Predmetnik

Opomba

  1. Študent si izbere pri Tujem jeziku ali Nemški jezik v logistiki 2 ali Strokovno logistično terminologijo in sporazumevanje v angleščini 2, ki je obvezen predmet.
  2. Študent si lahko izbere še dodatni tuji jezik, in sicer ali  Nemški jezik v logistiki 1 ali Strokovno logistično terminologijo in sporazumevanje v angleščini 1, ki je izbirni predmet.

 

 

Zimski semester

Opis predmeta

Diferencialni račun: odvod funkcije, geometrični pomen odvoda, pravila za odvajanje, odvodi elementarnih funkcij, diferencial, višji odvodi, Taylorjeva formula, uporaba odvoda (ekstremi, prevoji)
Nedoločeni integral: definicija, pravila za integriranje, vpeljava nove spremenljivke, delno integriranje, integriranje racionalnih funkcij, primeri
Določeni integral: definicija določenega integrala, geometrijski pomen in lastnosti, računanje, uporaba in primeri, diferencialne enačbe
Verjetnostni račun

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Fošner Maja

Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Obveznosti študenta

Pisni izpit (80%), ustni izpit (20%)

Opis predmeta

Ponovitev osnov matričnega in procentnega računa.
Razmerja, razdelilni račun, zmesi račun.
Osnove obrestnega računa:
navadni obrestni račun,
obrestno obrestni račun,
vloge in dvigi,
posojila.
Sistemi linearnih enačb in neenačb:
Ponovitev reševanja sistemov linearnih enačb z več neznankami s pomočjo Gausove eliminacijske metode in matričnih enačb,
reševanje sistemov linearnih neenačb z grafično metodo.
Konveksne množice, določanje ekstremnih točk.
Linearno programiranje:
Formulacija problema,
Reševanje na grafični način,
Reševanje s programskim paketom LINGO.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Asistent: asist. Vizinger Tea

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Študijski predmet obravnava geografske informacijske sisteme (GIS), ki so sistemi za zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, obdelavo, povezovanje, analiziranje in predstavitev prostorskih geokodiranih podatkov. GIS sestavljajo strojna oprema, programska oprema, uporabniške aplikacije, prostorski podatki ter vzdrževalci in uporabniki sistema.

GIS lahko veliko ponudi logistiki. Logistika se v glavnem ukvarja s temami, ki so povezane s transportom ali posredovanjem različnega blaga, storitev in informacij v geografskem prostoru. Razvita so bila zelo zanimiva GIS orodja za analiziranje in upravljanje transportnih sistemov. Ta zajemajo usmerjanje v omrežjih (trgovski potnik, usmerjanje flote vozil itd.) in algoritmi za lociranje objektov.

Pri študijskem predmetu bodo obravnavane sledeče teme: – Pojmovanje GIS – Prostorski podatki – Modeliranje prostorskih podatkov – Editiranje prostorskih podatkov – Analize v GIS – Analize v transportnih omrežjih – Karte v GIS

Osnovni namen študijskega predmeta je spoznati teoretične osnove GIS in praktično uporabnost GIS v logistiki in transportu.

 

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Prah Klemen

Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), ustni izpit (30%)

Opis predmeta

Pri predmetu Transport v logističnem sistemu VS študenti spoznajo osnove prometa in transporta v logističnih operacijah, različne prometne veje ter njihov pomen za transportno-logistične verige. Spoznajo osnove načrtovanja transportnih operacij, stroškovne ter varnostne vidike transporta. Naučijo se tudi pomena podpornih dejavnosti transportni logistiki, kot so IT in aplikacija sodobnih tehnologij. Znanje nadgradijo z delom na avditornih vajah, kjer spoznajo izračune, povezane s praktično uporabo nekaterih tehnologij v transportno-logističnih verigah.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), ocena iz vaj (30%)

Dodatni izbirni predmeti

Opis predmeta

Za uspešno sporazumevanje na izbranem strokovnem področju je poleg znanja splošne angleščine ključnega pomena tudi znanje angleščine iz izbranega strokovnega področja, zato bomo pri predmetu Strokovno logistično terminologijo in sporazumevanje v angleščini 1 razvijali veščine strokovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike in transporta. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter za stroko specifično besedišče. Pri predmetu se bomo osredotočili na naslednje teme: zgodovina in razvoj logistike, poklici v logistiki ter vrste transporta (cestni, železniški, zračni ter vodni).
Čeprav bo poudarek na razvijanju besedišča in komunikacijskih veščin v okviru omenjenih tem, bomo osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo glavnih slovničnih časov ter pridevnikov in prislovov.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri strokovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodni transport blaga in storitev oziroma mednarodno poslovanje.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Učenje nemškega jezika postaja vse pomembnejše, saj nemščina ni zgolj najbolj zastopan jezik v Evropi, temveč je tudi jezik velikega poslovnega naroda z največjo gospodarsko rastjo. Dobro znanje nemščine kot tujega jezika tako predstavlja dobro izhodišče za uspešno delo doma in v Evropski uniji.

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje študentov, jih seznaniti z osnovno terminologijo s področja različnih vrst transporta (cestni, železniški, letalski, vodni) in logistike, razvijati bralno razumevanje strokovnih besedil, slušno razumevanje v različnih situacijah ter splošne komunikacijske spretnosti v nemškem jeziku, kot so poročanje, pogovori, predstavitve ipd. Z vključitvijo študij primerov se študenti seznanijo z različnimi vidiki kulture nemško govorečih dežel in s številnimi situacijami, v katerih bodo kot bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik.

Pridobljena znanja pri tem predmetu študentom omogočajo razumevanje osnovnih pojmov s področja transporta in logistike v nemškem jeziku.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%) , predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Poletni semester

Opis predmeta

Urejanje in prikazovanje podatkov.
Statistične mere: srednje vrednosti, mere variabilnosti, asimetrije, sploščenosti.
Osnove verjetnostnega računa.
Slučajne spremenljivke, najpomembnejše diskretne in zvezne porazdelitve, številske karakteristike slučajnih spremenljivk.
Vzorčni pristop: intervalno ocenjevanje statističnih parametrov.
Testiranje domnev o vrednostih statističnih parametrov in o porazdelitvah.
Osnove regresije in korelacije.
Osnove analize časovnih vrst.
Uporaba EXCELA v statistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Tok materiala (tekočinski model toka materiala, skladišče kot sistem čakalne vrste). Zagotavljanje optimalnega toka materiala in informacijskega toka s pomočjo skladiščnih in transportno manipulativnih sredstev. Razvoj in pomen skladiščnih in transportno manipulativnih sredstev. Razdelitev in upravljanje glavnih skladiščnih procesov: sprejem, uskladiščenje, komisioniranje, pakiranje, odprema in distribucija blaga.  Tehnologije skladiščnih sistemov (talno odlaganje blaga, regalna-, pretočna-, mobilna skladišča,  “Drive-in” in “Drive-through” pretočna skladišča, “Crossdocking”). Transportna in manipulativna oprema (naprave za zvezno in ciklično delovanje, avtomatizacija skladiščnih, transportnih in manipulativnih sredstev). Skladiščne strategije kot podpora skladiščnim procesom (sistem za upravljanje in naročanje transporta, vpeljava ABC sistema pri uskladiščenju blaga, postopek komisioniranja “Pick by light” in “Pick by voice”, optimiranje poti komisionarja, sledenje blaga “Fleet manager”). Oblikovanje in optimiranje skladišč. Vzdrževanje skladiščnih, transportnih in manipulativnih sredstev. Značilnosti in uporaba paletizacije (euro-paleta, zaboji, kontejnerji). Pomen embalaže v integralnem transportu. Sistem oskrbnih verig in varovanje tovora pri skladiščenju, notranjem transportu in manipulaciji blaga. Stroški pri skladiščenju, transportu in manipulaciji blaga. Logistični servis “outsourcing”. Skladiščno upravljavski sistem, informacijska podpora sistemom in skladiščnim procesom (standard GS1, SSCC, EAN koda, RFID tehnologija).

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone

Obveznosti študenta

Pisni izpit (50%), ustni izpit (teoretično in praktično znanje) (50%)

Opis predmeta

Ljudje so ključna sila, ki poganja podjetje, saj brez njih še tako izvirna podjetniška ideja ne more zaživeti. Uspešna podjetja se zavedajo pomena zaposlenih za njihovo uspešnost, saj kompetentni zaposleni za njih predstavljajo  veliko   konkurenčno prednost.

Pri predmetu se boste seznanili z razvojem in pomenom ravnanja z zaposlenimi v organizaciji, načrtovanjem in izbiro kadrov, razvojem in usposabljanjem zaposlenih ter motivacijo in nagrajevanjem zaposlenih, ocenjevanjem dela in rezultatov zaposlenih, psihološko pogodbo zaposlenih ter komuniciranjem in odnosi med zaposlenimi.

Pridobljena znanja pri tem predmetu vam omogočajo uspešno delovanje v logistični ali katerikoli drugi organizaciji.  Prav tako vam bodo pridobljena znanja koristila pri vašem skorajšnjem vstopu na trg dela, razvoju vaše lastne kariere, prepoznavanju pomena ljudi znotraj oskrbovalne verige, pri logističnih aktivnostih in znotraj posameznih organizacij ter uspešni  komunikaciji  med zaposlenimi.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gorenak Irena

Asistent: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), domače naloge in seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Upravljanje, management in vodenje v logističnih podjetij
Zelena logistika in njeni paradoksi
Zelena  oskrbovalna veriga
Zelene logistika v logističnih podsistemih
Zelena nabavna logistika
Zelena notranja (proizvodna) logistika
Zelena skladiščna logistika
Zelena distribucijska logistika
Zelena poprodajna logistika
Razbremenilna logistika in ravnanje z odpadki
Varstvo okolja
Okoljski stroški
Zelene tehnologije in alternativni viri energije v logističnih procesih

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Knez Matjaž

Asistent: doc. dr. Knez Matjaž

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga in domače naloge (30%)

Tuji jeziki

Opis predmeta

V okviru predmeta Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 bomo nadalje razvijali veščine strokovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodni izmenjavi blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno ter bralno sporočanje kakor tudi strokovno besedišče. Pri predmetu se bomo osredotočili na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika. V okviru mednarodne izmenjave blaga bo posebna pozornost namenjena mednarodnim transportnim dokumentom.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika ter nekatere najpogostejše predložne zveze na področju strokovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri strokovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v izbranih sporazumevalnih situacijah kot so: pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacija razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Obenem pa se študenti seznanijo s posebnostmi pri komuniciranju med različnimi kulturami v poslovnem kontekstu, s fenomenom globalizacije in njenim pomenom za logistiko in ne nazadnje z aktualnimi temami s področja logistike: povratno logistiko, zeleno logistiko, logistiko živil, embaliranjem, tehnologijami v logistiki ipd.

V okviru omenjenih tem študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter dodatno nadgradijo splošno jezikovno znanje, saj je poseben poudarek na razvijanju govornih spretnostih in na razumevanju govora v različnih govornih situacijah.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)