Predmetnik

Opomba

 1. Študent si izbere en modul in izbira med: Gospodarskim modulom, Tehniškim modulom ali Vojaškim modulom.
 2. Študent si lahko izbere še dodatni tuji jezik in izbira med naslednjimi predmeti: Nemški jezik v logistiki 1, Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 1, Nemški jezik v logistiki 2 ali Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2, ki je dodatni izbirni predmet.

 

Zimski semester

Opis predmeta

Predavanja:
Uvodna predstavitev vpliva projektnih parametrov na izbiro sistema sestave
Metode in tehnika načrtovanja montažnega sistema (postavitev problema, grobo načrtovanje, fino načrtovanje, realizacija, preskusni zagon)
Osnovne tehnike montaže in vpliv sistema transporta (oblike postavitve montažnega sistema brez avtomatiziranega toka izdelkov, delno in popolno avtomatizirani sistemi sestave s transportnim in skladiščnim sistemom)
Pripomočki za načrtovanje sistema sestave (določitev časa takta, določitev števila delovnih mest, določitev vmesnih skladišč, določitev materialnega toka, določitev informacijskih tokov)
Informacijski tokovi in nosilci informacij  (Črtna koda, RFID, Pick by light/voice …)
Vmesna skladišča (linijsko vm. skladišče, obtočno vm. skladišče, posebni primeri skladiščenja)
Varnostne zahteve in primeri montažnih celic

Seminar:
Seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim reševanjem problemov določanja montažnih sistemov in sistemov sestave.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita

Obveznosti študenta

Opravljene domače naloge in projektna naloga (50%), izpit (50%) (teoretično in praktično znanje)

Opis predmeta

Osnovni pravni pojmi: družba, pravo, pravni akt, pravna razmerja, zakonitost, sistematika prava, mednarodno pravo, ustavno pravo.
Pravo Evropske unije (EU): viri prava EU, najpomembnejši organi in njihove pristojnosti, postopek odločanja v EU.
Gospodarsko pravo: pojem gospodarskega prava, pravni viri, značilnosti.
Gospodarsko statusno pravo: pojem, pravni viri, značilnosti, osebne družbe, kapitalske družbe, gospodarsko interesna združenja, povezane družbe, prenehanje družbe.
Osnove pogodbenega prava: pojem, viri, načela, pravni temelj za nastanek obveznosti, pogodbene obveznosti, odškodninske obveznosti, prenehanje obveznosti.
Najpomembnejše pogodbe: prodajna, podjemna, mandatna, zavarovalna.
Osnove prevoznega prava: opredelitev, unifikacija prava, prihodnost prevoznega prava.
Prevozna pogodba:  značilnosti, vrste, pogodba o prevozu tovora, pogodba o prevozu potnikov.Ostale pomembne pogodbe: shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, špediterska pogodba.
Vrednostni papirji: menica, ček, delnica, obveznica, nematerializirani vrednostni papirji.
Davčni in carinski postopki, vezani na prevoz potnikov in tovora.
Pravo intelektualne lastnine: industrijska lastnina (patent, model, znamka, geografska označba, firma), avtorsko pravo.
Opredelitev in pomen zavarovanja
Osnovne zavarovalne pogodbe
Prvine pogodbe o transportnem zavarovanju
Zavarovanje blaga v različnih vrstah transporta

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Škof Bojan, izr. prof. dr. Grafenauer Božo

Asistent: prof. dr. Škof Bojan, izr. prof. dr. Grafenauer Božo

Obveznosti študenta

Pisni izpit (20%), ustni izpit (80%)

Izbirni modul

Gospodarski modul

NL
ECTS 6

Opis predmeta

• Uvod v nabavno logistiko
• Pomen nabave v oskrbovalni verigi
• Cilji nabavne logistike
• Nabavne aktivnosti
• Upravljanje nabave
• Nabavna politika
• Odločitve o izboru dobavitelja
• Spremljanje uspešnosti dobavitelja

Podrobnosti

Asistent: pred. Kramar Uroš

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Elektronsko poslovanje ali e-poslovanje je poslovanje organizacij tako, da so z uporabo informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij podprte dejavnosti poslovanja podjetja v smiselnem obsegu – lahko tudi v celoti. Metode e-poslovanja omogočajo učinkovito in  fleksibilno povezavo informacijskih sistemov znotraj in med organizacijami tako, da se pri danem obsegu zmanjšajo stroški poslovanja. Največkrat se stroški bistveno zmanjšajo in pripomorejo k višji kakovosti poslovanja ali kako drugače omogočijo konkurenčne prednosti.

E-poslovanje omogoča  tesnejše sodelovanje deležnikov v oskrbovalni verigi. Spremeni se vloga kupca, ki postane osrednji element oskrbovalne verige, ki mora biti s svojo fleksibilnostjo omogočati prilagajanje vsakemu kupcu in situaciji posebej. Z osredotočanjem na potrebe in pričakovanja kupcev, omogoča kakovostnejšo, hitrejšo in specifičnemu kupcu prilagojeno uporabniško izkušnjo ob nakupu in uporabi izdelka in/ali storitve.

Lastnosti e-poslovanja se s pridom uporabljajo tudi pri delovanju javnega sektorja, policije in vojske.

Predmet je zasnovan tako, da študenti spoznajo osnovne koncepte, pristope in zahteve v vseh življenjskih ciklih e-poslovanja. Snov je osredotočena na vrednostno verigo, ki je pri e-poslovanju razpotegnjena od preproste podpore e-izdelkom in e-storitvam, e-nabave, e-marketinga, e-dokumentnega poslovanja, e-distribucije, e-plačevanja, do elektronske podpore podpore upravljanja s kupci. Kot srednji upravljavski sloj, morajo študenti biti sposobni sodelovati in se odločati o vseh elementih te vrednostne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%) ali pisni izpit (100%)

Opis predmeta

 Organizacija transporta
 Planiranje transportnih poti
 Transportni stroški
 Incoterms
 Tarife in tarifni sistemi
 Prometna politka.
 Značilnosti mednarodnega transporta
 Področja inteligentnih transportnih sistemov.
 Ekonomika specifičnih vrst transporta (izredni transport, hladne verige)

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Sternad Marjan

Asistent: doc. dr. Sternad Marjan

Obveznosti študenta

Pisni izpit (80%), seminarska naloga (20%)

Tehniški modul

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti poglobljeno seznanijo s poslovnimi informacijskimi sistemi in njihovimi celovitimi upravljavskimi informacijskimi sistemi.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Obveznosti študenta

Ustni izpit (50%), seminarska naloga (50%)

Opis predmeta

Pri transportu blaga ima zelo pomembno vlogo embalaža, ki omogoča, da izdelek pride nepoškodovan na cilj. Področje embalaže je zelo široko in ima v Sloveniji tudi v industriji pomembno vlogo. Embaliranje je del logistike in zato ne smemo pozabiti na okoljsko ozaveščenost in strmenju k uporabi okolju prijaznih materialov. Embalaža je povsod okoli nas in danes skoraj ni izdelka, ki ga ne bi embalirali. Namen embalaže je zavarovati in ohraniti izdelek. Ko embalaža svoje naloge opravi, je njen namen izpolnjen. Embalaža je zelo močno vpeta v naše vsakdanje življenje, da velikokrat pozabimo na njeno pomembno vlogo.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Lisec Andrej

Asistent: asist. dr. Šamec Blaž

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Logistični procesi in zelene tehnologije
Vloga države pri promociji zelenih tehnologij in obnovljivih virov energije
Zelene tehnologije in obnovljivi viri energije
Uvajanje in uporaba zelenih tehnologij in obnovljivih virov energije v logistične podsisteme
Ekonomičnost integracije alternativnih goriv v logistične procese ter
Energetsko upravljanje  v logističnih organizacijah in novi tehnološki koncepti
Študije praktičnih primerov uvedbe zelenih tehnologij in zelenih virov energije

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž

Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Obveznosti študenta

Seminarska naloga in domače naloge (50%), pisni izpit (50%)

Vojaški modul

Opis predmeta

• Logistika civilne zaščite in njena vloga v sistemu nacionalne varnosti
• Subjekti civilne zaščite
• Sredstva za množično uničevanje – osnove
• Ofenzivna uporaba sredstev za množično uničevanje
• Naravni in ofenzivno povzročeni izbruhi bolezni ter druge kontaminacije (voda, zrak, material, okolica itd.)
• Razlikovanje med naravno in ofenzivno povzročenim izbruhom bolezni
• Disperzijski modeli
• Upravljanje in obvladovanje omejitve gibanja (karantena)
• Načini izpustov sredstev za množično uničevanje
• Detekcija
• Dekontaminacija
• Samozaščita posameznika oziroma civilnega prebivalstva
• Nevarnost nepoznavanja oziroma odmerjanja in zauživanja zdravil na recept
• Kompliciranost in kompleksnost
• Odločanje v nejasno opredeljenih okoliščinah
• Krizna komunikacija (sredstva množičnega obveščanja in pomen Twitterja)
• Razlika med podatkom in informacijo ter obveščevalnimi informacijami
• Študije primerov
• Sistemsko razmišljanje
• Percepcija, ideja o grožnji
• Etika soodvisnosti, Družbena odgovornost (ISO 26000)

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (50%) Ustni izpit (50%)

Opis predmeta

 • Opredelitev lokalnega, nacionalnega, regionalnega in mednarodnega varnostnega okolja
 • Varnostni koncepti v logističnih procesih in pomen varnostnih mehanizmov v logistiki in logističnih procesih
 • Bistvo in pomen logistične varnosti, logistična varnost kot konkurenčna prednost
 • Logistična varnost kot sestavni del integralnega varnostnega sistema
 • Ocena ranljivosti, ogroženosti ter poslovnih in varnostnih tveganj v podjetju
 • Požarna varnost ter varnost in zdravje pri delu.
 • Varstvo okolja, okoljski vidiki, ekološka zaščita
 • Uvajanje varnostnih standardov v logistične procese
 • Varnostni ukrepi v procesu skladiščenja, v razkladalno-nakladalnih procesih, v notranjem in zunanjem transportu ter na prometnih poteh
 • Varnosti mehanizmi v logistični dokumentaciji: notranja kontrola in revizija prevozne, skladiščne, pogodbene in druge poslovne dokumentacije, inšpekcijsko nadzorstvo
 • Načini nadziranja nad izvajanjem varnostnih mehanizmov v logističnih procesih.
 • Koncept obveščevalno-varnostne dejavnosti
 • Obveščevalno-varnostna dejavnost in logistika
 • Uporaba obveščevalno-varnostne dejavnosti v logistiki
 • Subjekti obveščevalno-varnostne dejavnosti
 • Metodologija, metodike in metode obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne dejavnosti
 • Razlika med podatkom, informacijo in obveščevalnim izdelkom
 • Uporaba obveščevalnih izdelkov v procesu odločanja
 • Obveščevalno-varnostna dejavnost v gospodarstvu
 • Gospodarsko vohunstvo
 • Pridobivanje podatkov iz odprtih virov (OSINT) in analitika

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: viš. pred. mag. Žirovnik Janez

Obveznosti študenta

Pisni izpit 50%, ustni izpit 50%

Opis predmeta

• Načrtovanje in realizacija projekta v sistemih nacionalne varnosti
• Pregled aktivnosti MO RS na področju mednarodnega sodelovanja
• Mednarodne varnostne organizacije in njihove naloge (OVSE, Organizacija in struktura zveze Nato,
• Organiziranost in obveznosti EU na vojaškem področju)
• Strateški koncept zveze NATO in pravni vidiki delovanja v operacijah za podporo miru
• Koncept CJTF in vaja operativnega načrtovanja
• Osnove teorije uspešnosti in učinkovitosti OS, kazalniki kakovosti (MTBF, MDT, MTTR, MTTF idr.) in učinkovitosti oborožitvenih sistemov
• Etape, faze razvoja ter zadnji dosežki na področju posameznih vrst sodobnih oborožitvenih sistemov
• Opredelitev pojma in funkcije interne uprave v javni upravi
• Definiranje uprave in procesov upravljanja za zagotavljanje javnih potreb,
• Logistični procesi v javni upravi
• Tehnike in metode načrtovanja in spremljanja delovanja podpornih funkcij v javni upravi
• Vloga in položaj javne uprave v sodobni družbi
• Odnos organizacij javne uprave do drugih družbenih subjektov
• Nadzorstvo nad izvajanjem logističnih procesov in funkcij.
• Pojem družbenega nadzora, mehanizmi in instrumenti notranjega in zunanjega nadzora, pravni in drugi učinki opravljenega nadzora
• Zagotavljanje javnosti: pojem javnosti, oblike in načini komuniciranja z javnostmi, vplivi javnosti na kakovost dela v javni upravi

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: viš. pred. mag. Žirovnik Janez

Obveznosti študenta

Pisni izpit (50%), ustni izpit (50%)

Opis predmeta

• Splošno o vojaški logistiki (VL): pojmovanje in zgodovinski razvoj VL, pomen VL v izbranih bitkah skozi zgodovino vojskovanja, zahteve za sodobno VL.
• Temeljna načela, organizacija in izvajanje VL, s poudarkom na Slovenski vojski (SV): umeščenost VL v nacionalnem obrambnem sistemu RS, splošno o SV, poslanstvo in temeljne naloge VL v SV, temeljna načela VL v SV, obseg (funkcionalna področja) in ravni VL v SV, organiziranost in izvajanje VL v SV, na ozemlju RS in v tujini.
• Vojaška logistika v zvezi Nato: koncept delovanja zveze NATO, pravne podlage logistike v NATO, načela in politike logistike v Natu, možne oblike (viri) logistike v NATO (nacionalna logistika, večnacionalna logistika, podpora države gostiteljice (HNS), pogodbeništvo (zunanje izvajanje), načrtovanje in izvajanje (faze) logistike v Natu, standardizacija na področju logistike v Natu.
• Zunanja oskrba (outsourcing) v vojaški logistiki: vzroki za uvajanje koncepta zunanje oskrbe v vojaške organizacije, specifike uvajanja zunanje oskrbe v vojaške organizacije, možne oblike (obsežnost) zunanje oskrbe v vojaških organizacijah – izkušnje drugih vojsk (ZDA, VB, FR), zunanja oskrba v SV.
• Sodobni trendi razvoja vojaške logistike: koncept vojaške oskrbovalne verige – NATO Operations Logistic Chain Management (OLCM), uvajanje sodobnih tehnologij (RFID, …), prenos dobrih praks iz gospodarske logistike.
• Načrtovanje skupnih in posebnih vojaških logističnih strategij.
• Načrtovanje logistike v vojaških in mirovnih operacijah.
• Načrtovanje ukrepov za izboljševanje logističnega sistema Slovenske vojske.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Podbregar Iztok

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Pisni izpit 50%, ustni izpit (50%).

Dodatni izbirni predmeti

Opis predmeta

Učenje nemškega jezika postaja vse pomembnejše, saj nemščina ni zgolj najbolj zastopan jezik v Evropi, temveč je tudi jezik velikega poslovnega naroda z največjo gospodarsko rastjo. Dobro znanje nemščine kot tujega jezika tako predstavlja dobro izhodišče za uspešno delo doma in v Evropski uniji.

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje študentov, jih seznaniti z osnovno terminologijo s področja različnih vrst transporta (cestni, železniški, letalski, vodni) in logistike, razvijati bralno razumevanje strokovnih besedil, slušno razumevanje v različnih situacijah ter splošne komunikacijske spretnosti v nemškem jeziku, kot so poročanje, pogovori, predstavitve ipd. Z vključitvijo študij primerov se študenti seznanijo z različnimi vidiki kulture nemško govorečih dežel in s številnimi situacijami, v katerih bodo kot bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik.

Pridobljena znanja pri tem predmetu študentom omogočajo razumevanje osnovnih pojmov s področja transporta in logistike v nemškem jeziku.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%) , predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Za uspešno sporazumevanje na izbranem strokovnem področju je poleg znanja splošne angleščine ključnega pomena tudi znanje angleščine iz izbranega strokovnega področja, zato bomo pri predmetu Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 1 razvijali veščine strokovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike in transporta. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter za stroko specifično besedišče. Pri predmetu se bomo osredotočili na naslednje teme: zgodovina in razvoj logistike, poklici v logistiki ter vrste transporta (cestni, železniški, zračni ter vodni).
Čeprav bo poudarek na razvijanju besedišča in komunikacijskih veščin v okviru omenjenih tem, bomo osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo glavnih slovničnih časov ter pridevnikov in prislovov.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri strokovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodni transport blaga in storitev oziroma mednarodno poslovanje.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Poletni semester

Opis predmeta

Predavanja
1. Osnove in splošen pregled vodenja projektov
2. Znanja, ki so potrebna za vodenje projektov:
a) Zagon projekta
b) Definiranje obsega in strukture
c) Ocenjevanje porabe časa
d) Ocenjevanje stroškov
e) Zagotavljanje kvalitete
f) Načrtovanje virov
g) Komuniciranje in komunikacija za potrebe izvajanja projekta
h) Upravljanje tveganj in sprememb
i) vodenje nabav
3. Življenjski cikel projekta
4. Štirje „zakoni“ vodenja

Vaje
1. Priprava projektnega plana s pomočjo programske rešitve

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita

Obveznosti študenta

Opis predmeta

Praktično usposabljanje za vas predstavlja neposredni stik z gospodarstvom, predstavlja priložnost za seznanjenost z izbrano organizacijo v realnem okolju, povezovanjem teorije s prakso. Poteka v organizacijah na področjih, ki ga pokriva logistika, lahko pa tudi v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je ta vključen v razvojno-raziskovalni projekt, katerega (so)financer je podjetje.

Praktično usposabljanje poteka pod mentorstvom visokošolskih učiteljev v sodelovanju z mentorji iz organizacij. Namen oziroma cilj praktičnega usposabljanja je, da spoznate organizacijo in procese dela, organizacijo logističnih dejavnosti, vodenje logističnih dejavnosti, planiranje in izvajanje logističnih dejavnosti, možnosti implementacije in uporabe teoretičnih znanj v konkretnih delovnih procesih, možnosti izboljšanja delovnih procesov in njihovih rezultatov.

Praktične izkušnje, ki jih pridobite  v konkretnem delovnem okolju so neprecenljive. Prav tako  vam Praktično usposabljanje omogoča, da svoje  kompetence pokažete morebitnim bodočim delodajalcem.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Obveznosti študenta

Ocena praktičnega usposabljanja (50%), poročilo o opravljenem delu (50%)

DD

DIPLOMSKO DELO

Nosilec:

ECTS 10

Opis predmeta

Ovitek
Notranja naslovna stran
Izjava kandidata o avtorstvu diplomskega dela
Zahvala
Povzetek diplomskega dela v slovenskem in tujem (angleškem, nemškem) jeziku in ključne besede
Pregled vsebine – kazalo
Pregled slik – kazalo.
Pregled tabel – kazalo
Pregled prilog – kazalo
Uvod
Teoretične osnove
Praktični (problemski) del diplomskega dela
Prispevek diplomskega dela k stroki
Zaključek
Literatura in viri
Priloge (po potrebi)
Pojmovnik (po potrebi)
Kratice in akronimi (po potrebi)

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Diplomsko delo (80%), zagovor diplomskega dela (20%)

Dodatni izbirni predmeti

Opis predmeta

V okviru predmeta Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 bomo nadalje razvijali veščine strokovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodni izmenjavi blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno ter bralno sporočanje kakor tudi strokovno besedišče. Pri predmetu se bomo osredotočili na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika. V okviru mednarodne izmenjave blaga bo posebna pozornost namenjena mednarodnim transportnim dokumentom.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika ter nekatere najpogostejše predložne zveze na področju strokovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri strokovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v izbranih sporazumevalnih situacijah kot so: pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacija razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Obenem pa se študenti seznanijo s posebnostmi pri komuniciranju med različnimi kulturami v poslovnem kontekstu, s fenomenom globalizacije in njenim pomenom za logistiko in ne nazadnje z aktualnimi temami s področja logistike: povratno logistiko, zeleno logistiko, logistiko živil, embaliranjem, tehnologijami v logistiki ipd.

V okviru omenjenih tem študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter dodatno nadgradijo splošno jezikovno znanje, saj je poseben poudarek na razvijanju govornih spretnostih in na razumevanju govora v različnih govornih situacijah.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)