Predmetnik

Opomba

Študent izbere med Tehniškim modulom, Gospodarskim modulom, Mednarodnim modulom ali Vojaškim modulom.
*Predmet Kakovost v logistiki je dodatni izbirni predmet Gospodarskega modula.
**Predmeta Človeški viri v sistemu nacionalne varnosti in Simulacije diskretnih stohastičnih dogodkov sta dodatna izbirna predmeta Vojaškega modula.
***Predmet Strokovno komuniciranje v nemško govorečem okolju je dodatni izbirni predmet v Gospodarskem, Tehniškem, Mednarodnem in Vojaškem modulu.

 

Zimski semester

Opis predmeta

Predmet Stohastični procesi v logistiki se osredotoča na obravnavo procesov, ki se spreminjajo s časom ali krajem v skladu z zakoni verjetnosti. Realen proces je lahko determinističen, če je pri enakih pogojih poskusa izhodna vrednost zmeraj enaka, ter je stohastičen, če se zaradi prisotnosti naključne spremenljivke, ki je opisana s funkcijo gostote verjetnosti, pojavljajo naključne spremembe v vrednostih izhoda. Pri predmetu se najprej predstavijo teoretična izhodišča teorije verjetnosti, značilnosti naključnih spremenljivk in porazdelitev, ter statističnih kazalnikov. Sledi predstavitev markovskega procesa z diskretnimi/zveznimi stanji v diskretnem/zveznem času kot temeljnega stohastičnega procesa. Predstavljeni so Poissonovi procesi in njihove aplikacije enostavnih sistemov množične strežbe. Študenti se pri predmetu soočijo z metodami matematične analize, katerih pomen se kaže v analitičnem proučevanju problema. Na osnovi slednjega so študenti sposobni razumeti problem ter poiskati primeren način reševanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Asistent: asist. Vizinger Tea

Obveznosti študenta

Opravljen seminar (30%), pisni izpit (40%), ustni izpit (30%)

Opis predmeta

1. Logistični stroški in vezava kapitala
2. Storitve za uporabnike
3. Upravljanje povpraševanja
4. Upravljanje zalog
5. Transportno planiranje
6. Distribucijske strukture

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Sternad Marjan

Asistent: doc. dr. Sternad Marjan

Obveznosti študenta

Pisni izpit (80%) , seminarska naloga (20%),

Opis predmeta

Študent se priključi znanstveno raziskovalnemu delu v enem izmed laboratorijev, na fakulteti. Študenti, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev, asistentov ali raziskovalcev v laboratoriju, sodelujejo pri izbranem znanstveno raziskovalnem projektu. Odvisno od izbrane tematike in metod dela, spoznajo in se naučijo znanstvenega dela:
• načrtovanja raziskave,
• zbiranja podatkov,
• izvajanja analiz in izračunov,
• znanstvenega pisanja in poročanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Obveznosti študenta

Pripravljen načrt raziskovalnega dela (opravil, neopravil) (100%)

Izbirni modul

Gospodarski modul

Opis predmeta

• Projekti v sodobnem poslovnem okolju,
• Upravljanje in management projektnih procesov v organizaciji,
• Vrste projektov,
• Pomen voditeljstva in teamskega dela za uspešno izvedbo projektov,
• Značilnosti projektnih skupin visoke usposobljenosti,
• Projekti medorganizacijskega sodelovanja in skupnih vlaganj,
• Management poslovnih rizikov in rizikov izvedbe projekta,
• Merjenje rezultatov in koristi projektov,
• Projektni informacijski sistem in uporaba sodobne IT in telekomunikacij,
• Projektna odličnost
• Multiprojektno okolje,
• Management projektnega portfelja,
• Teamsko delo na izbranih primerih projektov iz prakse, kjer se projektno delo poveže z aplikativnimi strokovnimi vsebinami drugih predmetov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (40%), pisni izpit (60%)

Opis predmeta

Trajnostna logistika ter cilji in ukrepi javne politike
Trajnostna potrošnja in proizvodnja
Obnovljivi viri in njihove prednosti
Zmanjševanje emisij z uporabo različnih alternativnih virov energije
Obnovljivi viri v logističnih procesih
Energetsko upravljanje v logistiki
Povečevanje energetske učinkovitosti logističnih procesov
Študije praktičnih primerov

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž

Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Obveznosti študenta

Raziskovalno delo in seminarska naloga (30%), delo, naloge in sodelovanje na vajah (20%), pisni izpit (50%)

Opis predmeta

Elektronsko poslovanje ali e-poslovanje je poslovanje organizacij tako, da so z uporabo informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij podprte dejavnosti poslovanja podjetja v smiselnem obsegu – lahko tudi v celoti. Metode e-poslovanja omogočajo učinkovito in  fleksibilno povezavo informacijskih sistemov znotraj in med organizacijami tako, da se pri danem obsegu zmanjšajo stroški poslovanja. Največkrat se stroški bistveno zmanjšajo in pripomorejo k višji kakovosti poslovanja ali kako drugače omogočijo konkurenčne prednosti.

E-poslovanje omogoča  tesnejše sodelovanje deležnikov v oskrbovalni verigi. Spremeni se vloga kupca, ki postane osrednji element oskrbovalne verige, ki mora biti s svojo fleksibilnostjo omogočati prilagajanje vsakemu kupcu in situaciji posebej. Z osredotočanjem na potrebe in pričakovanja kupcev, omogoča kakovostnejšo, hitrejšo in specifičnemu kupcu prilagojeno uporabniško izkušnjo ob nakupu in uporabi izdelka in/ali storitve.

Lastnosti e-poslovanja se s pridom uporabljajo tudi pri delovanju javnega sektorja, policije in vojske.

Predmet je zasnovan tako, da študenti podrobneje spoznajo koncepte, pristope in zahteve v vseh življenjskih ciklih e-poslovanja. Snov je osredotočena na vrednostno verigo, ki je pri e-poslovanju razpotegnjena od preproste podpore e-izdelkom in e-storitvam, e-nabave, e-marketinga, e-dokumentnega poslovanja, e-distribucije, e-plačevanja, do elektronske podpore podpore upravljanja s kupci. Kot srednji ali vrhnji upravljavski sloj, morajo študenti biti sposobni sodelovati in se odločati o vseh elementih te vrednostne verige.

Pri tem morajo poznati znati upoštevati domačo in mednarodno zakonodajo ter razlike med njimi. Poznati morajo okvire za upravljanje informatike, ki omogočajo uporabo e-poslovanja in navsezadnje morajo poznati napredne tehnične pristope za varovanje in zaščito informacij.

 

 

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Obveznosti študenta

Samostojno ponoviti primere, ki so predmet učne snovi (25%), izdelati predpisano seminarsko nalogo kot član tima (25%), zadovoljivo rešiti končni test znanja (50%)

Opis predmeta

Kakovost in odličnost kot filozofija in način razmišljanja: opredelitev kakovosti, koncepcija kakovosti, odličnost itd.
Sistemsko razmišljanje.
Sistemi in modeli managementa kakovosti: opredelitev managementa kakovosti, sistem vodenja kakovosti ISO 9001, model odličnosti EFQM, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.
Informacijski sistem kakovosti: spremljanje kakovosti, metode vrednotenja in analize kakovosti, poročanje in proces stalnih izboljšav.
Specifične zahteve za kakovost v logističnih sistemih: značilnost logističnih družb z vidika kakovosti, izhodišča kakovosti logističnih storitev, model kakovosti v logistični gospodarski družbi, odličnost logističnih storitev.
Prikaz in študije primerov iz prakse.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (30%), pisni izpit (70%)

Opis predmeta

TEME:
I. Priprava na delovanje v nemško govorečem okolju:
• Globalizacija in njen pomen za zaposlovanje na področju logistike;
• Uporaba poslovne nemščine: argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve;
• Struktura predstavitve s poudarkom na najpogostejših besednih zvezah, pomen  (ne)verbalnih elementov;
• Značilnosti in posebnosti pri poslovanju v nemško-govorečih deželah in primerjava s slovensko;

II.Zaposlitev v nemško govorečem okolju:
• Pisanje prošnje in življenjepisa v nemškem jeziku (Bewerbung)
• Simulacija razgovora za službo v nemškem jeziku;
• Pasti pri zaposlitvenem razgovoru in tipične napake, ki jih delamo na zaposlitvenem razgovoru.

III. Poslovno in strokovno komuniciranje
• Jezik in slog v pisnem in ustnem sporočanje v nemškem jeziku
• Suvereno sporazumevanje v različnih logističnih situacijah kot so:
– pisanje pritožb in reklamacij ter odgovarjanje nanje (po el. pošti ali na spletnih (družbenih) omrežjih);
– dogovarjanje terminov s poslovnimi partnerji;
– pogajalske veščine;

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).

Tehniški modul

Opis predmeta

Predmet Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki je namenjen pridobitvi poglobljenih znanj iz modeliranja, simulacij in metod analize dinamičnih procesov v logistiki. Študenti se spoznajo z osnovami dinamike zveznih in diskretnih sistemov, ki so jih sposobni analitično in numerično modelirati. Prav tako se spoznajo z računalniško podprtimi orodji za modeliranje in simulacijo dinamičnih procesov v logistiki. Študentje nadgradijo pridobljeno znanje s predavanj z avditornimi vajami, kjer s pomočjo analitičnih in numeričnih modelov rešujejo kompleksne dinamične procese problemov stroke v logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Gajšek Brigita

Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Obveznosti študenta

Domače naloge (40%), ustni izpit (60%) Končna ocena izpita je utežna vsota obeh ocen (domačih nalog in ustnega dela izpita).

Opis predmeta

Predavanja: Uvodno poglavje – razvoj in pomen skladiščnih sistemov v transportno-skladiščni logistični funkciji. Materialni tok – skladišče kot sistem čakalne vrste (“tekočinski model”). Operacije skladiščenja – sprejem, naročila, komisioniranje, kontrola, pakiranje, odprema. Upravljanje skladiščnih sistemov – sprejem in odprema, zaloge, lastnosti, oskrba trga. Skladiščna in manipulativna oprema – oprema za uskladiščenje, transporterji, sortirna oprema. Vrste viličarjev – glede na principe delovanja, pogone, zmogljivosti, nosilnosti. Transportni vozički – klasični, avtonomni, zložljivi, montažni – namenski vozički, induktivno vodeni itd. Transportno skladiščne enote – palete, zaboji. Oblikovanje in načrtovanje embalaže. Tehnološki postopki pakiranja: vakumsko pakiranje, sterilno pakiranje, pakiranje v modificirani atmosferi, aktivno pakiranje. Varovanje tovora in varno manipuliranje – pri notranjem transportu, pri transport na daljše razdalje, varno upravljanje s transportnimi sredstvi. Skladiščne strategije. Komisioniranje – načini, sredstva, cone. Oblikovanje skladiščnih sistemov – regalni skladiščni sistemi, konstrukcija skladišč, optimiranje oblike.

Seminar: Seminar aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim reševanjem problemov skladiščnih sistemov.

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potrč Iztok

Obveznosti študenta

Opravljene domače in projektna naloga (50%), ustni izpit (teoretično in praktično znanje)(50%)

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti poglobljeno seznanijo z logističnimi informacijskimi sistemi – celovitimi upravljavskimi informacijskimi sistemi, njihovim uvajanjem in konfiguracijo in s koncepti proizvodnih izvršnih sistemov ter transakcijskih sistemov za vodenje in nadzor ter procesno-krmilnih sistemov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Obveznosti študenta

Seminarska naloga (50%), ustni izpit (50%).

Opis predmeta

TEME:
I. Priprava na delovanje v nemško govorečem okolju:
• Globalizacija in njen pomen za zaposlovanje na področju logistike;
• Uporaba poslovne nemščine: argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve;
• Struktura predstavitve s poudarkom na najpogostejših besednih zvezah, pomen  (ne)verbalnih elementov;
• Značilnosti in posebnosti pri poslovanju v nemško-govorečih deželah in primerjava s slovensko;

II.Zaposlitev v nemško govorečem okolju:
• Pisanje prošnje in življenjepisa v nemškem jeziku (Bewerbung)
• Simulacija razgovora za službo v nemškem jeziku;
• Pasti pri zaposlitvenem razgovoru in tipične napake, ki jih delamo na zaposlitvenem razgovoru.

III. Poslovno in strokovno komuniciranje
• Jezik in slog v pisnem in ustnem sporočanje v nemškem jeziku
• Suvereno sporazumevanje v različnih logističnih situacijah kot so:
– pisanje pritožb in reklamacij ter odgovarjanje nanje (po el. pošti ali na spletnih (družbenih) omrežjih);
– dogovarjanje terminov s poslovnimi partnerji;
– pogajalske veščine;

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).

Mednarodni modul

Opis predmeta

Opredelitev mednarodne logistike
Makroekonomske osnove mednarodnega logističnega poslovanja
Osnove mednarodne trgovine
Incoterms
Mednarodna logistična infrastruktura
Mednarodni transport
Trendi v mednarodni  logistiki

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Asistent: doc. dr. Sternad Marjan

Obveznosti študenta

Pisni izpit (70%), vaje (10%) , zagovor seminarske naloge (20%)

Opis predmeta

Pri predmetu Logistični centri MAG študenti spoznajo pomen organiziranja logističnih deležnikov v širšem kontekstu, osnovne značilnosti logističnih centrov ter njihove specifične izpeljanke. Nato se srečajo z vprašanji kako, kje, zakaj in koliko logističnih centrov neka regija potrebuje. Spoznajo tudi načela lociranja in upravljanja logističnih centrov ter strateške in organizacijske probleme, ki se pojavljajo pri načrtovanju in delovanju logističnih centrov. Vzporedno s podajanjem teoretičnega znanja na avditornih vajah študentje znanje aplicirajo na praktičen primer načrtovanja logističnega ali distribucijskega centra v realnem okolju.

 

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Obveznosti študenta

Pisni izpit (50%) , raziskovalno delo (50%)

Opis predmeta

V času globalizacije, času povezovanja slovenskega trga s tujimi, venomer prihaja do stika med posameznimi kulturami. Potrebno se je zavedati, da kulturološke značilnosti, prej kot ekonomske lahko naredijo razliko v uspešnosti organizacije, predvsem zaradi kulturne raznolikosti ali pa konfliktnih vrednot.

Pri predmetu se boste seznanili z osnovnim pojmom komuniciranja in komunikacijskimi procesi ter kako komunicirati v stiku z drugimi kulturami. Seznanili se boste s komunikacijskimi procesi v organizaciji in strateškimi vidiki oblikovanja komunikacijskih procesov v organizaciji, načini in metodami komuniciranja ter oblikovanja in posredovanja sporočil, komuniciranjem s poslovnimi partnerji, pogajanji, predstavitvami, kulturološkimi razlikami v mednarodnih poslovnih stikih, lobiranjem, poslovnim bontonom, kulturo in etiko v komuniciranju ter posebnostmi posameznih civilizacijskih in kulturnih entitet.

Zaradi čedalje večjega povezovanja s tujimi trgi in potrebe po poznavanju poslovnega in prav tako neformalnega komuniciranja z drugimi kulturami, predstavlja ta predmet velik doprinos ter konkurenčno prednost za vas ob vstopu in delovanju na trgu dela.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gorenak Irena

Asistent: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Obveznosti študenta

Aktivno sodelovanje in predstavitev krajše naloge (40%), pisni izpit (60%)

Opis predmeta

TEME:
I. Priprava na delovanje v nemško govorečem okolju:
• Globalizacija in njen pomen za zaposlovanje na področju logistike;
• Uporaba poslovne nemščine: argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve;
• Struktura predstavitve s poudarkom na najpogostejših besednih zvezah, pomen  (ne)verbalnih elementov;
• Značilnosti in posebnosti pri poslovanju v nemško-govorečih deželah in primerjava s slovensko;

II.Zaposlitev v nemško govorečem okolju:
• Pisanje prošnje in življenjepisa v nemškem jeziku (Bewerbung)
• Simulacija razgovora za službo v nemškem jeziku;
• Pasti pri zaposlitvenem razgovoru in tipične napake, ki jih delamo na zaposlitvenem razgovoru.

III. Poslovno in strokovno komuniciranje
• Jezik in slog v pisnem in ustnem sporočanje v nemškem jeziku
• Suvereno sporazumevanje v različnih logističnih situacijah kot so:
– pisanje pritožb in reklamacij ter odgovarjanje nanje (po el. pošti ali na spletnih (družbenih) omrežjih);
– dogovarjanje terminov s poslovnimi partnerji;
– pogajalske veščine;

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).

Vojaški modul

Opis predmeta

• Razlogi za ločene logistične sisteme v sistemu nacionalne varnosti,
• Načrtovanje in realizacija projekta v sistemih nacionalne varnosti,
• Pregled aktivnosti MO RS na področju mednarodnega sodelovanja,
• Mednarodne varnostne organizacije in njihove naloge (OVSE, organizacija in struktura zveze NATO, EDA, Varnostni svet ZN, SITCEN idr.)
• Organiziranost in obveznosti EU na vojaškem področju,
• Strateški koncept zveze NATO in pravni vidiki delovanja v operacijah izven 5. člena zveze NATO (krizno odzivanje),
• Koncept CJTF in vaja operativnega načrtovanja,
• Osnove teorije uspešnosti in učinkovitosti obrambnih sistemov, kazalniki kakovosti (MTBF, MDT, MTTR, MTTF idr.) in učinkovitosti oborožitvenih sistemov
• Etape, faze razvoja ter zadnji dosežki na področju posameznih vrst sodobnih oborožitvenih sistemov
• Opredelitev pojma in funkcije interne uprave v javni upravi
• Definiranje uprave in procesov upravljanja
• Logistični procesi v javni upravi ter metode načrtovanja in spremljanja delovanja podpornih funkcij v javni upravi
• Nadzor nad izvajanjem logističnih procesov in funkcij
• Zagotavljanje javnosti: pojem javnosti, oblike in načini komuniciranja z javnostmi, vplivi javnosti na kakovost dela v javni upravi
• Postopki javnega naročanja v obrambnem sistemu Republike Slovenije in zveze NATO (NSPA)
• Specifike vojaškega poklica in javna uprava
• Vloga sindikatov v Slovenski vojski
• Poznavanje zakonodaje

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Podbregar Iztok

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Samostojni raziskovalni projekt (40%), zagovor raziskovalnega projekta (10%), pisni izpit (50%)

Opis predmeta

Zahtevnost predmeta na MAG študijskem programu se od dodiplomskih študijskih programov temu primerno razlikuje: od kandidatov se zahteva samostojna raziskovalna naloga, samostojno načrtovanje in analiziranje logističnih procesov, sposobnost simulacije predvidene logistike ter obvladovanje sistemskega razmišljanja v kombinaciji z družbeno odgovornostjo.

• Splošno o vojaški logistiki (VL): pojmovanje in zgodovinski razvoj VL, pomen VL v izbranih bitkah skozi zgodovino vojskovanja, zahteve za sodobno VL.
• Temeljna načela, organizacija in izvajanje VL, s poudarkom na Slovenski vojski (SV): umeščenost VL v nacionalnem obrambnem sistemu RS, splošno o SV, poslanstvo in temeljne naloge VL v SV, temeljna načela VL v SV, obseg (funkcionalna področja) in ravni VL v SV, organiziranost in izvajanje VL v SV, na ozemlju RS in v tujini.
• Vojaška logistika v zvezi Nato: koncept delovanja zveze Nato, pravne podlage logistike v Natu, načela in politike logistike v Natu, možne oblike (viri) logistike v Natu (nacionalna logistika, večnacionalna logistika, podpora države gostiteljice (HNS), pogodbeništvo (zunanje izvajanje), načrtovanje in izvajanje (faze) logistike v Natu, standardizacija na področju logistike v Natu.
• Zunanja oskrba (outsourcing) v vojaški logistiki: vzroki za uvajanje koncepta zunanje oskrbe v vojaške organizacije, specifike uvajanja zunanje oskrbe v vojaške organizacije, možne oblike (obsežnost) zunanje oskrbe v vojaških organizacijah – izkušnje drugih vojsk (ZDA, VB, FR), zunanja oskrba v SV.
• Sodobni trendi razvoja vojaške logistike: koncept vojaške oskrbovalne verige – NATO Operations Logistic Chain Management (OLCM), uvajanje sodobnih tehnologij (RFID, …), prenos dobrih praks iz gospodarske logistike.
• Načrtovanje skupnih in posebnih vojaških logističnih strategij.
• Načrtovanje logistike v mednarodnih vojaških in mirovnih operacijah.
• Načrtovanje ukrepov za izboljševanje logističnega sistema Slovenske vojske.
• Zagotavljanje logističnega bojišča
• Vojaški transport
• Skladiščenje minsko eksplozivnih sredstev (MES)
• Voditeljstvo

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Samostojni raziskovalni projekt (40%), zagovor raziskovalnega projekta (10%), pisni izpit (50%).

Opis predmeta

• Logistika civilne zaščite in njena vloga v sistemu nacionalne varnosti
• Jedrska, radiološka, biološka in kemična obramba (JRKB/O) – logistične osnove
• Samozaščita
• Subjekti civilne zaščite
• Komunikacija/odnosi z javnostmi
• Študije primerov
• Fenomen problem in Fenomen sistem
• Teorija kaosa in Teorija kompleksnosti
• Kompliciranost in kompleksnost
• Etika soodvisnosti, Družbena odgovornost (ISO 26000)
• Odločanje v nejasno opredeljenih okoliščinah
• Interdisciplinarnost kot izkušnja v izogib možnim nevarnim spregledom v logistiki civilne zaščite
• Percepcija, ideja o grožnji
• Sistemsko razmišljanje
• Obveščevalno-varnostna dejavnost in logistika
• Uporaba obveščevalno-varnostne dejavnosti v logistiki
• Metodologija, metodike in metode obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne dejavnosti
• Razlika med podatkom, informacijo in obveščevalnim izdelkom
• Obveščevalno-varnostna dejavnost v gospodarstvu
• Pridobivanje podatkov iz odprtih virov (OSINT) in analitika

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: asist. Hribar Gašper

Obveznosti študenta

Samostojni raziskovalni projekt (40%), zagovor raziskovalnega projekta (10%), pisni izpit (50%)

Opis predmeta

Pomen upravljanja s človeškimi viri v sistemu nacionalne varnosti
Kompetence zaposlenih v sistemu nacionalne varnosti
Psihološka pogodba zaposlenih
Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v varnostnih organizacijah
Odnosi z javnostmi in krizno komuniciranje
Vodenje in odnosi.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gorenak Irena

Asistent: izr. prof. dr. Gorenak Irena

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), študenti izdelajo seminarske naloge in jih predstavijo v samostojnem nastopu (40%)

Opis predmeta

Predavanja

1. Osnove teorije o simulacijah
a) Terminologija
b) Uporaba in vrste simulacij;
c) NP-polnost problema iskanja (določanja) optimuma.
d) Simulacije, matematični modeli in analitične rešitve;
e) Računalniške simulacije;
f) Modeliranje;
g) Stohastične diskretne simulacije;
h) Teorija vrst;
i) Generatorji naključnih števil;
j) Porazdelitve in statistični podatki, ki včasih predstavljajo informacije;
k) (Ne)uporabnost Gausove porazdelitve;
l) Metoda Monte Carlo;

2. Programska oprema za diskretno stohastično simulacijo in jezik GPSS.
3. Primeri računalniških stohastičnih diskretnih simulacij
a) Vrsta pri frizerju I (model, simulacija in razlaga rezultatov);
b) Vrsta pri frizerju II (izpisi rezultatov na datoteko in nadaljnja obdelava rezultatov z ostalimi orodji – grafi v preglednici);
c) Vrsta pri frizerju II (dodajanje naprednejše rešitev v model);
d) Simulacija proizvodnje – kontrola izdelkov I (enostavna rešitev);
e) Simulacija proizvodnje – kontrola izdelkov II (kapaciteta delovne površine);
f) Simulacija proizvodnje – kontrola izdelkov II (napredna rešitev s tremi delovnimi mesti);
g) Simulacija strežbe in vrst v supermarketu;
h) Simulacija blagovnih tokov v vmesnem skladišču s katerim določimo osnovne parametre pogodbe za polnjenje skladišča s strani dobaviteljev polizdelkov;
Vaje

1. Simulacija križišča z realnimi podatki;
2. Simulacija krožišča z realnimi podatki;
3. Simulacija napajanja in porabe v sistemu z obnovljivimi viri energije na osnovi realnih večletnih podatkov sončnega obsevanja.
Izdelava lastnega primera stohastične diskretne simulacije

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut

Obveznosti študenta

Samostojno ponoviti primere, ki so predmet učne snovi (25%), izdelati predpisano seminarsko nalogo kot član tima (25%), pozitivno rešen končni test znanja (30%), pozitivno ocenjeno odgovarjanje pri ustnem delu ocenjevanja (20%)

Opis predmeta

TEME:
I. Priprava na delovanje v nemško govorečem okolju:
• Globalizacija in njen pomen za zaposlovanje na področju logistike;
• Uporaba poslovne nemščine: argumentacija, poročanje, pogovori, predstavitve;
• Struktura predstavitve s poudarkom na najpogostejših besednih zvezah, pomen  (ne)verbalnih elementov;
• Značilnosti in posebnosti pri poslovanju v nemško-govorečih deželah in primerjava s slovensko;

II.Zaposlitev v nemško govorečem okolju:
• Pisanje prošnje in življenjepisa v nemškem jeziku (Bewerbung)
• Simulacija razgovora za službo v nemškem jeziku;
• Pasti pri zaposlitvenem razgovoru in tipične napake, ki jih delamo na zaposlitvenem razgovoru.

III. Poslovno in strokovno komuniciranje
• Jezik in slog v pisnem in ustnem sporočanje v nemškem jeziku
• Suvereno sporazumevanje v različnih logističnih situacijah kot so:
– pisanje pritožb in reklamacij ter odgovarjanje nanje (po el. pošti ali na spletnih (družbenih) omrežjih);
– dogovarjanje terminov s poslovnimi partnerji;
– pogajalske veščine;

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Obveznosti študenta

Pisni izpit (60%), predstavitev posameznih tematskih sklopov in aktivno sodelovanje na predavanjih (40%).

Poletni semester

Opis predmeta

Predmet Principi modeliranja v logistiki obravnava področje teorije grafov in njihovih aplikacij v logistiki. Teorija grafov sodi v področje diskretne matematike, katere ideje se v logistiki pogosto uporabljajo za reševanje realnih problemov, predvsem s področja operacijskih raziskav. V okviru predmeta se najprej predstavijo osnovni pojmi, definicije in primeri uporabe grafov.  Sledi predstavitev Eulerjevih in Hamiltonovih grafov, ponazoritve z drevesi, ter optimizacije nad njimi. Aplikacije teorije grafov so vezane na reševanje najrazličnejših problemov, od problema najkrajše poti, maksimalnega pretoka, trgovskega potnika, lokacijskega problema in drugih. Študent je pri predmetu soočen s problemom optimizacije v logističnem omrežju, kjer se izrazi samoiniciativnost in izvirnost razmišljanja posameznika. Na osnovi analitičnega proučevanja problema, sistematičnega pristopa k reševanju, ter konstruktivne analize dobljenih rezultatov je študent sposoben učinkovitega reševanja konkretnih logističnih problemov.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Žerovnik Janez

Asistent: asist. Vizinger Tea

Obveznosti študenta

Opravljen seminar (30%), pisni izpit (40%), ustni izpit (30%)

MD
ECTS 15

Opis predmeta

Ovitek.
Notranja naslovna stran
Izjava kandidata o avtorstvu magistrskega dela
Zahvala
Povzetek magistrskega dela v slovenskem in tujem (angleškem, nemškem) jeziku in ključne besede
Pregled vsebine – kazalo
Pregled slik – kazalo.
Pregled tabel – kazalo.
Pregled prilog – kazalo.
Uvod.
Teoretične osnove.
Praktični (problemski) del magistrskega dela.
Prispevek magistrskega dela k stroki
Zaključek.
Literatura in viri.
Priloge (po potrebi).
Pojmovnik (po potrebi).
Kratice in akronimi (po potrebi).

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Magistrsko delo (80%), zagovor magistrskega dela (20%)

Opis predmeta

Študent, ki se je že priključil k raziskovalnemu delu v enem izmed laboratorijev, v okviru predmeta Uvod v znanstveno raziskovanje, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev, asistentov ali raziskovalcev v laboratoriju, nadaljuje delo pri izbranem znanstveno raziskovalnem projektu. Odvisno od izbrane tematike in metod dela, spoznajo in poglobijo znanje znanstvenega dela. Teoretično znanje pridobljeno v 1. in 2. letniku uporabijo konkretno na zastavljenem logističnem problemu, ki je pri predmetu.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Asistent: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Obveznosti študenta

Ocena članka (70%), javna predstavitev (30%)