entitet, aplikacij, tehnologij, sistemov in aplikacijskih vmesnikov, ki se trenutno uporabljajo v podjetju Amis za informacijsko podporo v procesu nabave telekomunikacijske opreme.

Cilj druge faze je predstaviti in primerjati različne modele upravljanja zalog in napovedi povpraševanja. Predstavljene bodo tudi prednosti in slabosti posameznih modelov in njihovi vplivi na poslovanje podjetja. Obenem bodo v drugi fazi predstavljene možnosti integracije in nadgradnje obstoječih informacijskih rešitev z rešitvami poslovnih partnerjev .

Cilj tretje faze je izdelava prototipa modela naročanja, ki temelji na izbranem modelu upravljanja zalog in povpraševanja.

Mentor FL: pred. mag. Marjan Sternad, izr. prof. dr. Borut Jereb

Gospodarska družba: AMIS družba za telekomunikacije d.o.o.

 

Ostali partnerji

AMIS družba za telekomunikacije d.o.o.

Možnosti integracije tehnologije eye tracking v ocenjevanje cestne prometne varnosti

Opis Projekta

Prometne nesreče negativno vplivajo na vse ravni družbe; posamezne žrtve prometnih nesreč in njihove družine, njihove delodajalce in na širšo družbo, ter povzročajo velike stroške. Stroške zdravstvene oskrbe nosi načeloma posameznik, vendar pa stroške nosi tudi družba. Obstajajo tudi znatni stroški, povezani z izgubljeno produktivnost posameznika in drugimi posledicami, ki izhajajo iz prezgodnje smrti žrtve ali kratkoročne ali dolgoročne invalidnosti. Njihovo preprečevanje, ali vsaj omilitev njihovih posledic, je pomemben element za vsakega posameznika. Prometne nesreče se dogajajo iz različnih vzrokov, eden izmed njih je tudi »zaslepljenost« voznikov cestnih motornih vozil z nepotrebnimi in vsiljenimi reklamnimi vsebinami ali opažanje prometne signalizacije. Reklame so velikokrat »preračunljivo« postavljene v območje zornega kota voznika, saj je tam njihova učinkovitost povečana. Ta učinkovitost pa nikakor ne sme biti pomembnejša od zagotavljanja prometne varnosti. Prijavo projekta torej utemeljujemo s praktičnim spoznanjem vpliva reklam, reklamnih panojev in lokacije prometne signalizacije na voznika in s tem na njegovo pozornost na dogajanje v prometnem okolju.

Predvideni cilji projekta:
• seznanitev študentov s potekom projektno vodenega dela;
• vzpostavitev skupinskega dela med člani različnih hierarhičnih skupin in znotraj teh skupin;
• seznanitev študentov s pogoji uporabe sodobnih tehnologij pri delu na področju logističnih raziskav in praktičnih aplikacij;
• seznanitev študentov s terenskim delom, meritvami.

Vsebinski cilji so:
• izvedba meritev fokusa voznika v različnih okoljih, na različnih površinah, spremljanje motenj (reklame) pri vožnji;
• analiza meritev iz prometnega okolja;
• ugotavljanje vpliva različnih dejavnikov med vožnjo na zbranost voznika in njegovo vedenje med vožnjo;
• izdelava poročila o raziskavi s poudarkom na uporabni vrednosti izsledkov za več skupin deležnikov: načrtovalce infrastrukture, upravljavce infrastrukture, oglaševalska podjetja…

Mentor FL: doc. dr. Darja Topolšek

Gospodarska družba: Oculus, d.o.o

Organizacija z gospodarskega ali družbenega področja: Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje (ZŠAM)

Ostali partnerji

Oculus, d.o.o, Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje (ZŠAM)