Predmetnik

Opomba

  1. Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom, Gospodarskim modulom ali Vojaškim modulom.
  2. Študent si lahko izbere še dodatni tuji jezik in izbira med naslednjimi predmeti: Nemški jezik v logistiki 1,  Angleški jezik v logistiki 1, Nemški jezik v logistiki 2 ali Angleški jezik v logistiki 2, ki je dodatni izbirni predmet.

Zimski semester

Opis predmeta

Osnovni pravni pojmi: družba, pravo, pravni akt, pravna razmerja, zakonitost, sistematika prava, mednarodno pravo, ustavno pravo.

Pravo Evropske unije (EU): viri prava EU, najpomembnejši organi in njihove pristojnosti, postopek odločanja v EU.

Gospodarsko pravo: pojem gospodarskega prava, pravni viri, značilnosti. Gospodarsko statusno pravo: pojem, pravni viri, značilnosti, osebne družbe, kapitalske družbe, gospodarsko interesna združenja, povezane družbe, prenehanje družbe.

Osnove pogodbenega prava: pojem, viri, načela, pravni temelj za nastanek obveznosti, pogodbene obveznosti, odškodninske obveznosti, prenehanje obveznosti. Najpomembnejše pogodbe: prodajna, podjemna, mandatna, zavarovalna.

Osnove prevoznega prava: opredelitev, unifikacija prava, prihodnost prevoznega prava.

Prevozna pogodba:  značilnosti, vrste, pogodba o prevozu tovora, pogodba o prevozu potnikov.Ostale pomembne pogodbe: shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, špediterska pogodba.

Vrednostni papirji: menica, ček, delnica, obveznica, nematerializirani vrednostni papirji.

Davčni in carinski postopki, vezani na prevoz potnikov in tovora.

Pravo intelektualne lastnine: industrijska lastnina (patent, model, znamka, geografska označba, firma), avtorsko pravo.

Opredelitev in pomen zavarovanja

Osnovne zavarovalne pogodbe

Prvine pogodbe o transportnem zavarovanju

Zavarovanje blaga v različnih vrstah transporta

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Škof Bojan, izr. prof. dr. Grafenauer Božo

Asistent: prof. dr. Škof Bojan, izr. prof. dr. Grafenauer Božo

Obveznosti študenta

Ocenjevanje študentov je zasnovano na izdelani seminarski nalogi (20%), pisni izpit (80%)

Opis predmeta

Razvoj in pomen skladiščnih sistemov v transportno-skladiščni logistični funkciji.
Materialni tok – skladišče kot sistem čakalne vrste (zalogovna in pretočna zmogljivost).
Operacije skladiščenja – sprejem, naročila, komisioniranje, kontrola, pakiranje, odprema.
Upravljanje skladiščnih sistemov – sprejem in odprema, zaloge, lastnosti, oskrba trga.
Skladiščna in manipulativna oprema: oprema za uskladiščenje, transporterji, sortirna oprema.
Vrste viličarjev – glede na principe delovanja, pogone, zmogljivosti, nosilnosti.
Transportni vozički – klasični, avtonomni, zložljivi, montažni – namenski vozički, induktivno vodeni itd.
Transportno skladiščne enote – palete, zaboji.
Varovanje tovora, varno manipuliranje in varno upravljanje s transportnimi sredstvi.
Skladiščne strategije kot podpora skladiščnim procesom (sistem za upravljanje in naročanje transporta, vpeljava ABC sistema pri uskladiščenju blaga.
Komisioniranje – načini, sredstva, cone.
Oblikovanje skladiščnih sistemov – regalni skladiščni sistemi, konstrukcija skladišč, optimiranje oblike.
Potreba in vpeljava zunanjega logističnega servisa  – “outsourcing”.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potrč Iztok, prof. dr. Lerher Tone

Obveznosti študenta

Opravljene domače in projektna naloga (50%), ustni izpit (teoretično in praktično znanje) (50%)

Izbirni modul

Tehniški modul

Opis predmeta

Pri transportu blaga ima zelo pomembno vlogo embalaža, ki omogoča, da izdelek pride nepoškodovan na cilj. Področje embalaže je zelo široko in ima v Sloveniji tudi v industriji pomembno vlogo. Embaliranje je del logistike in zato ne smemo pozabiti na okoljsko ozaveščenost in strmenju k uporabi okolju prijaznih materialov. Embalaža je povsod okoli nas in danes skoraj ni izdelka, ki ga ne bi embalirali. Namen embalaže je zavarovati in ohraniti izdelek. Ko embalaža svoje naloge opravi, je njen namen izpolnjen. Embalaža je zelo močno vpeta v naše vsakdanje življenje, da velikokrat pozabimo na njeno pomembno vlogo.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Lisec Andrej

Asistent: asist. dr. Šamec Blaž

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Predavanja: Povezava med konstruiranjem izdelkov in sistemom sestave (oblikovanje za montažo, tolerance, primeri oblikovanja). Postopki in sistematika načrtovanja montažnega sistema (postavitev problema, grobo načrtovanje, fino načrtovanje, realizacija, preskusni zagon). Osnovni principi montaže in vpliv sistema transporta (oblike postavitve montažnega sistema brez avtomatiziranega toka izdelkov, delno in popolno avtomatizirani sistemi sestave s transportnim in skladiščnim sistemom). Primeri montažnih linij in nivo delovnih postaj (ročna montaža, delno avtomatizirana in popolno avtomatizirana montažna mesta). Načrtovanje sistema sestave (določitev časa takta, določitev števila delovnih mest, določitev vmesnih skladišč, določitev materialnega toka, določitev informacijskih tokov). Elementi transportnega sistema (gnani in negnani transporterji, elementi za prevzem in preusmeritev). Informacijski tokovi in nosilci informacij  (Črtna koda, RFID, Pick by light/voice …). Vmesna skladišča (linijsko vm. skladišče, obtočno vm. skladišče, posebni primeri skladiščenja). Varnostne zahteve in primeri montažnih celic.

Seminar: Seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim reševanjem problemov določanja montažnih sistemov in sistemov sestave.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita

Obveznosti študenta

Opravljene domače in projektna naloga (50%), izpit (teoretično in praktično znanje) (50%)

Opis predmeta

Kompetence s področja projektnega managementa in projektnega načina dela predstavlja eno od temeljnih kompetenc strokovnjaka s področja logistike. Razvojne aktivnosti v podjetjih in drugih organizacijah  največkrat potekajo na projektni način. Strokovnjak s področja logistike pa je profil, ki je tesno povezan z razvojem poslovnega modela podjetja in razvojem organiziranosti drugih organizacij na področju logističnih sistemov. Zato se pomemben del nalog strokovnjaka s področja logistike izvaja  na  projektni način.

Študentje pri predmetu Projektni management v logistiki pridobijo osnovna znanja s področja projektnega managementa za uspešno izdelavo projektne dokumentacije, sodelovanje v projektnih timih ali kot vodje posameznih projektov. Pridobitev kompetence s področja projektnega managementa omogoča strokovnjaku s področja logistike uspešno vključevanje v delovno okolje in učinkovito izvajanje nalog s področja razvoja logističnega sistema.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (40%), pisni izpit (60%)

Gospodarski modul

Opis predmeta

Zelena logistika
Vloga države pri promociji zelene logistike
Okoljska zakonodaja in okoljski standardi
Ogljični odtis organizacij, procesov in izdelkov
Strategije nižanja ogljičnega odtisa
Uporaba različnih alternativnih virov energije in zelenih tehnologij
Študije praktičnih primerov ogljičnih presoj

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž

Asistent: izr. prof. dr. Knez Matjaž

Obveznosti študenta

Opravljena seminarska naloga in domače naloge (30%), pisni izpit (70%)

Opis predmeta

Kompetence s področja projektnega managementa in projektnega načina dela predstavlja eno od temeljnih kompetenc strokovnjaka s področja logistike. Razvojne aktivnosti v podjetjih in drugih organizacijah  največkrat potekajo na projektni način. Strokovnjak s področja logistike pa je profil, ki je tesno povezan z razvojem poslovnega modela podjetja in razvojem organiziranosti drugih organizacij na področju logističnih sistemov. Zato se pomemben del nalog strokovnjaka s področja logistike izvaja  na  projektni način.

Študentje pri predmetu Projektni management v logistiki pridobijo osnovna znanja s področja projektnega managementa za uspešno izdelavo projektne dokumentacije, sodelovanje v projektnih timih ali kot vodje posameznih projektov. Pridobitev kompetence s področja projektnega managementa omogoča strokovnjaku s področja logistike uspešno vključevanje v delovno okolje in učinkovito izvajanje nalog s področja razvoja logističnega sistema.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (40%), pisni izpit (60%)

Opis predmeta

Trajnostni razvoj prometnih sistemov pomeni, da mora biti prometni sistem kar najbolj izdelan, da bo zadostil zahtevam procesov širitve in trajnostnega razvoja Evropske unije. Sodobni prometni sistem mora biti trajnosten z gospodarskega, socialnega in tudi okoljskega vidika. Spoznali in uporabljati se bomo naučili inteligentne transportne sisteme v povezavi z GPS-om in Galileom.

 

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Lisec Andrej

Asistent: asist. dr. Šamec Blaž

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Vojaški modul

Opis predmeta

Zahtevnost predmeta na UN študijskem programu se za razliko od VS programa temu primerno tudi razlikuje: pridobivanje znanja je obširnejše in zahtevnejše, vključuje se sistemsko razmišljanje.

• Splošno o vojaški logistiki (VL): pojmovanje in zgodovinski razvoj VL, pomen VL v izbranih bitkah skozi zgodovino vojskovanja, zahteve za sodobno VL.
• Temeljna načela, organizacija in izvajanje VL, s poudarkom na Slovenski vojski (SV): umeščenost VL v nacionalnem obrambnem sistemu RS, splošno o SV, poslanstvo in temeljne naloge VL v SV, temeljna načela VL v SV, obseg (funkcionalna področja) in ravni VL v SV, organiziranost in izvajanje VL v SV, na ozemlju RS in v tujini.
• Vojaška logistika v zvezi NATO: koncept delovanja zveze Nato, pravne podlage logistike v Natu, načela in politike logistike v NATO, možne oblike (viri) logistike v NATO (nacionalna logistika, večnacionalna logistika, podpora države gostiteljice (HNS), pogodbeništvo (zunanje izvajanje), načrtovanje in izvajanje (faze) logistike v Natu, standardizacija na področju logistike v Natu.
• Zunanja oskrba (outsourcing) v vojaški logistiki: vzroki za uvajanje koncepta zunanje oskrbe v vojaške organizacije, specifike uvajanja zunanje oskrbe v vojaške organizacije, možne oblike (obsežnost) zunanje oskrbe v vojaških organizacijah – izkušnje drugih vojsk (ZDA, VB, FR), zunanja oskrba v SV.
• Sodobni trendi razvoja vojaške logistike: koncept vojaške oskrbovalne verige – NATO Operations Logistic Chain Management (OLCM), uvajanje sodobnih tehnologij (RFID, …), prenos dobrih praks iz gospodarske logistike.
• Načrtovanje skupnih in posebnih vojaških logističnih strategij.
• Načrtovanje logistike v vojaških in mirovnih operacijah.
• Načrtovanje ukrepov za izboljševanje logističnega sistema Slovenske vojske.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Pisni izpit (50%), ustni izpit (50%)

Opis predmeta

Zahtevnost predmeta na UN študijskem programu se za razliko od VS programa temu primerno tudi razlikuje: pridobivanje znanja je obširnejše in zahtevnejše, vključuje se sistemsko razmišljanje.

• Opredelitev lokalnega, nacionalnega, regionalnega in mednarodnega varnostnega okolja
• Varnostni koncepti v logističnih procesih in pomen varnostnih mehanizmov v logistiki in logističnih procesih
• Bistvo in pomen logistične varnosti, logistična varnost kot konkurenčna prednost
• Logistična varnost kot sestavni del integralnega varnostnega sistema
• Ocena ranljivosti, ogroženosti ter poslovnih in varnostnih tveganj v podjetju
• Požarna varnost ter varnost in zdravje pri delu.
• Varstvo okolja, okoljski vidiki, ekološka zaščita
• Uvajanje varnostnih standardov v logistične procese
• Varnostni ukrepi v procesu skladiščenja, v razkladalno-nakladalnih procesih, v notranjem in zunanjem transportu ter na prometnih poteh
• Varnosti mehanizmi v logistični dokumentaciji: notranja kontrola in revizija prevozne, skladiščne, pogodbene in druge poslovne dokumentacije, inšpekcijsko nadzorstvo
• Načini nadziranja nad izvajanjem varnostnih mehanizmov v logističnih procesih.
• Koncept obveščevalno-varnostne dejavnosti
• Obveščevalno-varnostna dejavnost in logistika
• Uporaba obveščevalno-varnostne dejavnosti v logistiki
• Subjekti obveščevalno-varnostne dejavnosti
• Metodologija, metodike in metode obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne dejavnosti
• Razlika med podatkom, informacijo in obveščevalnim izdelkom
• Uporaba obveščevalnih izdelkov v procesu odločanja
• Obveščevalno-varnostna dejavnost v gospodarstvu
• Gospodarsko vohunstvo
• Pridobivanje podatkov iz odprtih virov (OSINT) in analitika

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Pisni izpit (50%), ustni izpit (50%)

Opis predmeta

Zahtevnost predmeta na UN študijskem programu se za razliko od VS programa temu primerno tudi razlikuje: pridobivanje znanja je obširnejše in zahtevnejše, vključuje se sistemsko razmišljanje.

• Načrtovanje in realizacija projekta v sistemih nacionalne varnosti
• Pregled aktivnosti MO RS na področju mednarodnega sodelovanja
• Mednarodne varnostne organizacije in njihove naloge (OVSE, Organizacija in struktura zveze Nato,
• Organiziranost in obveznosti EU na vojaškem področju)
• Strateški koncept zveze NATO in pravni vidiki delovanja v operacijah za podporo miru
• Koncept CJTF in vaja operativnega načrtovanja
• Osnove teorije uspešnosti in učinkovitosti OS, kazalniki kakovosti (MTBF, MDT, MTTR, MTTF idr.) in učinkovitosti oborožitvenih sistemov
• Etape, faze razvoja ter zadnji dosežki na področju posameznih vrst sodobnih oborožitvenih sistemov
• Opredelitev pojma in funkcije interne uprave v javni upravi
• Definiranje uprave in procesov upravljanja za zagotavljanje javnih potreb,
• Logistični procesi v javni upravi
• Tehnike in metode načrtovanja in spremljanja delovanja podpornih funkcij v javni upravi
• Vloga in položaj javne uprave v sodobni družbi
• Odnos organizacij javne uprave do drugih družbenih subjektov
• Nadzorstvo nad izvajanjem logističnih procesov in funkcij.
• Pojem družbenega nadzora, mehanizmi in instrumenti notranjega in zunanjega nadzora, pravni in drugi učinki opravljenega nadzora
• Zagotavljanje javnosti: pojem javnosti, oblike in načini komuniciranja z javnostmi, vplivi javnosti na kakovost dela v javni upravi

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Pisni izpit (50%), ustni izpit (50%)

Dodatni izbirni predmeti

Opis predmeta

Učenje nemškega jezika postaja vse pomembnejše, saj nemščina po številu govorcev ne sodi zgolj med največje svetovne jezike, temveč je tudi jezik naših sosedov in naših najpomembnejših gospodarskih partneric. Z dobrim znanjem nemščine kot tujega jezika si boste zagotovili dobro izhodišče za uspešno delo doma in v Evropski uniji.

Pri predmetu se boste seznanili s strokovno terminologijo s področja logistike, pri čemer bo poudarek na različnih vrstah transporta in na situacijah, v katerih boste kot bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik. V ta namen predavanja dopolnjujejo številne bralne in govorne vaje, pri katerih boste s praktičnim delom utrjevali svoje poznavanje besedišča in slovnice.

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje nemškega jezika in študente seznaniti s terminologijo s področja različnih vrst transporta (cestni, železniški, letalski, vodni) in logistike, razvijati bralno razumevanje zahtevnejših relevantnih strokovnih besedil, slušno razumevanje v različnih vsakdanjih in poslovnih situacijah ter splošne komunikacijske spretnosti v nemškem jeziku, kot so argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve ipd.

Pridobljena znanja pri tem predmetu študentom omogočajo razumevanje in komuniciranje osnovnih in zahtevnejših konceptov in trendov s področja transporta in logistike in jih (kritično) predstaviti v nemškem jeziku.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Za uspešno sporazumevanje na izbranem področju je poleg znanja splošne angleščine ključnega pomena tudi znanje angleščine iz izbranega predmetnega področja, zato bomo pri predmetu Angleščina v logistiki 1 razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike in transporta. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično  besedišče. Osredotočili se bomo na naslednje teme: zgodovina in razvoj logistike, poklici v logistiki  ter vrste transporta (cestni, železniški, zračni ter vodni).

Čeprav bo poudarek na razvijanju omenjenega besedišča in komunikacijskih veščin, bomo pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo glavnih slovničnih časov, naklonskih glagolov, odvisnih stavkov ter pridevnikov in prislovov.

Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodni transport blaga in storitev oziroma mednarodno poslovanje.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Poletni semester

Opis predmeta

Projekt izgradnje logističnega sistema je praktično usposabljanje in bo potekalo v podjetjih ali ustanovah na področjih, ki ga pokriva logistika. Izjemoma lahko študent ali skupina študentov opravi praktično usposabljanje tudi v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je tam vključen v razvojno-raziskovalni projekt, katerega (so)financer je podjetje. Projekt izgradnje logističnega sistema je praktično usposabljanje in poteka pod mentorstvom visokošolskih učiteljev v sodelovanju z mentorji iz podjetij ali ustanov. Naloge, ki jih bo študent (skupina) opravil med projektom določi mentor iz fakultete v dogovoru z mentorjem iz podjetja ali ustanove. Vsebina praktičnega usposabljanja je: Spoznavanje organizacije Seznanitev s problemom, ki ga bo študent reševal v času usposabljanja Konzultacije z mentorjem v podjetju ali ustanovi Konzultacije z mentorjem na fakulteti Delo na strokovnem problemu Predstavitev rešitve problema v podjetju ali ustanovi in na fakulteti Priporočila  za nadaljnje delo Po končanem projektu izgradnje logističnega sistema študent (skupina) pripravi poročilo, ki ga oceni mentor na FL

 

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Obveznosti študenta

Ocena projekta (50%) Poročilo o opravljenem delu in zagovor zaključnega poročila o projektu. (50%)

DD

DIPLOMSKO DELO

Nosilec:

ECTS 10

Opis predmeta

Ovitek
Notranja naslovna stran
Izjava kandidata o avtorstvu diplomskega dela
Zahvala
Povzetek diplomskega dela v slovenskem in tujem (angleškem, nemškem) jeziku in ključne besede
Pregled vsebine – kazalo
Pregled slik – kazalo
Pregled tabel – kazalo
Pregled prilog – kazalo
Uvod
Teoretične osnove
Praktični (problemski) del diplomskega dela
Prispevek diplomskega dela k stroki
Zaključek
Literatura in viri
Priloge (po potrebi)
Pojmovnik (po potrebi)
Kratice in akronimi (po potrebi)

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Diplomsko delo (80%) Zagovor diplomskega dela (20%)

Dodatni izbirni predmeti

Opis predmeta

V okviru predmeta Angleščina v logistiki 2 bomo nadalje razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodnih tokovih blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično besedišče. Posebna pozornost bo namenjena poslovni pisni korespondenci ter pogajanju v angleškem jeziku. Osredotočili se bomo na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika, prenesenega govora ter pogojnih stavkov in nekaterih najpogostejših predložnih zvez na področju poslovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v posebnih vrstah sporazumevalnih situacij in vključuje pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacijo razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Prav tako se študenti seznanijo s posebnostmi in pastmi pri komuniciranju med različnimi kulturami, s fenomenom globalizacije, ki pomembno vpliva na razvoj logistike in ne nazadnje z aktualnimi temami z različnih področij logistike: logistika in e-poslovanje, bolnišnična logistika, zelena logistika, logistika živil in embaliranje ipd.

V okviru seznanjanja z omenjenimi temami, pri katerih je poseben poudarek tudi na razvijanju govornih spretnostih in razumevanju govora v različnih situacijah, študenti razširijo besedni zaklad in dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter tako dodatno nadgradijo svoje jezikovno znanje.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)