Predmetnik

Opomba

  1. Študent si izbere pri Tujem jeziku ali Nemški jezik v logistiki 1 ali Poslovno terminologijo in sporazumevanje v angleškem jeziku 1, ki je obvezen predmet.
  2. Študent si lahko izbere še dodatni tuji jezik, in sicer ali Nemški jezik v logistiki 2 ali Poslovno terminologijo in sporazumevanje v angleškem jeziku 2, ki je izbirni predmet.

Zimski semester

Opis predmeta

Logistika iz zgodovinske perspektive
Koncepti in načela logistike
Pomen logistike in sistemski vidik
Logistični cikel: aktivnosti logističnega sistema (ključne in podporne)
Vodenje logistike
Nastajajoči trendi v logistiki (integrirana logistika, vitka logistika,…)
Logistika storitvenih dejavnosti (bolnice, vojska, turizem, humanitarna logistika, logistika v športu…..)

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Obveznosti študenta

Pisni izpit (75%), vaje in/ali seminarske naloge (25%)

Opis predmeta

• Trajnostno naravnano okolje 21. stoletja
• Management trajnostnih oskrbovalnih verig
• Vloga in pomen managementa trajnostnih oskrbovalnih verig v delovanju organizacij
• Planiranje in kontrola managementa oskrbovalnih verig
• Vodenje managementa trajnostnih oskrbovalnih verig
• Trajnostna oskrbovalna veriga in management logistike
• Trajnostna logistika v podsistemih logistike
•  »Zelene« strategije v trajnostnih oskrbovalnih verigah

• Varstvo okolja in okoljski stroški v trajnostnih oskrbovalnih verigah
• Primeri dobre prakse managementa trajnostnih oskrbovalnih verig v praksi

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Knez Matjaž

Asistent: doc. dr. Knez Matjaž

Obveznosti študenta

Opravljena seminarska naloga in domače naloge (30%), Pisni izpit (70%)

Opis predmeta

Uvod v teorijo sistemov.
Razvoj teorije sistemov.
Splošne karakteristike sistemov.
Principi sistemov: lastnosti sistemov, struktura in delovanje sistemov, stanje sistema, sistemski procesi.
Dinamični sistemi: linearni dinamični sistemi, bločna algebra, dinamika obnašanja linearnih sistemov, zvezni sistemi, diskretni sistemi.
Modeliranje in simulacije sistemov.
Variante teorije sistemov: FUZZY, teorija živih sistemov, metodologija mehkih sistemov, teorija viabilnih sistemov, kritično sistemsko razmišljanje, dialektična teorija sistemov.
Teorija omrežnega razmišljanja.
Sistemska metodlogija dialektično-omrežnega razmišljanja.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Asistent: asist. Rosi Maja

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), vaje (10%), zagovor seminarske naloge (20%)

Opis predmeta

1. Zgradba in delovanje računalnika: strojna oprema, periferne naprave, računalniška omrežja, programska oprema, programski jeziki, operacijski sistemi, procesi in opravila.

2. Podatek – informacija – znanje: Shannonova teorija informacij, definicija bita, oblike podatkov (števila, črke, slike in zvok), avtomatizirana obdelava podatkov, shranjevanje podatkov – podatkovne datoteke, podatkovne baze, podatkovna skladišča.

3. “Poslovni proces : Informacijski sistem”:
– organizacijski vidik podjetja,
– nivoji odločanja v podjetju,
– komponente logističnega informacijskega sistema,
– pretok podatkov v logistični oskrbovalni verigi.

4. Računalniško podprto vodenje projektov:
– življenjski cikel projekta,
– parametri projekta,
– dodeljevanje nalog in resursov,
– Ganttovi in PERT diagrami,
– metoda kritične poti (CPM).

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Obveznosti študenta

Domače naloge 25%, seminarska naloga 25%, pisni izpit 50%.

Opis predmeta

1. Informatika in informacijska varnost
a. Definicije nekaterih najpogosteje uporabljanih izrazov s področja informatike
b. Uporaba IT kot orodja za doseganje ciljev organizacije

2. Upravljanje tveganj
a. Pregled področja
b. ISO 31000 in 31010

3. Varnostno kopiranje
4. Računalniški vdori
5. Upravljanje informacijskih varnostnih incidentov
6. IT investicije
a. Upravljanje IT investicij s pomočjo Val IT

7. IT Standardi
a. Programska oprema in sistemski inženiring (JTC 1/SC 7 Software and system engineering)
b. Standard ISO/IEC 12207:1995 z amandmaji
c. Standard ISO/IEC 90003:2004
d. Standard ISO/IEC 25000:2005, ISO/IEC 25051:2006 in ISO/IEC 25062/2006

8. Dokumentni sistemi
a. Življenjski cikel dokumentov
b. Zakonodaja in notranja pravila
c. Dokumenti in gradivo
d. Varna elektronska hramba gradiva
e. Poslovni modeli zajema, pretvorbe in elektronskega arhiviranja dokumentov
f. Projekt izdelave notranjih pravil

9. Okvirji za vodenje IT
a. Pregled področja
b. Cobit 4.1
c. Cobit 5.0

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (25%), pisni izpit (75%).

Tuji jeziki

Opis predmeta

Za uspešno sporazumevanje na izbranem področju je poleg znanja splošne angleščine ključnega pomena tudi znanje angleščine iz izbranega predmetnega področja, zato bomo pri predmetu
Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike in transporta. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično  besedišče. Osredotočili se bomo na naslednje teme: zgodovina in razvoj logistike, poklici v logistiki  ter vrste transporta (cestni, železniški, zračni ter vodni).

Čeprav bo poudarek na razvijanju omenjenega besedišča in komunikacijskih veščin, bomo pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo glavnih slovničnih časov, naklonskih glagolov, odvisnih stavkov ter pridevnikov in prislovov.

Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodni transport blaga in storitev oziroma mednarodno poslovanje.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Učenje nemškega jezika postaja vse pomembnejše, saj nemščina po številu govorcev ne sodi zgolj med največje svetovne jezike, temveč je tudi jezik naših sosedov in naših najpomembnejših gospodarskih partneric. Z dobrim znanjem nemščine kot tujega jezika si boste zagotovili dobro izhodišče za uspešno delo doma in v Evropski uniji.

Pri predmetu se boste seznanili s strokovno terminologijo s področja logistike, pri čemer bo poudarek na različnih vrstah transporta in na situacijah, v katerih boste kot bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik. V ta namen predavanja dopolnjujejo številne bralne in govorne vaje, pri katerih boste s praktičnim delom utrjevali svoje poznavanje besedišča in slovnice.

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje nemškega jezika in študente seznaniti s terminologijo s področja različnih vrst transporta (cestni, železniški, letalski, vodni) in logistike, razvijati bralno razumevanje zahtevnejših relevantnih strokovnih besedil, slušno razumevanje v različnih vsakdanjih in poslovnih situacijah ter splošne komunikacijske spretnosti v nemškem jeziku, kot so argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve ipd.

Pridobljena znanja pri tem predmetu študentom omogočajo razumevanje in komuniciranje osnovnih in zahtevnejših konceptov in trendov s področja transporta in logistike in jih (kritično) predstaviti v nemškem jeziku.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Poletni semester

Opis predmeta

Uvod: množice, številske množice, primeri
Matrična algebra: matrike, računanje z matrikami, determinante, inverzna matrika, računanje inverzne matrike, matrične enačbe, sistemi linearnih enačb, primeri.
Vektorska algebra: vektorji, seštevanje in odštevanje vektorjev, množenje vektorja s skalarjem, skalarni produkt, vektorski produkt, mešani produkt, vektorski prostor, primeri.
Zaporedja in vrste: zaporedja, limita, stekališče, omejenost, monotonost, vrste, geometrijska vrsta, primeri.
Funkcije ene spremenljivke: osnovni pojmi, zveznost funkcije, limita funkcije, lastnosti zveznih funkcij, pregled elementarnih funkcij, načrtovanje funkcij, primeri.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Fošner Maja

Asistent: asist. dr. Marcen Benjamin

Obveznosti študenta

Pisni izpit (80%), ustni izpit (20%)

Opis predmeta

Uvod v ekonomiko in vloga v logistiki
Opredelitev ekonomike, redkost in izbira, gospodarjenje
Podjetje, gospodarske družbe in logistika
Mikroekonomija, makroekonomija
Tržni mehanizem, ponudba in povpraševanje
Tržno ravnovesje
Poslovanje logističnih sistemov
Teorija proizvodnje
Prvine poslovnega procesa
Stroški
Amortizacija
Kalkulacije stroškov logističnih storitev
Oblikovanje prodajnih cen in tarifni sistemi
Teorija oblikovnja cen
Pomen tarifnih sistemov
Osnovni pojmi tarifnih sistemov
Sistemi tarif v logistiki in prometu
Tarifna načela in oblikovanje tarif
Prihodki, odhodki in poslovni izid
Tržne strukture
Monopol in popolna konkurenca
Riziko in dobiček
Analiza praga pokritja
Učinkovitost in uspešnost in konkurenčnost
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti
Temeljni računovodski izkazi
Konkurenčnost
Doseganje konkurenčne prednosti

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Sternad Marjan

Asistent: pred. Kramar Uroš

Obveznosti študenta

Pisni izpit (80%), obveznosti iz vaj (20%)

Opis predmeta

Pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki se študenti seznanijo z znanji s področja mehatronskih in elektromehanskih sistemov in uporabo pridobljenega znanja v analizi teh sistemov. Razumevanje mehatronskih in elektromehanskih sistemov s področja: – Statike in trdnosti (modeli sil, aktivne in pasivne sile, moment dvojice sil, redukcija sil, težišča teles, trenje na ravni podlagi in na kolutih, nosilci, paličja, mešani sistemi, napetosti in deformacije, Hookov zakon). – Kinematike in kinetike (hitrost in pospešek, relativno gibanje, D’Alembertov princip, izrek o gibanju masnega središča, gibalni in vrtilni količini ter mehanski energiji, impulzivno gibanje in trk, dinamika teles spremenljive mase). – Mehanike tekočin (Eulerjeva gibalna enačba idealne kapljevine, rotirajoča posoda, laminarno in turbolentno pretakanje ter vrste izgub). – Nihanja (pomen in nastanek mehanskih nihanj, osnovni elementi nihajočega sistema, harmonično nihanje, vsiljeno dušeno nihanje sistemov, resonanca). – Elektrotehnike (električna napetost in električni potencial, kondenzator, kapacitivnost, Ohmov zakon, Kirchhoffova zakona, Joulov zakon, Magnetno polje premega tokovodnika, Faradayev zakon elektromagnetne indukcije, enofazni in večfazni sistemi, električne meritve, električni stroji in transformatorji, električna oprema in naprave). – Elektronike (polprevodniki, polprevodniške diode, tranzistorji, digitalni sistemi, mikroprocesorji, senzorji in aktuatorji, črtna koda in RFID).

bo omogočilo študentom reševanje praktičnih problemov stroke na področjih mehatronskih sistemov. Študentje nadgradijo pridobljeno znanje s predavanj z avditornimi in laboratorijskimi vajami, kjer s pomočjo analitičnih izrazov in izpeljav rešujejo mehatronske in elektromehanske sisteme v logistiki.

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone, prof. dr. Šraml Matjaž

Asistent: asist. Vizinger Tea

Obveznosti študenta

Pisni izpit (30%), ustni izpit (50%), laboratorijske vaje (20%) (za uspešno opravljen predmet je potrebno, da so vsi trije deli izpita ocenjeni več kot 50 %)

Opis predmeta

Pri predmetu Načela logističnih aktivnosti UN študenti dobijo podlago, ki jo potrebujejo za nadaljnji študij logistike in kasnejše delo v stroki. Spoznajo vsebine, pojme in značilnosti logističnih tehnologij, načela eksploatacije logističnih tehnologij v okviru različnih logističnih aktivnosti z vidika uporabe, strategij, inteligentnosti in razvoja. Spoznajo funkcionalne aktivnosti logistike in sodobne tehnologije s področja logističnih aktivnosti in upravljanja oskrbovalnih verig. Hkrati znanja, ki jih pridobivajo na predavanjih, pri vajah aplicirajo na praktičen primer izgradnje zemljevida logističnih tehnologij za specifičen izdelek, s čimer spoznajo tudi načela planiranja in predvidevanja na področju logistike.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), ocena iz vaj (30%)

Dodatni izbirni predmeti

Opis predmeta

V okviru predmeta Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 bomo nadalje razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodnih tokovih blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično besedišče. Posebna pozornost bo namenjena poslovni pisni korespondenci ter pogajanju v angleškem jeziku. Osredotočili se bomo na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika, prenesenega govora ter pogojnih stavkov in nekaterih najpogostejših predložnih zvez na področju poslovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v posebnih vrstah sporazumevalnih situacij in vključuje pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacijo razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Prav tako se študenti seznanijo s posebnostmi in pastmi pri komuniciranju med različnimi kulturami, s fenomenom globalizacije, ki pomembno vpliva na razvoj logistike in ne nazadnje z aktualnimi temami z različnih področij logistike: logistika in e-poslovanje, bolnišnična logistika, zelena logistika, logistika živil in embaliranje ipd.

V okviru seznanjanja z omenjenimi temami, pri katerih je poseben poudarek tudi na razvijanju govornih spretnostih in razumevanju govora v različnih situacijah, študenti razširijo besedni zaklad in dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter tako dodatno nadgradijo svoje jezikovno znanje.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%)