Predmetnik

Opomba

Zimski semester

Opis predmeta

Predmet Optimizacija logističnih procesov obravnava izboljšave delovanja sistema, na osnovi analize, simulacij in sprememb v delovnih procesih. Predmet najprej predstavi teoretična izhodišča linearne/nelinearne in analitične/numerične optimizacije. V okviru numerične optimizacije se študentje seznanijo z razliko med direktnimi in gradientnimi metodami, ter spoznajo možnosti aplikacij osvojenega znanja na primeru simuliranega logističnega problema. Ker potreben pogoj za izvedbo postopka optimizacije predstavlja poznavanje ciljne funkcije optimizacijskega problema, se predmet nadalje osredotoča na ocenjevanje parametrov funkcije na osnovi uporabe metode najmanjših kvadratov. Poleg tega se študentje seznanijo s področjem napovedovanja povpraševanja, s čimer so poleg analitičnega vpogleda v delovanje procesa seznanjeni tudi z apliciranjem bodočega trenda povpraševanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Asistent: asist. Vizinger Tea

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Opravljen seminar (30%), pisni izpit (40%), ustni izpit (30%).

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti seznanijo z informacijsko podporo različnim logističnim panogam in aktivnostim ter poglobljeno z modeliranjem in simulacijo logističnih sistemov in procesov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga (50%). Ustni izpit (50%).

Opis predmeta

Študijski predmet obravnava napredne geografske informacijske sisteme za namen transporta in logistike (Geographic information systems for transportation (GIS-T)). GIS-T združuje strojno in programsko opremo, podatke, ljudi, organizacije in institucionalne dogovore za namen zbiranja, hranjenja, analiziranja in sporočanja določenih informacij o Zemlji.

GIS-T aplikacije pokrivajo veliko področij transporta in logistike, in sicer načrtovanje, oblikovanje in upravljanje infrastrukture, načrtovanje in delovanje javnega transporta, analizo in nadzor prometa, analizo varnosti v prometu, ugotavljanje vplivov na okolje, zmanjševanje nevarnosti v prometu, oblikovanje in upravljanje kompleksnih logističnih sistemov itd.

Pri študijskem predmetu bomo obravnavali poglavja – GIS v transportu in logistiki – Modeliranje podatkov in zgradba podatkovne baze – Modeliranje transportnih omrežij z GIS – Podatkovni viri v transportu in logistiki – Tipi analiz v transportnih omrežjih – Promet, okolje in nevarnosti

Naše vprašanje je, kako lahko s pomočjo GIS tehnologije prispevamo k učinkovitejšemu in za okolje prijaznejšemu transportu in logistiki.

 

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Prah Klemen

Asistent: doc. dr. Prah Klemen

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (70%), seminarska naloga (30%).

Opis predmeta

Značilno vedenje ljudi v organizaciji, ali v njenem delu, deželi in državi opišemo s pojmom kultura. Preprosto lahko kulturo opredelimo kot: »Takšni smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo. To je način, kako pri nas delamo.…«  Gre torej za način obnašanja ljudi v organizaciji, tako med seboj kot do drugih, za navade in obrede, v širšem pomenu pa za vse značilnosti vedenja v organizaciji.

Pri predmetu  boste  spoznali  pravni, ekonomski, sociološki, moralno – etični vidik organizacij, kulturo organizacij v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah, organizacijsko klimo, družbeno  odgovornost in seveda poslovno etiko. Spoznali boste pomen poznavanja, razumevanja, upravljanja in spreminjanja kulture organizacije.

Pridobljeno znanje vam bo  v pomoč pri  etičnem ravnanju v poslovnem okolju, razumevanju pomena družbene odgovornosti ter razumevanju  pomena formalnega in neformalnega vplivanja na oblikovanje organizacijske klime in kulture.

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Asistent: asist. dr. Rosi Maja

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga (40%), pisni izpit (60%).

Poletni semester

Opis predmeta

Kakovost in odličnost kot filozofija in način razmišljanja: opredelitev kakovosti, koncepcija kakovosti, odličnost itd.
Sistemi in modeli managementa kakovosti: opredelitev managementa kakovosti, sistem vodenja kakovosti ISO 9001, model odličnosti EFQM, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.
Informacijski sistem kakovosti: spremljanje kakovosti, metode vrednotenja in analize kakovosti, poročanje in proces stalnih izboljšav.
Specifične zahteve za kakovost v logističnih sistemih: značilnost logističnih družb z vidika kakovosti, izhodišča kakovosti logističnih storitev, model kakovosti v logistični gospodarski družbi, odličnost logističnih storitev.
Prikaz in študije primerov iz prakse.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu (30%). Seminarska naloga (20%), pisni izpit (50%).

Opis predmeta

  • Značilnosti invencijsko-inovacijskega procesa, ki zahtevajo (dialektično)-sistemsko razmišljanje.
  • Sistemsko razmišljanje, invencijsko-inovacijsko-difuzijski management in odlična kakovost kot podlaga za uspeh poslovanja in življenja.
  • Dialektični sistem pogojev za inovacijo.
  • Model za operativno pot do uresničevanja dialektičnega sistema pogojev inovacije.
  • Dialektična teorija sistemov.
  • Zakon hierarhije zaporedja in soodvisnosti.
  • Zakon entropije.
  • Smernice za opredelitev subjektivnih izhodišč.
  • Invencijsko-inovacijski procesi (IPP) v logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kovačič Lukman Rebeka

Asistent: asist. dr. Rosi Maja

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Ustni izpit (40%), seminarska naloga (60%).

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so
naslednja:

– Management oskrbovalnih verig (OV) in življenjskega cikla (ŽC)
– Oblikovanje odzivnega managementa OV
– Management globalnih OV
– Vpeljava koncepta ŽC v OV
– Management odnosov v OV in ŽC
– Management okoljskih tveganj v OV
– Management OV med ponudbo in povpraševanjem
– Management OV in oblikovanje proizvoda
– Oblikovanje trajnostne OV

– Koncept življenjskega cikla izdelka
– Management življenjskega cikla
– Krožno gospodarstvo
– Ekodizajn
– Okolju prijazne OV
– Okoljski management in ISO serije 14000

Vrednostne verige inoskrbovalne mreže – okoljske koristi
– Primeri dobre prakse oblikovanja izdelkov s ciljem optimizacije delovanja OV

 

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Obrecht Matevž

Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž

Obveznosti študenta

Aktivno delo študentov (20%), seminarska naloga (20%), končni pisni izpit (60%). Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

Opis predmeta

Pri predmetu Mestna logistika in mobilistika MAG študenti spoznajo osnove odvijanja vseh vrst transporta in prometa v urbanih okoljih, osnovne koncepte trajnostnih mestnih transportnih sistemov in vpliv teh sistemov na samo mestno okolje. Področja predmeta so razdeljena na dva dela – mestno logistiko, ki se posveča predvsem tovoru, in mobilistiko, ki se posveča predvsem ljudem. V okviru obeh delov so študentom predstavljeni osnovni koncepti, načela načrtovanja, specifične zahteve za delovanje ter primeri uspešnih praks. Teoretično znanje študenti na vajah uporabijo na primerih izbranih mest, za katere načrtujejo uvedbo enega podsistema mestne logistike ali mobilistike.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

Asistent: asist. Cvahte Ojsteršek Tina

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (50%), seminarska naloga (30%), aktivno sodelovanje na vajah (20%).

Opis predmeta

Opredelitev vrednostne verige oskrbne verige
Logistični stroški in oskrbne verige
Presojanje poslovnih izkazov
Ekonomski kazalniki poslovanja
Kontroling.
Integriran sistem vrednostne verige
Obvladovanje stroškov v globalnih oskrbnih verigah

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Asistent: asist. dr. Rosi Maja

Obveznosti študenta

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit (80%), vaje (10%) , zagovor seminarske naloge (10%).