Projekti v izvajanju

Ustanovitev Centrov za kompetence ter razvoj zaposljivosti

Opis Projekta

Glede na ugotovljeno dejansko stanje v državah Ruski federaciji ter Kazahstanu izraz »zaposljivost« ni zaveden v nobeni uradni dokumentaciji, kot. npr. v zakonodaji, politikah itd. zato tudi zaposljivost študentov ni eden izmed strateških ciljev univerz. Nadalje tudi univerze nimajo internih aktov, s katerimi bi definirale, kaj pomeni izraz »zaposljivost« in kako bi dosegale zaposljivost glede na specifične discipline ter posebnosti posamezne univerze.

Cilji projekta so:

  1. Razvoj individualnih kompetenčnih modelov in definicija zaposljivosti z obzirom na specifičnosti države, kjer se nahaja univerza ter institucionalne posebnosti posamezne univerze,
  2. Ustanovitev Centrov za kompetence ter razvoj zaposljivosti na posameznih visokošolskih zavodih, ki bodo na voljo tako notranjim kot tudi zunanjim ciljni skupinam,
  3. Zagotavljanje testiranj, usposabljanj z različnimi modeli ter orodji različnih ciljnih skupin,
  4. Promocija kompetenčnih centrov kot tudi promocija zaposljivosti znotraj in zunaj univerz.

Ostali partnerji

• Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Slovenija),
• Piraeus University of Applied Sciences, Technological Education Institute of Piraeus (Grčija),
• Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (Nemčija),
• Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Don State Technical University (Ruska federacija),
• Perm State University (Ruska federacija),
• Tyumen State Oil and Gas University (Ruska federacija),
• Moscow State University of Geodesy and Cartography (Ruska federacija),
• Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz (Kazakhstan),
• Shakarim State University of Semey (Kazakhstan),
• Turar Ryskulov New Economic University (Kazakhstan).

Energetsko učinkovito načrtovanje skladiščnih sistemov avtonomnih vozil

Opis Projekta

Cilj projekta je izdelava modela AVS/RS in SBS/RS. Pri nastajanju modela bodo hkrati upoštevani naslednji koncepti: poraba energije, regeneracija energije in manipulacijski čas. Z upoštevanjem porabe in regeneracije energije v konceptu načrtovanja, načrtujemo zmanjšati porabo električne energije, kar ima vpliv na količino proizvedenih CO2 emisij. Načrtujemo modeliranje AVS/RS in SBS/RS po vnaprej določenih upravljalnih strategijah. Z upoštevanjem večih možnosti kreiranja modelov, načrtujemo poiskati dejavnike, ki imajo izrazit vpliv na učinkovitost sistema, kakor tudi dejavnike, ki povečujejo učinkovitost sistema. S ciljem minimizacije manipulacijskega časa transportno skladiščnih naprav in porabe električne energije sistema verjamemo, da bomo s projektom zagotovili pomemben ekonomski in okoljski prispevek.

 

Rezultati bilateralnega raziskovalnega projekta bodo nedvomno povzročili spremembe v načrtovanju avtomatiziranih skladišč, kar pomeni velik izziv za tiste, ki so vključeni v proces načrtovanja. Energetsko učinkovito načrtovanje avtomatiziranih skladišč bo omogočilo zmanjšanje porabe energije in s tem emisij CO2 na enoto transportiranega materiala. Končnemu uporabniku (industrija) lahko rezultati projekta pripomorejo k večji zanesljivosti, učinkovitosti in mu zagotovijo boljši konkurenčni položaj na trgu in s tem ustvarijo pogoj za maksimalno zadovoljstvo strank.

Ostali partnerji

Izmir University of Economics, Dept. of Industrial Engineering

Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate decision-making

Opis Projekta

Osnovni namen projektov TEMPUS je podpora modernizaciji visokega šolstva partnerskih držav EU, Ruske federacije in Osrednje Azije za namen vzpostavitve sodelovanja med omenjenimi subjekti ter za spodbujanje prostovoljne konvergence v razvoju EU na področju visokošolskega izobraževanja, pri tem pa je največji poudarek na razširjanju, trajnosti ter uporabi dobljenih rezultatov.
Danes je ključnega pomena za podjetja, da vključujejo vprašanja podnebnih sprememb v svoje poslovne načrte in odločanje. Vendar pa je za dosego tega cilja podjetja potrebno predvsem praktično usposobiti. Okoljski management in eko-revizijski programi lahko podjetjem pomagajo pri vključevanju okoljskih vidikov v njihovo odločanje. Zato je treba obstoječi programi vseživljenjskega učenja ruskih partnerskih univerz uskladiti z mednarodnimi standardi in nato med-regionalno standardizirati.
Glede na pomembnost področja klimatskih sprememb, je glavni cilj projekta RECOAUD razvijanje in izvajanje programa vseživljenjskega učenja “Eko-revizija in okoljski management”, ki se bo implementiral na ruskih partnerskih univerzah. Zato bodo evropske partnerske univerze zagotovile znanje in prenos izkušenj ruskim partnerjem, ki bodo nadalje izvajali program vseživljenjskega učenja na svojih univerzah. V prvi fazi projekta se bo oblikoval strukturiran kurikulum oziroma potrebne vsebine in z njimi povezani izobraževanje visokošolskih učiteljev v skladu z učnim načrtom .
Poudarek bo najprej na industrijskih panogah, ki so zelo občutljive na vplive podnebnih sprememb. Zato bodo pri tem projektu oziroma programu vseživljenjskega učenja sodelovala tudi nekatera železniška, naftna in plinska podjetja iz vseh sodelujočih regij, ki bodo spremljala razvoj in izvajanje tega programa. Skupaj s študenti in podjetji se bodo razvijale študije primerov za integracijo okoljskega managementa, s čimer se bo spodbujalo znanje in izmenjava izkušenj med regijami in podjetji.
Rusko ministrstvo za šolstvo je zelo zainteresirano za to regionalno izmenjavo in razvoj strukturiranega vseživljenjskega učenja ter program nadaljnjega izobraževanja, zato bo ves čas spremljalo projekt. Finalni rezultat projekta bo razvit koncept za prihodnje regionalno sodelovanje in prenos tega koncepta v druge regije in na druga področja.
Dolgoročni cilj projekta RECOAUD je torej usmerjen v razvoj in uvajanje vseživljenjskega učenja (prekvalifikacije) in nadaljnji izobraževalni program s poudarkom na eko-reviziji in okoljskemu managementu, ki se bo poučeval oziroma izvajal na ruskih partnerskih univerzah. Tako naj bi se ruske organizacije seznanile in postale bolj dojemljive (ter se hkrati vključile v proces odločanja) za izzive, ki jih prinaša področje podnebnih sprememb, tako z vidika blažitve podnebnih sprememb kot tudi z vidika prilagajanje nanje. Da bi dosegli ta dolgoročni cilj projekta, smo si zadali naslednje naloge:

  • Razviti kurikulum (učbenik za tečaje) za nadaljnje izobraževanje o ” eko-reviziji in okoljskem managementu”;
  • Usposobiti univerzitetne učitelje za izvajanje tečajev;
  • Predstaviti nove tehnike in metode v izobraževalnem procesu izobraževanja za vseživljenjsko učenje;
  • Spodbujati sodelovanje med sodelujočimi regijami v Rusiji;
  • Spodbujati izmenjavo znanja in sodelovanje med sodelujočimi organizacijami in podjetji.

Ostali partnerji

Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Slovenija)
Czestochowa University of Technology (Poljska)
University of Zilina (Slovaška)
Samara State Transport University (Ruska federacija)
Tyumen State Oil and Gas University (Ruska federacija)
The Ural State University of Railway Transport (Ruska federacija)
Omsk State Transport University (Ruska federacija)