Predmetnik

Opomba

  1. Študent si izbere pri Tujem jeziku Nemški jezik v logistiki 2 ali Angleški jezik v logistiki 2, ki je obvezen predmet.
  2. Študent si lahko izbere še dodatni tuji jezik, in sicer ali Nemški jezik v logistiki 1 ali Angleški jezik v logistiki 1, ki je izbirni predmet.

       Prosto izbirni predmeti

* Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov  Fakultete logistiko UM.  Predmeti imajo 6 ECTS in se izvajajo v poletnem semestru UN programa.

 

 

Zimski semester

Opis predmeta

Diferencialni račun: odvod funkcije, geometrični pomen odvoda, pravila za odvajanje, odvodi elementarnih funkcij, diferencial, višji odvodi, Taylorjeva formula, uporaba odvoda (ekstremi, prevoji).
Nedoločeni integral: definicija, pravila za integriranje, vpeljava nove spremenljivke, delno integriranje, integriranje racionalnih funkcij, primeri.
Določeni integral: definicija določenega integrala, geometrijski pomen in lastnosti, računanje, uporaba in primeri.
Diferencialne enačbe: osnovni pojmi, diferencialne enačbe prvega reda, diferencialne enačbe drugega reda, primeri.
Funkcije več spremenljivk: primeri, parcialni odvodi, Taylorjeva formula, primeri uporabe, Verjetnostni račun.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Fošner Maja

Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Obveznosti študenta

Pisni izpit (80%), ustni izpit (20%)

Opis predmeta

Ponovitev osnov matričnega in procentnega računa.
Osnove obrestnega računa:
navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun, vloge in dvigi, posojila.
Sistemi linearnih enačb in neenačb:
Ponovitev reševanja sistemov linearnih enačb z več neznankami s pomočjo Gausove eliminacijske metode in matričnih enačb,
reševanje sistemov linearnih neenačb z grafično metodo.
Konveksne množice, določanje ekstremnih točk. Linearno programiranje:
Formulacija problema, Reševanje na grafični način, Reševanje s programskim paketom LINGO.
Analiza občutljivosti rešitve.
Osnove teorije zalog:
opredelitev zalog in stroškov,
kvantitativni modeli naročanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Asistent: asist. Vizinger Tea

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Geografski informacijski sistemi (GIS) so sistemi za zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, obdelavo, povezovanje, analiziranje in predstavitev prostorskih geokodiranih podatkov. GIS sestavljajo strojna oprema, programska oprema, uporabniške aplikacije, prostorski podatki ter vzdrževalci in uporabniki sistema.

GIS lahko veliko ponudi logistiki. Logistika se v glavnem ukvarja s temami, ki so povezane s transportom ali posredovanjem različnega blaga, storitev in informacij v geografskem prostoru. Razvita so bila zelo zanimiva GIS orodja za analiziranje in upravljanje transportnih sistemov. Ta zajemajo usmerjanje v omrežjih (trgovski potnik, usmerjanje flote vozil itd.) in algoritmi za lociranje objektov.

Pri študijskem predmetu bodo obravnavane sledeče teme: – Pojmovanje GIS – Prostorski podatki – Modeliranje prostorskih podatkov – Editiranje prostorskih podatkov – Analize v GIS – Analize v transportnih omrežjih – Karte v GIS

Osnovni namen študijskega predmeta je spoznati teoretične osnove GIS in praktično uporabnost GIS v logistiki in transportu.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Prah Klemen

Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Pri predmetu Transportna logistika UN študenti na podlagi umestitve prometa in transporta v logistične sisteme spoznajo osnove različnih elementov, ki so potrebni za odvijanje vsej vej transporta in njegovih specifičnih podskupin. Znanje nadgradijo z umestitvijo teh elementov v širši kontekst prometne politike, predvsem na evropski ravni, ter s poznavanjem trendov na področju prometa in transporta. Spoznajo proces načrtovanja transporta, posebne zahteve ob specifičnih prevozih, sisteme oblikovanja cen ter možnosti optimiranja in aplikacije zelenih načel v transport. Hkrati na avditornih vajah spoznajo načela uporabe nekaterih osnovnih transportnih tehnologij v logistični praksi.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), ocena iz vaje (30%)

Dodatni izbirni predmeti

Opis predmeta

Za uspešno sporazumevanje na izbranem področju je poleg znanja splošne angleščine ključnega pomena tudi znanje angleščine iz izbranega predmetnega področja, zato bomo pri predmetu
Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike in transporta. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično  besedišče. Osredotočili se bomo na naslednje teme: zgodovina in razvoj logistike, poklici v logistiki  ter vrste transporta (cestni, železniški, zračni ter vodni).

Čeprav bo poudarek na razvijanju omenjenega besedišča in komunikacijskih veščin, bomo pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo glavnih slovničnih časov, naklonskih glagolov, odvisnih stavkov ter pridevnikov in prislovov.

Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodni transport blaga in storitev oziroma mednarodno poslovanje.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Učenje nemškega jezika postaja vse pomembnejše, saj nemščina po številu govorcev ne sodi zgolj med največje svetovne jezike, temveč je tudi jezik naših sosedov in naših najpomembnejših gospodarskih partneric. Z dobrim znanjem nemščine kot tujega jezika si boste zagotovili dobro izhodišče za uspešno delo doma in v Evropski uniji.

Pri predmetu se boste seznanili s strokovno terminologijo s področja logistike, pri čemer bo poudarek na različnih vrstah transporta in na situacijah, v katerih boste kot bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik. V ta namen predavanja dopolnjujejo številne bralne in govorne vaje, pri katerih boste s praktičnim delom utrjevali svoje poznavanje besedišča in slovnice.

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje nemškega jezika in študente seznaniti s terminologijo s področja različnih vrst transporta (cestni, železniški, letalski, vodni) in logistike, razvijati bralno razumevanje zahtevnejših relevantnih strokovnih besedil, slušno razumevanje v različnih vsakdanjih in poslovnih situacijah ter splošne komunikacijske spretnosti v nemškem jeziku, kot so argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve ipd.

Pridobljena znanja pri tem predmetu študentom omogočajo razumevanje in komuniciranje osnovnih in zahtevnejših konceptov in trendov s področja transporta in logistike in jih (kritično) predstaviti v nemškem jeziku.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Poletni semester

Opis predmeta

Uvod. Osnovni pojmi statistike.
Urejanje in prikazovanje statističnih podatkov.
Relativna števila/statistične mere. Srednje vrednosti. Mere variabilnosti podatkov. Asimetrija in mere asimetrije. Sploščenost in mere sploščenosti. Mere koncentracije. Lorenzov grafikon,
Časovne vrste, trend, določanje linearnega trenda, metoda najmanjših kvadratov.
Slučajne spremenljivke. Porazdelitveni zakon. Porazdelitvena funkcija.
Diskretne slučajne spremenljivke, zvezne slučajne spremenljivke.
Posebne diskretne slučajne spremenljivke. Posebne zvezne slučajne spremenljivke.
Funkcije slučajnih spremenljivk. Slučajni vzorci. Statistike.
Aritmetična sredina vzorca, varianca vzorca, porazdelitev aritmetične sredine vzorca. Centralni limitni izrek.
Statistično ocenjevanje. Cenilka. Ocenjevanje aritmetične sredine populacije.
Testiranje hipotez. Pojem statistične hipoteze.
Statistika testa hipoteze. Kritično območje testa. Postopek testiranja hipotez.
Testiranje aritmetične sredine.
Regresija. Enostavna normalna regresija. Enostranska, dvostranska odvisnost.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Upravljanje s človeškimi viri je proces razumevanja odnosov med posamezniki, nalogami in organizacijo ter vplivanjem nanje. Gre za splet različnih programov in dejavnosti, s katerimi želimo doseči, da je delo uspešno opravljeno v zadovoljstvo posamezniku, organizaciji in družbi.

Pri predmetu se boste seznanili s pomenom ravnanja s človeškimi viri, strategijo človeških virov, upravljanjem zunanjega in notranjega okolja, načrtovanjem in izbiro kadrov, razvojem in usposabljanjem zaposlenih, nagrajevanjem zaposlenih ter ocenjevanjem dela in rezultatov, psihološko pogodbo, zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih ter komuniciranjem in s samimi odnosi v organizaciji.

Pridobljena znanja vam bodo v pomoč pri vstopu na trg delovne sile, razvoja lastne kariere ter delovanju v organizaciji  z vidika sodelovanja  s sodelavci in vodenja le teh.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gorenak Irena

Asistent: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), domače naloge in seminarska naloga (30%)

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so
naslednja:

-Teoretična izhodišča za obravnavo poslovnih procesov
– Procesna obravnava managementa v logističnih
sistemih in oskrbovalnih verigah
-Poslovna načela in poslovanje logističnih podjetij
-Identifikacija, analiza, organizacija in optimizacija
procesov v logistiki
-Upravljanje poslovnih procesov v logističnih sistemih
-Obravnava primerov poslovanja in optimiranja
logističnih procesov
-Procesna oblika logistične organizacije
-AD/AS model
-Priprava poslovnih načrtov za logiste
-Ozelenitev poslovnih procesov
-Trajnostno podjetništvo in iskanje poslovnih priložnosti
v zeleni logistiki
-Uvajanje načel trajnostnega razvoja v poslovanje
logističnih podjetij

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Obrecht Matevž

Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Obveznosti študenta

Aktivno delo študentov (20%), Seminarska naloga (20%), Končni pisni izpit (60%)

Opis predmeta

Razvoj in pomen skladiščnih sistemov v transportno-skladiščni logistični funkciji.
Materialni tok – skladišče kot sistem čakalne vrste (zalogovna in pretočna zmogljivost).
Operacije skladiščenja – sprejem, naročila, komisioniranje, kontrola, pakiranje, odprema.
Upravljanje skladiščnih sistemov – sprejem in odprema, zaloge, lastnosti, oskrba trga.
Skladiščna in manipulativna oprema: oprema za uskladiščenje, transporterji, sortirna oprema.
Vrste viličarjev – glede na principe delovanja, pogone, zmogljivosti, nosilnosti.
Transportni vozički – klasični, avtonomni, zložljivi, montažni – namenski vozički, induktivno vodeni itd.
Transportno skladiščne enote – palete, zaboji.
Varovanje tovora, varno manipuliranje in varno upravljanje s transportnimi sredstvi.
Skladiščne strategije kot podpora skladiščnim procesom (sistem za upravljanje in naročanje transporta, vpeljava ABC sistema pri uskladiščenju blaga.
Komisioniranje – načini, sredstva, cone.
Oblikovanje skladiščnih sistemov – regalni skladiščni sistemi, konstrukcija skladišč, optimiranje oblike.
Potreba in vpeljava zunanjega logističnega servisa  – “outsourcing”.

 

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potrč Iztok, prof. dr. Lerher Tone

Obveznosti študenta

Opravljene domače in projektna naloga (50%), ustni izpit (teoretično in praktično znanje) (50%)

Tuji jeziki

Opis predmeta

V okviru predmeta Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 bomo nadalje razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodnih tokovih blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično besedišče. Posebna pozornost bo namenjena poslovni pisni korespondenci ter pogajanju v angleškem jeziku. Osredotočili se bomo na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika, prenesenega govora ter pogojnih stavkov in nekaterih najpogostejših predložnih zvez na področju poslovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v posebnih vrstah sporazumevalnih situacij in vključuje pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacijo razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Prav tako se študenti seznanijo s posebnostmi in pastmi pri komuniciranju med različnimi kulturami, s fenomenom globalizacije, ki pomembno vpliva na razvoj logistike in ne nazadnje z aktualnimi temami z različnih področij logistike: logistika in e-poslovanje, bolnišnična logistika, zelena logistika, logistika živil in embaliranje ipd.

V okviru seznanjanja z omenjenimi temami, pri katerih je poseben poudarek tudi na razvijanju govornih spretnostih in razumevanju govora v različnih situacijah, študenti razširijo besedni zaklad in dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter tako dodatno nadgradijo svoje jezikovno znanje.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)